Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3. lasījumam

Grozījumi Krimināllikumā

(Reģ. nr. 677, iekļauti likumprojekti reģ.nr. 766, 768, 813, 992, kā priekšlikums pievienots likumproj. ar reģ. nr. 922)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā

redakcija

 

2. lasījumā pieņemtā redakcija (reģ.nr. 677, 766, 768, 813, 992)

Pr.

nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

Atbild.

kom. atzin.

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija ar redakcionāliem labojumiem

1

2

3

 

4

5

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

21.pants. Organizēta grupa

(1) Organizēta grupa ir vairāk nekā divu personu izveidota stabila apvienība, kura radīta nolūkā kopīgi izdarīt noziedzīgus nodarījumus vai smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kuras dalībnieki saskaņā ar iepriekšēju vienošanos sadalījuši pienākumus.

1.Izslēgt 21. panta pirmajā daļā vārdu “stabila”.

     

1. Izslēgt 21. panta pirmajā daļā vārdu “stabila”.

40.pants. Piespiedu darbs

(1) Piespiedu darbs ir piespiedu iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamajos darbos, ko notiesātais izcieš kā sodu, veicot dzīvesvietas apvidū pašvaldības noteiktos darbus no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības. Piespiedu darbu nosaka uz laiku no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit stundām.

(2) Piespiedu darbs nav piemērojams darbnespējīgām personām un militārpersonām.

(3) Ja persona, kas notiesāta ar piespiedu darbu, ļaunprātīgi izvairās no soda izciešanas, tiesa neizciesto sodu aizstāj ar arestu, astoņas darba stundas rēķinot kā vienu aresta dienu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 40. panta trešajā daļā vārdu “astoņas” ar vārdu “divas”.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

49.pants. Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods

...

(3) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa ir atzinusi, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos.

1. Papildināt 49.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja vainīgā persona tiek saukta pie kriminālatbildības par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, izņemot nepilngadīgos un sievietes.”

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija:

Izslēgt grozījumus likuma 49. pantā.

7. Saeimas deputāts L.Muciņš:

Izslēgt grozījumus likuma 49. pantā.

7. Saeimas deputāts Dz. Rasnačs:

Papildināt 49. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa atzinusi personu par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, izņemot nepilngadīgos, sievietes un personas, kuras agrāk nav bijušas notiesātas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.”

7.Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izteikt 49.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa atzinusi personu par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, izņemot nepilngadīgos un sievietes.”

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Izteikt 49. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa atzinusi personu par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, izņemot nepilngadīgos un sievietes.”

LR iekšlietu ministra M. Segliņš:

Izteikt 49. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa personu atzinusi par vainīgu sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, izņemot nepilngadīgos un sievietes.”

Noraidīt

 

 

Noraidīt

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 49. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa atzinusi personu par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, izņemot nepilngadīgos, sievietes un personas, kuras agrāk nav bijušas notiesātas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.”

50.pants. Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

(1) Ja persona izdarījusi vairākus patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus, tiesa, noteikusi sodu atsevišķi par katru nodarījumu, galīgo sodu nosaka pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, ietverot vieglāko sodu smagākajā vai arī pilnīgi vai daļēji saskaitot piespriestos sodus. Šādā gadījumā soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo laiku.

(2) Pēc noziedzīgo nodarījumu kopības saskaitīto brīvības atņemšanas sodu (izņemot mūža ieslodzījumu) kopējais laiks nedrīkst pārsniegt divdesmit gadus.

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

7. Saeimas deputāti J.Ādamsons un I. Stirāns:

Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja persona izdarījusi vairākus patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus un tiesa noteikusi sodu atsevišķi par katru nodarījumu, galīgo sodu nosaka pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, saskaitot piespriestos sodus.”

 

 

 

 

7. Saeimas deputāti J.Ādamsons un I. Stirāns:

Aizstāt 50.panta otrajā daļā vārdus “divdesmit gadus” ar vārdiem “trīsdesmit gadus”.

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

51.pants. Soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

........

(3) Saskaitot sodus pēc vairākiem spriedumiem, soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo laiku. Saskaitot brīvības atņemšanas sodus (izņemot mūža ieslodzījumu), soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt divdesmit piecus gadus.

 

10.

7. Saeimas deputāti J.Ādamsons un I. Stirāns:

Izteikt 51.panta trešo daļu jaunā redakcijā:

“(3) Saskaitot brīvības atņemšanas sodus (izņemot mūža ieslodzījumu), soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt trīsdesmit gadus”.

 

 

Noraidīt

 

 

58.pants. Atbrīvošana no kriminālatbildības

(3) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kura būtiski palīdzējusi atklāt organizētas grupas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par personas pašas izdarīto noziegumu. Šis nosacījums nav piemērojams personām, kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības par sevišķi smagiem noziegumiem.

 

 

 

2. Izteikt 58.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kura palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Šis nosacījums nav piemērojams personām, kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības par sevišķi smagiem noziegumiem."

 

 

 

11.

 

12.

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

 

Juridiskā komisija:

Izslēgt vārdus “smagu vai sevišķi smagu”.

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izslēgt vārdus “smagu vai sevišķi smagu”.

Juridiskā komisija:

Izslēgt vārdus “kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu.”.

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izslēgt vārdus “kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu.”.

 

 

 

Noraidīt

 

Noraidīt

 

 

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

3. Izteikt 58. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kura palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Šis nosacījums nav piemērojams personām, kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības par sevišķi smagiem noziegumiem."

60.pants. Soda samazināšana izņēmuma gadījumos

Ja notiesātā persona palīdzējusi atklāt organizētas grupas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tiesa, ar kuras spriedumu šī persona ir notiesāta, var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto nāves sodu vai mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem.

3. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Soda samazināšana izņēmuma gadījumos

Ja notiesātā persona palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tiesa, ar kuras spriedumu šī persona ir notiesāta, var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto nāves sodu vai mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem."

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

 

18.

Juridiskā komisija:

Izslēgt vārdus “smagu vai sevišķi smagu”.

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izslēgt vārdus “smagu vai sevišķi smagu”.

Juridiskā komisija:

Izslēgt vārdus “kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu,”.

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izslēgt vārdus “kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu,”.

Noraidīt

 

 

Noraidīt

 

 

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

4. Izteikt 60. pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Soda samazināšana izņēmuma gadījumos

Ja notiesātā persona palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tiesa, ar kuras spriedumu šī persona ir notiesāta, var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto nāves sodu vai mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem."

80.pants. Uz valsts varas gāšanu vērsta darbība

Par darbību, kas vērsta uz vardarbīgu Latvijas Republikas valsts varas gāšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.

Papildināt Krimināllikumu ar 80.1 pantu:

“80.1 pants. Apvienošanās organizācijā ar mērķi gāzt Latvijas Republikas valsts varu

Par vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā grupā, kuras mērķis vērsts uz Latvijas Republikas valsts varas gāšanu vai valstiskās neatkarības likvidēšanu vai teritoriālās vienotības graušanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

     

5. Papildināt likumu ar 80.1 pantu šādā redakcijā:

“80.1 pants. Apvienošanās organizētā grupā ar mērķi gāzt Latvijas Republikas valsts varu

Par vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā grupā, nolūkā gāzt Latvijas Republikas valsts varu vai likvidēt valstisko neatkarību, vai graut teritoriālo vienotību, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

83.pants. Aicinājums graut Latvijas Republikas teritoriālo vienotību

(1) Par publisku aicinājumu graut Latvijas Republikas teritoriālo vienotību, tas ir, Latvijas Republikas Satversmē neparedzētā veidā atdalīt kādu Latvijas Republikas teritorijas daļu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par organizatorisku darbību, kas vērsta uz Latvijas Republikas teritoriālās vienotības graušanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

 

19.

7. Saeimas deputāts Dz. Rasnačs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu 83.1 pantu:

“83.1 pants. Publisks aicinājums neievērot un pārkāpt Latvijas Republikas likumus

Par publisku aicinājumu neievērot un pārkāpt Latvijas Republikas likumus, kā rezultātā konstatēti regulāri likumpārkāpumi un tiešs cēloniskais sakars starp aicinājumu un likumpārkāpumiem, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.”

Noraidīt

 

89.pants. Kaitniecība

Par darbību vai bezdarbību, kas vērsta uz finansu sistēmas, rūpniecības, transporta, lauksaimniecības, tirdzniecības vai citu tautsaimniecības nozaru, kā arī iestāžu vai organizāciju darbības graušanu nolūkā kaitēt Latvijas Republikai, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar jaunu 89.1 pantu šādā redakcijā:

“89.1 pants. Noziedzīga organizācija

(1) Par tādas noziedzīgas organizācijas (apvienības), kuras sastāvā ir vismaz piecas personas, izveidošanu nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci, mieru, kara noziegumus, genocīdu vai sevišķi smagus noziegumus pret valsti, kā arī par iesaistīšanos šādā organizācijā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz septiņpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(2) Par noziedzīgas organizācijas vadīšanu vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos šā panta pirmajā daļā paredzētajos noziegumos, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz divdesmit gadiem vai mūža ieslodzījumu, konfiscējot mantu.””

7. Saeimas deputāti J.Ādamsons un I. Stirāns:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar jaunu 89.1 pantu šādā redakcijā:

“89.1 pants. Noziedzīga organizācija

(1) Par noziedzīgas organizācijas (apvienības), sastāvošas vismaz no piecām personām, izveidošanu nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci, mieru, kara noziegumus, genocīdu vai sevišķi smagus noziegumus pret valsti, kā arī par šādas organizācijas, tās sastāvā ietilpstošas organizētas grupas vai cita noziedzīga formējuma vai to darbības vadīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz septiņpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(2) Par iesaistīšanos noziedzīgā organizācijā vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos šā panta pirmajā daļā paredzētajos noziegumos, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz divdesmit gadiem vai mūža ieslodzījumu, konfiscējot mantu.””

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar jaunu 89.1 pantu šādā redakcijā:

“89.1 pants. Noziedzīga organizācija

(1) Par tādas noziedzīgas organizācijas (apvienības), kuras sastāvā ir vismaz piecas personas, izveidošanu nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci, mieru, kara noziegumus, genocīdu vai sevišķi smagus noziegumus pret valsti, kā arī par iesaistīšanos šādā organizācijā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz septiņpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(2) Par noziedzīgas organizācijas vadīšanu vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos šā panta pirmajā daļā paredzētajos noziegumos, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem vai mūža ieslodzījumu, konfiscējot mantu.””

Daļēji atbalstīts, iestrādāts AIeK priekšlik. nr. 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts, iestrādāts AIeK priekšlik. nr. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt likumu ar 89.1 pantu šādā redakcijā:

“89.1 pants. Noziedzīga organizācija

(1) Par tādas noziedzīgas organizācijas (apvienības) izveidošanu, kuras sastāvā ir vismaz piecas personas, nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci vai mieru, kara noziegumus, īstenot genocīdu vai izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret valsti, kā arī par iesaistīšanos šādā organizācijā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz septiņpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(2) Par noziedzīgas organizācijas vadīšanu vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos šā panta pirmajā daļā paredzētajos noziegumos -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem vai mūža ieslodzījumu, konfiscējot mantu.”

110.pants. Patvaļīga zvejošana un ūdensdzīvnieku iegūšana

(3) Par patvaļīgu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, izmantojot elektrostrāvu, sprāgstošas vielas, indīgas vielas vai citus vispārbīstamus līdzekļus vai paņēmienus, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Likumprojekts reģ.nr. 922. (pieņemts 1.las. 2001.g. 19.jūnijā):

Izteikt 110. panta trešo daļu šādā redakcijā:

(3) Par patvaļīgu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, izmantojot elektrostrāvu, sprāgstošas vielas, indīgas vielas vai citus vispārbīstamus līdzekļus vai paņēmienus –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izteikt 110. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par patvaļīgu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, izmantojot elektrostrāvu, sprāgstošas vielas, indīgas vielas vai citus vispārbīstamus līdzekļus vai paņēmienus, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas

7. Saeimas deputāts Dz. Rasnačs:

Izteikt 110. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par patvaļīgu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, izmantojot elektrostrāvu, sprāgstošas vielas, indīgas vielas vai citus vispārbīstamus līdzekļus vai paņēmienus –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

7. Saeimas deputāti J.Ādamsons un I. Stirāns:

Izteikt 110. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par patvaļīgu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, izmantojot elektrostrāvu, sprāgstošas vielas, indīgas vielas vai citus vispārbīstamus līdzekļus vai paņēmienus –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izteikt 110. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par patvaļīgu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, izmantojot elektrostrāvu, sprāgstošas vielas, indīgas vielas vai citus vispārbīstamus līdzekļus vai paņēmienus –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 110. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par patvaļīgu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, izmantojot elektrostrāvu, sprāgstošas vielas, indīgas vielas vai citus vispārbīstamus līdzekļus vai paņēmienus, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

XIII nodaļa
Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību

...

131.pants. Miesas bojājums aiz neuzmanības

Par smaga vai vidēja smaguma miesas bojājuma nodarīšanu aiz neuzmanības-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

2. Papildināt likumu ar 131.1 pantu šādā redakcijā:

“131.1 pants. Miesas bojājums, pārkāpjot dzīvnieku turēšanas noteikumus.

Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīti viegli miesas bojājumi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.”

28.

 

 

 

29.

 

 

 

7. Saeimas deputāti J.Ādamsons un I. Stirāns:

Izslēgt 131.1 pantu (tā vietā papildinot likumu ar 230.1 pantu).

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 131.1 pantu, vienlaicīgi papildinot likumu ar 230.1 pantu.

 

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

 

 

 
 

3. Papildināt likumu ar 154.1 pantu un 154.2 pantu šādā redakcijā:

"154.1 pants. Cilvēku tirdzniecība

(1) Par cilvēku tirdzniecību –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2)Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgo, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(3)Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, vai ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgo, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

154.2 pants Cilvēku tirdzniecības jēdziens.

(1) Cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu personas, no kuras ir atkarīgs cietušais, piekrišanu tirdzniecībai.

(2) Nepilngadīgā vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkos atzīstama par cilvēku tirdzniecību arī tādā gadījumā, ja tā nav saistīta ar jebkuru šī panta pirmajā daļā minēto līdzekļu izmantošanu.

Ekspluatācija šā panta izpratnē ir personas iesaistīšana prostitūcijā vai cita veida seksuālā izmantošanā, piespiešana veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, turēšana verdzībā vai citās tai līdzīgās formās (parādu verdzība, dzimtbūšana vai personas cita veida piespiedu nodošana citas personas atkarībā), turēšana kalpībā vai arī personas audu vai orgānu nelikumīga izņemšana."

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

32.

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izteikt 154.1 panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"154.1 pants. Cilvēku tirdzniecība

(1) Par cilvēku tirdzniecību –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgo, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 154.1 panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(1) Par cilvēku tirdzniecību uz ārvalsti –“

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 154.1 panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgo vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās,-“

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

8. Papildināt likumu ar 154.1 pantu un 154.2 pantu šādā redakcijā:

"154.1 pants. Cilvēku tirdzniecība

 

 

 

 

 

 

(1) Par cilvēku tirdzniecību uz ārvalsti –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgo vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(3)Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas, vai ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgo, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

154.2 pants Cilvēku tirdzniecības jēdziens.

(1) Cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas, no kuras ir atkarīgs cietušais, piekrišanu tirdzniecībai.

(2) Nepilngadīgā vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkā atzīstama par cilvēku tirdzniecību arī tādā gadījumā, ja tā nav saistīta ar jebkuru šī panta pirmajā daļā minēto līdzekļu izmantošanu.

Ekspluatācija šā panta izpratnē ir personas iesaistīšana prostitūcijā vai cita veida seksuālā izmantošanā, piespiešana veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, turēšana verdzībā vai citās tai līdzīgās formās (parādu verdzība, dzimtbūšana vai personas cita veida piespiedu nodošana citas personas atkarībā), turēšana kalpībā vai arī personas audu vai orgānu nelikumīga izņemšana."

165.2 pants. Nosūtīšana uz ārvalsti

Ar nosūtīšanu šā panta izpratnē jāsaprot jebkāda rīcība, kas veicina legālu vai nelegālu izbraukšanu no valsts vai iebraukšanu valstī, tranzītu vai uzturēšanos ārvalstī.

4. Aizstāt 165.2 pantā vārdus "šā panta" ar vārdiem "šā likuma 165.1 panta".

     

9. Aizstāt 165.2 pantā vārdus "šā panta" ar vārdiem "šā likuma 165.1 panta".

174.pants. Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo

Par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo, ja ar to nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu.

 

 

 

 

33.

 

 

7. Saeimas deputāts I. Burvis:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 174. panta sankcijā vārdus “līdz trim gadiem” ar vārdiem “līdz pieciem gadiem”.;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

 

Noraidīt

 

175.pants. Zādzība

(1) Par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

...

(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 175. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

34.

7. Saeimas deputāts Dz. Rasnačs:

Izteikt 175. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

Pieņemt

10. 175. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”;

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

176.pants. Laupīšana

(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens transportlīdzekļa sagrābšanu, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

5. Izteikt 176.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens transportlīdzekļa sagrābšanu, vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

     

11. Izteikt 176.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens transportlīdzekļa sagrābšanu, vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

 

 

180.pants. Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā

Par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā, izņemot šā likuma 175.panta ceturtajā daļā, 177.panta trešajā daļā un 179.panta trešajā daļā paredzētos noziegumus, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

6. 180.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "175.panta ceturtajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "175.panta trešajā un ceturtajā daļā";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām."

     

12. 180.pantā:

 

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus "175. panta ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdiem "175. panta trešajā un ceturtajā daļā";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām."

181.pants. Atkārtota zādzība, krāpšana, piesavināšanās

Šā likuma 175., 177. un 179. pantā par atkārtotu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja to izdarījusi persona, kura jau agrāk izdarījusi kādu no šajos pantos vai šā likuma 176., 178., 180., 224. pantā, vai 228. panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

7. Izteikt 181.pantu šādā redakcijā:

"181.pants. Atkārtota zādzība, krāpšana, piesavināšanās

Šā likuma 175., 177., 179. un 180.pantā par atkārtotu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja to izdarījusi persona, kura jau agrāk izdarījusi kādu no šajos pantos vai šā likuma 176., 178., 224.pantā vai 228.panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem."

     

13. Izteikt 181.pantu šādā redakcijā:

"181.pants. Atkārtota zādzība, krāpšana, piesavināšanās

Šā likuma 175., 177., 179. un 180.pantā par atkārtotu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja to izdarījusi persona, kura jau agrāk izdarījusi kādu no šajos pantos vai šā likuma 176., 178., 224.pantā vai 228.panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem."

182.pants. Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes patvaļīga izmantošana

Par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes patvaļīgu izmantošanu,

ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz

piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

8. Papildināt 182. pantu aiz vārda “gāzes” ar vārdiem “un telekomunikāciju pakalpojumu”.

35.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izteikt 182. panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

“182. pants. Elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes un telekomunikāciju pakalpojumu patvaļīga izmantošana

Par elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes vai telekomunikāciju pakalpojumu patvaļīgu izmantošanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, - ”

Pieņemt

14. Izteikt 182. panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

“182. pants. Elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes un telekomunikāciju pakalpojumu patvaļīga izmantošana

Par elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes vai telekomunikāciju pakalpojumu patvaļīgu izmantošanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, - ”

191.pants. Nelikumīgi ievestu preču un citu vērtību glabāšana un realizēšana

(1) Par tādu preču vai citu vērtību glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu, kas Latvijas Republikā ievestas bez nepieciešamajiem dokumentiem, kuri apliecina šo vērtību likumīgu pārvietošanu pāri muitas robežai, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā,-

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

 

 

9. Papildināt 191.panta pirmo un otro daļu pēc vārdiem "pāri muitas robežai" ar vārdiem "vai kuri apliecina šo vērtību likumīgu izcelsmes veidu".

36.

 

37.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izslēgt likumprojekta 9. pantu

7.Saeimas deputāts P.Salkazanovs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 191. panta pirmo un otro daļu pēc vārdiem “pāri muitas robežai” ar vārdiem “vai bez to īpašumtiesības vai valdījumu apliecinošiem dokumentiem””;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

Pieņemt

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

195.pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana

...

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

5. Papildināt 195.panta otrās daļas dispozīju ar vārdiem “vai ja tās izdarījusi organizēta grupa“, bet sankciju pirms vārdiem “līdz desmit gadiem” ar vārdiem “no pieciem.

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izteikt 195. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.”

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 195. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.”

 

Daļēji atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Izteikt 195. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.”

198.pants. Mantisku labumu neatļauta pieņemšana

 

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu apzināti

prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai

organizācijas atbildīgs darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai

organizācijas pilnvarota tāda pati persona personiski vai ar starpniekiem par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu mantiskā labuma devēja interesēs, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras,

- soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

10. Izteikt 198. panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, to piesolījuma vai piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota persona pati vai ar starpniekiem par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja, piesolītāja vai piedāvātāja interesēs, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, neatkarīgi no tā, vai pieņemtās un piesolītās materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai”.

 

40.

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

42.

 

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izslēgt 198. panta dispozīcijā vārdus “piesolījuma vai”, “piesolītāja vai”, “un piesolītās”.

 

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Izslēgt 198. panta dispozīcijā vārdus “piesolījuma vai”, “piesolītāja vai”, “un piesolītās”.

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt 198. panta dispozīcijā vārdu “darbinieks” ar vārdiem “atbildīgs darbinieks”.

 

Pieņemt

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

16. Izteikt 198. panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota persona pati vai ar starpnieku, par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja vai piedāvātāja interesēs, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, neatkarīgi no tā, vai pieņemtās materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai, - ”.

199.pants. Komerciālā uzpirkšana

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu nodošanu personiski vai ar starpniekiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai

organizācijas atbildīgam darbiniekam vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotai tādai pašai personai, lai tā, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību mantiskā labuma devēja interesēs, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

11. Izteikt 199. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, piesolīšanu vai nodošanu personiski vai ar starpniekiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas darbiniekam vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotai personai, lai tā, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja, piesolītāja vai piedāvātāja interesēs, neatkarīgi no tā, vai materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām”.

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

45.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

199. pantā:

vārdus “piedāvāšanu, piesolīšanu vai nodošanu” aizstāt ar vārdiem “piedāvāšanu vai nodošanu, ja piedāvājums pieņemts”;

izslēgt vārdu “piesolītāja”.

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Aizstāt 199. pantā vārdus “piedāvāšanu, piesolīšanu vai nodošanu” ar vārdiem “piedāvāšanu vai nodošanu, ja piedāvājums pieņemts” un izslēgt vārdu “piesolītāja”.

Aizsardības un iekšlietu komisija:

Aizstāt vārdu “darbinieks” ar vārdiem “atbildīgs darbinieks” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

17. Izteikt 199. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu vai nodošanu, ja piedāvājums pieņemts, personiski vai ar starpniekiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgam darbiniekam vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotai personai, lai tā, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja vai piedāvātāja interesēs, neatkarīgi no tā, vai materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām”.

 

12. Papildināt likumu ar 204.1 un 204.2 pantu šādā redakcijā:

"204.1 pants. Alk oholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

(1) Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

204.2 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

(1) Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas".

46.

 

 

47.

 

 

 

 

48.

Juridiskā komisija:

Izslēgt 204.1 un 204.2 pantus.

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izslēgt 204.1 un 204.2 pantus.

 

 

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izslēgt 204.1 un 204.2 pantus, vienlaicīgi izsakot 205. pantu jaunā redakcijā (sk. 49. priekšlikumu)

 

Pieņemt

 

Pieņemt

 

 

 

 

Pieņemt

 

205.pants. Tirdzniecības noteikumu pārkāpšana

Par valsts institūciju izdoto tirdzniecības noteikumu apzinātu

pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām patērētāja tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām

mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izteikt 205. pantu jaunā redakcijā:

“205. pants. Tirdzniecības noteikumu pārkāpšana

(1) Par valsts institūciju izdoto tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par valsts institūciju izdoto tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām patērētāju tiesībām un interesēm vai to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Izteikt 205. pantu šādā redakcijā:

“205. pants. Tirdzniecības noteikumu pārkāpšana

(1) Par valsts institūciju izdoto tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trijiem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par valsts institūciju izdoto

tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām patērētāju tiesībām un interesēm, vai to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

18. Izteikt 205. pantu šādā redakcijā:

“205. pants. Tirdzniecības noteikumu pārkāpšana

(1) Par valsts institūciju izdoto tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par valsts institūciju izdoto

tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām patērētāju tiesībām un interesēm vai to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

   

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Papildināt likumu ar jaunu 230.1 pantu šādā redakcijā:

“230.1 pants. Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām”.

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt likumu ar jaunu 230.1 pantu šādā redakcijā:

“230.1 pants. Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām”.

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Papildināt likumu ar jaunu 230.1 pantu šādā redakcijā:

“230.1 pants. Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām”.

231.pants. Huligānisms

(1) Par rupju sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas acīmredzamā necieņā pret sabiedrību vai bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (huligānisms), -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par huligānismu, ja tas izdarīts personu grupā vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu, vai ar pretošanos varas pārstāvim vai personai, kura vēršas pret sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, vai ja tas izdarīts, lietojot ieročus, kā arī citus miesas bojājumu nodarīšanai izmantojamus priekšmetus, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

 

13. Papildināt likumu ar jaunu 231.1 pantu šādā redakcijā:

“231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu ievietošanu

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā -

 

 

 

 

 

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izteikt 231.1 panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

“231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē-.”

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Izteikt 231.1 panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

“231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu, vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu, vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu pie iestādes, uzņēmuma vai cita objekta - .”

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izteikt 231.1 panta soda sankciju šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trīs gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

20. Papildināt likumu ar jaunu 231.1 pantu šādā redakcijā:

“231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izsniegšana

Par receptes izrakstīšanu bez medicīniskās nepieciešamības vai cita dokumenta nelikumīgu izrakstīšanu narkotiskas vai psihotropas vielas saņemšanai, kā arī par narkotiskas vai psihotropas vielas izsniegšanu bez receptes vai cita dokumenta vai zinot, ka recepte vai cits dokuments ir fiktīvs vai nelikumīgi izrakstīts, ja šādas darbības izdarītas mantkārīgā nolūkā vai citas personiskas ieinteresētības dēļ vai ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Izteikt 250.panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izteikt 250.panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Izteikt 250.panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.”

 

251.pants. Pamudināšana lietot narkotiskās un psihotropās vielas

(1) Par pamudināšanu lietot narkotiskās vai psihotropās vielas vai telpu nodošanu šo vielu lietošanai -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai pret nepilngadīgo, psihiski slimo vai personu, kas pakļauta narkoloģiskai ārstēšanai vai kas atradusies materiālā vai citādā atkarībā no vainīgā, vai ja narkotiskajām vai psihotropajām vielām pievienotas tādas vielas, kas pastiprina to iedarbību,

- soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.

(3) Par pamudināšanu lietot narkotiskās vai psihotropās vielas, ja šo

vielu lietošana izraisījusi smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem.

 

 

 

 

15. 251.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”

 

 

 

 

57.

 

 

 

 

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izteikt 251. panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

22. 251.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252.pants. Narkotisko un psihotropo vielu ievadīšana pret personas gribu

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu ievadīšanu citai personai vai to pievienošanu citas personas ēdienam vai dzērienam pret šīs personas gribu vai tai nezinot -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja narkotiskajām vai psihotropajām vielām pievienotas tādas vielas, kas pastiprina to iedarbību, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās

izdarītas pret nepilngadīgo vai lietojot vardarbību, vai draudot lietot

vardarbību vai ja tās izraisījušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

16. 252.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”;

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 252.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”;

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.”

 

 

 

 

 

 

253.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas realizācijas nolūkā, vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai persona, kas agrāk izdarījusi narkotisko vai psihotropo

vielu nolaupīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā vai ar sevišķi bīstamām narkotiskajām vai psihotropajām vielām, vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizāciju nepilngadīgai personai -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 253.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “nepilngadīgai personai” ar vārdiem “kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizāciju izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās izklaides vai svētku pasākumu norises vietās.”

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

 

 

60.

 

 

 

 

 

 

 

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izteikt 253. panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Svītrot 253. panta ceturtajā daļā vārdu “neatļautu”.

Iekšlietu ministrs M. Segliņš:

Svītrot 253. panta ceturtajā daļā vārdu “neatļautu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 253.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “nepilngadīgai personai” ar vārdiem “kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu realizāciju izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās izklaides vai svētku pasākumu norises vietās”.

 

 

255.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu un vielu (prekursoru) izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu vai vielu (prekursoru) izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas nolūkā realizēt šīs iekārtas, ierīces, priekšmetus, materiālus vai vielas (prekursorus), vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu vai vielu (prekursoru) realizēšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 255.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izteikt 255. panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 255.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.”

 

 

256.pants. Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana

...

(2) Par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu lielās platībās -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

 

 

 

 

19. Izteikt 256.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

7. Saeimas deputāts L. Muciņš:

Izteikt 256. panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

26. Izteikt 256.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

269.pants. Uzbrukums varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai

...

(2) Par tādām pašām darbībām, ja uzbrukuma rezultātā nodarīti smagi

miesas bojājumi vai izraisītas citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz trīspadsmit gadiem.

 

 

 

 

6. Papildināt 269. panta otrās daļas dispozīciju ar vārdiem “vai ja tās izdarījusi organizēta grupa”.

     

27. Papildināt 269. panta otrās daļas dispozīciju ar vārdiem “vai ja tās izdarījusi organizēta grupa”.

 

285.pants. Personas nelikumīga pārvietošana pāri valsts robežai

...

(3) Par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

 

 

7. Izteikt 285.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izraisījušas smagas sekas, vai arī par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu."

 

     

 

28. Izteikt 285.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izraisījušas smagas sekas, vai arī par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu."

 

 

 

8. Papildināt likumu ar 294.1 pantu šādā redakcijā:

"294.1 pants. Iejaukšanās lietu izmeklēšanā

(1) Par jebkādu izziņas izdarītāja vai prokurora ietekmēšanu nolūkā likt šķēršļus vispusīgai, pilnīgai un objektīvai fizisko vai juridisko personu pieteikumos un paziņojumos par noziedzīgu nodarījumu norādīto apstākļu noskaidrošanai vai krimināllietu izmeklēšanai vai panākt nelikumīga lēmuma pieņemšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem."

 

     

29. Papildināt likumu ar 294.1 pantu šādā redakcijā:

"294.1 pants. Iejaukšanās lietu izmeklēšanā

(1) Par jebkādu izziņas izdarītāja vai prokurora ietekmēšanu nolūkā likt šķēršļus vispusīgai, pilnīgai un objektīvai fizisko vai juridisko personu pieteikumos un paziņojumos par noziedzīgu nodarījumu norādīto apstākļu noskaidrošanai vai krimināllietu izmeklēšanai vai panākt nelikumīga lēmuma pieņemšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem."

 

295.pants. Iejaukšanās lietu iztiesāšanā

(1) Par tiesneša vai tiesas piesēdētāja jebkādu ietekmēšanu nolūkā likt šķēršļus vispusīgai, pilnīgai un objektīvai lietas iztiesāšanai vai panākt nelikumīga sprieduma vai lēmuma pieņemšanu un pasludināšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu,

vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 

 

 

 

9. Papildināt 295.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem."

     

 

 

 

30. Papildināt 295.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem."

314.pants. Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana

(1) Par mantas iegādāšanos vai realizēšanu, zinot, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām

mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 314. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem."

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Papildināt 314. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem."

316.pants. Valsts amatpersonas jēdziens

(1) Par valsts amatpersonām uzskatāmi valsts varas pārstāvji, kā arī ikviena persona, kura pastāvīgi vai uz laiku izpilda valsts vai pašvaldības dienesta pienākumus un kurai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām personām, vai kurai ir tiesības veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem.

(2) Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru

kabineta locekļi, kā arī Saeimas un Ministru kabineta ievēlētās, ieceltās

vai apstiprinātās valsts institūciju amatpersonas, pašvaldību vadītāji, viņu vietnieki un izpilddirektori uzskatāmi par valsts amatpersonām, kas ieņem atbildīgu stāvokli.

 

20. Izteikt 316. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Valsts amatpersonas ir personas, kas ieceltas, ievēlētas vai apstiprinātas amatos vai veic darbu valsts vai pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī citās to izveidotajās institūcijās, ja attiecīgajai personai, pildot amata vai darba pienākumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības patstāvīgi vai kā koleģiālas lēmējinstitūcijas loceklim pieņemt lēmumus, kas attiecas uz atsevišķām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras neatrodas lēmuma pieņēmēja tiešā vai netiešā pakļautībā, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kuras neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem.”

63.

 

 

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 20. pantu (par 316. panta pirmās daļas grozīšanu).

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izteikt 316. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Valsts amatpersonas ir personas, kas ieceltas, ievēlētas vai apstiprinātas amatos vai veic darbu valsts vai pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī citās valsts un pašvaldību izveidotajās institūcijās, ja attiecīgajai personai, pildot amata vai darba pienākumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības patstāvīgi vai kā koleģiālas lēmējinstitūcijas loceklim pieņemt lēmumus, kas attiecas uz citām personām, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz citām personām vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem.”

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Izteikt 316. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“ (1) Valsts amatpersonas ir personas, kas ieceltas, ievēlētas vai apstiprinātas amatos vai veic darbu valsts vai pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī citās to izveidotajās institūcijās, ja attiecīgajai personai, pildot amata vai darba pienākumus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības patstāvīgi vai kā koleģiālas lēmējinstitūcijas loceklim pieņemt lēmumus, kas attiecas uz citām personām, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz citām personām vai rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem.”

 

Pieņemt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Papildināt 316. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī ārvalstu publiskās amatpersonas, ārvalstu publisko asambleju (institūcija ar likumdošanas vai izpildvaras funkcijām) locekļi, starptautisko organizāciju amatpersonas, starptautisko parlamentāro asambleju locekļi, kā arī starptautisko tiesu tiesneši un amatpersonas attiecībā uz šī likuma 320., 321., 322., 323. un 326.1 pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem”.

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

 

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izslēgt 316. panta trešajā daļā vārdus “attiecībā uz šī likuma 320., 321., 322., 323. un 326.1 pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

32. Papildināt 316. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī ārvalstu publiskās amatpersonas, ārvalstu publisko asambleju (institūcija ar likumdošanas vai izpildvaras funkcijām) locekļi, starptautisko organizāciju amatpersonas, starptautisko parlamentāro asambleju locekļi, kā arī starptautisko tiesu tiesneši un amatpersonas.”

.320.pants. Kukuļņemšana

(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījusi

valsts amatpersona personiski vai ar starpnieku par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja interesēs, izmantojot savu

dienesta stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās saistītas ar kukuļa pieprasīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.

22. Izteikt 320.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, to piesolījuma vai piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar starpnieku par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai piesolītāja, vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli,

- soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

 

69.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

320. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “piesolījuma vai” un “vai piesolītāja”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “tās saistītas ar kukuļa pieprasīšanu” ar vārdiem “kukulis pieprasīts”.

 

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

320. panta pirmajā daļā izslēgt vārdus “piesolījuma vai” un “vai piesolītāja”.

 

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Aizstāt 320. panta otrajā daļā vārdus “tās saistītas ar kukuļa pieprasīšanu” ar vārdiem “kukulis pieprasīts”.

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

33. 320. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar starpnieku, par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli,

- soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “tās saistītas ar kukuļa pieprasīšanu” ar vārdiem “kukulis pieprasīts”.

323.pants. Kukuļdošana

(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu nodošanu personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļdevēja interesēs, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās

izdarījusi valsts amatpersona, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem,

konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

23. Izteikt 323. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, piesolīšanu vai nodošanu personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļa piedāvātāja, piesolītāja, kukuļdevēja vai citas personas interesēs, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

(2) par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, vai arī ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

70.

7. Saeimas deputāts Dz.Kudums:

323. pantā:

aizstāt vārdus “piedāvāšanu, piesolīšanu vai nodošanu” ar vārdiem “nodošanu vai piedāvāšanu, ja piedāvājums pieņemts”;

 

izslēgt vārdu “piesolītāja”.

 

 

Pieņemt

34. Izteikt 323. panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu nodošanu vai piedāvāšanu, ja piedāvājums pieņemts, personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai citas personas interesēs, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, vai arī ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

324.pants. Kukuļdevēja un kukuļošanas starpnieka atbrīvošana no kriminālatbildības

(1) Personu, kas devusi kukuli, atbrīvo no kriminālatbildības, ja

kukulis šai personai izspiests vai ja tā pēc kukuļa došanas labprātīgi paziņo par notikušo.

24. Papildināt 324. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"No kriminālatbildības atbrīvojama persona, kura kukuli piedāvājusi vai solījusi, ja tā labprātīgi paziņo par notikušo.”

71.

 

 

72.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Izslēgt vārdus “vai solījusi”.

 

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Izs lēgt vārdus “vai solījusi”.

Pieņemt

 

 

Pieņemt

35. Papildināt 324. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"No kriminālatbildības atbrīvojama persona, kura kukuli piedāvājusi, ja tā labprātīgi paziņo par notikušo.”

 

25. Papildināt ar 326.1 pantu šādā redakcijā:

“326.1pants. Tirgošanās ar ietekmi

(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu, piesolīšanu vai došanu jebkurai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personīgi ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, vai ar arestu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, tā piedāvājuma vai piesolījuma pieņemšanu, ko izdarījusi jebkura persona, lai, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personīgi ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, vai pamudinātu kādu citu personu ietekmēt valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem, vai ar arestu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām”.

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

 

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Papildināt panta pirmās daļas dispozīciju ar vārdiem “ja nav šā likuma 323. pantā paredzētā nozieguma pazīmju” un otrās daļas dispozīciju ar vārdiem “ja nav šā likuma 198. un 320. pantā paredzētā nozieguma pazīmju”.

 

7. Saeimas deputāti J. Ādamsons un I. Stirāns:

Papildināt panta pirmās daļas dispozīciju ar vārdiem “ja nav šā likuma 323. pantā paredzētā nozieguma pazīmju” un otrās daļas dispozīciju ar vārdiem “ja nav šā likuma 198. un 320. pantā paredzētā nozieguma pazīmju”.

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

36. Papildināt likumu ar 326.1 pantu šādā redakcijā:

“326.1 pants. Tirgošanās ar ietekmi

(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu vai nodošanu jebkurai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, ja nav šā likuma 323. pantā paredzētā nozieguma pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma pieņemšanu, ko izdarījusi jebkura persona, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu vai pamudinātu kādu citu personu ietekmēt valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, ja nav šā likuma 198. un 320. pantā paredzētā nozieguma pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.”

   

75.

7. Saeimas deputāts Dz. Kudums:

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Personas, kuras sniegušas apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē līdz Krimināllikuma 231.1 panta spēkā stāšanās brīdim, saucamas pie atbildības pēc Krimināllikuma 231. panta.”

Pieņemt

37. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Personas, kuras sniegušas apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē līdz Krimināllikuma 231.1 panta spēkā stāšanās brīdim, saucamas pie atbildības pēc Krimināllikuma 231. panta.”

 

 

 

 

 

Likumprojekts 3.lasījumam

 

 

 

Grozījumi Krimināllikumā

(Reģ. nr.677, iekļauti likumprojekti ar reģ. nr.766, 768, 813, 922, 992)

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 21.panta pirmajā daļā vārdu “stabila”.

2. Papildināt 49.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa atzinusi personu par vainīgu smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, izņemot nepilngadīgos, sievietes un personas, kuras agrāk nav bijušas notiesātas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.”

3. Izteikt 58.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kura palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Šis nosacījums nav piemērojams personām, kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības par sevišķi smagiem noziegumiem.”

4. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

“60.pants. Soda samazināšana izņēmuma gadījumos

Ja notiesātā persona palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tiesa, ar kuras spriedumu šī persona ir notiesāta, var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto nāves sodu vai mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem.”

5. Papildināt likumu ar 80.1 pantu šādā redakcijā:

“80.1 pants. Apvienošanās organizācijā ar mērķi gāzt Latvijas Republikas valsts varu

Par vairāk nekā divu personu apvienošanos organizētā grupā nolūkā gāzt Latvijas Republikas valsts varu vai likvidēt valstisko neatkarību, vai graut teritoriālo vienotību, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

6. Papildināt likumu ar 89.1 pantu šādā redakcijā:

“89.1 pants. Noziedzīga organizācija

(1) Par tādas noziedzīgas organizācijas (apvienības) izveidošanu, kuras sastāvā ir vismaz piecas personas, nolūkā izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret cilvēci vai mieru, kara noziegumus, īstenot genocīdu vai izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret valsti, kā arī par iesaistīšanos šādā organizācijā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz septiņpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(2) Par noziedzīgas organizācijas vadīšanu vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos šā panta pirmajā daļā paredzētajos noziegumos —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem vai mūža ieslodzījumu, konfiscējot mantu.”

7. Izteikt 110.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par patvaļīgu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu, izmantojot elektrostrāvu, sprāgstošas vielas, indīgas vielas vai citus vispārbīstamus līdzekļus vai paņēmienus, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

8. Papildināt likumu ar 154.1 un 154.2 pantu šādā redakcijā:

“154.1 pants. Cilvēku tirdzniecība

(1) Par cilvēku tirdzniecību uz ārvalsti —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas attiecībā uz nepilngadīgo vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās izdarītas attiecībā uz mazgadīgo, vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.

154.2 pants. Cilvēku tirdzniecības jēdziens

(1) Cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais.

(2) Nepilngadīgā vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkā atzīstama par cilvēku tirdzniecību arī tādā gadījumā, ja tā nav saistīta ar jebkuru šā panta pirmajā daļā minēto līdzekļu izmantošanu.

(3) Ekspluatācija šā panta izpratnē ir personas iesaistīšana prostitūcijā vai cita veida seksuālā izmantošanā, piespiešana veikt darbu vai sniegt pakalpojumus, turēšana verdzībā vai citās tai līdzīgās formās (parādu verdzība, dzimtbūšana vai personas cita veida piespiedu nodošana citas personas atkarībā), turēšana kalpībā vai arī personas audu vai orgānu nelikumīga izņemšana.”

9. Aizstāt 165.2 pantā vārdus “šā panta” ar vārdiem “šā likuma 165.1 panta”.

10. 175.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība) —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

11. Izteikt 176.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens transportlīdzekļa sagrābšanu, vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

12. 180.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus “175.panta ceturtajā daļā” ar skaitli un vārdiem “175.panta trešajā un ceturtajā daļā”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.”

13. Izteikt 181.pantu šādā redakcijā:

“181.pants. Atkārtota zādzība, krāpšana, piesavināšanās

Šā likuma 175., 177., 179. un 180.pantā par atkārtotu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja to izdarījusi persona, kura jau agrāk izdarījusi kādu no šajos pantos vai šā likuma 176., 178., 224.pantā vai 228.panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.”

14. Izteikt 182.panta nosaukumu un dispozīciju šādā redakcijā:

“182.pants. Elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes un telekomunikāciju pakalpojumu patvaļīga izmantošana

Par elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes vai telekomunikāciju pakalpojumu patvaļīgu izmantošanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, —”.

15. Izteikt 195.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.”

16. Izteikt 198.panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“198.pants. Neatļauta labumu pieņemšana

(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījis uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota persona pati vai ar starpnieku, par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu labuma devēja vai piedāvātāja interesēs, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, neatkarīgi no tā, vai pieņemtās materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai, — ”.

17. Izteikt 199.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu vai nodošanu, ja piedāvājums pieņemts, personiski vai ar starpniekiem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas darbiniekam vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarotai personai, lai tā, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību labuma devēja vai piedāvātāja interesēs, neatkarīgi no tā, vai materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumi domāti šai vai jebkurai citai personai, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.”

18. Izteikt 205.pantu šādā redakcijā:

“205.pants. Tirdzniecības noteikumu pārkāpšana

(1) Par valsts institūciju izdoto tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par valsts institūciju izdoto tirdzniecības noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām patērētāju tiesībām un interesēm vai to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

19. Papildināt likumu ar 230.1 pantu šādā redakcijā:

“230.1 pants. Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma miesas bojājums, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.”

20. Papildināt likumu ar 231.1 pantu šādā redakcijā:

“231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

 

 

 

21. Izteikt 250.panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.”

22. 251.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”

23. 252.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.”

24. 253.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “nepilngadīgai personai” ar vārdiem “kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu realizāciju izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās izklaides vai svētku pasākumu norises vietās”.

25. 255.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.”;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.”

26. Izteikt 256.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

27. Papildināt 269.panta otrās daļas dispozīciju ar vārdiem “vai ja tās izdarījusi organizēta grupa”.

28. Izteikt 285.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izraisījušas smagas sekas, vai arī par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.”

29. Papildināt likumu ar 294.1 pantu šādā redakcijā:

“294.1 pants. Iejaukšanās lietu izmeklēšanā

(1) Par jebkādu izziņas izdarītāja vai prokurora ietekmēšanu nolūkā likt šķēršļus vispusīgai, pilnīgai un objektīvai fizisko vai juridisko personu pieteikumos un paziņojumos par noziedzīgu nodarījumu norādīto apstākļu noskaidrošanai vai krimināllietu izmeklēšanai vai panākt nelikumīga lēmuma pieņemšanu —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi valsts amatpersona, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem.”

30. Papildināt 295.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem.”

31. Papildināt 314.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.”

32. Papildināt 316.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī ārvalstu publiskās amatpersonas, ārvalstu publisko asambleju (institūcija ar likumdošanas vai izpildvaras funkcijām) locekļi, starptautisko organizāciju amatpersonas, starptautisko parlamentāro asambleju locekļi, kā arī starptautisko tiesu tiesneši un amatpersonas.”

 

33. 320.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par kukuļa pieņemšanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma apzināti prettiesisku pieņemšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar starpnieku, par kādas darbības izdarīšanu vai neizdarīšanu kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai citas personas interesēs, izmantojot savu dienesta stāvokli, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “tās saistītas ar kukuļa pieprasīšanu” ar vārdiem “kukulis pieprasīts”.

34. Izteikt 323.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Par kukuļdošanu, tas ir, par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu nodošanu vai piedāvāšanu, ja piedāvājums pieņemts, personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību kukuļdevēja vai kukuļa piedāvātāja, vai citas personas interesēs, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi valsts amatpersona, vai arī ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

35. Papildināt 324.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“No kriminālatbildības atbrīvojama persona, kura kukuli piedāvājusi, ja tā labprātīgi paziņo par notikušo.”

36. Papildināt likumu ar 326.1 pantu šādā redakcijā:

“326.1 pants. Tirgošanās ar ietekmi

(1) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu piedāvāšanu vai nodošanu jebkurai personai, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, ja nav šā likuma 323. pantā paredzētā nozieguma pazīmju, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, to piedāvājuma pieņemšanu, ko izdarījusi jebkura persona, lai tā, izmantojot savu dienesta, profesionālo vai sociālo stāvokli, personiski ietekmētu valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu vai pamudinātu kādu citu personu ietekmēt valsts amatpersonas darbību vai lēmuma pieņemšanu, ja nav šā likuma 198. un 320.pantā paredzētā nozieguma pazīmju, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.”

37. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Personas, kuras sniegušas apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē līdz Krimināllikuma 231.1 panta spēkā stāšanās brīdim, saucamas pie atbildības pēc Krimināllikuma 231.panta.”