21

23.11.2000

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"” (reģ.nr.693) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēka esoša redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

       

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7., 24.nr.; 1996, 9., 15.nr.; 1997, 8., 24.nr.; 1998, 8., 21.nr.; 1999, 6., 24.nr.; 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “peļņas un zaudējumu aprēķins” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “peļņas vai zaudējumu aprēķins” (attiecīgā locījumā).

       

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “peļņas un zaudējumu aprēķins” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “peļņas vai zaudējumu aprēķins” (attiecīgā locījumā).

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods

(4) Attiecībā uz nerezidentiem ar nodokli apliekamais objekts ir Latvijā gūtie ieņēmumi no uzņēmējdarbības vai ar to saistītām darbībām. Nodoklis tiek ieturēts no tādiem maksājumiem, kurus rezidenti un pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā nerezidentiem, arī fiziskajām personām, ja no šiem maksājumiem nav ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek ieturēts no:

4) samaksas par intelektuālo īpašumu:

a) maksājumiem par autortiesībām (ieskaitot blakustiesības) vai tiesībām izmantot autortiesības (ieskaitot blakustiesības) uz literāru vai mākslas darbu, ieskaitot kinofilmas, videofilmas vai skaņu ierakstus, - 15 procenti no šiem maksājumiem,

b) maksājumiem par pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem - 5 procenti no šiem maksājumiem;

   

Deputāte A.Poča

Papildināt 3.panta ceturtās daļas 4.punktu ar “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) maksājumi ar licenzētām datorprogrammām – 0 procenti no šiem maksājumiem.”

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

6) ienākumiem no vērtspapīru pārdošanas Latvijā - 10 procenti no šiem ienākumiem;

2. 3.pantā:

izslēgt ceturtās daļas 6.punktu;

 

Deputāts A.Kalniņš

Neizdarīt grozījumus 3.pantā, kā tas ir paredzēts 2.punktā.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

2. 3.pantā:

izslēgt ceturtās daļas 6.punktu;

7) ienākumiem no Latvijā esoša nekustamā īpašuma pārdošanas - 25 procenti no šiem ienākumiem.

izteikt ceturtās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu — 2 procenti no atlīdzības summas.”;

       

izteikt ceturtās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) atlīdzības par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu — 2 procenti no atlīdzības summas.”;

(5) Šā panta ceturtās daļas 6. un 7.punktā minētais ienākums tiek aprēķināts un ieturēts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

izslēgt piekto daļu.

       

izslēgt piekto daļu.

4.pants. Rezidenta un pastāvīgās pārstāvniecības apliekamais ienākums

(6) Apliekamais ienākums no vērtspapīru pārdošanas, kas ir saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu noteiktā apliekamā ienākuma daļa, kura gūta no vērtspapīru pārdošanas, tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

(7) Apliekamais ienākums no Latvijā esoša nekustamā īpašuma pārdošanas tiek aprēķināts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. 4.pantā:

izslēgt sesto un septīto daļu;

 

       

3. 4.pantā:

izslēgt sesto un septīto daļu;

 

 

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Nosakot maksātāja apliekamo ienākumu saskaņā ar šo likumu, tiek ņemti vērā jebkuri ieņēmumi neatkarīgi no tā, kādā formā tie gūti (naudā vai citās lietās, vai pakalpojumu veidā).”

       

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Nosakot maksātāja apliekamo ienākumu saskaņā ar šo likumu, tiek ņemti vērā jebkuri ieņēmumi neatkarīgi no tā, kādā formā tie gūti (naudā vai citās lietās, vai pakalpojumu veidā).”

5.pants. Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi

(3) Maksātājam piederošie sociālās infrastruktūras objekti šā likuma izpratnē ir dzīvokļu un komunālās saimniecības objekti, izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās ēdināšanas un medicīniskās aprūpes iestādes, ja tās nav tieši saistītas ar maksātāja uzņēmējdarbību.

4. Papildināt 5.panta trešo daļu pēc vārdiem “maksātāja uzņēmējdarbību” ar vārdiem “un pakalpojumi tiek sniegti par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenām, vai bez maksas”.

 

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Maksātājam piederošie sociālās infrastruktūras objekti šā likuma izpratnē ir dzīvokļu un komunālās saimniecības objekti, izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās ēdināšanas un medicīniskās aprūpes iestādes, kuru pakalpojumi, kā arī īres maksa, tiek sniegti par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenām, vai bez maksas, ja šie objekti nav tieši saistīti ar maksātāja uzņēmējdarbību.”

Atbalstīt

Atbalstīt

4. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Maksātājam piederošie sociālās infrastruktūras objekti šā likuma izpratnē ir dzīvokļu un komunālās saimniecības objekti, izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās ēdināšanas un medicīniskās aprūpes iestādes, kuru pakalpojumi, kā arī īres maksa, tiek sniegti par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenām, vai bez maksas, ja šie objekti nav tieši saistīti ar maksātāja uzņēmējdarbību.”

6.pants. Apliekamā ienākuma koriģēšana

(1) Uzņēmumu apliekamo ienākumu palielina par:

5. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) izdevumu summu, kas saistīti ar to vērtspapīru iegādi taksācijas periodā, kuri atrodas publiskajā apgrozībā saskaņā ar likumu “Par vērtspapīriem”.”;

       

5. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) izdevumu summu, kas saistīti ar to vērtspapīru iegādi taksācijas periodā, kuri atrodas publiskajā apgrozībā saskaņā ar likumu “Par vērtspapīriem”.”;

(4) Nosakot apliekamo ienākumu, uzņēmuma peļņu samazina:

papildināt ceturto daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) ieņēmumiem no to vērtspapīru pārdošanas, kuri atrodas publiskajā apgrozībā saskaņā ar likumu “Par vērtspapīriem”.”

       

papildināt ceturto daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9) ieņēmumiem no to vērtspapīru pārdošanas, kuri atrodas publiskajā apgrozībā saskaņā ar likumu “Par vērtspapīriem”.”

9. pants. Zaudētie parādi

(1) Nosakot apliekamo ienākumu, saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmās daļas 6.punktu un ceturtās daļas 3.punktu to var samazināt par zaudēto parādu summām, ja ievēroti pirmie trīs un viens no pārējiem šajā daļā minētajiem nosacījumiem:

   

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā”

“7) ir tiesas spriedums par parāda piedziņu no debitora - fiziskas personas un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību.”

Atbalstīt

Atbalstīt

6. Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā”

“7) ir tiesas spriedums par parāda piedziņu no debitora - fiziskas personas un tiesu izpildītāja akts par piedziņas neiespējamību.”

11.pants. Dividenžu aplikšana ar nodokli

(2) Iekšzemes uzņēmuma apliekamo ienākumu palielina par:

1) dividenžu summu, kas saņemama no nerezidentiem;

6. 11.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārda “nerezidentiem” ar vārdiem “izņemot šā panta trešajā daļā minētās dividendes”;

       

7. 11.pantā:

papildināt otrās daļas 1.punktu pēc vārda “nerezidentiem” ar vārdiem “izņemot šā panta trešajā daļā minētās dividendes”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Iekšzemes uzņēmuma apliekamais ienākums nav palielināms par dividenžu summu, kas saņemama no nerezidentiem, ja saņemamās dividendes vienlaicīgi atbilst šādiem nosacījumiem:

1) dividendes tiek saņemtas no tāda nerezidenta, kurā iekšzemes uzņēmumam dividenžu izmaksas brīdī tieši pieder vismaz 25 procenti no kapitāla un balsstiesībām, un

2) dividenžu izmaksātājs ir rezidents tādā valstī vai teritorijā, kura saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nav atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju.”

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likuma 11. panta trešās daļas 1. apakšpunkta beigās vārdu ‘’un’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Iekšzemes uzņēmuma apliekamais ienākums nav palielināms par dividenžu summu, kas saņemama no nerezidentiem, ja saņemamās dividendes vienlaicīgi atbilst šādiem nosacījumiem:

1) dividendes tiek saņemtas no tāda nerezidenta, kurā iekšzemes uzņēmumam dividenžu izmaksas brīdī tieši pieder vismaz 25 procenti no kapitāla un balsstiesībām,

2) dividenžu izmaksātājs ir rezidents tādā valstī vai teritorijā, kura saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nav atzīta par zemu nodokļu vai beznodokļu valsti vai teritoriju.”

13.pants. Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu

(1) Aprēķinot apliekamo ienākumu, saimnieciskajā darbībā izmantojamo pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka šādā kārtībā:

4) attiecīgās pamatlīdzekļu kategorijas atlikušo vērtību, no kuras aprēķina taksācijas perioda nolietojumu, nosaka, palielinot pamatlīdzekļu kategorijas pirmstaksācijas perioda atlikušo vērtību par taksācijas periodā iegādāto vai izveidoto pamatlīdzekļu vērtību un par kapitālajām izmaksām attiecīgās kategorijas pamatlīdzekļiem un samazinot par taksācijas periodā izslēgto vai stihiskas nelaimes rezultātā vai citādā piespiedu kārtā zaudēto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību summu, kas noteikta maksātāja finansu grāmatvedībā;

7. Papildināt 13.panta pirmās daļas 4.punktu pēc vārdiem “kas noteikta maksātāja finansu grāmatvedībā” ar vārdiem “to izslēgšanas brīdī”.

       

8. Papildināt 13.panta pirmās daļas 4.punktu pēc vārdiem “kas noteikta maksātāja finansu grāmatvedībā” ar vārdiem “to izslēgšanas brīdī”.

14.pants. Iepriekšējo gadu zaudējumu segšana

(2) Ja taksācijas perioda laikā kontroli pār uzņēmumu iegūst persona vai personu grupa, kas iepriekš nekontrolēja šo uzņēmumu, šā uzņēmuma pirmstaksācijas periodu zaudējumi nav sedzami taksācijas periodā un turpmākajos taksācijas periodos.

8. 14.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “turpmākajos taksācijas periodos” ar vārdiem “ja šajā pantā nav noteikts citādi”;

       

9. 14.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “turpmākajos taksācijas periodos” ar vārdiem “ja šajā pantā nav noteikts citādi”;

 

papildināt pantu ar vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja viens uzņēmums tiek reorganizēts, pievienojot to otram uzņēmumam, un pirmo un otro uzņēmumu pirms reorganizācijas, bet otro uzņēmumu pēc reorganizācijas kontrolē viena un tā pati persona vai personu grupa, otrais uzņēmums pēc reorganizācijas ir tiesīgs pārņemt pirmā uzņēmuma pirmstaksācijas periodu zaudējumus un tos segt taksācijas periodā un turpmākajos taksācijas periodos šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(12) Ja reorganizācijas ceļā uzņēmums tiek sadalīts vai atdalīts un sadalāmajam uzņēmumam reorganizācijas brīdī ir zaudējumi, kurus tas ir tiesīgs segt saskaņā ar šo pantu, tiesības segt šos sadalāmā uzņēmuma zaudējumus sadalīšanas gadījumā, ievērojot šā panta trīspadsmito un četrpadsmito daļu, pārņem jaundibinātie uzņēmumi, bet atdalīšanas gadījumā — sadalāmais uzņēmums pēc reorganizācijas un jaundibinātais atdalītais uzņēmums.

       

papildināt pantu ar vienpadsmito, divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito un piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

“(11) Ja viens uzņēmums tiek reorganizēts, pievienojot to otram uzņēmumam, un pirmo un otro uzņēmumu pirms reorganizācijas, bet otro uzņēmumu pēc reorganizācijas kontrolē viena un tā pati persona vai personu grupa, otrais uzņēmums pēc reorganizācijas ir tiesīgs pārņemt pirmā uzņēmuma pirmstaksācijas periodu zaudējumus un tos segt taksācijas periodā un turpmākajos taksācijas periodos šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(12) Ja reorganizācijas ceļā uzņēmums tiek sadalīts vai atdalīts un sadalāmajam uzņēmumam reorganizācijas brīdī ir zaudējumi, kurus tas ir tiesīgs segt saskaņā ar šo pantu, tiesības segt šos sadalāmā uzņēmuma zaudējumus sadalīšanas gadījumā, ievērojot šā panta trīspadsmito un četrpadsmito daļu, pārņem jaundibinātie uzņēmumi, bet atdalīšanas gadījumā — sadalāmais uzņēmums pēc reorganizācijas un jaundibinātais atdalītais uzņēmums.

 

(13) Sadalāmā uzņēmuma zaudējumi starp sadalāmo uzņēmumu un jauno atdalīto uzņēmumu atdalīšanas gadījumā un starp jaunajiem uzņēmumiem sadalīšanas gadījumā pēc reorganizācijas ir sadalāmi proporcionāli atdalītā (sadalāmā) uzņēmuma aktīvu daļas vērtības pēc reorganizācijas attiecībai pret sadalāmā uzņēmuma aktīvu vērtību pirms reorganizācijas.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 14. panta trīspadsmitajā daļā vārdu ‘’jauno’’ ar vārdu ‘’jaundibināto’’, bet vārdus ‘’jaunajiem uzņēmumiem’’ – ar vārdiem ‘’jaundibinātajiem uzņēmumiem’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

(13) Sadalāmā uzņēmuma zaudējumi starp sadalāmo uzņēmumu un jaundibināto atdalīto uzņēmumu atdalīšanas gadījumā un starp jaundibinātajiem uzņēmumiem sadalīšanas gadījumā pēc reorganizācijas ir sadalāmi proporcionāli atdalītā (sadalāmā) uzņēmuma aktīvu daļas vērtības pēc reorganizācijas attiecībai pret sadalāmā uzņēmuma aktīvu vērtību pirms reorganizācijas.

 

(14) Pēc uzņēmuma reorganizācijas, kas notikusi, veicot uzņēmuma sadalīšanu un atdalīšanu, jaundibinātie uzņēmumi un sadalāmais uzņēmums (atdalīšanas gadījumā) ir tiesīgi segt pirmstaksācijas periodu zaudējumus gadījumā, ja tos kontrolē persona, kuras līdzdalība tieši vai netieši (izmantojot līdzdalību citā personā vai vairākās citās personās, vai citā veidā) sadalāmā uzņēmuma kapitālā līdz reorganizācijai pārsniedz 20 procentus un kurai pieder vairāk nekā 20 procentu no visām akcionāru (daļu īpašnieku) balsīm, ko var saskaitīt katrā balsošanā.

(15) Sedzot zaudējumus, uzņēmumos, kuros veikta reorganizācija uzņēmumu pievienošanas, sadalīšanas vai atdalīšanas ceļā, nav piemērojama šā panta trešā, sestā un desmitā daļa.”

       

(14) Pēc uzņēmuma reorganizācijas, kas notikusi, veicot uzņēmuma sadalīšanu un atdalīšanu, jaundibinātie uzņēmumi un sadalāmais uzņēmums (atdalīšanas gadījumā) ir tiesīgi segt pirmstaksācijas periodu zaudējumus gadījumā, ja tos kontrolē persona, kuras līdzdalība tieši vai netieši (izmantojot līdzdalību citā personā vai vairākās citās personās, vai citā veidā) sadalāmā uzņēmuma kapitālā līdz reorganizācijai pārsniedz 20 procentus un kurai pieder vairāk nekā 20 procentu no visām akcionāru (daļu īpašnieku) balsīm, ko var saskaitīt katrā balsošanā.

(15) Sedzot zaudējumus, uzņēmumos, kuros veikta reorganizācija uzņēmumu pievienošanas, sadalīšanas vai atdalīšanas ceļā, nav piemērojama šā panta trešā, sestā un desmitā daļa.”

15.pants. Atlaižu piemērošana

(2) Ja uzņēmums - nodokļa maksātājs - izmanto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides saskaņā ar likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" vai citiem Latvijas Republikas likumiem, šajā nodaļā paredzētās nodokļa atlaides netiek piemērotas, izņemot atlaidi par ārvalstīs samaksāto nodokli saskaņā ar šā likuma 16.pantu un atlaidi ziedotājiem saskaņā ar šā likuma 20.pantu.

9. Papildināt 15.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Nodokļa atlaidi saskaņā ar likumu “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” piemēro nodokļa summai pēc šā likuma 16. un 20.pantā noteikto atlaižu piemērošanas.”

       

10. Papildināt 15.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Nodokļa atlaidi saskaņā ar likumu “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” piemēro nodokļa summai pēc šā likuma 16. un 20.pantā noteikto atlaižu piemērošanas.”.

 

10. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

“17.1 pants. Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem

 

Deputāts A.Kalniņš

Izslēgt no 17.1 panta teksta vārdu “atbalstāmo”.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

12. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā:

“17.1 pants. Nodokļa atlaide par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem

 

(1) Uzņēmumam ir tiesības par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 40 procentu apmērā no kopējās ieguldījumu summas. Atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts.

 

Deputāts A.Kalniņš

Izteikt 17.1panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmumam ir tiesības par investīciju projekta ietvaros veiktiem ieguldījumiem, ja projekts tiek realizēts ne vairāk kā 3 gadu laikā, piemērot uzņēmuma ienākumu nodokļa atlaidi 50% apmērā no kopējās ieguldījumu summas, sākot ar taksācijas periodu, kurā uzsākta projekta izpilde. Bez tam, uzņēmumiem, kuri veic jaunu katlu māju celtniecību vai rekonstruē vecās katlu mājas, kurās kurtuves tiks piemērotas vietējā kurināmā sadedzināšanai (kūdra, koksnes atliekas, zari, mizas utt.), ir tiesības piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80% apmērā no šo ieguldījumu kopējās summas.”

Neatbalstīt

Neatbalstīt

(1) Uzņēmumam ir tiesības par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem ieguldījumiem piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 40 procentu apmērā no kopējās ieguldījumu summas. Atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts.

 

(2) Ja uzņēmuma taksācijas periodā aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis ir mazāks nekā aprēķinātā nodokļa atlaide, uzņēmums var par atlaides neizmantoto daļu samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli, līdz atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā desmit nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.

 

Deputāts A.Kalniņš

Papildināt otro daļu pēc vārdiem “hronoloģiskā secībā” ar vārdiem “ēkām un būvēm un ne ilgāk kā piecus nākamos taksācijas gadus tehnoloģijām, sākot no projekta ieviešanas brīža”.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

(2) Ja uzņēmuma taksācijas periodā aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis ir mazāks nekā aprēķinātā nodokļa atlaide, uzņēmums var par atlaides neizmantoto daļu samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli, līdz atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā desmit nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.

 

(3) Uzņēmumi, kuri piemēro šā panta pirmajā daļā noteikto atlaidi vai samazina nodokļa summu šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, nav tiesīgi izmantot šā likuma 17., 18., 19. un 21.pantā noteiktās nodokļa atlaides, kā arī citos likumos noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus.

 

Deputāts A.Kalniņš

Izslēgt trešajā daļā vārdus – “kā arī citos likumos noteiktos uzņēmuma nodokļa atvieglojumus”.

Neatbalstīt

Neatbalstīt

(3) Uzņēmumi, kuri piemēro šā panta pirmajā daļā noteikto atlaidi vai samazina nodokļa summu šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā, nav tiesīgi izmantot šā likuma 17., 18., 19. un 21.pantā noteiktās nodokļa atlaides, kā arī citos likumos noteiktos uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus.

 

(4) Šajā pantā noteiktā atlaide piemērojama uzņēmumiem, kas atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veikuši ieguldījumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 miljonus latu, un kopējā ieguldījumu summa tiek ieguldīta periodā, kas nepārsniedz trīs gadus, ja Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir sagatavots investīciju projekts, ņemot vērā atbalstāmo investīciju projektā paredzēto ieguldījumu summu un ieguldījumu veikšanas termiņus, atbalstāmo investīciju projekta ietekmi uz valsts ekonomiku, kā arī to, vai minētais projekts neradīs konkurences ierobežojumus, un ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums.

 •  

 • Deputāts A.Kalniņš

  Izslēgt ceturto daļu.

  Juridiskais birojs

  Ierosinām izteikt likuma 17.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

  ‘’(4) Šajā pantā noteiktā atlaide piemērojama uzņēmumam , kas atbilst visiem šai panta daļā minētajiem nosacījumiem:

  1) uzņēmums atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veicis ieguldījumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 miljonus latu,

  2) kopējā ieguldījumu summa tiek ieguldīta periodā, kas nepārsniedz trīs gadus,

  3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavots investīciju projekts un, ņemot vērā atbalstāmo investīciju projektā paredzēto ieguldījumu summu un ieguldījumu veikšanas termiņus, izvērtēta atbalstāmo investīciju projekta ietekme uz valsts ekonomiku, kā arī tas vai minētais projekts neradīs konkurences ierobežojumus, un uz šī izvērtējuma pamata pieņemts Ministru kabineta lēmums par investīciju projekta atbalstu. “

  Neatbalstīt

   

  Atbalstīt

  Neatbalstīt

   

  Atbalstīt

  (4) Šajā pantā noteiktā atlaide piemērojama uzņēmumam , kas atbilst visiem šai panta daļā minētajiem nosacījumiem:

  1) uzņēmums atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veicis ieguldījumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 miljonus latu,

  2) kopējā ieguldījumu summa tiek ieguldīta periodā, kas nepārsniedz trīs gadus,

  3) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavots investīciju projekts un, ņemot vērā atbalstāmo investīciju projektā paredzēto ieguldījumu summu un ieguldījumu veikšanas termiņus, izvērtēta atbalstāmo investīciju projekta ietekme uz valsts ekonomiku, kā arī tas vai minētais projekts neradīs konkurences ierobežojumus, un uz šī izvērtējuma pamata pieņemts Ministru kabineta lēmums par investīciju projekta atbalstu.

   

  (5) Ieguldījumi šā panta izpratnē ir kopējā uzņēmuma pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, jaunās tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās) veikto ilgtermiņa ieguldījumu vērtība atbalstāmo investīciju projekta ietvaros, ja minētie pamatlīdzekļi ir izmantojami uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai.

   

  Deputāts A.Kalniņš

  Izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

  “(5) Ieguldījumi šā panta izpratnē ir kopējā uzņēmumam pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, jaunās tehnoloģiskajās iekārtās) veiktie ilgtermiņa ieguldījumi, ja minēti pamatlīdzekļi ir izmantojami uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai.”

  Neatbalstīt

  Neatbalstīt

  (5) Ieguldījumi šā panta izpratnē ir kopējā uzņēmuma pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, jaunās tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās) veikto ilgtermiņa ieguldījumu vērtība atbalstāmo investīciju projekta ietvaros, ja minētie pamatlīdzekļi ir izmantojami uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanai.

   

  (6) Šo pantu nepiemēro to nozaru uzņēmumiem, kuru pakalpojumu sniegšanu regulē saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kā arī uzņēmumiem, kuri taksācijas periodā piemēro vai iepriekšējos taksācijas periodos ir piemērojuši likumā “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” noteiktos nodokļu atvieglojumus.

         

  (6) Šo pantu nepiemēro to nozaru uzņēmumiem, kuru pakalpojumu sniegšanu regulē saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, kā arī uzņēmumiem, kuri taksācijas periodā piemēro vai iepriekšējos taksācijas periodos ir piemērojuši likumā “Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā” noteiktos nodokļu atvieglojumus.

   

  (7) Ja uzņēmums ir veicis ieguldījumus pamatlīdzekļos atbalstāmo investīciju projekta ietvaros, izmantojot kredītu vai iegādājoties pamatlīdzekļus nomā ar izpirkumu, piemēro uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi par ieguldījumu summu šā panta piektajā daļā minētajos pamatlīdzekļos atbilstoši maksājumiem (izņemot procentu maksājumus vai tiem pielīdzināmus maksājumus), kuri veikti taksācijas periodā, kurā piemēro nodokļa atlaidi, kā arī pirmstaksācijas periodā un taksācijas periodā pirms pirmstaksācijas perioda.

   

  Deputāts A.Kalniņš

  Izslēgt septītajā daļā pēc vārdiem “ieguldījums pamatlīdzekļos” vārdus “atbalstāmo investīciju projekta ietvaros.”

  Neatbalstīt

  Neatbalstīt

  (7) Ja uzņēmums ir veicis ieguldījumus pamatlīdzekļos atbalstāmo investīciju projekta ietvaros, izmantojot kredītu vai iegādājoties pamatlīdzekļus nomā ar izpirkumu, piemēro uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi par ieguldījumu summu šā panta piektajā daļā minētajos pamatlīdzekļos atbilstoši maksājumiem (izņemot procentu maksājumus vai tiem pielīdzināmus maksājumus), kuri veikti taksācijas periodā, kurā piemēro nodokļa atlaidi, kā arī pirmstaksācijas periodā un taksācijas periodā pirms pirmstaksācijas perioda.

   

  (8) Ēkas un būves, kurās veikti ieguldījumi, paliek uzņēmuma īpašumā un tiek izmantotas tā saimnieciskajā darbībā ne mazāk kā desmit taksācijas periodus, bet tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas — piecus taksācijas periodus, sākot ar taksācijas periodu, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts. Ja minētie pamatlīdzekļi tiek atsavināti pirms minētā termiņa izbeigšanās, uzņēmums, sākot ar to taksācijas periodu, kurā pamatlīdzekļi atsavināti, zaudē tiesības piemērot šā panta pirmajā daļā noteikto nodokļa atlaidi, kā arī saskaņā ar šā panta otro daļu samazināt taksācijas periodā aprēķināto nodokli par iepriekšējos taksācijas periodos neizmantoto nodokļa atlaidi.

   

  Deputāts A.Kalniņš

  Izslēgt astotajā daļā vārdus “pabeigts atbalstāmo investīciju projekts” un aizstāt ar vārdiem ”pamatlīdzekļi nodoti ekspluatācijā”.

   

  Neatbalstīt

  Neatbalstīt

  (8) Ēkas un būves, kurās veikti ieguldījumi, paliek uzņēmuma īpašumā un tiek izmantotas tā saimnieciskajā darbībā ne mazāk kā desmit taksācijas periodus, bet tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas — piecus taksācijas periodus, sākot ar taksācijas periodu, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts. Ja minētie pamatlīdzekļi tiek atsavināti pirms minētā termiņa izbeigšanās, uzņēmums, sākot ar to taksācijas periodu, kurā pamatlīdzekļi atsavināti, zaudē tiesības piemērot šā panta pirmajā daļā noteikto nodokļa atlaidi, kā arī saskaņā ar šā panta otro daļu samazināt taksācijas periodā aprēķināto nodokli par iepriekšējos taksācijas periodos neizmantoto nodokļa atlaidi.

   

  (9) Par atbalstāmo investīciju projekta uzsākšanas brīdi uzskatāms Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās brīdis, ja Ministru kabineta lēmumā nav noteikts citādi.”

         

  (9) Par atbalstāmo investīciju projekta uzsākšanas brīdi uzskatāms Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās brīdis, ja Ministru kabineta lēmumā nav noteikts citādi.”

  20.pants. Nodokļa atlaide ziedotājiem

  (1) Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas Latvijas Republikā reģistrētām sabiedriskajām kultūras, izglītības, zinātnes, reliģiskajām, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības organizācijām un fondiem, kā arī budžeta iestādēm. Nodokļa atlaidi konkrētām sabiedriskajām organizācijām piešķir un gadījumos, kad sabiedriskā organizācija nedarbojas saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem, atsauc Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

     

  Finansu ministrs G.Bērziņš

  Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām sabiedriskajām kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības organizācijām un fondiem, reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirta atļauja saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot nodokļa atlaidi. Ministru kabinets nosaka minētās atļaujas izsniegšanas un atsaukšanas kārtību, derīguma termiņu un iesniedzamos dokumentus, kā arī apstiprina pārskata formu par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu.”

  Atbalstīt

  Atbalstīt

  12. Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām sabiedriskajām kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, labdarības, veselības un vides aizsardzības organizācijām un fondiem, reliģiskajām organizācijām, kurām piešķirta atļauja saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot nodokļa atlaidi. Ministru kabinets nosaka minētās atļaujas izsniegšanas un atsaukšanas kārtību, derīguma termiņu un iesniedzamos dokumentus, kā arī apstiprina pārskata formu par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu.”

   

  11. Papildināt pārejas noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

  “18. Taksācijas periodā, kurā pārdoti vērtspapīri, kuri atrodas publiskajā apgrozībā saskaņā ar likumu “Par vērtspapīriem” un kurus nodokļa maksātājs — iekšzemes uzņēmums un pastāvīgā pārstāvniecība — iegādājies līdz 2001.gada 1.janvārim, tā apliekamo ienākumu palielina par visiem iepriekšējo taksācijas periodu izdevumiem, kuri saistīti ar minēto vērtspapīru iegādi.”

         

  13. Papildināt pārejas noteikumus ar 18.punktu šādā redakcijā:

  “18. Taksācijas periodā, kurā pārdoti vērtspapīri, kuri atrodas publiskajā apgrozībā saskaņā ar likumu “Par vērtspapīriem” un kurus nodokļa maksātājs — iekšzemes uzņēmums un pastāvīgā pārstāvniecība — iegādājies līdz 2001.gada 1.janvārim, tā apliekamo ienākumu palielina par visiem iepriekšējo taksācijas periodu izdevumiem, kuri saistīti ar minēto vērtspapīru iegādi.”

       

  Finansu ministrs G.Bērziņš

  Papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

  “19. Grozījumi likuma 14.pantā attiecināmi uz zaudējumiem, kas radušies pēc 2001.gada 1.janvāra.”

  Atbalstīt

  Atbalstīt

  papildināt pārejas noteikumus ar 19.punktu šādā redakcijā:

  “19. Grozījumi likuma 14.pantā attiecināmi uz zaudējumiem, kas radušies pēc 2001.gada 1.janvāra.”

       

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Papildināt pārejas noteikumus ar 20. punktu šādā redakcijā:

  “20. Saskaņā ar likuma 20.panta pirmo daļu izdotie Ministru kabineta 1996.gada 24.septembra noteikumi nr.367 “Kārtība, kādā sabiedriskajām organizācijām (fondiem), reliģiskajām organizācijām un budžeta iestādēm tiek piešķirtas vai atsauktas atļaujas saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus” ir spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanai (tiktāl cik tie nav pretrunā ar šo likumu), bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.jūlijam”

   

  Atbalstīt

  papildināt pārejas noteikumus ar 20. punktu šādā redakcijā:

  “20. Saskaņā ar likuma 20.panta pirmo daļu izdotie Ministru kabineta 1996.gada 24.septembra noteikumi nr.367 “Kārtība, kādā sabiedriskajām organizācijām (fondiem), reliģiskajām organizācijām un budžeta iestādēm tiek piešķirtas vai atsauktas atļaujas saņemt ziedojumus, ziedotājiem saņemot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus” ir spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanai (tiktāl cik tie nav pretrunā ar šo likumu), bet ne ilgāk kā līdz 2001.gada 1.jūlijam”

   

  Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

         

  Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.