LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 , Rīga, LV 1811 Latvija tālr. 708 7318, fakss 708 7317

____________________________________________________________________________________________________

Rīga

 

2000. gada 12. oktobrī

Nr.9/2-

Saeimas Prezidijam

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā šādu likumprojektu (2001. gada valsts budžeta likumprojektu paketes) izskatīšanu 1.lasījumā:

 1. Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem” (Reģ. nr. 691);
 2. Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību (Reģ. nr. 692);
 3. Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Reģ. nr. 693);
 4. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Reģ. nr. 694);
 5. Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Reģ. nr. 695);
 6. Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Reģ. nr. 696);
 7. Grozījums likumā “Par sociālo palīdzību” (Reģ. nr. 697);
 8. Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” (Reģ. nr. 698);
 9. Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Reģ. nr. 699);
 10. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Reģ. nr. 700);
 11. Par valsts budžetu 2001. gadam (Reģ. nr. 690).

Komisija visus minētos likumprojektus izskatīja šā gada 10. oktobra sēdē un atbalstīja tos.

Komisija lūdz kā steidzamus izskatīt sekojošus likumprojektus:

 1. Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem” (Reģ. nr. 691);
 2. Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību (Reģ. nr. 692);
 3. Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (Reģ. nr. 693);
 4. Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (Reģ. nr. 694);
 5. Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Reģ. nr. 695);
 6. Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (Reģ. nr. 696);
 7. Grozījums likumā “Par sociālo palīdzību” (Reģ. nr. 697);
 8. Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” (Reģ. nr. 698);
 9. Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam” (Reģ. nr. 699);
 10. Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” (Reģ. nr. 700).

Komisija lūdz Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut arī Saeimas lēmuma projekta “Par kārtību, kādā noformējami priekšlikumi 2001. gada valsts budžeta likumprojektu paketes otrajam lasījumam” izskatīšanu.

 

 

Pielikumā: Saeimas lēmuma projekts “Par kārtību, kādā noformējami priekšlikumi 2001. gada valsts budžeta likumprojektu paketes otrajam lasījumam”

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A. Poča

Projekts

Saeimas lēmums

Par kārtību, kādā noformējami priekšlikumi 2001.gada valsts budžeta likumprojektu paketei otrajam lasījumam

Saeima nolemj:

Priekšlikumi 2001.gada valsts budžeta likumprojektu paketei otrajam lasījumam noformējami Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas izstrādātajā kārtībā (sk. pielikumu). Likumprojekta paketē ietilpst šādi likumprojekti:

 

Par valsts budžetu 2001.gadam

reģ.nr.690

 

Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem”

reģ.nr.691

 

Grozījumi likumā “Par budžetu un finansu vadību”

reģ.nr.692

 

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

reģ.nr.693

 

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

reģ.nr.694

 

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

reģ.nr.695

 

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”

reģ.nr.696

 

Grozījumi likumā “Par sociālo palīdzību”

reģ.nr.697

 

Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”

reģ.nr.698

 

Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”

reģ.nr.699

 

Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

reģ.nr.700

Pielikums

Kārtība, kādā noformējami priekšlikumi 2001.gada valsts budžeta likumprojektu paketei otrajam lasījumam

I. Kārtība, kādā noformējami priekšlikumi ar budžetu saistītiem likumprojektiem

1. Iesniedzot priekšlikumus ar budžetu saistītiem likumprojektiem, kas maina budžeta ieņēmumus vai izdevumus, attiecīgi priekšlikumi iesniedzami likumprojektam “Par valsts budžetu 2001.gadam”.

2. Pārējie priekšlikumi iesniedzami vispārējā kārtībā.

II. Kārtība, kādā noformējami priekšlikumi likumprojektam “Par valsts budžetu 2001.gadam”

1. Iesniedzot priekšlikumu par kādas apropriācijas palielināšanu, vienlaikus norādāms arī līdzekļu avots - kādas citas apropriācijas samazinājums vai cits līdzekļu avots (sk. 10.punkta tabulā 1., 2. un 4.priekšlikumu). Ja priekšlikumā par apropriācijas palielināšanu nav norādīts līdzekļu avots, šāds priekšlikums netiks izskatīts. Līdzekļu avots nav jānorāda, ja priekšlikums paredz grozīt atsevišķu pozīciju uz pārējo pozīciju rēķina, negrozot programmai (apakšprogrammai, pasākumam) atvēlēto līdzekļu kopsummu (sk. 10.punkta tabulā 3.priekšlikumu).

2. Ja priekšlikumā kā līdzekļu avots minēta ieņēmumu (vispārējie ieņēmumi, atsevišķai programmai paredzētie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finansu palīdzība) palielināšana (sk. 10.punkta punkta 4.priekšlikumu), norādāms ieņēmumu palielināšanas pamatojums.

3. Priekšlikumi par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu avotu tās segšanai iesniedzami pa pāriem. Vienu līdzekļu avotu var izmantot vairāku apropriāciju palielināšanai, un vienas apropriācijas palielināšanai var izmantot vairākus līdzekļu avotus. Šādā gadījumā attiecībā uz vienu apropriāciju iesniedzami vairāki priekšlikumi. Galīgie apropriācijas grozījumi nosakāmi kā visu ierosināto grozījumu summa (sk. 10.punkta tabulā 1. un 2. priekšlikumu).

4. Priekšlikumi balstāmi uz pirmajā lasījumā akceptētajām apropriācijām (sk. likumprojekta pielikumus: aili “2001” 1., 2. un 13.pielikumā, aili “2001.gada pieprasījums” 4. un 5.pielikumā, aili “Summa, Ls” 14.pielikumā; ailes “2002.gada pieprasījums”, “2003.gada pieprasījums” un “tālākā laika posma līdz projekta īstenošanai” 15.pielikumā; ailes “2001.gada pieprasījums”, “2002.gada pieprasījums” un “2003.gada pieprasījums” 16.pielikumā). Priekšlikumos norādāms lielums, par kādu attiecīgā apropriācija tiek grozīta.

5. Priekšlikumi iesniedzami attiecībā uz tām apropriācijām, kuras nav atsevišķu apropriāciju kopsumma (priekšlikumi nav iesniedzami par 1. un 3.pielikumu, resoru summāriem finansu radītājiem, programmām, kurām ir apakšprogrammas).

6. Ja sakarā ar priekšlikumu par apropriācijas grozījumiem (līdzekļu pārdale starp pamata budžetu un speciālo budžetu, ieņēmumu izmaiņas) mainās arī likumprojekta teksta daļā minētie kopsavilkuma vai 1. un 3. pielikuma skaitļi, to grozījumi nav jāuzrāda.

7. Ja priekšlikums paredz grozīt apropriāciju, kas attiecas uz atalgojumu, bet neskar citus kārtējos izdevumus, priekšlikumā ietveramas arī sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā kārtējo izdevumu sastāvdaļa (sk. 10.punkta tabulā 1.priekšlikumu).

8. Priekšlikumi par grozījumiem 4. un 5.pielikumā, ja nepieciešams, saistāmi ar grozījumiem 15. un 16.pielikumā (sk. 10.punkta tabulā 4.priekšlikumu).

9. Priekšlikumi par ārvalstu finansu palīdzību (4., 5. un 16.pielikums) iesniedzami saskaņā ar noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

10. Priekšlikumi attiecībā uz likumprojekta 2., 4., 5., 13., 15. un 16.pielikumu iesniedzami šādā formā (sk. tabulā dotos piemērus):

Priekš-likuma nr.

Pielikums

Budžeta iestādes kods

Programmas kods

Budžeta pozīcija

1.lasijumā nobalsots

Priekšlikums

1.

4

75

06.00.00

Nozares vadība

   
       

Resursi izdevumu segšanai

10 000

-2 261

       

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

-2 261

       

Izdevumi kopā

10 000

-2 261

       

Kārtējie izdevumi

8 000

-1 261

       

tai skaitā atalgojumi

5 000

-1 000

       

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

-1 000

       

kapitālie izdevumi

1 000

-1 000

 

4

85

06.01.00

Bērnudārzi

   
       

Resursi izdevumu segšanai

30 000

2 261

       

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 000

2 261

       

Izdevumi kopā

30 000

2 261

       

Kārtējie izdevumi

25 000

2 261

       

tai skaitā atalgojumi

18 000

1 793

2.

4

75

06.00.00

Nozares vadība

   
       

Resursi izdevumu segšanai

10 000

-2 000

       

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 000

-2 000

       

Izdevumi kopā

10 000

-2 000

       

Kārtējie izdevumi

8 000

-2 000

 

4

62

03.00.00

Mērķdotācijas investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām

   
       

Resursi izdevumu segšanai

9 627 000

2 000

       

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 627 000

2 000

       

Izdevumi kopā

9 627 000

2 000

       

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 627 000

2 000

       

investīcijas

9 627 000

2 000

 

13

   

.....rajona .....pagasta ....skolas jumta remonts

 

2 000

3.

5

88

04.00.00

Vides aizsardzība

   
       

Izdevumi kopā

403 123

0

       

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 000

0

       

kapitālie izdevumi

5 000

-2 000

       

investīcijas

6 000

2 000

4.

2

   

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

   
       

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

98 046 000

100 000

 

4

85

04.01.00

Nozares attīstība

   
       

Resursi izdevumu segšanai

180 000

100 000

       

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

180 000

100 000

       

Izdevumi kopā

180 000

100 000

       

Kārtējie izdevumi

50 000

50 000

       

tai skaitā atalgojumi

15 600

6 000

       

Izdevumi kapitālieguldījumiem

130 000

50 000

       

investīcijas

130 000

50 000

 

 

15

   

Investīcijas

2002.gada pieprasījums

2003.gada pieprasījums

tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai

50 000

0

0

-50 000

0

0

 

16

   

Apakšprojekts “Tehniskā palīdzība”

   
       

Valsts pamatbudžets

2001.gada pieprasījums

2002.gada pieprasījums

2003.gada pieprasījums

100 000

50 000

0

50 000

-50 000

0

       

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2001.gada pieprasījums

2002.gada pieprasījums

2003.gada pieprasījums

100 000

50 000

0

50 000

-50 000

0

11. Pārējie priekšlikumi iesniedzami vispārējā kārtībā.