20

23.11.2000

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"” (reģ.nr. 691) 2.lasījumam.

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību budžetiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1996, 20.nr.) šādus grozījumus:

       

Izdarīt likumā “Par pašvaldību budžetiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1996, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “garantijas un galvojumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “galvojumi” (attiecīgā locījumā).

       

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus “garantijas un galvojumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “galvojumi” (attiecīgā locījumā).

1.pants. Šis likums nosaka pašvaldību budžetu sastādīšanas un izpildes kārtību Latvijas Republikā. Tas paredz pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldību patstāvīgo budžetu veidošanas nosacījumus.

 

1

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 1.pantu aiz vārda “pagastu” ar vārdu “novadu,”.

Atbalstīt

Atbalstīt

2. Papildināt 1.pantu aiz vārda “pagastu” ar vārdu “novadu,”.

3.pants. Pašvaldības savus budžetus sastāda, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot likumus un Ministru kabineta noteikumus.

4.pants. Pašvaldību budžetu izdevumi saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt līdzekļu daudzumu, kuru veido attiecīgā gada budžetā paredzētie ieņēmumi kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu.

5.pants. Pašvaldību budžetus sastāda saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

2. Izslēgt 3., 4. un 5.pantu.

       

3. Izslēgt 3., 4. un 5.pantu.

6.pants. Pašvaldību budžetu sastādīšanas un izlietošanas process ir atklāts. Ar informāciju par budžeta projektu un apstiprināto budžetu - atbilstoši šā likuma 16. un 17.pantam - un budžeta izpildi - atbilstoši šā likuma 34.pantam - var netraucēti iepazīties attiecīgās pašvaldības iedzīvotāji, ikviena masu informācijas līdzekļa žurnālisti un attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvietoto valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonas.

3. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Pašvaldību budžetu sastādīšanas un izlietošanas process ir atklāts. Pašvaldības budžeta projektam, budžetam un pārskatam par pašvaldības budžeta faktisko izpildi atbilstoši šā likuma 16., 17. un 34.pantam jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.”

2

Saeimas Juridiskais birojs Ierosinām aizstāt likuma 6. panta jaunajā redakcijā vārdus ‘’pārskatam par pašvaldības budžeta faktisko izpildi’’ ar vārdiem ‘’saimnieciskā gada pārskatam par pašvaldības budžeta izpildi’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Pašvaldību budžetu sastādīšanas un izlietošanas process ir atklāts. Pašvaldības budžeta projektam, budžetam un saimnieciskā gada pārskatam par pašvaldības budžeta izpildi atbilstoši šā likuma 16., 17. un 34.pantam jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā.”

7.pants. (1) Pašvaldību budžetu tiesības, arī patstāvību, un attiecības ar valsts budžetu un citu pašvaldību budžetiem nosaka šis likums, likums "Par budžetu un finansu vadību", likums "Par pašvaldībām", nodokļu likumi un citi likumdošanas akti.

(2) Pašvaldības patstāvīgi sastāda, apstiprina un izpilda savus budžetus. Valsts pārvaldes institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu veidošanā un izpildē, ja to neparedz likums. Rajona pašvaldības institūcijas ir tiesīgas piedalīties rajona pilsētu un pagastu budžetu sastādīšanā un izpildē tikai likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Pašvaldības savus budžetus sastāda, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot “Likumu par budžetu un finansu vadību” un likumu “Par pašvaldībām”, kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu veidošanā un izpildē, ja tas nav paredzēts likumā.”

       

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Pašvaldības savus budžetus sastāda, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot “Likumu par budžetu un finansu vadību” un likumu “Par pašvaldībām”, kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts pārvaldes institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu veidošanā un izpildē, ja tas nav paredzēts likumā.”

13.pants. Pašvaldību budžetu sastādīšanas sākumstadijā Ministru kabinets, pamatojoties uz aprēķiniem, kas raksturo pašvaldību budžetu daļu Latvijas Republikas kopbudžetā un valsts budžeta dotāciju nepieciešamību saistībā ar valsts budžeta līdzekļu iespēju un pašvaldību izpildāmo funkciju kopējo novērtējumu, saskaņo ar pašvaldībām plānojamā saimnieciskā gada valsts budžeta dotāciju kopapjomu pašvaldību finansu izlīdzināšanai un plānojamā saimnieciskā gada valsts budžeta kopapjomu un tā sadalījumu starp pašvaldībām. Saskaņošanas procesā Ministru kabinetu pārstāv finansu ministrs vai viņa pilnvarota persona, bet pašvaldības - pašvaldību sabiedriskā organizācija, kas izveidota atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 96.panta prasībām. Sarunu rezultāti tiek noformēti protokola veidā. Sarunu protokols par vienošanos vai domstarpībām pievienojams attiecīgajiem likumprojektiem, ko Ministru kabinets nosūta Saeimai.

5. Aizstāt 13.panta otrajā teikumā vārdu “Saskaņošanas” ar vārdiem “Valsts budžeta sastādīšanas un saskaņošanas”.

       

6. Aizstāt 13.panta otrajā teikumā vārdu “Saskaņošanas” ar vārdiem “Valsts budžeta sastādīšanas un saskaņošanas”.

14.pants. Pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldības budžetus sastāda patstāvīgi, atbilstoši likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, izstrādāšanas grafikam un Finansu ministrijas norādījumiem saskaņā ar tās kompetenci.

6. Izslēgt 14.pantu.

       

7. Izslēgt 14.pantu.

15.pants. Pagastu, pilsētu un rajonu domju (padomju) priekšsēdētāji ir atbildīgi par pašvaldību budžetu sastādīšanu un apstiprināšanu Ministru kabineta noteiktajos termiņos.

7. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Pašvaldības priekšsēdētājs ir atbildīgs par to, lai pašvaldības budžets tiktu sastādīts un apstiprināts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc kārtējā gada valsts budžeta likuma spēkā stāšanās.”

3

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 15.pantā vārdus ‘’Pašvaldības priekšsēdētājs’’ ar vārdiem ‘’Pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

8. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs ir atbildīgs par to, lai pašvaldības budžets tiktu sastādīts un apstiprināts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc kārtējā gada valsts budžeta likuma spēkā stāšanās.”

16.pants. (1) Pašvaldības budžeta dokuments ietver:

1) skaitlisku informāciju par budžeta ieņēmumiem atbilstoši šā likuma V nodaļā noteiktajiem ieņēmumu avotiem un finansu ministra noteiktajai klasifikācijai;

2) datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, kā arī par pašvaldības parādiem;

3) katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši finansu ministra noteiktajai klasifikācijai, kā arī kases apgrozāmo līdzekļu apjomu;

4) nākamajā saimnieciskajā gadā pašvaldības budžeta ietvaros izmantojamo kredītu apjomus;

5) neparedzētiem izdevumiem iedalīto budžeta līdzekļu apjomus;

6) informāciju par ieņēmumiem no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda vai par maksājumiem tajā;

7) informāciju par visām pašvaldības saistībām un dotajām garantijām;

8) informāciju par speciālajiem budžetiem;

9) citu informāciju, kuru dome (padome) atzīst par nepieciešamu.

8. Izteikt 16.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem;”.

       

9. Izteikt 16.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem;”.

17.pants. Pagasta, pilsētas un rajona budžetam pievienojams paskaidrojuma raksts, kas ietver:

1) domes (padomes) priekšsēdētāja ziņojumu, kurā sniegta informācija par pagasta, pilsētas vai rajona ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem nākamajā saimnieciskajā gadā un piecos turpmākajos gados;

2) informāciju par to, kāds līdzekļu apjoms paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā, un informāciju par katra finansējuma mērķi;

3) ja budžetā paredzēta tāda uzdevuma finansēšana, kura izpilde pārsniedz saimnieciskā gada ietvarus, - turpmākajos gados paredzētos budžeta izdevumus līdz uzdevuma pabeigšanai, kā arī ikgadējos ekspluatācijas izdevumus;

4) kopsavilkumu pa budžeta klasifikācijas kategorijām budžeta ieņēmumu daļā un izdevumu daļā;

5) parādu un garantiju finansiālo saistību izklāstu kārtējā saimnieciskajā gadā un piecos turpmākajos gados.

9. 17.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) domes (padomes) priekšsēdētāja ziņojumu, kurā sniegta informācija par pagasta, pilsētas vai rajona ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem nākamajā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados;”;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāstu kārtējā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados.”

 

4

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Pagasta, novada, pilsētas un rajona budžetam pievienojams paskaidrojuma raksts, kas ietver:

1) domes (padomes) priekšsēdētāja ziņojumu, kurā sniegta informācija par pagasta, novada, pilsētas vai rajona ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem nākamajā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados;

2) informāciju par to, kāds līdzekļu apjoms paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā, un informāciju par katra finansējuma mērķi;

3) ja budžetā paredzēta tāda uzdevuma finansēšana, kura izpilde pārsniedz saimnieciskā gada ietvarus, - turpmākajos gados paredzētos budžeta izdevumus līdz uzdevuma pabeigšanai, kā arī ikgadējos ekspluatācijas izdevumus;

4) kopsavilkumu pa budžeta klasifikācijas kategorijām budžeta ieņēmumu daļā un izdevumu daļā;

5) parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāstu kārtējā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados.”

Atbalstīt

Atbalstīt

10. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

“17.pants. Pagasta, novada, pilsētas un rajona budžetam pievienojams paskaidrojuma raksts, kas ietver:

1) domes (padomes) priekšsēdētāja ziņojumu, kurā sniegta informācija par pagasta, novada, pilsētas vai rajona ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem nākamajā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados;

2) informāciju par to, kāds līdzekļu apjoms paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā, un informāciju par katra finansējuma mērķi;

3) ja budžetā paredzēta tāda uzdevuma finansēšana, kura izpilde pārsniedz saimnieciskā gada ietvarus, - turpmākajos gados paredzētos budžeta izdevumus līdz uzdevuma pabeigšanai, kā arī ikgadējos ekspluatācijas izdevumus;

4) kopsavilkumu pa budžeta klasifikācijas kategorijām budžeta ieņēmumu daļā un izdevumu daļā;

5) parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāstu kārtējā saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados.”

20.pants. Pagastu, pilsētu un rajonu budžetu ieņēmumus veido atskaitījumi no valsts nodokļiem un nodevām, pašvaldību nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, dotācijas un mērķdotācijas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda, maksājumi no pašvaldību savstarpējās palīdzības fondiem, maksājumi par pakalpojumiem, atskaitījumi no pašvaldību uzņēmumu peļņas, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas (izīrēšanas), īpašuma pārdošanas un citi ar likumu noteikti ieņēmumi.

 

5

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt 20.pantu aiz vārda “pagastu” ar vārdu “novadu, ”.

Atbalstīt

Atbalstīt

11. Papildināt 20.pantu aiz vārda “pagastu” ar vārdu “novadu, ”.

22.pants. (1) Pašvaldības var ņemt aizņēmumus Ministru kabineta noteiktajos apjomos un kārtībā tikai ar domes (padomes) lēmumu.

 

 

 

10. 22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldības, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus šajā likumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumu kopapjoms saimnieciskajā gadā tiek noteikts kārtējā gada valsts budžeta likumā.”;

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Saeimas Juridiskais birojs

Likuma 22. panta pirmajā daļā ierosinām aizstāt vārdus ‘’šajā likumā un normatīvajos aktos’’ ar vārdiem ‘’šajā likumā un citos normatīvajos aktos’’;

Saeimas Juridiskais birojs

vēršam uzmanību uz to, ka likuma 22. panta pirmās daļas otrajā teikumā lietotā terminoloģija ‘’kopējais pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumu apjoms saimnieciskajā gadā’’ neatbilst likumprojekta ‘’Par valsts budžetu 2001. gadam’’ 11. pantam:

“11.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 17 403 032 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 10 403 032 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.”

Ministru kabineta alternatīvs priekšlikums

Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldības, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pašvaldību aizņēmumu kopējais pieļaujamais palielinājums saimnieciskajā gadā tiek noteikts gadskārtējā valsts budžeta līkumā.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts MK priekšliku-mā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts MK priekšliku-mā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 22.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pašvaldības, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu, var ņemt īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumus šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pašvaldību aizņēmumu kopējais pieļaujamais palielinājums saimnieciskajā gadā tiek noteikts gadskārtējā valsts budžeta līkumā.”;

(2) Aizņēmumus pašvaldības var ņemt Latvijā vai ārvalstīs, izlaižot vērtspapīrus vai noslēdzot aizņēmuma līgumus.

           

(3) Aizņēmumus drīkst izmantot tikai apropriācijas kārtībā.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Aizņēmumu līdzekļi ir pašvaldības budžeta līdzekļi, kas tiek izlietoti tikai apropriācijas kārtībā, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu, paredzot šos līdzekļus pašvaldības budžetā.”;

       

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Aizņēmumu līdzekļi ir pašvaldības budžeta līdzekļi, kas tiek izlietoti tikai apropriācijas kārtībā, pamatojoties uz domes (padomes) lēmumu, paredzot šos līdzekļus pašvaldības budžetā.”;

(4) Pašvaldības nedrīkst garantēt aizņēmumus ar īpašumiem, kas nepieciešami pašvaldību pastāvīgo funkciju izpildei.

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “garantēt” ar vārdu “galvot”.

       

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “garantēt” ar vārdu “galvot”.

23.pants. Budžeta un finansu vadības nolūkā, lai segtu īslaicīgu pašvaldības finansu līdzekļu deficītu, pašvaldības var ņemt īstermiņa aizņēmumus. Aizņēmumi no valsts budžeta pašvaldībām jāatmaksā līdz saimnieciskā gada beigām.

11. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. Budžeta un finansu vadības nolūkā, lai segtu īslaicīgu pašvaldības finansu līdzekļu deficītu, pašvaldības var ņemt no valsts budžeta īstermiņa aizņēmumus, kas jāatmaksā līdz saimnieciskā gada beigām.”

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām likuma 23. pantā aizstāt vārdus ‘’jāatmaksā līdz saimnieciskā gada beigām’’ ar vārdiem ‘’jāatmaksā līdz tā saimnieciskā gada beigām, kurā tie ņemti’’.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. Budžeta un finansu vadības nolūkā, lai segtu īslaicīgu pašvaldības finansu līdzekļu deficītu, pašvaldības var ņemt īstermiņa aizņēmumus. Aizņēmumi pašvaldībām jāatmaksā līdz tā saimnieciskā gada beigām, kurā tie ņemti.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā

 

 

 

Atbalstīt

13. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. Budžeta un finansu vadības nolūkā, lai segtu īslaicīgu pašvaldības finansu līdzekļu deficītu, pašvaldības var ņemt īstermiņa aizņēmumus. Aizņēmumi pašvaldībām jāatmaksā līdz tā saimnieciskā gada beigām, kurā tie ņemti.”

25.pants. Pašvaldības nedrīkst ņemt ilgtermiņa aizņēmumus, ja:

1) tās nav izpildījušas agrāk noslēgto aizņēmuma līgumu noteikumus. Šādā gadījumā atļauju ņemt aizņēmumus var atjaunot tikai Ministru kabinets;

2) tās nav izpildījušas vērtspapīru izlaišanas noteikumus. Šādā gadījumā atļauju ņemt aizņēmumus var atjaunot tikai Ministru kabinets;

3) tās nav iesniegušas valsts kases noteiktos pārskatus;

4) tās vai to uzņēmumi nav samaksājuši nodokļus likumā paredzētajā kārtībā.

 

12. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. (1) Pašvaldības nedrīkst ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus, ja tās nav:

1) iesniegušas Valsts kases noteiktos pārskatus;

2) samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā kārtībā.

(2) Pašvaldības drīkst ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai ar finansu ministra atļauju, ja tās nav izpildījušas:

1) agrāk noslēgtā aizņēmuma līguma nosacījumus;

2) vērtspapīru izlaišanas noteikumus.

 

 

 

   

14. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. (1) Pašvaldības nedrīkst ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus, ja tās nav:

1) iesniegušas Valsts kases noteiktos pārskatus;

2) samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā kārtībā.

(2) Pašvaldības drīkst ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai ar finansu ministra atļauju, ja tās nav izpildījušas:

1) agrāk noslēgtā aizņēmuma līguma nosacījumus;

2) vērtspapīru izlaišanas noteikumus.

 

(3) Pašvaldības nedrīkst sniegt galvojumus tādiem pašvaldību uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kuras nav samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā kārtībā, kurām ir iestājusies faktiskā maksātnespēja un kuras atrodas maksātnespējas procesā vai ir atzītas par maksātnespējīgām.”

11

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 25.panta trešajā daļā vārdus ‘’atzītas par maksātnespējīgām’’ ar vārdiem ‘’pasludinātas par maksātnespējīgām’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

(3) Pašvaldības nedrīkst sniegt galvojumus tādiem pašvaldību uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kuras nav samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā kārtībā, kurām ir iestājusies faktiskā maksātnespēja un kuras atrodas maksātnespējas procesā vai ir pasludinātas par maksātnespējīgām.”

26.pants. (1) Garantijas un galvojumus pašvaldības var dot tikai tām pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus.

(2) Tikai pašvaldības dome (padome), pieņemot par to lēmumu, var dot garantijas un galvojumus, kas uzliek saistības pašvaldības finansu līdzekļiem, ja:

1) garantijas un galvojumi nepārsniedz Ministru kabineta apstiprināto apjomu un nepārkāpj citus noteikumus;

2) dome (padome) ir saņēmusi un izskatījusi nepieciešamo pamatojumu un saistības sakarā ar ierosinātajām vai jau dotajām garantijām un galvojumiem;

3) pašvaldības budžeta izdevumi, kas saistīti ar garantiju un galvojumu saistību izpildi, budžetā ir attiecināmi uz pašvaldības parādu;

4) garantijas un galvojumi netiek nodrošināti ar pašvaldības īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei.

13. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. (1) Galvojumus pašvaldības var sniegt šajā likumā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldību sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nepārsniedz kārtējā gada valsts budžeta likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma apjomu.

(2) Galvojumus pašvaldības var sniegt tikai tām pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus, vai arī vairāku pašvaldību veidotām iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kurās pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65 procentus.

(3) Tikai pašvaldības dome (padome), pieņemot par to lēmumu, var sniegt galvojumus, kas uzliek saistības pašvaldības finansu līdzekļiem, ja:

1) dome (padome) ir saņēmusi un izskatījusi nepieciešamo pamatojumu un saistības sakarā ar ierosinātajiem vai jau sniegtajiem galvojumiem;

2) pašvaldības budžeta izdevumi, kas saistīti ar galvojumu saistību izpildi, budžetā ir attiecināmi uz pašvaldības parādu;

3) galvojumi netiek nodrošināti ar pašvaldības īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei;

4)  vairāku pašvaldību veidotām iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām sniegtā galvojuma apmērs procentuāli atbilst tās kapitāla daļu skaitam attiecīgajā pamatkapitālā.”

12

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus ‘’šajā likumā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā’’ ar vārdiem ‘’šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

15. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. (1) Galvojumus pašvaldības var sniegt šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. Pašvaldību sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nepārsniedz kārtējā gada valsts budžeta likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma apjomu.

(2) Galvojumus pašvaldības var sniegt tikai tām pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kurās attiecīgās pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50 procentus, vai arī vairāku pašvaldību veidotām iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kurās pašvaldību kapitāla daļu summa pārsniedz 65 procentus.

(3) Tikai pašvaldības dome (padome), pieņemot par to lēmumu, var sniegt galvojumus, kas uzliek saistības pašvaldības finansu līdzekļiem, ja:

1) dome (padome) ir saņēmusi un izskatījusi nepieciešamo pamatojumu un saistības sakarā ar ierosinātajiem vai jau sniegtajiem galvojumiem;

2) pašvaldības budžeta izdevumi, kas saistīti ar galvojumu saistību izpildi, budžetā ir attiecināmi uz pašvaldības parādu;

3) galvojumi netiek nodrošināti ar pašvaldības īpašumu, kas nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei;

4)  vairāku pašvaldību veidotām iestādēm, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām sniegtā galvojuma apmērs procentuāli atbilst tās kapitāla daļu skaitam attiecīgajā pamatkapitālā.”

27.pants. (1) Par šā likuma VI nodaļas noteikumu izpildi atbild attiecīgās domes (padomes) priekšsēdētājs, kas pārstāv pašvaldību visos aizņēmuma, garantijas un galvojuma līgumos.

(2) Attiecīgās pašvaldības iedzīvotāji un jebkura masu informācijas līdzekļa žurnālists ir tiesīgs iepazīties ar pašvaldības noslēgtajiem aizņēmuma, garantijas un galvojuma līgumiem.

14. Izteikt 27.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Visiem pašvaldības noslēgtajiem aizņēmuma un galvojuma līgumiem ir jābūt publiski pieejamiem katrā pašvaldībā.”

       

16. Izteikt 27.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Visiem pašvaldības noslēgtajiem aizņēmuma un galvojuma līgumiem ir jābūt publiski pieejamiem katrā pašvaldībā.”

   

13

Finansu ministrs G.Bērziņš

Papildināt likumu ar X nodaļu šādā redakcijā:

“X nodaļa. Pašvaldību budžeti, pašvaldībām apvienojoties Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros

37.pants. Ja pašvaldības Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros saimnieciskā gada laikā apvienojas, tās apvieno savus saimnieciskā gada budžetus, pieņemot jaunu saimnieciskā gada budžetu.

38.pants. Jaunizveidotās pašvaldības budžets tiek apstiprināts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Ministru kabineta noteikumu par pašvaldību apvienošanos spēkā stāšanos.

39.pants. Jaunizveidotai pašvaldībai līdzekļi no valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros), dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, ko veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā summa no apstiprinātiem līdzekļiem apvienotajām pašvaldībām.

40.pants. Jaunizveidotā pašvaldība pārņem visu tās sastāvā iekļauto pašvaldību budžetu saistības.”

Atbalstīt

Atbalstīt

17. Papildināt likumu ar X nodaļu šādā redakcijā:

“X nodaļa. Pašvaldību budžeti, pašvaldībām apvienojoties Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros

37.pants. Ja pašvaldības Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros saimnieciskā gada laikā apvienojas, tās apvieno savus saimnieciskā gada budžetus, pieņemot jaunu saimnieciskā gada budžetu.

38.pants. Jaunizveidotās pašvaldības budžets tiek apstiprināts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Ministru kabineta noteikumu par pašvaldību apvienošanos spēkā stāšanos.

39.pants. Jaunizveidotai pašvaldībai līdzekļi no valsts budžeta (dotācijas un mērķdotācijas gadskārtējā valsts budžeta likuma ietvaros), dotācija no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi un citi maksājumi, ko veic Valsts kase, tiek pārskaitīti kā summa no apstiprinātiem līdzekļiem apvienotajām pašvaldībām.

40.pants. Jaunizveidotā pašvaldība pārņem visu tās sastāvā iekļauto pašvaldību budžetu saistības.”

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 29.nr.; 1992, 29./31.nr.).

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt Pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par Latvijas Republikas budžeta tiesībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 29.nr.; 1992, 29./31.nr.).

2. Šā likuma X nodaļa ir spēkā vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas laikā līdz 2004.gada 30.novembrim.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma X nodaļa ir spēkā vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas laikā līdz 2004.gada 30.novembrim.”

Atbalstīt

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

18. Papildināt Pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma X nodaļa ir spēkā vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas laikā līdz 2004.gada 30.novembrim.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

       

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.