Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 186.pantu šādā redakcijā:

"186.pants. Dzīvošana bez pases vai bez deklarētas pamatdzīvesvietas

Par dzīvošanu bez derīgas pases vai to aizstājoša dokumenta –

uzliek naudas sodu personām, kurām jābūt pasei, līdz divdesmit pieciem latiem.

Par dzīvošanu bez deklarētas pamatdzīvesvietas Latvijas teritorijā –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

2. Izslēgt 188.pantu.

3. Papildināt likumu ar 190.10 pantu šādā redakcijā:

"190.10 pants. Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm

Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot pamatdzīvesvietu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

4. Papildināt 213.pantu aiz skaitļa un vārdiem "190.9 panta pirmajā daļā" ar skaitli "190.10".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) kāpēc šis likums ir nepieciešams?

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999.gada 26.oktobrī akceptēto Personas dzīvesvietas deklarēšanas koncepciju, ir izstrādāts Dzīvesvietas deklarēšanas likumprojekts. Ievērojot to, ka izstrādātajā likumā, kura mērķis ir noteikt personas pamata dzīvesvietas deklarēšanas pienākumu, ir ieviesta jauna terminoloģija attiecībā uz pašreizējiem terminiem (piemēram - “reģistrācija dzīvesvietā (pierakstīšanās), Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.pantā nepieciešams izdarīt attiecīgus grozījumus.

Bez tam, ievērojot to, ka ir nepieciešams paredzēt personas, kura deklarē dzīvesvietu, atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu Dzīvesvietas deklarēšanas iestādei, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir nepieciešams papildināt ar 190.10 pantu.

To amatpersonu sarakstu, kuras var sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 247.panta 2.daļai noteiks Ministru kabinets vai attiecīgā ministrija. Administratīvos sodus personām par šī likuma pārkāpumiem varēs uzlikt administratīvās komisijas un tiesa.

2. Kā likums var ietekmēt: tautsaimniecības attīstību:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi?

Tautsaimniecības attīstība netiks ietekmēta.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu:

 1. vai valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. vai samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3.  

 4. vai nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi?

Likuma realizācija papildus izdevumus no valsts budžeta neprasa.

Budžeta ienākumi palielināsies, jo paredzot personas, kura deklarē dzīvesvietu, atbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu Dzīvesvietas deklarēšanas iestādei, tiek paredzēts iekasēt naudas sodu.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) no to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus).

 

Spēkā esošie normatīvie akti netiks ietekmēti.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda uz tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts nav pretrunā ar starptautiskajām tiesību normām.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs M.Segliņš