Likumprojekts

Likumprojekts

 

 

 

 

Grozījums likumā

“Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs 1996, 16.nr.; 1997, 3.nr., 1997, 22.nr., 1998, 15.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“Turētājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var iecelt vienu vai vairākus pilnvarniekus akcionāru vai dalībnieka tiesību un pienākumu realizēšanai uzņēmējsabiedrībā. Ministru kabinets, nosakot valsts pilnvarnieku skaitu, ņem vērā uzņēmējsabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus (bilances kopsummu, neto apgrozījumu bez valsts budžeta dotācijas pēc pēdējā apstiprinātā gada pārskata, vidējo darbinieku skaitu), kā arī valsts kapitāla daļu īpatsvaru uzņēmējsabiedrībā. Vairāki turētāji vienā uzņēmējsabiedrībā var iecelt vienu pilnvarnieku.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotācija likumprojektam

“Grozījums likumā

“Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās””

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs

Jāpaskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma;
 2. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kādēļ šis likums ir nepieciešams

 1. Pašreiz spēkā esošajā likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” ir precizējamas normas, kas regulētu valsts pilnvarnieku skaitu atbilstoši uzņēmējsabiedrības lielumam, un varētu novērst tādas situācijas izveidošanos, kāda atsevišķos gadījumos pastāv šobrīd, kad uzņēmējsabiedrībās ar lielu bilances vērtību un neto apgrozījumu ir mazāks valsts pilnvarnieku skaits, salīdzinot ar uzņēmējsabiedrībām, kurās šie rādītāji ir mazāki.
 2. Likumprojekts nepieciešams, lai sakārtotu spēkā esošo likumdošanu attiecībā uz valsts uzņēmējsabiedrību pilnvarnieku skaita noteikšanu. Līdz ar to atbilstoši precizējams likuma 6.pants.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

Jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

Jāpaskaidro, vai likums var ietekmēt apkārtējo vidi?

 

Likumprojekts neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

Likumprojekts nevar ietekmēt apkārtējo vidi.

3.Kā likums var ietekmēt valsts budžetu

Jāpaskaidro:

 1. vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;
 2. vai likums samazinās valsts budžeta ieņēmumus;
 3. vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

Likumprojekts neietekmēs valsts budžetu.

4.Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Jāpaskaidro, kādi grozījumi sakarā ar likuma pieņemšanu būs jāizdara citos tiesību aktos.

Likumprojekts harmoniski iekļaujas spēkā esošajā tiesību normu sistēmā.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām

Jāpaskaidro:

 1. atbilstība saistībām pret ES (no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir tās būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību);
 2. kādā mērā likumprojekts atbilst EK tiesībām attiecīgajā nozarē, vai tā pieņemšana atrisina tekstuālu atbilstību Kopienas tiesību pieredzes uzkrājumam, kāds stāvoklis jāpanāk, lai šī atbilstība izpaustos praktiski;
 3. atbilstība nākotnē paredzamām saistībām attiecībā uz Pasaules tirdzniecības organizāciju un citām starptautiskajām saistībām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Jāpaskaidro:

 1. kā iecerēta izpildes kontrole no valsts puses (vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas);
 2. vai sagatavoti likumpamatoto normatīvo aktu projekti, ja likums paredz tiesību deleģēšanu kādai institūcijai
 3. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts ierobežo indivīdu).

 1. Lai nodrošinātu likuma izpildi, nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju funkciju paplašināšana.
 2. Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Par valsts pilnvarnieku un valsts uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vadītāju vienotu motivācijas sistēmu”.
 3. Likumprojekts indivīdu neierobežo.