21

23.11.2000

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par sociālo palīdzību”” (reģ.nr. 697) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k

Iesniegtie priekšlikumi

Ministru kabineta

attieksme

Budžeta komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par sociālo palīdzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 1., 23.nr.; 1999, 2., 24.nr.) šādu grozījumu:

       

Izdarīt likumā “Par sociālo palīdzību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 1., 23.nr.; 1999, 2., 24.nr.) šādu grozījumu:

5.pants. Personas, kurām ir tiesibas saņemt sociālo palīdzību

(1) Tiesības saņemt sociālo palīdzību ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

 

1 1

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt likuma 5.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“Tiesības saņemt sociālo palīdzību ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot ārvalstniekus, kuri dzīvo Latvijā ne mazāk kā piecus gadus”.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

(2) Tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu:

(5) Tiesības saņemt pabalstu par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir visam šā panta pirmajā daļā minētajām personām, kuru aizbildnībā esošajiem bērniem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuru aizbildnībā ir bērni, kas saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

 

2 2

Deputāts A.Klementjevs

Aizstāt likuma 5.panta 2.daļas 5. punktā vārdus: “kas saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju” ar vārdiem “kuri dzīvo Latvijā ne mazāk kā piecus gadus”.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

6.pants. Valsts pienākumi sociālās palīdzības sniegšanā

6) nodrošināt sociālo palīdzību bezpajumtniekiem, kuru pēdējā dzīvesvieta nav pierādāma;

 

33

Deputāts A.Klementjevs

Izslēgt likuma 6.panta 6.punktā vārdu “pēdējā”.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

17.pants. Valsts sociālo pabalstu apmērs

(5) Ģimenes valsts pabalstu par bērniem, kuri piedzimuši līdz 1999.gada 1.janvārim, ģimenēm, kuras audzina vienu bērnu, nosaka Ministru kabinets. Par otro bērnu ģimenē šis pabalsts ir 1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks.

 

4

Sociālo un darba lietu komisija

17.pantā aizstāt piektajā daļā skaitli “1999.” ar skaitli “1993.”;

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

(6) Ģimenes valsts pabalsts par bērniem, kuri piedzimuši 1999.gada 1.janvārī un vēlāk, ir 20 procenti no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta ģimenēm, kuras audzina vienu bērnu. Par otro bērnu ģimenē šis pabalsts ir

1,2 reizes, par trešo - 1,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 1,8 reizes lielāks.

 

5

Sociālo un darba lietu komisija

17.pantā aizstāt sestajā daļā skaitli “1999.” ar skaitli “1993.”;

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

(7) No 2001.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsts par otro bērnu ģimenē ir 2 reizes, par trešo - 2,6 reizes, bet par ceturto bērnu un nākamajiem bērniem - 3 reizes lielāks.

Aizstāt 17.panta septītajā daļā vārdus un skaitli “No 2001.gada” ar vardiem un skaitli “No 2003.gada”.

4 6

Sociālo un darba lietu komisija

17.pantā izslēgt septīto daļu.

 

Atbalstīt

Neatbalstīt

Aizstāt 17.panta septītajā daļā vārdus un skaitli “No 2001.gada” ar vardiem un skaitli “No 2003.gada”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

       

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.