Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) preču piegāde – darījums, kas izpaužas kā īpašuma tiesību uz lietu nodošana citai personai, lai tā varētu rīkoties ar lietu (īpašumu). Par preču piegādi tiek uzskatīta arī nekustamā īpašuma vai tā daļas pārdošana, kā arī darījumi, kas veikti saskaņā ar noslēgtajiem nomas pirkuma (līzinga) līgumiem;

3) pakalpojumu sniegšana – darījums, kas nav preču piegāde šā panta 2.punkta izpratnē, bet ir:

a) darbība, ko persona veic savas saimnieciskās darbības ietvaros, arī pašnodarbināto personu darbība;

b) nemateriālā īpašuma (nemateriālo vērtību un tiesību) pārdošana (nodošana);

c) saistības atturēties no kādas darbības vai pieļaut kādu darbību vai rīcību;

d) lietu noma;

e) nekustamā īpašuma nodošana īpašniekam pēc būvdarbu veikšanas;";

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) pašpatēriņš – preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana uzņēmējam, viņa ģimenes locekļiem, darbiniekiem un citām personām bez atlīdzības, ja tā nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas saimnieciskā darbība;

6) saimnieciskā darbība – jebkura sistemātiska darbība par atlīdzību, kas nav darba devēja izmaksāta darba samaksa vai cita atlīdzība darba ņēmējam, no kuras aprēķināmas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis;";

izteikt 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"8) iekšzeme – Latvijas Republikas muitas teritorija, izņemot ar Muitas likumu noteiktās muitas noliktavas, beznodokļu tirdzniecības veikalus un brīvās zonas;

9) priekšnodoklis – pievienotās vērtības nodokļa summa, kas norādīta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajai personai izrakstītajā pievienotās vērtības nodokļa rēķinā par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem tās saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

10) starpniecības aģents – persona, kas saskaņā pilnvarojuma līgumu veic preču piegādi vai sniedz pakalpojumus citu personu vārdā, lai īstenotu šo personu intereses preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darījumos, un izraksta par minēto darījumu nodokļa rēķinu citas personas vārdā;";

papildināt pantu ar 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"21) nomas pirkums (līzings) – preču piegādes darījums, kurā līzinga devējs, pamatojoties uz noslēgto nomas pirkuma (līzinga) līgumu, uz noteiktu laiku un par līgumā noteiktiem līzinga maksājumiem nodod lietošanā līzinga ņēmējam konkrētu preci (līzinga objektu). Nomas pirkuma (līzinga) līgumam beidzoties un līzinga ņēmējam izpildot visas līgumā paredzētās saistības, līzinga objekts pāriet līzinga ņēmēja īpašumā;

22) līzinga kreditēšana – finansiāls darījums, kurā līzinga devējs, kas darbojas saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, pamatojoties uz noslēgto līzinga kreditēšanas līgumu, izsniedz līzinga ņēmējam kredīta summu, vienlaikus iegūstot īpašuma tiesības uz konkrētu preci (līzinga objektu) kā līzinga ņēmējam izsniegtā kredīta nodrošinājumu un saglabājot tās līdz pilnīgai līzinga kreditēšanas līgumā paredzēto līzinga ņēmēja saistību izpildei. Līzinga kreditēšanas līgumam beidzoties un līzinga ņēmējam izpildot visas līgumā paredzētās saistības, līzinga objekts pāriet līzinga ņēmēja īpašumā."

 1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie darījumi un to

apliekamā vērtība

(1) Ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk arī – nodoklis) apliek:

1) visu ar šo nodokli apliekamo darījumu vērtību, ja attiecīgos darījumus iekšzemē veikusi ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (turpmāk – arī apliekamā persona), ja šajā likumā nav noteikts citādi;

2) preču importu, neatkarīgi no tā, vai preces importē ar nodokli apliekamā persona vai jebkura cita persona, ja precēm tiek piemērota muitas procedūra, kas paredz muitas maksājumu veikšanu.

(2) Ar nodokli apliekamie darījumi (turpmāk arī – apliekamie darījumi) ir:

1) preču piegāde, arī pašpatēriņš;

2) pakalpojumu sniegšana, arī pašpatēriņš;

3) preču imports.

(3) Pašpatēriņam kā apliekamam darījumam tiek piemērotas šā likuma normas, kuras regulē nodokļa piemērošanu preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanai, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(4) Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu tirgus vērtība naudas izteiksmē bez pievienotās vērtības nodokļa.

(5) Preču piegādes vērtībā ietilpst arī visi papildu maksājumi par preču piegādes starpniecību, apdrošināšanu, iesaiņošanu un transportēšanu, muitas nodoklis, dabas resursu nodoklis un akcīzes nodoklis, kas samaksāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par preču importu vai ražošanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

(6) Ja par taras piegādi netiek aprēķināta vai ņemta samaksa, tās vērtība neietilpst preču piegādes vērtībā.

(7) Pakalpojuma vērtībā iekļaujamas visas izmaksas, kā arī visi nodokļi un citi obligātie maksājumi, kas saistīti ar šā pakalpojuma sniegšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

(8) Preču importa darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir importējamo preču muitas vērtība, kā arī muitas nodoklis, akcīzes nodoklis, dabas resursu nodoklis, citi nodokļi un nodevas, ja to paredz konkrētie normatīvie akti, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

(9) Pašpatēriņa darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu pašizmaksa.

(10) Maiņas un ieskaita darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir preču vai pakalpojumu tirgus vērtība preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas brīdī.

(11) Par starpniecības aģenta sniegto starpniecības pakalpojumu vērtību, kas apliekama ar nodokli, uzskatāma starpniecības atlīdzība.

(12) Ja starpniecības aģents, sniedzot starpniecības pakalpojumus, piedalās ar nodokli neapliekamu preču piegādē vai ar nodokli neapliekamu pakalpojumu sniegšanā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo daļu, tad ar nodokli neapliek arī starpniecības atlīdzību.

(13) Ja persona, sniedzot starpniecības pakalpojumus, saņem pilnu samaksu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu un savā vārdā izraksta nodokļa rēķinu, šī persona tiek uzskatīta par preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju, un piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu vērtība ir apliekama ar nodokli, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(14) Ja apliekamā persona, pārstāvot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nereģistrētu ārvalsts fizisko vai juridisko personu, piedalās preču piegādes vai pakalpojumu nodrošināšanā, tiek uzskatīts, ka šī persona pati ir piegādājusi preces vai sniegusi pakalpojumus, un ar nodokli ir apliekama visa iekšzemē sniegto pakalpojumu vai piegādāto preču vērtība.

(15) Komisijas tirdzniecībā, kas veikta komisijas tirdzniecībai paredzētā atsevišķi iekārtotā mazumtirdzniecības veikalā, ar fizisko personu īpašumā esošām lietotām precēm vai fizisko personu pašu ražotām nepārtikas precēm, izņemot tirdzniecību ar lietotām precēm, kas ievestas no ārvalstīm pārdošanai, ar nodokli ir apliekama starpniecības (komisijas) atlīdzība Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(16) Sniedzot kravas ekspedīcijas pakalpojumus, ar nodokli ir apliekama atlīdzība par ekspedīcijas pakalpojumiem.

(17) Ja ēkas vai būves tiek pārdotas viena gada laikā pēc renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu pieņemšanas, ar nodokli apliekama starpība starp ēkas vai būves pārdošanas vērtību un šīs ēkas vai būves vērtību pirms renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu uzsākšanas.

(18) Nomas pirkuma (līzinga) darījumā ar nodokli apliekamā vērtība ir līzinga objekta tirgus vērtība līguma slēgšanas brīdī, kā arī visi līgumā noteiktie papildu maksājumi. Ja līzinga objekts nav apliekams ar nodokli saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo daļu, ar nodokli neapliek arī līgumā noteiktos papildu maksājumus.

(19) Nomas darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir visi nomas līgumā noteiktie maksājumi.

(20) Ja persona Muitas likumā noteiktajā kārtībā no iekšzemes izved preces, lai tās pārstrādātu vai apstrādātu citā valstī, un pēc tam atkal ieved, ar nodokli apliekamā preču vērtība tiek noteikta pēc atlīdzības, kas samaksāta par priekšmetu apstrādi, vai pēc vērtības, kas aprēķināta kā starpība starp preces vērtību, to ievedot pēc apstrādes, un tās vērtību izvešanas brīdī.

(21) Šā panta trīspadsmitā daļa nav piemērojama:

 1. dzīvokļu pārvaldēm, namu pārvaldēm, namīpašniekiem un citām apliekamajām personām, kuras iekasē maksu par komunālajiem pakalpojumiem kopā ar pievienotās vērtības nodokli un pilnā apmērā to pārskaita uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas snieguši komunālos pakalpojumus. Šādos gadījumos minētās personas ar nodokli apliek tikai maksu par kasiera funkciju veikšanu;
 2. tūrisma (ceļojumu) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas iekasē no tūristiem maksu un nodokli par tūrisma ceļazīmes kopējo vērtību, kurā iekļauta arī maksa par citu apliekamo personu (arī viesnīcu, transporta un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu) sniegtajiem pakalpojumiem. Šo maksu kopā ar iekasēto nodokli tūrisma (ceļojumu) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pārskaita attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem. Tūrisma (ceļojumu) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) nodokli aprēķina un iemaksā valsts budžetā tikai par pašu sniegtajiem pakalpojumiem (arī par ceļojumu paketes veidošanu, reklāmas bukletu izdošanu), ja tās ir apliekamās personas;
 3. personām, kas sniedz kuģu aģentēšanas pakalpojumus, kā arī kravu pārvadājumu aģentiem;
 4. personām, kas sniedz Latvijas Republikas starptautisko autopārvadātāju uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) šādus pakalpojumus:

 1. noformē lielgabarīta un virsnormas svara kravu atļaujas pārvadājumiem uz ārvalstīm;
 2. noformē vīzas autopārvadātājiem;
 3. izplata ārvalstu degvielas kredītkartes;

5) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri veic starpniecības pakalpojumus, realizējot:

 1. biļetes regulārajiem pasažieru pārvadājumiem;
 2. telekartes;
 3. apdrošināšanas polises.

(22) Budžeta institūciju veiktām valsts izpildvaras funkcijām (arī nodokļu, nodevu un naudas sodu iekasēšanai) šā likuma normas netiek piemērotas."

 1. 3.pantā:

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(5.1) Ja fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji 12 mēnešu laikā veic tikai vienu ar nodokli apliekamu preču piegādi vai sniedz tikai vienu ar nodokli apliekamu pakalpojumu, kura vērtība sasniedz vai pārsniedz 10000 latu, vai šī darījuma rezultātā kopējā veikto apliekamo darījumu vērtība 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 10000 latu, tām ir tiesības nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā apliekamām personām, ja minētais darījums nav saistīts ar konkrētās fiziskās vai juridiskās personas saimniecisko darbību."

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Persona uzskatāma par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā sākot ar dienu, kad tai ir izsniegta apliekamās personas reģistrācijas apliecība.";

izslēgt devīto daļu;

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja šā panta desmitajā daļā minētā persona nav reģistrējusies kā apliekamā persona, pievienotās vērtības nodokli maksā tā apliekamā persona, kura nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu iekšzemē, vai, ja tādas nav, – pakalpojumu saņēmējs, ja tas ir reģistrējies kā apliekamā persona."

4. 4.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Transporta pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek transportēšana, ievērojot iekšzemē un ārvalstīs veiktos attālumus.";

izteikt septītās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) juridiskie (arī advokātu, notāru), grāmatvedības, revīzijas, konsultāciju, tulkošanas, ekspertīžu, inženieru, tirgus izpētes, vadības pakalpojumi, kā arī patentu valdes darbība;";

papildināt septīto daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) telekomunikāciju pakalpojumi.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ja nereģistrēta ārvalsts persona sniedz šā panta septītajā daļā minētos pakalpojumus, nodokli budžetā maksā pakalpojuma saņēmējs, ja tā ir apliekamā persona."

5. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Nodokļa likmes

(1) Nodokļa likme 18 procentu apmērā tiek noteikta no darījuma apliekamās vērtības, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Nodokļa likme 0 procentu apmērā tiek noteikta preču piegādēm un pakalpojumiem saskaņā ar šā likuma 7.pantu."

6. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izglītības, sagatavošanas kursu un iestāšanās dokumentu reģistrēšanas pakalpojumus, ko sniedz valsts un pašvaldību izglītības iestādes un valsts akreditētās privātās izglītības iestādes, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, ko sniedz šīs izglītības iestādes;";

izteikt pirmās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

"12) apbedīšanas pakalpojumus un Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko organizāciju sniegtos reliģiskos un rituālos pakalpojumus;";

izteikt pirmās daļas 17.punktu šādā redakcijā:

"17) finansiālos darījumus, tajā skaitā:

a) kreditēšanu (arī līzinga kreditēšanu) un naudas aizdevumu piešķiršanu un kontroli, kā arī pakalpojumus, kas saistīti ar galvojumiem, garantijām un to uzraudzību (arī parādu piedzīšanu), tai skaitā prasījumu tiesību cesiju, ja to veic pats kredīta piešķīrējs vai aizdevējs;

b) pakalpojumus, kas saistīti ar noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšanu, skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, uzticības (trasta) operācijām;

c) pakalpojumus, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu izlaišanu un apkalpošanu, kā arī tirdzniecību ar maksāšanas līdzekļiem un citiem naudas tirgus instrumentiem, izņemot maksāšanas līdzekļus, kas tiek piegādāti kolekcionēšanai vai satur dārgmetālu;

d) ieguldījumus kapitālā un vērtspapīrus, kā arī pakalpojumus, kas saistīti ar vērtspapīru izlaišanu, glabāšanu, atsavināšanu un pārvaldīšanu;";

izteikt pirmās daļas 20.punktu šādā redakcijā:

"20) mācību, zinātniskās un bērniem domātās grāmatas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātiem sarakstiem;";

izslēgt pirmās daļas 22.punktu;

papildināt pirmās daļas 26.punktu ar šāda satura tekstu:

"kā arī pastmarkas, aploksnes ar iespiestu pastmarkas attēlu un starptautiskos atbildes kuponus, ko saskaņā ar Pasta likumu izdod un realizē bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" vai realizē citas personas saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību "Latvijas pasts";";

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

izslēgt piekto daļu.

7. 7.pantā:

svītrot pirmās daļas 2.punktā vārdu "transporta";

papildināt pirmās daļas 4.punkta ievaddaļu pirms vārdiem "preču piegādēm" ar vārdiem "pakalpojumiem, kas tiek sniegti ar starptautisko transportu, kā arī";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) uz paritātes principa pamata – preču piegādēm un pakalpojumiem, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniegti:

a) ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Latvijas Republikā, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem;

b) starptautisko organizāciju pārstāvniecībām, to darbiniekiem, kuri Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu";

 

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) pārstrādes pakalpojumiem, kurus Latvijas Republikā nereģistrētai ārvalstu personai sniedz persona, kura ir ievedusi Latvijas Republikā preces saskaņā ar Muitas likumā noteikto muitas procedūru "ievešana pārstrādei", saņēmusi muitas iestādes atļauju šo preču pārstrādei un izved kompensācijas produktus no Latvijas Republikas.";

izslēgt otro daļu.

8. 10.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē. Minētos atskaitījumus drīkst veikt pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas, vai – preču piegādes darījumos – pēc nodokļa rēķina un preču saņemšanas;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) aprēķināto nodokļa summu, kas apliekamajai personai taksācijas periodā jāmaksā kā pakalpojuma saņēmējai saskaņā ar pašas izrakstītajiem nodokļa rēķiniem savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai, kā arī tādu ārvalstīs veiktu darījumu nodrošināšanai, kuri būtu apliekami ar nodokli, ja tie tiktu veikti iekšzemē;";

papildināt pirmo daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) muitas deklarācijā norādīto, bet nesamaksāto pievienotās vērtības nodokli par ievestajiem pamatlīdzekļiem ražošanas tehnoloģiskajam procesam – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

5) nomas pirkuma (līzinga) darījumos – saņemtajos nodokļa rēķinos, kas izrakstīti nomas pirkuma (līzinga) līgumā norādītajos maksājumu termiņos, norādītās nodokļa summas.";

svītrot piekto daļu;

aizstāt sestās daļas otrajā teikumā vārdus "atbilstoši likumam "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" ar vārdiem "kas uzskaitīta uzņēmuma finansu grāmatvedībā";

papildināt septīto daļu aiz vārda "reprezentācijas" ar vārdiem "un prezentācijas";

aizstāt astotās daļas 3.punktā vārdu "reģistrējušās" ar vārdu "reģistrētas".

9. Aizstāt 11.panta sestajā daļā skaitli un vārdu "1.aprīlim" ar skaitli un vārdu "1.maijam".

10. 12.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(2.1) Ja apliekamā persona Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieved pamatlīdzekli ražošanas tehnoloģiskajam procesam, nodokli var nemaksāt, bet norādīt nodokļa deklarācijā kā aprēķināto nodokli, ja persona iesniedz muitas iestādē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izdotu izziņu, ka tā ir apliekamā persona, tai nav pievienotās vērtības nodokļa parāda un aprēķinātā nodokļa summa ir ņemta uzskaitē.

(2.2) Lai pamatlīdzekļi, ko apliekamās personas ievedušas ražošanas tehnoloģiskajam procesam, neradītu negodīgu konkurenci valstī, Ekonomikas ministrija apstiprina to preču sarakstu, kuru analogi tiek ražoti Latvijā vai kuras ieved šo preču ražotāju oficiālie pārstāvji Latvijā. Importējot minētajā sarakstā iekļautos pamatlīdzekļus vai to analogus, šā panta 2.1 daļa nav piemērojama."

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Darījumā, kas veikts kā nomas pirkums (līzings), nodoklis maksājams kopā ar veicamajiem maksājumiem nomas pirkuma (līzinga) līgumā norādītajos termiņos. Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums noslēgts par šā likuma 6.panta pirmajā daļā minēto preču piegādi un noslēgtā līguma nosacījumi netiek izpildīti, kā rezultātā līzinga objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumam un attiecināms uz visiem iepriekš veiktajiem nomas pirkuma (līzinga) maksājumiem. Šādā gadījumā nesamaksātā nodokļa apmēram piemēro likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pantā paredzēto pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu.";

papildināt septītās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem "ja preces" ar vārdiem "kas iegādātas saimnieciskās darbības veikšanai".

11. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.¹ pants. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana ārvalstu

juridiskajām personām – starptautisko autotransporta

pakalpojumu sniedzējām

(1) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nereģistrētām ārvalstu juridiskajām personām, kuras veic starptautiskos autopārvadājumus, nodoklis, kas samaksāts par iegādāto degvielu savu starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanai, tiek atmaksāts pēc paritātes principa, ja ir ievēroti nosacījumi, ka ārvalsts juridiskā persona:

1) nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā;

2) ir reģistrēta kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona savā mītnes zemē – valstī, kurā persona ir reģistrējusi savu uzņēmējdarbību;

3) neveic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem reģistrējamu uzņēmējdarbību Latvijas Republikā;

4) ir reģistrēta kā apliekamā persona valstī, kur pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

(2) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās daļas nosacījumus:

 1. nosaka nodokļa atmaksāšanas kārtību, termiņus un atmaksājamā nodokļa minimālo summu;
 2. nosaka Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;
 3. apstiprina iesnieguma veidlapu nodokļa atmaksāšanai par iegādāto degvielu."

12. 13.pantā:

svītrot trešajā daļā vārdu "apliekamās";

svītrot sesto daļu.

13. 15.pantā:

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja minētā persona veic ar nodokli apliekamas kokmateriālu piegādes, šai personai no dienas, kad tai bija jāreģistrējas šajā likumā noteiktajā kārtībā, tiek piemērota soda nauda, kas noteikta 18 procentu apmērā no piegādāto kokmateriālu vērtības.";

svītrot piekto daļu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja apliekamā persona, kas, ievedot pamatlīdzekļus, nav maksājusi nodokli saskaņā ar šā likuma 12.panta 2.1 daļu, tos neizmanto ražošanas tehnoloģiskajā procesā, bet viena gada laikā no ievešanas brīža izmanto citiem mērķiem, tā maksā soda naudu, kas noteikta 18 procentu apmērā no muitas deklarācijā norādītās ievesto pamatlīdzekļu vērtības."

14. Pārejas noteikumos:

aizstāt 8.punktā skaitli un vārdu "2001.gada" ar skaitli un vārdu "2002.gada";

 

papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums, kurā līzinga objekts atbilst šā likuma 6.panta pirmajā daļā minētajām preču piegādēm, ir noslēgts līdz 2001.gada 1.janvārim, nodoklis netiek aprēķināts par maksājumiem, kas saskaņā ar šo līgumu jāveic pēc 2001.gada 1.janvāra. Ja šāda nomas pirkuma (līzinga) līguma nosacījumi netiek izpildīti un līzinga objekts paliek līzinga devēja īpašumā, nodoklis piemērojams kā nomas darījumiem šā likuma 12.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā.

11. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2001.gada 1.februārim izstrādā šā likuma 12.panta 2.¹ daļā minēto izziņu izsniegšanas un kontroles kārtību un nodrošina izsniegto izziņu atsevišķu uzskaiti Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādēs un muitas iestādēs."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā

“Par pievienotās vērtības nodokli””

ANOTĀCIJA

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

 1. pašreizējā situācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta koncepcija

 

 

 

a) Pašreiz spēkā esošajās likuma normās pastāv zināma neatbilstība Eiropas Savienības direktīvās lietotajiem terminiem un definīcijām. Likumā ietverti daži atbrīvojumi no nodokļa, kas neatbilst Padomes 1977.gada 17.maija Direktīvai 77/388/EEC. Likumā nav sakārtota nodokļa piemērošana kravu transporta pakalpojumiem. Iespējami konkurences izkropļojumi līzinga darījumos, ja līzinga objekts ir ar pievienotās vērtības nodokli neapliekama prece, kā arī nav paredzēti vienādi nosacījumi visiem dalībniekiem līzinga tirgū. Priekšnodokli iespējams atskaitīt tikai pēc nodokļa rēķinu apmaksas.

b) Likumprojekts izstrādāts, lai saskaņotu likumu “Par pievienotās vērtības nodokli” ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām un precizētu likuma normas, tai skaitā:

 • redakcionāli uzlabotu un harmonizētu ar Eiropas Savienības direktīvām likumā lietotos terminus un definīcijas;
 • atceltu atsevišķus atbrīvojumus no nodokļa, kas neatbilst Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;
 • sakārtotu nodokļa piemērošanu kravu transporta pakalpojumiem;
 • noteiktu pievienotās vērtības nodokļa atmaksu ārvalstu juridiskajām personām – starptautisko autotransporta pakalpojumu sniedzējām par Latvijā iegādāto degvielu;
 • novērstu konkurences izkropļojumus līzinga darījumos, ja līzinga objekts ir ar pievienotās vērtības nodokli neapliekama prece, kā arī lai noteiktu vienādus nosacījumus visiem dalībniekiem līzinga tirgū;
 • paredzētu iespēju par preču piegādēm atskaitīt priekšnodokli pēc saņemtiem, bet neapmaksātiem nodokļa rēķiniem.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

 

Ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2.  

 3. eksporta attīstību;
 4. nodarbinātību;
 5. investīciju pieplūdi;
 6. uzņēmējdarbību;
 7. vidi.

Likumprojekts veicinās tautsaimniecības attīstību, jo augstāk minētajos darījumos netiks iesaldēti apgrozāmie līdzekļi, kas šobrīd nepieciešami nodokļa samaksai

 1. likumprojekts veicinās tautsaimniecības konkurētspēju, novēršot negodīgu konkurenci;
 2. likumprojekts veicinās eksporta attīstību;

c) likumprojekts tieši neietekmēs nodarbinātību;

 1. likumprojekts veicinās ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijas tirgū;
 2. likumprojekts veicinās uzņēmējdarbības attīstību;
 3. likumprojekts tieši neietekmēs vidi .

 1. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3.  

 4. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies.

 

 1. izdarot grozījumus likumā, valsts budžetā nav prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. likumprojekts pozitīvi ietekmēs budžeta ieņēmumus, jo tiks sakārtotas un precizētas likuma normas;
 3. likumprojekts pozitīvi ietekmēs budžeta ieņēmumos nākamajos piecos gados.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Saskaņā ar grozījumiem likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” nepieciešams:

 1. izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtību;
 2. izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona ieved pamatlīdzekļus ražošanas tehnoloģiskajam procesam;
 3. izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kartību Latvijas Republikā akreditētajām ārvalstu pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem;
 4. izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par pievienotās vērtības nodokļa atmaksu ārvalstu juridiskajām personām – starptautisko autotransporta pakalpojumu sniedzējām par Latvijā iegādāto degvielu;
 5. veikt grozījumus Ministru kabineta 1998.gada 17.februāra noteikumos Nr.52 “Kārtība, kādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama starpniecības (komisijas) atlīdzība preču komisijas tirdzniecībā”
 6. atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 2.maija noteikumus
  Nr.127 “Noteikumi par kārtību, kādā maksājams pievienotās vērtības nodoklis par eksportam paredzēto preču piegādēm starpniekam”.
 1. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām:
 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 1. likumprojekts atbilst Eiropas līguma prasībām likumdošanas jomā;
 2. likumprojekts atbilst Eiropas Kopienas direktīvām;
 3. likumprojekts atbilst Latvijas saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. likumprojekts neskar citas Latvijas starptautiskās saistības.
 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:
 1. likuma izpildes nodrošinājums no valsts puses;
 2.  

   

 3. kontroles nodrošinājums no indivīda puses.
 1. likumprojekta normu izpilde tiks nodrošināta esošās nodokļu administrācijas ietvaros. Likuma izpildei netiks radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. likumprojekts neierobežo nodokļa maksātāja tiesības, kuras reglamentē likums “Par nodokļiem un nodevām”

 

 

 

Ministrs G. Bērziņš