Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par sociālo palīdzību"

Izdarīt likumā "Par sociālo palīdzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 24.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2.nr.; 1998, 1., 23.nr.; 1999, 2., 24.nr.) grozījumu un aizstāt 17.panta septītajā daļā vārdus un skaitli "No 2001.gada" ar vārdiem un skaitli "No 2003.gada".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā ‘’ Par sociālo palīdzību’’

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kādēļ likums ir nepieciešams.)

Spēkā esošajā likumā ‘’Par sociālo palīdzību’’ 17.panta septītajā daļā noteikto koeficientu, kas nosaka, ka par 2.bērnu ģimenē ģimenes valsts pabalsta apmērs ir 2 reizes, par 3.bērnu 2,6 reizes, par 4. un nākamajiem bērniem 3 reizes lielāks nekā par 1.bērnu ģimenē, ieviešana no 01.01.2001. valsts pamatbudžeta izdevumus 2001.gadā palielinātu par 11,5 milj.Ls.

Likumprojekts ‘’Grozījumi likumā ‘’Par sociālo palīdzību’’’’, kas paredz minētās normas spēkā stāšanos noteikt no 01.01.2003., sagatavots budžeta likumprojektu paketei, lai 2001.gada valsts pamatbudžeta izdevumus ģimenes valsts pabalstam saglabātu iepriekšējā līmenī kā tas norādīts arī Valdības deklarācijā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā

ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā

ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz šo jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likumprojektā noteiktā pasākuma realizēšanas rezultātā 2001.gadā valsts pamatbudžeta izdevumi nepieaugs par 11,5 milj.Ls.

Likumprojekts valsts budžeta ienākumus neietekmēs.

4.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Jaunu normatīvu aktu izdošana un grozījumu izdarīšana citos normatīvajos aktos nav nepieciešama.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz šo jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo savstarpējo saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts nav tieši saistīts ar Eiropas asociācijas līguma prasībām likumdošanas saskaņošanas jomā un arī citu starptautisku saistību tam nav.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz šo jautājumu, paskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Tā kā sagatavotais likumprojekts ir grozījumi spēkā esošajā likumā, tad jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo institūciju paplašināšana netiek plānota.

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs

 

 

 

 

 

 

I.Baranovska, 7021558