2000

23.11.00

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā

"Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"” (reģ.nr. 699) izskatīšanai 2.lasījumamā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Budžeta komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

       

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. Bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšana

(2) Bezdarbniekam, par kuru pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas no valsts pamatbudžeta, un šā likuma 5.panta trešajā daļā noteiktajiem bezdarbniekiem pabalstu nosaka 70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā.

1. 7.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā” ar vārdiem “60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra”;

       

1. 7.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā” ar vārdiem “60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra”;

(3) Bezdarbniekam, par kuru pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam par kādu iemaksu perioda daļu ir veicis pats pabalsta pieprasītājs un viņa darba devējs, bet par pārējo daļu - valsts, piešķiramā bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka:

2) 70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā, - ja bezdarbnieks iemaksu perioda beigās piederējis pie šā panta otrajā daļā noteiktās personu kategorijas.

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus “70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā” ar vārdiem “60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra”;

       

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus “70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā” ar vārdiem “60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra”;

(4) Bezdarbniekam, par kuru pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam vienlaikus ir veicis gan pats pabalsta pieprasītājs un viņa darba devējs, gan valsts, bezdarbnieka pabalstu piešķir 70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā.

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā” ar vārdiem “60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra”;

       

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā” ar vārdiem “60 procentu apmērā no bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra”;

(5) Piešķirtais bezdarbnieka pabalsts mēnesī nedrīkst pārsniegt bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošās valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) pieckāršu apmēru.

aizstāt piektajā daļā vārdus “bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošās valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) pieckāršu apmēru” ar vārdiem “valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršu apmēru, turklāt šo mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada periodu, ko noslēdz vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz bezdarbnieka pabalstu (turpmāk — valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga)”.

1 1

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 1.panta ceturtajā daļā vārdu “iestājušās” ar vārdu “iegūtas”.

Atbalstīt

Atbalstīt

aizstāt piektajā daļā vārdus “bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošās valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) pieckāršu apmēru” ar vārdiem “valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršu apmēru, turklāt šo mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada periodu, ko noslēdz vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iegūtas tiesības uz bezdarbnieka pabalstu (turpmāk — valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga)”.

8.pants. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai

(1) Šā likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona ieguvusi bezdarbnieka statusu.

(2) Šā likuma 5.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par sešu kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā persona pieprasījusi bezdarbnieka pabalstu.

(3) Kārtību, kādā aprēķināma vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, nosaka Ministru kabinets.

2. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī nosaka Labklājības ministrija.”

 

       

2. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī nosaka Labklājības ministrija.”

 

(3) Bezdarbnieka pabalstu izmaksā atkarībā no bezdarba ilguma:

1) pirmos trīs mēnešus - pilnā apmērā;

2) nākamos trīs mēnešus - 75 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra, bet ne vairāk kā divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu) apmērā;

3) pēdējos trīs mēnešus - 50 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēra, bet ne vairāk kā vienas valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) apmērā.

3. 9.pantā:

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus “divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu) apmērā” ar vārdiem “80 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas”;

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus “vienas valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) apmērā” ar vārdiem “40 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas”.

       

3. 9.pantā:

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus “divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu) apmērā” ar vārdiem “80 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas”;

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus “vienas valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) apmērā” ar vārdiem “40 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas”.

11.pants. Bezdarbnieka stipendija

(1) Tiesības uz bezdarbnieka stipendiju ir bezdarbniekam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu.

(2) Bezdarbnieka stipendiju izmaksā 50 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), sākot ar pirmo profesionālās apmācības vai pārkvalificēšanās dienu, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus 12 mēnešu periodā.

(3) Bezdarbnieka stipendijas piešķiršanu un izmaksu nodrošina Nodarbinātības valsts dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “50 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas)” ar vārdiem “40 procentu apmērā no bezdarbnieka stipendijas piešķiršanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra”.

       

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “50 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas)” ar vārdiem “40 procentu apmērā no bezdarbnieka stipendijas piešķiršanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra”.

12.pants. Apbedīšanas pabalsts

(1) Bezdarbnieka nāves gadījumā tiesības uz apbedīšanas pabalstu ir bezdarbnieka ģimenes locekļiem vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirušais bezdarbnieks ir bijis bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī par viņu pēdējo 36 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam bija veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus.

(2) Apbedīšanas pabalstu piešķir bezdarbnieka nāves dienā spēkā esošās valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) divkāršā apmērā.

(3) Ja bezdarbnieka nāves gadījumā ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu saskaņā ar šā likuma un citu likumu normām, piešķir un izmaksā apmērā lielāko pabalstu.

5. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Apbedīšanas pabalstu piešķir bezdarbnieka nāves dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā.”

       

5. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Apbedīšanas pabalstu piešķir bezdarbnieka nāves dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā.”

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa, šā likuma 7.panta otrajā daļā, trešajā daļā un ceturtajā daļā noteiktais bezdarbnieka pabalsts ir 35 lati mēnesī, 7.panta piektajā daļā noteiktais bezdarbnieka pabalsta apmērs mēnesī nedrīkst būt lielāks par 250 latiem, 9.panta trešās daļas 2.punktā noteiktais bezdarbnieka pabalsts nedrīkst būt lielāks par 100 latiem mēnesī, 9.panta trešās daļas 3.punktā noteiktais bezdarbnieka pabalsts nedrīkst būt lielāks par 50 latiem mēnesī, 11.panta otrajā daļā noteiktā bezdarbnieka stipendija ir 25 lati mēnesī un 12.panta otrajā daļā noteiktais apbedīšanas pabalsts ir 100 latu.”

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 6.pantu papildināt ar šāda satura tekstu:

“Par to, ka ir veikta valsts pamatbudžeta aizdevumu summu pilnīga atmaksa Finansu ministrs paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar šā paziņojuma publicēšanas dienu tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.”

Ministru kabineta alternatīvs priekšlikums

Ierosinām likumprojekta 6.pantu papildināt ar šāda satura tekstu:

“Par to, ka ir veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa Finansu ministrs paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar nākamā gada 1.janvāri tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.”

Iestrādāts MK priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Iestrādāts MK priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa, šā likuma 7.panta otrajā daļā, trešajā daļā un ceturtajā daļā noteiktais bezdarbnieka pabalsts ir 35 lati mēnesī, 7.panta piektajā daļā noteiktais bezdarbnieka pabalsta apmērs mēnesī nedrīkst būt lielāks par 250 latiem, 9.panta trešās daļas 2.punktā noteiktais bezdarbnieka pabalsts nedrīkst būt lielāks par 100 latiem mēnesī, 9.panta trešās daļas 3.punktā noteiktais bezdarbnieka pabalsts nedrīkst būt lielāks par 50 latiem mēnesī, 11.panta otrajā daļā noteiktā bezdarbnieka stipendija ir 25 lati mēnesī un 12.panta otrajā daļā noteiktais apbedīšanas pabalsts ir 100 latu. Par to, ka ir veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa Finansu ministrs paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar nākamā gada 1.janvāri tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

       

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.