Projekts

Projekts

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

 

Par valsts budžetu 2001.gadam

 

 1.  Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam ieņēmumos 1 436 436 322 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
 2.  Apstiprināt valsts budžetu 2001.gadam izdevumos 1 503 244 678 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 12 372 983 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.
 3.  Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 101 747 225 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 73 826 872 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 17 480 645  latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 212 708 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pagastu, pilsētu un rajonu teritorijas attīstības plānu izstrādāšanai 440 000  latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

  1. investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 9 627 000 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;
  2. pagastu un pilsētu apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 160 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

 1.  Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 677 897 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 7 277 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 400 000 latu apmērā.

  1.  Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 706 093 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.
  2. Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2002., 2003.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.
  3. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.
  4.  Apstiprināt ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem un programmām 2001., 2002. un 2003.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.
  5. Ministru kabinets izdod noteikumus par resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem.
  6.  Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 720 100 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 6 700 000 latu apmērā. Paredzēt 2001.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 28 579 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.
  7.  Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 17 403 032 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 10 403 032 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.
  8.  Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 203 251 215 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu, bet ne mazāk kā 80 619 197 latu apmērā.
  9.  Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 77,16 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 16,47 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 6,11 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,26 procenti.
  10. Iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā 2001.gadā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.
  11. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 54 643 963 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.
  12.  Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.
  13.  Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.
  14. Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.
  15.  Ja ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.
  16.  Valsts speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.
  17.  Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1 000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.
  18.  Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.
  19.  Ja ministrijās un citas centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.
  20.  Ārlietu ministrijai programmas “Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību” plānoto līdzekļu ietvaros nodrošināt ministriju un centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.
  21. Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai “Pedagogu darba samaksas reforma” izdevumus 10 744 700 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa valsts budžeta programmām un apakšprogrammām.

 

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2001.gadam”

ANOTĀCIJA

 

1.Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

 

 1. pašreizējā situācija-
 2. jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā

  esošais tiesiskais

  regulējums

 
 • tiesību akta
 • koncepcija –

  jāpaskaidro, kāpēc šis

  tiesību akts ir

  nepieciešams

  Saskaņā ar likumā “Par budžetu un finansu vadību “ noteikto budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm. Tas ir valdības finansiālās darbības un vadības pamatā. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valdībai, citām valsts institūcijām un pašvaldībām to valsts pienākumu izpildei, kuru finansēšana ir noteikta ar likumdošanas aktiem, nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi.

  Visi maksājumi, kas saskaņā ar likumu vai citu normatīvo aktu vai līgumu ieskaitāmi valsts budžeta ieņēmumos, ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktu apropriāciju apropriē valsts mērķim.

  Valsts budžeta līdzekļus var piešķirt vai saņemt vienīgi ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētu apropriāciju.

  Valsts budžeta izdevumi sastāv no apropriācijām, kas noteiktas konkrētām valsts vajadzībām saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu.

  2.Kāda var būt tiesību akta iespējamā ietekme uz tautsaimniecības

  attīstību

  Likumprojekts “Par valsts budžetu 2001.gadam” izstrādāts ievērojot likuma “Par budžetu un finansu vadību “ izvirzītās prasības, resoru iesniegtos priekšlikumus, kā arī ņemot vērā valsts ekonomisko stāvokli un tautsaimniecības attīstības tendences turpmākajiem gadiem.

  Valdība realizēs stingru fiskālo politiku, saskaņā ar Valdības un Starptautiskā valūtas fonda vienošanos.

  Valsts konsolidētā budžeta (valsts pamatbudžeta un valsts speciālo budžetu summa, izslēdzot no ieņēmumu un izdevumu daļas savstarpējos pārskaitījumus starp šiem budžetiem) ieņēmumi prognozēti 1 436,4 milj. latu, bet izdevumi 1 503,2 milj. latu.

  Valsts pamatbudžeta ieņēmumi prognozēti 778,7 milj. latu un izdevumi noteikti 805,9 milj. latu, bet valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi attiecīgi 722,3 milj. latu un 761,9 milj. latu.

  Ministru kabinetā kā 2001.gada valsts budžeta prioritātes ir noteiktas:

  • integrācija NATO;
  • iestāšanās Eiropas Savienībā;
  • izglītības reformas īstenošana.

  1. tautsaimnie-

  cības konkurētspēju

   

  b) eksporta attīstību

   

  c) nodarbinātību

   

  d) investīciju pieplūdi

   

  e) vidi

   

  3. Kāda var būt tiesību akta iespējamā ietekme uz valsts budžetu

  Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas un Starptautiskā valūtas fonda Ekonomiskās politikas papildu memorandā ieteikto - pakāpeniski samazināt fiskālo deficītu.

  a) vai tiesību aktā paredzēto uzdevumu izpildei nepieciešami valsts budžetā neparedzēti izdevumi

   

  b) vai tiesību akts samazinās vai palielinās valsts budžeta ienākumus

   

  c) vai tiesību akts nākamajos piecos gados samazinās vai palielinās valsts budžeta ienākumus

   

  4. Kāda var būt tiesību akta iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos tiesību aktos

  Pieņemot likumprojektu “Par valsts budžetu 2001.gadam” ir jānodrošina, lai tajā paredzētie ieņēmumi un izdevumi atbilstu spēkā esošajiem tiesību aktiem. Nepieciešams mainīt tās tiesību aktu normas, kurām nav finansiāla seguma, kā arī grozīt tiesību aktus saistībā ar valsts budžeta ieņēmumiem.

  Valsts budžeta 2001.gadam likumu pakete sastāv no šādiem likumprojektiem:

  • “Par valsts budžetu 2001.gadam”;
  • “Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem”;
  • “Grozījumi likumā “Par budžetu un finansu vadību”;
  • “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”;
  • “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;
  • “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”;
  • “Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”;
  • “Grozījums likumā “Par sociālo palīdzību”;
  • “Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”;
  • “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”;
  • “Grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

  5. Vai tiesību akts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām

  Likumprojekta “Par valsts budžetu 2001.gadam” pakete nav pretrunā ar Eiropas Savienības tiesībām un normatīvajiem aktiem.

  6. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

  Budžeta finansētu institūciju – budžeta iestāžu, pilnīgi vai daļēji no budžeta finansētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītāji (budžeta izpildītāji) var izdarīt valsts budžeta izdevumus vai uzņemties saistības tikai likumā “Par valsts budžetu 2001.gadam” noteikto apropriāciju ietvaros saskaņā ar finansēšanas plānos noteiktajiem asignējumu apjomiem.

  1. kā valsts nodrošinās tiesību akta izpildi (vai tiks radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas)
  2. kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja tiesību akts ierobežo indivīdu
   

   

   

  Finansu ministra vietā –

  Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis