Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par pašvaldībām"

Izdarīt likumā "Par pašvaldībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 11.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 5., 23., 24.nr.; 1998, 6., 15., 22.nr.; 2000, 2., 14.nr.) grozījumu un izslēgt pārejas noteikumu 1.punktu.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

ANOTĀCIJA

Likumprojektam "Grozījums likumā “Par pašvaldībām”

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) kāpēc šis likums ir nepieciešams?

Likuma grozījumi ir nepieciešami, lai saskaņotu likumu “Par pašvaldībām”, kura Pārejas noteikumi paredz, ka pilsētu un pagastu pašvaldības veic iedzīvotāju pastāvīgās dzīvesvietas reģistrāciju līdz šo funkciju savā pārziņā pārņem Iekšlietu ministrija, ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma projektu, kas uzdod veikt šo funkciju pilsētu un pagastu pašvaldībām.

2. Kā likums var ietekmēt: tautsaimniecības attīstību:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu:

 1. vai valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. vai samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. vai nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi?

Šobrīd pašvaldības veic iedzīvotāju reģistrāciju dzīvesvietā un iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas reģistrācijas funkcija nomainīs jau pašreiz pašvaldību veicamo funkciju.

Balstoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām var prognozēt, ka vienā gadā varētu būt nepieciešamas 150 000 deklarācijas veidlapas. Šie izdevumi, tāpat kā līdz šim, tiek segti no valsts nodevas ieņēmumiem. Minētos izdevumus varētu samazināt, ievietojot INTERNETā deklarācijas veidlapas paraugu.

Koncepcijā paredzētais finansējums - Ls 700 000 vienotas programmatūras izstrādei un 600 datorizētu darba vietu ierīkošanai ir paredzēts valsts investīciju programmā Pašvaldību vienotās informācijas sistēmai (PVIS, kods EV 63) - 2000.gadam ir jau piešķirti Ls 280 000, bet 2001.gadam vēl nepieciešami - Ls 420 000.

Iedzīvotāju reģistra ieslēgšanai integrētajā valsts nozīmes informatīvajā sistēmā (Megasistēmā) un informācijas apmaiņas nodrošināšanai ar PVIS un Adrešu reģistru 2001.-2002.gadā nepieciešami Ls 300 000. Šo līdzekļu nepieciešamības pamatojums ir Valsts investīciju programmas projekta pieteikumā (IA-30), ko sagatavojusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP). Interfeisa ar Megasistēmu un PVIS izstrādei 2001.gadam nepieciešami Ls 100 000. Interfeisa ar Adrešu reģistru izstrādei 2002.gadam nepieciešami Ls 100 000. Darba staciju iegādei (173 gab.) 2001.gadā nepieciešami Ls 100 000. Datortehnikas uzturēšanai (73 komplekti) gadā nepieciešami Ls 17 500.

Informācijas par personu reālajām dzīvesvietām kvalitātes paaugstināšanās valsts nozīmes reģistros varētu pozitīvi ietekmēt nodokļu administrēšanu.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) no to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus).

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda uz tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts nav saistīts ar Eiropas līguma prasībām likumdošanas saskaņošanas jomā.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs M.Segliņš