Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret

nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām"

Izdarīt likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3.nr.; 1998, 21.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 14.panta piektajā daļā vārdus "par Ministru kabineta noteiktajām 15 minimālajām mēnešalgām (amatalgām)" ar vārdiem "par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmitpieckāršu apmēru".

2. Aizstāt 22.panta trešajā daļā vārdus "bet ne mazāku par trīskāršu valstī noteikto minimālo mēnešalgu (amatalgu), kāda bija spēkā apdrošinātās personas nāves dienā" ar vārdiem "bet ne mazāku par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieckāršu apmēru".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Līdz laikam, kamēr sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi pārsniedz ieņēmumus un nav veikta valsts pamatbudžeta aizdevuma summu pilnīga atmaksa, šā likuma 14.panta piektajā daļā noteiktā izmaksu kopējā summa nedrīkst būt lielāka par 750 latiem un 22.panta trešajā daļā minētais apbedīšanas pabalsts nedrīkst būt mazāks par 150 latiem."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

LIKUMPROJEKTA

“GROZĪJUMI LIKUMĀ “Par obligāto

sociālo Apdrošināšanu pret nelaimes

gadījumiem darbā un arodslimībām””

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Likumprojekts sagatavots kā budžeta likumprojektu paketes likumprojekts, lai mainoties minimālajai darba algai valstī, nepieļautu papildus izdevumu veidošanos sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā. Tas paredz atteikties no likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” noteikto apdrošināšanas atlīdzību sasaistes ar minimālo mēnešalgu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta no valsts sociālās apdrošināšanas speciālājā budžetā apdrošināšanas atlīdzībām paredzētajiem līdzekļiem. Papildus finansu līdzekļi no valsts budžeta nav nepieciešami.

Likumprojekts valsts budžeta ienākumus neietekmēs.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spekā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Atiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošanair paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 11.augusta noteikumos Nr.299 “Kārtība, kādā sociāli apdrošinātajai personai pēc nelaimes gadījuma darbā vai pēc konstatētas arodslimības atlīdzināmi papildu izdevumi” un Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 “Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība”.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju funkciju paplašināšana nav nepieciešama. Likuma izpildi nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

 

 

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krastiņa, 7021555