Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

( Reģ.nr.683)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.) šādus grozījumus:

7.pants. (1) Ziņas par personu Reģistrā iekļauj tā Pārvaldes nodaļa, kuras teritorijā atrodas reģistrētā personas dzīvesvieta.

(2) Ja personai Latvijā nav reģistrētas dzīvesvietas, ziņas par to Reģistrā iekļauj tā Pārvaldes nodaļa, kuras teritorijā atrodas personas norādītā dzīvesvieta Latvijā.

(3) Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ir

tiesības iekļaut Reģistrā ziņas par tāda Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa

jaundzimušo bērnu, kas uzturas ārvalstīs ilgāk par diviem mēnešiem.

1. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “reģistrētā personas dzīvesvieta” ar vārdiem “personas deklarētā dzīvesvieta”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “reģistrētas” ar vārdu “deklarētas”.

     

1. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “reģistrētā personas dzīvesvieta” ar vārdiem “personas deklarētā dzīvesvieta”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “reģistrētas” ar vārdu “deklarētas”.

III nodaļa. Reģistrā iekļaujamās ziņas

10.pants. (1) Reģistrā par personu iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas kods;

2) vārds (vārdi);

3) uzvārds;

4) dzimtais uzvārds;

5) dzimšanas datums;

6) dzimšanas vieta;

7) dzimums;

8) valstiskā piederība un tās veids;

9) tautība;

10) Latvijā reģistrētās dzīvesvietas adrese;

.............................

2. Aizstāt 10.panta pirmās daļas 10.punktā vārdu “reģistrētās” ar vārdu “deklarētās”.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR 7.Saeimas deputāts B.Cilevičs:

Izslēgt 10.1.pantā 9.punktu.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 10.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

10) Latvijā deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;”

 

 

Noraidīt

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 10.panta pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

“10) Latvijā deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;”.

16.pants. (1) Reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Pārvaldei ziņas sniedz:

1) valsts varu un pārvaldi realizējošas iestādes;

2) pašvaldības un to iestādes;

3) tiesas;

…

(2) Informācijas sniedzēji ir atbildīgi par ziņu savlaicīgu sniegšanu Pārvaldei un šo ziņu atbilstību tās apliecinošajiem dokumentiem.

(3) Ja informācijas sniedzēji ir valsts nozīmes datu pārraides tīkla abonenti, tie papildus veic arī ziņu aktualizāciju Reģistrā, izmantojot valsts nozīmes datu pārraides tīklu.

 

3.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uzraudzību pār ziņu aktualizēšanu, kā arī šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto informācijas sniedzēju metodisko vadīšanu nodrošina Pārvalde.”

Pieņemt

3. Papildināt 16.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uzraudzību pār ziņu aktualizēšanu, kā arī šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto informācijas sniedzēju metodisko vadīšanu nodrošina Pārvalde.”

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

4.

Aisardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt spēkā stāšanās nosacījumu.

Pieņemt