Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās» » (reģ. nr. 689) trešajam lasījumam

 

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

           

Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”

     

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 3.nr.; 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

   

Redakcionāli precizēts

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 3.nr.; 22.nr.; 1998, 15.nr.) šādus grozījumus:

6. pants. Turētājs var iecelt vienu vai vairākus pilnvarniekus akcionāra vai dalībnieka tiesību un pienākumu realizēšanai uzņēmējsabiedrībā. Vairāki turētāji vienā uzņēmējsabiedrībā var iecelt vienu pilnvarnieku. Vienu personu par pilnvarnieku var iecelt vairākās uzņēmējsabiedrībās.

1. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Turētājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var iecelt vienu vai vairākus pilnvarniekus akcionāru vai dalībnieka tiesību un pienākumu realizēšanai uzņēmējsabiedrībā. Ministru kabinets, nosakot valsts pilnvarnieku skaitu, ņem vērā uzņēmējsabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus (bilances kopsummu, neto apgrozījumu bez valsts budžeta dotācijas pēc pēdējā apstiprinātā gada pārskata, vidējo darbinieku skaitu). Vairāki turētāji vienā uzņēmējsabiedrībā var iecelt vienu pilnvarnieku”.

     

1. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Turētājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var iecelt vienu vai vairākus pilnvarniekus akcionāru vai dalībnieka tiesību un pienākumu realizēšanai uzņēmējsabiedrībā. Ministru kabinets, nosakot valsts pilnvarnieku skaitu, ņem vērā uzņēmējsabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus (bilances kopsummu, neto apgrozījumu bez valsts budžeta dotācijas pēc pēdējā apstiprinātā gada pārskata, vidējo darbinieku skaitu). Vairāki turētāji vienā uzņēmējsabiedrībā var iecelt vienu pilnvarnieku.”

7.pants. Par pilnvarnieku var iecelt fizisko personu, kuras pieredze un zināšanas nodrošina pilnvarojuma līgumā norādītā uzdevuma izpildi. Pilnvarnieku var iecelt arī konkursa kārtībā.

2. Izteikt 7. panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Pilnvarnieku ieceļ konkursa kārtībā.”

     

2. Izteikt 7. panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Pilnvarnieku ieceļ konkursa kārtībā.”

8.pants. (1) Kapitāla daļas turētājs par pilnvarnieku var iecelt jebkuru

valsts amatpersonu, izņemot:

         

1) Valsts prezidentu;

         

2) Saeimas deputātu;

         

3) Ministru prezidentu, Ministru prezidenta biedru, ministru, valsts

ministru un parlamentāro sekretāru;

         

4) Latvijas Bankas prezidentu, viņa vietnieku un Latvijas Bankas padomes locekli;

         

5) valsts kontrolieri, Valsts kontroles padomes locekli un Valsts kontroles revīzijas departamenta kolēģijas locekli;

         

6) Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, viņa vietnieku un

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru;

         

7) Satversmes aizsardzības biroja direktoru un viņa vietnieku, Valsts

cilvēktiesību biroja direktoru un viņa vietnieku;

         

8) Radio un televīzijas padomes locekli;

         

9) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru un departamenta direktoru;

         

10) tiesnesi, prokuroru un zvērinātu notāru;

         

11) policijas darbinieku un robežsargu;

         

12) Nacionālo bruņoto spēku aktīvā militārā dienesta virsnieku, instruktoru un virsdienesta karavīru.

         
   

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

(Deputāts P.Maksimovs)

Papildināt 8. panta pirmo daļu ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

“13) pašvaldības deputātu, ja attiecīgā pašvaldība ir uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas turētājs;

14) pašvaldības institūcijas amatpersonu, ja attiecīgā pašvaldība ir uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas turētājs, ja par pilnvarnieku pienākumu pildīšanu ir noteikta atlīdzība.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 8. panta pirmo daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:

“14) pašvaldības institūcijas amatpersonu, ja attiecīgā pašvaldība ir uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas turētājs.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

(izteikts Atbild. komis. priekšlik. nr.

2.)

 

 

Atbalstīt

3. Papildināt 8. panta pirmo daļu ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

“13) pašvaldības deputātu, ja attiecīgā pašvaldība ir uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas turētājs;

14) pašvaldības institūcijas amatpersonu, ja attiecīgā pašvaldība ir uzņēmējsabiedrības kapitāla daļas turētājs.”

(2) Kapitāla daļas turētājs šā panta pirmajā daļā minētās valsts amatpersonas var iecelt par pilnvarniekiem tad, ja šādu iecelšanu paredz citi likumi.

         

(3) Valsts (pašvaldības) institūcijas var iecelt valsts amatpersonu par pilnvarnieku vienlaikus ne vairāk kā trijās uzņēmējsabiedrībās.

         
   

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

(Deputāts P.Maksimovs)

papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2001. gada 1. jūnijā.”

(Atbildīgā komisija)

Papildināt Pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījumi likuma 8. panta pirmās daļas 13. un 14. punktā stājas spēkā 2001. gada 1. jūnijā.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Papildināt Pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Grozījumi likuma 8. panta pirmās daļas 13. un 14. punktā stājas spēkā 2001. gada 1. jūnijā.”