2000

23.11.00

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret

nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"” (reģ.nr. 698) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Budžeta komisijas

attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 21.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

       

Izdarīt likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 21.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

14.pants. Apdrošināšanas atlīdzība

(5) Piešķirot apdrošināšanas atlīdzību (naudas izmaksas par pārejošu darba nespēju, darbspēju zaudējumu, apgādnieka zaudējumu, kā arī izmaksājot vienreizējus pabalstus un atlīdzības), par pamatu tiek ņemta apdrošinātās personas mēneša vidējā apdrošināšanas iemaksu alga. Mēnesī izmaksājamais slimības pabalsts, atlīdzība par darbspēju zaudējumu vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, kā arī šā panta otrās daļas 4.punktā noteikto izmaksu kopējā summa nedrīkst būt lielāka par Ministru kabineta noteiktajām 15 minimālajām mēnešalgām (amatalgām).

1. Aizstāt 14.panta piektajā daļā vārdus "par Ministru kabineta noteiktajām 15 minimālajām mēnešalgām (amatalgām)" ar vārdiem "par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmitpieckāršu apmēru".

       

1. Aizstāt 14.panta piektajā daļā vārdus "par Ministru kabineta noteiktajām 15 minimālajām mēnešalgām (amatalgām)" ar vārdiem "par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmitpieckāršu apmēru".

22.pants. Apbedīšanas pabalsts

(3) Apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušās personas divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāku par trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā.

2. Aizstāt 22.panta trešajā daļā vārdus "bet ne mazāku par trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā" ar vārdiem "bet ne mazāku par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieckāršu apmēru".

       

2. Aizstāt 22.panta trešajā daļā vārdus "bet ne mazāku par trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā" ar vārdiem "bet ne mazāku par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieckāršu apmēru".

Pārejas noteikumi

1. Likums attiecas arī uz personām, kuras līdz 1940. gada 17.jūnijam Latvijas Republika bija apdrošinātas pret nelaimes gadījumiem darba un arodslimībām un zaudēja darbspējas sakara ar nelaimes gadījumu darba vai arodslimību.

2. Līdz likuma par sociālo apdrosināšanu pieņemšanai apdrosināšanas maksājumi par apdrosināšanu pret nelaimes gadījumiem darba un arodslimībām uzskatami par sociālās apdrosināšanas iemaksu un ir ieskaitāmi sociālā nodokļa likmē.

3. Izdevumi, kas nepieciešami, lai realizētu apdrosināšanu pret nelaimes gadījumiem darba un arodslimībām, 1997.gada daļēji tiek segti no valsts pamatbudžeta.

4. Personām, kuras cietušas nelaimes gadījuma darba vai kuram konstatēta arodslimība līdz 1997.gada 1.janvarim, ka arī personām, kuram līdz minētajam terminam bija tiesības uz kaitējuma atlīdzību par apgādnieka zaudējumu, ja apgādnieka nāves cēlonis bija nelaimes gadījums darba vai arodslimība, kaitējuma atlīdzību izmaksa darba devējs vai viņa tiesību un saistību pārņēmējs. Ja konstatēts juridisks fakts, ka darba devējs vai viņa tiesību un saistību pārņēmējs, kurš ir atbildīgs par darba nodarīto kaitējumu, nav nosākams, kaitējuma atlīdzības izmaksu nodrošina Valsts sociālās apdrosināšanas aģentūra. Kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

5. Apmērs, kādā līdz 2000.gadam aprēķināta atlīdzība par darbspēju zaudējumu vai atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, pārskatāms katru pusgadu, ņemot vērā patēriņa cenu indeksa pieaugumu.

6. Līdz bīstamības grupu un tam atbilstošu obligāto apdrosināšanas iemaksu likmju noteikšanai Ministru kabinets nosaka vienotu obligāto apdrosināšanas iemaksu likmi.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa, šā likuma 14.panta piektajā dala noteikta izmaksu kopējā summa nedrīkst būt lielāka par 750 latiem un 22.panta trešajā daļā minētais apbedīšanas pabalsts nedrīkst būt mazāks par 150 latiem."

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 3.pantā:

“vārdu “minētais” aizstāt ar vārdu “noteiktais”;”

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar šāda satura tekstu:

“Par to, ka ir veikta valsts pamatbudžeta aizdevumu summu pilnīga atmaksa Finansu ministrs paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar šā paziņojuma publicēšanas dienu tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.”

Ministru kabineta alternatīvs priekšlikums

Papildināt pantu ar šāda satura tekstu:

“Par to, ka ir veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa Finansu ministrs paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar nākamā gada 1.janvāri tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts MK priekš-likumā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts MK priekš-likumā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa, šā likuma 14.panta piektajā daļā noteiktā izmaksu kopējā summa nedrīkst būt lielāka par 750 latiem un 22.panta trešajā daļā noteiktais apbedīšanas pabalsts nedrīkst būt mazāks par 150 latiem. Par to, ka ir veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa Finansu ministrs paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar nākamā gada 1.janvāri tiek pārtraukta šajā punktā paredzēto ierobežojumu piemērošana.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

       

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.