SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija 31. janvāra sēdē apsprieda likumprojekta “ Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā ” (reģ.nr. 683 ) 2. lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija nolēma augstākminēto likumprojektu lūgt iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta salīdzinošā tabula 2.lasījumam uz 3 lapām.

 

 

Ar cieņu,

 

DZ. KUDUMS

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

GROZĪJUMI IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA LIKUMĀ

( Reģ.Nr.683)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. (1) Iekļaujot Reģistrā ziņas par personu, tai piešķir

individuālu personas kodu.

(2) Personas kodu piešķir tikai Pārvalde. Tas ir nemainīgs, izņemot

gadījumus, kad personai tiek precizēts dzimšanas datums.

 

1.

Saeimas deputāts M. Lujāns:

Papildināt likuma 5.pantu ar jaunu 3.un 4.daļu šādā redakcijā:

( 3 ) Personas kodu var anulēt ar Pārvaldes priekšnieka lēmumu, ja persona ir zaudējusi legālu statusu Latvijas Republikā. Par šo lēmumu Pārvalde 7 dienu laikā rakstiski paziņo attiecīgai personai.

( 4 ) Lēmums par personas koda anulēšanu stājas spēkā pēc viena mēneša no dienas, kad persona saņēmusi Pārvaldes priekšnieka lēmumu par viņas personas koda anulēšanu, ja persona nepārsūdz šo lēmumu likumā noteiktajā kartībā.

 

 

 

noraidīt

 

7.pants. (1) Ziņas par personu Reģistrā iekļauj tā Pārvaldes nodaļa, kuras teritorijā atrodas reģistrētā personas dzīvesvieta.

(2) Ja personai Latvijā nav reģistrētas dzīvesvietas, ziņas par to Reģistrā iekļauj tā Pārvaldes nodaļa, kuras teritorijā atrodas personas norādītā dzīvesvieta Latvijā.

(3) Latvijas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai ir

tiesības iekļaut Reģistrā ziņas par tāda Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa

jaundzimušo bērnu, kas uzturas ārvalstīs ilgāk par diviem mēnešiem.

7.pantā aizstāt pirmajā daļā vārdus “reģistrētā personas dzīvesvieta” ar vārdiem “personas deklarētā dzīvesvieta”.

aizstāt otrajā daļā vārdus “reģistrētas” ar vārdu “deklarētas”.

     

1. 7.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “reģistrētā personas dzīvesvieta” ar vārdiem “personas deklarētā dzīvesvieta”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “reģistrētas” ar vārdu “deklarētas”.

III nodaļa. Reģistrā iekļaujamās ziņas

10.pants. (1) Reģistrā par personu iekļaujamas šādas ziņas:

1) personas kods;

2) vārds (vārdi);

3) uzvārds;

4) dzimtais uzvārds;

5) dzimšanas datums;

6) dzimšanas vieta;

7) dzimums;

8) valstiskā piederība un tās veids;

9) tautība;

10) Latvijā reģistrētās dzīvesvietas adrese;

.............................

 

 

Aizstāt 10.panta pirmās daļas 10.punktā vārdu “reģistrētās”ar vārdu “deklarētās”.

     

 

2. Aizstāt 10.panta pirmās daļas 10.punktā vārdu “reģistrētās” ar vārdu “deklarētās”.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.