23

29.11.2000

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojektam

“Par valsts budžetu 2001.gadam”” (reģ.nr.690) 2.lasījumam

1.tabula. Priekšlikumi par likumprojekta tekstu

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Budžeta komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Kopsavilkuma skaitļus likuma tekstā un pielikumos precizēt pēc balsojumiem par priekšlikumiem saistītiem ar pielikumiem.

 

Atbalstīt

 

 1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam ieņēmumos 1 436 436 322 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

       

 1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam ieņēmumos ................latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

  2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam izdevumos 1 503 244 678 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 12 372 983 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

       

  2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam izdevumos ...................latu apmērā un tīrajos aizdevumos ..................latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

 3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 101 747 225 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 73 826 872 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 17 480 645  latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 212 708 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pagastu, pilsētu un rajonu teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai 440 000  latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

  1. investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 9 627 000 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;
  2. pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

2

Ministru kabinets

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 101 747 225 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 73 826 872 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 17 480 645 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 212 708 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pašvaldību teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pašvaldībām 9 627 000 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktā kārtībā."

Atbalstīt

Atbalstīt

 3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām ...................latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ....................latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem ...................... latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām .................latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pašvaldību teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pašvaldībām ................ latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

6) pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktā kārtībā."

  4.pants.  Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 7 277 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 400 000 latu apmērā.

3

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Deputāts P.Salkazanovs

Izteikt 4.panta otro daļu sekojošā redakcijā:

“2) administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 250 000 latu apmērā.”

Deputāts P.Salkazanovs

“Papildināt 4.pantu ar trešo daļu sekojošā redakcijā:

“3) reģionālās attīstības aģentūru darbības nodrošināšanai 150 000 latu apmērā.”

Ministru kabinets

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 7 277 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1.1) pašvaldību finansu izlīdzināšanai 7 027 897 latu apmērā,

1.2) piecu reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 400 000 latu apmērā."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā.

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.”

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mā

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 275 000 latu apmērā.

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

 5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 706 093 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

       

 5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 706 093 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

 6.pants. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2002., 2003.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.

       

 6.pants. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2002., 2003.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.

 7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

       

 7.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

 8.pants. Apstiprināt ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem un programmām 2001., 2002. un 2003.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

       

 8.pants. Apstiprināt ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem un programmām 2001., 2002. un 2003.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

 9.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Saeimas Juridiskais birojs

Ņemot vērā to, ka atbilstoši Ministru kabineta iesniegtajam likumprojektam ‘’Grozījumi likumā ‘’Par budžetu un finansu vadību’’’’ no minētā likuma tiek izslēgts termins ‘’resori’’, ierosinām likumprojekta 9. pantā aizstāt terminu ‘’resori’’ ar terminu ‘’budžeta finansētu institūciju’’ (alternatīva: aizstāt ar terminu ‘’ministriju un citu centrālo valsts iestāžu’’).

Ministru kabinets

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem."

Alternatīvs priekšli-kums

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Alternatīvs MK priekšli-kums

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 9.pants. Ministru kabinets izdod noteikumus par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem.

 10.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 720 100 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 6 700 000 latu apmērā. Paredzēt 2001.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 28 579 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

       

 10.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 720 100 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 6 700 000 latu apmērā. Paredzēt 2001.gadā izsniedzamos valsts galvojumus ................latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

 11.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 17 403 032 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 10 403 032 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.

       

 11.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 17 403 032 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 10 403 032 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.

 12.pants. Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 203 251 215 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu, bet ne mazāk kā 80 619 197 latu apmērā.

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 12.pantu šādā redakcijā:

“Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīt pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 70,83 procentu, bet ne mazāk kā 203 251 215 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,09 procentu, bet ne mazāk kā 80 619 197 latu apmērā un valsts pamatbudžetā 1,08 procentu apmērā.”

Ministru kabinets

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants.     Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 203 251 215 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā."

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 12.pants.     Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 203 251 215 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā.

 13.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,16 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,47 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 6,11 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,26 procenti.

       

 13.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,16 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,47 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 6,11 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,26 procenti.

 14.pants. Iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā 2001.gadā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

11.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 14.pantā vārdus ‘’Iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā 2001. gadā’’ ar vārdiem ‘’Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā no 2001. gada 1. jūlija līdz 2001.gada 31.decembrim’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

 14.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā no 2001. gada 1. jūlija līdz 2001. gada 31. decembrim ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

 15.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 54 643 963 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.

12.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2001.gadā 54 643 963 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu. 2002. un 2003.gada rādītājiem 18.pielikumā ir informatīvs raksturs.’’

 

Atbalstīt

15.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2001.gadā 54 643 963 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu. 2002. un 2003.gada rādītājiem 18.pielikumā ir informatīvs raksturs.

 16.pants. Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

       

 16.pants. Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

 17.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

       

 17.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

 18.pants. Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

       

 18.pants. Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

 19.pants. Ja ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

       

 19.pants. Ja ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

 20.pants. Valsts speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

       

 20.pants. Valsts speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 21.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 20 0 latu apmērā.

       

 21.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.

 22.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

       

 22.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

 23.pants. Ja ministrijās un citas centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

       

 23.pants. Ja ministrijās un citas centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

  24.pants. Ārlietu ministrijai programmas “Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību” plānoto līdzekļu ietvaros nodrošināt ministriju un centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.

       

  24.pants. Ārlietu ministrijai programmas “Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību” plānoto līdzekļu ietvaros nodrošināt ministriju un centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.

 25.pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Pedagogu darba samaksas reforma” izdevumus 10 744 700 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.

13.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Pedagogu darba samaksas reforma” izdevumus 2 878 829 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.”

 

Atbalstīt

 25.pants. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Pedagogu darba samaksas reforma” izdevumus 2 878 829 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

       

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

Bez tam,

14.

 

 

 

15.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 2.pielikumā pirms Fondēto pensiju shēmas līdzekļiem vārdus ‘’Bez tam’’.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt likumprojekta 2.pielikumā pirms Fondēto pensiju shēmas līdzekļiem vārdus ‘’Bez tam’’ ar vārdu “Informatīvi”

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

Informatīvi,

Fondēto pensiju shēmas līdzekļi

Fondēto pensiju shēmas līdzekļi

Ieņēmumi - kopā

5 900 000

Ieņēmumi - kopā

5 900 000

t.sk. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 900 000

t.sk. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5 900 000

 

16.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 3.pielikumā otrās ailes nosaukumā vārdus ‘’2001. gada pieprasījums’’ ar saīsinājumu ‘’Ls’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

 
 

17.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 4.un 5.pielikumā otrās ailes nosaukumā vārdus ‘’valdības funkcija’’ ar vārdiem ‘’Funkciju klasifikācijas kods’’, bet trešās ailes nosaukumā aizstāt vārdus ‘’2001. gada pieprasījums’’ ar saīsinājumu ‘’Ls’’.

Atbalstīt

Atbalstīt

 
 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 15., 16. un 18. pielikumā ir iekļautas ailes, kas satur valsts budžetā 2002. un 2003. gadam plānotus izdevumus. Pamatojoties uz Satversmes 66. pantu šādi turpmāko gadu valsts budžeta izdevumi, apstiprinot valsts budžetu 2001. gadam, nevar tikt uzskatīti par juridiski saistošiem, jo Saeimai ik gadus pirms saimnieciskā gada sākšanās ir jālemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu. Tātad juridiski saistoši šie izdevumu valsts budžetā kļūs vienīgi tad, ja attiecīgi apstiprinot 2002. gada un 2003. gada valsts budžetu, Saeima par to būs lēmusi.

Otrkārt, 2002. un 2003. gadā plānoto izdevumu iekļaušana 2001. gada valsts budžeta likumā būtu vērtējama kā likumprojekta satura neatbilstība tā nosaukumam (likuma teksts aptver plašāku laika periodu nekā norādīts likuma nosaukumā).

Treškārt, šādi ieraksti attiecībā uz 2002. un 2003.gadu nevar tikt uzskatīti par apropriāciju un līdz ar to neatbrīvo attiecīgās institūcijas 2002. un 2003.gada valsts budžeta sastādīšanas procesā no likumā paredzēto budžeta pieprasījumu iesniegšanas.

Lai iesniegtajā likumprojektā precīzi norādītu, ka šādiem 2002. un 2003. gadā plānotajiem valsts budžeta izdevumiem ir vienīgi informatīvs raksturs, ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

‘’Šā likuma 15., 16. un 18. pielikumā paredzētajiem izdevumiem valsts budžetā 2002. un 2003. gadā ir informatīvs raksturs.’’.

Neatbalstīt

Daļēji iestrādāts Budžeta komisijas priekšliku-mos: nr.12; nr.20; nr.22

 

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa saistību limiti 2002., 2003.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā

19.

 

 

 

 

 

 

20.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 15.pielikuma nosaukumā vārdus ‘’ilgtermiņa saistību’’ ar vārdiem ‘’valsts ilgtermiņa saistību’, bet vārdus ‘’2002.gada pieprasījums’’ un ‘’2003. gada pieprasījums’’ aizstāt attiecīgi ar vārdiem ‘’2002. gadā’’ un ‘’2003.gadā’’.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 15.pielikuma nosaukuma sākumu ar vārdiem “Pilnvaras plānotām saistībām nākotnē”.

Atbalstīt

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Pilnvaras plānotām saistībām nākotnē, ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts ilgtermiņa saistību limiti 2002., 2003.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā

Ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumi konkrētiem projektiem 2001., 2002. un 2003.gadā

21.

 

 

 

 

 

 

22.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 16.pielikuma ailes nosaukumā vārdus ‘’2001. gada pieprasījums’’, ‘’2002. gada pieprasījums’’ un ‘’2003. gada pieprasījums’’ attiecīgi ar vārdiem ‘’2001. gadā’’, ‘’2002. gadā’’ un ‘’2003. gadā’’.

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 16.pielikuma nosaukuma sākumu ar vārdiem “Pilnvaras plānotām saistībām nākotnē”.

Atbalstīt

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Pilnvaras plānotām saistībām nākotnē, ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumi konkrētiem projektiem 2001., 2002. un 2003.gadā

 

23.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 18.pielikumā ailes nosaukumā vārdus ‘’2001. gada plāns’’, ‘’2002. gada plāns’’ un ‘’2003. gada plāns’’ attiecīgi ar vārdiem ‘’2001. gadā’’, ‘’2002. gadā’’ un ‘’2003. gadā’’.

Atbalstīt

Atbalstīt