Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 7.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā" ar vārdiem "60 procentu apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra, kāds bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā";

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā" ar vārdiem "60 procentu apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra, kāds bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "70 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas), kāda bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā" ar vārdiem "60 procentu apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra, kāds bija spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā";

aizstāt piektajā daļā vārdus "bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošās valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) pieckāršu apmēru" ar vārdiem "valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, kas noteikta no apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendāra gada periodu, šo periodu beidzot vienu kalendāra gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz bezdarbnieka pabalstu (turpmāk – valstī noteiktā mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga), divkāršu apmēru".

2. Papildināt 8.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī nosaka Labklājības ministrija."

3. 9.pantā:

aizstāt trešās daļas 2.punktā vārdus "divu valsts noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu) apmērā" ar vārdiem "80 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas";

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdus "vienas valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas) apmērā" ar vārdiem "40 procentu apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas".

4. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus "50 procentu apmērā no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas (amatalgas)" ar vārdiem "40 procentu apmērā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra, kāds bija spēkā bezdarbnieka stipendijas piešķiršanas dienā".

5. Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apbedīšanas pabalstu piešķir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā, kāds bija spēkā bezdarbnieka nāves dienā."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa, šā likuma 7.panta otrajā daļā, trešajā daļā un ceturtajā daļā noteiktais bezdarbnieka pabalsts ir 35 lati mēnesī, 7.panta piektajā daļā noteiktais bezdarbnieka pabalsta apmērs mēnesī nedrīkst būt lielāks par 250 latiem, 9.panta trešās daļas 2.punktā noteiktais bezdarbnieka pabalsts nedrīkst būt lielāks par 100 latiem mēnesī, 9.panta trešās daļas 3.punktā noteiktais bezdarbnieka pabalsts nedrīkst būt lielāks par 50 latiem mēnesī, 11.panta otrajā daļā noteiktā bezdarbnieka stipendija ir 25 lati mēnesī un 12.panta otrajā daļā noteiktais apbedīšanas pabalsts ir 100 latu."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

LIKUMPROJEKTA

Grozījumi likumā ‘’PAR APDROŠINĀŠANU BEZDARBA GADĪJUMAM’’

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. Pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kādēļ likums ir nepieciešams.)

 

Likumprojekts ‘’Grozījumi likumā ‘’Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam’’’’ sagatavots budžeta likumprojektu paketei, lai atteiktos no minētajā likumā noteikto bezdarbnieka pabalsta, bezdarbnieka stipendijas un apbedīšanas pabalsta sasaistes ar valstī noteiktās minimālās algas apmēru.

2. Kāda var būt likuma iespējamā

ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

Likumprojekts minēto jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā

ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz šo jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likumpojekts valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālā budžeta izdevumus neietekmēs.

Likumprojekts valsts budžeta ienākumus neietekmēs.

4.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Lai nodrošinātu likumprojektā noteikto normu darbību jāizdod divi Ministru kabineta noteikumi:

1.Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.janvāra noteikumos nr.32 ‘’Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība’’;

2.Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 14.marta noteikumos nr.100 ‘’Kārtība, kādā bezdarbniekam piešķir un izmaksā stipendiju profesionālās apmācības vai pārkvalificēšanās laikā’’

Minētie tiesību aktu projekti patreiz ir sagatavošanas stadijā – paredzēts izdot 2000.gada IV ceturksnī.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz šo jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo savstarpējo saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojektam nav tiešas saistības ar Eiropas asociācijas līguma prasībām likumdošanas saskaņošanas jomā, kā arī citu starptautisku saistību.

 

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz šo jautājumu, paskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Tā kā sagatavotais likumprojekts ir grozījumi spēkā esošajā likumā, tad jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana netiek plānota.

 

 

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

 

 

 

 

 

I.Baranovska, 7021558