Likumprojekts

Likumprojekts

Valsts aizsardzības finansēšanas likums

1.pants

Likuma mērķis ir noteikt finansējuma apjomu valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (turpmāk – NATO), lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku ilglaicīgas attīstības plānošanas sistēmu un veicinātu Latvijas valsts aizsardzības spēju mērķtiecīgu paaugstināšanu, kas būtu virzīta uz NATO standartu ieviešanu laikposmā līdz 2003.gadam, tādējādi radot reālu pamatu Latvijas integrācijai Eiropas un transatlantiskajās drošības struktūrās, kas ir Latvijas ārpolitikas un drošības politikas prioritāte.

2.pants

Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu kārtējam gadam, paredz valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO šādu finansējuma apjomu:

1) 2001.gadā – 1,31 % apmērā no iekšzemes kopprodukta;

2) 2002.gadā – 1,75 % apmērā no iekšzemes kopprodukta;

3) 2003.gadā – 2 % apmērā no iekšzemes kopprodukta.

 

LIKUMPROJEKTA

“Valsts aizsardzības finansēšanas likums”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:
 1. pašreizējā situācija,
 2. likumprojekta koncepcija.

Viens no galvenajiem Latvijas ārpolitikas un drošības politikas mērķiem ir kļūt par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsti. NATO kandidātvalstīm ir izvirzījusi prasību valsts aizsardzības, drošības un integrācijas NATO mērķiem nodrošināt adekvātu finansējumu, tuvākajā laikā sasniedzot 2% no iekšzemes kopprodukta. Tas ļautu izveidot un nostiprināt Nacionālo bruņoto spēku ilglaicīgas attīstības plānošanas sistēmu, kas nodrošinātu valsts pašaizsardzības spēju vairošanu.

1998.gada 16.jūnija sēdē Ministru kabinets akceptēja "Latvijas Republikas Ministru kabineta memorandu par Latvijas Republikas integrāciju Eiropas un atlantiskajās drošības struktūrās", kurā cita starpā noteikts: "Latvijas Republikas Ministru kabinets apņemas veidot aizsardzības budžetu 1999.gadā 1% apmērā no valsts iekšzemes kopprodukta un uzskata par nepieciešamu to pakāpeniski palielināt, tuvāko piecu gadu laikā sasniedzot 2% no valsts iekšzemes kopprodukta, kas tuvinātu Latvijas Republikas aizsardzības budžetu NATO valstu vidējam rādītājam, kas 1997.gadā veidoja 2,8%". 14.10.1998 NATO integrācijas padomē apstiprinātais Latvijas plāns integrācijai NATO arī cita starpā paredz palielināt finansējumu aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO līdz 2% no iekšzemes kopprodukta. 15.07.1999 Deklarācijā par Ministru kabineta darbu teikts, ka Ministru kabinets panāks nepārtrauktu Latvijas aizsardzības, drošības un integrācijas NATO finansējuma palielināšanu, 2003.gadā sasniedzot 2% no iekšzemes kopprodukta.

Ārpolitiski svarīgi ir šos lēmumus nostiprināt likumā, jo tad finansējumu valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO varēs mainīt vienīgi Saeima, apstiprinot ikgadējā budžeta likumu. Šādu risinājumu NATO dalībvalstis uztvers kā Latvijas gatavību stabili un pārdomāti finansēt valsts aizsardzību, drošību un integrāciju NATO. Papildus tam, likumā garantētais stabilais finansējuma pieaugums veicinātu arī Latvijas aizsardzības spēju mērķtiecīgu paaugstināšanu.

Papildus Latvijas integrācijai NATO ir iekļauti arī citu valsts institūciju izdevumi.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. tautsaimniecības konkurētspēju,
 2. eksporta attīstību,
 3. nodarbinātību,
 4. investīciju pieplūdi,
 5. vidi.

Noteikts budžeta līdzekļu apjoms tiks novirzīts valsts aizsardzības, drošības un integrācijas NATO finansēšanai, ar to zināmā mērā ietekmējot tautsaimniecības attīstībā ieguldāmos finansējuma apjomus. Bet deklarējot integrāciju NATO kā vienu no ārpolitikas prioritātēm, pašlaik ir nepieciešams ar likumu nostiprināt pieņemto politisko lēmumu palielināt aizsardzības, drošības un integrācijas NATO finansēšanu līdz 2% no iekšzemes kopprodukta, kas atbilstu NATO valstu aizsardzības budžeta vidējam rādītājam. Aizsardzības, drošības un integrācijas NATO finansējuma palielinājums notiks pakāpeniski, līdz ar to iespējamā negatīvā ietekme uz citu nozaru finansēšanu tiks samazināta līdz minimumam.

a) likumprojekts šo jomu neskar

b) likumprojekts šo jomu neskar

c) likumprojekts šo jomu neskar

d) likumprojekts šo jomu neskar

e) likumprojekts šo jomu neskar

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu:
 1. vai likums prasa esošā valsts budžeta neparedzētus izdevumus,
 2. vai likums samazinās vai palielinās valsts budžeta ienākumus,
 3. vai likums nākamajos piecos gados samazinās vai palielinās budžeta ienākumus.

Saskaņā ar Aizsardzības ministrijas rīcībā esošajām prognozēm iekšzemes kopprodukta pieaugumam, Aizsardzības ministrijas, drošības un integrācijas NATO finansējums plānots sekojošs (mlj. Ls):

IKP % Summa

2001 4225,6 1,31 55, 070

2002 4588,1 1,75 80,292

2003 4997,7 2,0 99,954

Konkrētais finansu izlietojums katrā gadā tiks atspoguļots budžeta pieprasījumā.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos:

Ar šī likuma spēkā stāšanās brīdi Latvijā valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO nepieciešamais finansēšanas apjoms tiks noteikts ar likumu, līdz ar to samazināt finansējumu valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO būs tiesīga vienīgi Saeima, pieņemot ikgadējo budžeta likumu.

 • Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām:
 • a) atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību

  b) atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē

  c) atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju

  d) atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām

   

   

   

  a) likumprojekts šo jomu neskar

  b) likumprojekts šo jomu neskar

  c) likumprojekts šo jomu neskar

   

   

  Atbilst, jo saskaņā ar NATO šā gada aprīļa Vašingtonas samita lēmumiem Latvija ir atzīta par pilntiesīgu alianses kandidātvalsti. NATO izstrādātais rīcības plāns dalībai Aliansē paredz, ka kandidātvalstīm pakāpeniski jāattīsta praktiskās militārās spējas iekļauties kolektīvās aizsardzības sistēmā. Šo spēju nodrošināšanai ir nepieciešams plānots un stabils finansējums.

  6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

  a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses

   

   

  b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

   

  a) Ministru kabinets, 2001.līdz 2003. gadā, iesniedzot apstiprināšanai Saeimā ikgadējo valsts budžeta projektu, Aizsardzības ministrijai, drošībai un integrācijai NATO paredzēs finansējumu likumā noteiktajā apjomā.

   

   

  b) likumprojekts šo jomu neskar

   

   

   

  Aizsardzības ministrs Ģ.V. Kristovskis

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Araslanova

  7335133