Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Operatīvās darbības likumā

(Reģ.nr.674)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Operatīvās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 18.nr.; 1997, 15.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Operatīvās darbības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 18.nr.; 1997, 15.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Operatīvās darbības tiesiskais pamats

(1) Operatīvās darbības tiesiskais pamats ir Satversme,

konstitucionālais likums "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi",

Latvijas Kriminālprocesa kodekss, šis likums, kā arī citi likumi un

starptautiskie līgumi, kas reglamentē valsts drošības, aizsardzības ekonomiskās suverenitātes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas subjektu

uzdevumus, tiesības un pienākumus.

(2) Valsts institūcijas, kurām ar likumu ir noteiktas tiesības veikt

operatīvo darbību, savas kompetences ietvaros un atbilstoši šim likumam izdod normatīvos aktus par šīs darbības organizāciju, metodēm, taktiku, līdzekļiem un uzskaiti. Tie stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos akceptējis ģenerālprokurors.

1. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Operatīvās darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Kriminālprocesa kodekss, šis likums, kā arī citi likumi un starptautiskie līgumi, kas reglamentē valsts drošības, aizsardzības, ekonomiskās suverenitātes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas subjektu uzdevumus, tiesības un pienākumus.

(2) Valsts institūcijas, kurām ar likumu ir noteiktas tiesības veikt operatīvo darbību, savas kompetences ietvaros un atbilstoši šim likumam izdod ar ģenerālprokuroru saskaņotus iekšējos tiesību aktus par šīs darbības organizāciju, metodēm, taktiku, līdzekļiem un uzskaiti.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt likuma 3.panta otrās daļas jaunajā redakcijā vārdus “iekšējos tiesību aktus” ar vārdiem “iekšējos normatīvos aktus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

1. Izteikt 3.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Operatīvās darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Kriminālprocesa kodekss, šis likums, kā arī citi likumi un starptautiskie līgumi, kas reglamentē valsts drošības, aizsardzības, ekonomiskās suverenitātes un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas subjektu uzdevumus, tiesības un pienākumus.

(2) Valsts institūcijas, kurām ar likumu ir noteiktas tiesības veikt operatīvo darbību, savas kompetences ietvaros un atbilstoši šim likumam izdod ar ģenerālprokuroru saskaņotus iekšējos normatīvos aktus par šīs darbības organizāciju, metodēm, taktiku, līdzekļiem un uzskaiti.”

7.pants. Operatīvās darbības pasākumu veikšanas vispārējais un sevišķais veids

…….

(5) Gadījumos, kad jārīkojas nekavējoties, lai novērstu valstij svarīgu interešu apdraudējumu, terora vai diversijas aktu, slepkavību vai citu smagu noziegumu, kā arī tad, kad reāli ir apdraudēta personas vai tās tuvu

radinieku dzīvība, veselība vai īpašums, šā panta ceturtajā daļā minētos operatīvās darbības pasākumus var veikt bez tiesneša akcepta. Par to 24 stundu laikā jāpaziņo prokuroram un 72 stundu laikā jāsaņem tiesneša akcepts. Pretējā gadījumā operatīvās darbības pasākumu veikšana ir

jāpārtrauc.

……

 

2.

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“2. Papildināt 7.panta piekto daļu pēc vārda “smagu” ar vārdiem “vai sevišķi smagu”.”

Pieņemt

2. Papildināt 7.panta piekto daļu pēc vārda “smagu” ar vārdiem “vai sevišķi smagu”.

19.1 pants. Personu speciālās aizsardzības nodrošināšana

……..

(4) Saņēmis pārbaudītu informāciju par tādas personas apdraudējumu, kura neliecina krimināllietā un tādēļ nevar tikt atzīta par speciāli procesuāli aizsargājamu personu, bet kura citādā veidā piedalās organizētas grupas izdarīta smaga nozieguma atklāšanā, izmeklēšanā vai

iztiesāšanā, pēc šīs personas rakstveida lūguma operatīvās darbības subjekta vadītājs ar ģenerālprokurora akceptu var pieņemt lēmumu par šīs personas atzīšanu par speciāli izsargājamu personu un veikt tās aizsargāšanai visus šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus.

 

3.

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“3. Papildināt 19.1 panta ceturto daļu pēc vārda “smaga” ar vārdiem “vai sevišķi smaga”.”

Pieņemt

3. Papildināt 19.1 panta ceturto daļu pēc vārda “smaga” ar vārdiem “vai sevišķi smaga”.

Pārejas noteikumi

……..

4. Līdztekus likumā minētajiem operatīvās darbības subjektiem līdz tam laikam, kad tiks pieņemts likums par detektīvdarbību, tikai Latvijas Republikas pilsoņi drīkst uzņemties un vākt informāciju par citām personām, faktiem un lietām saskaņā ar kompetentu valsts institūciju izsniegtajām licencēm. Viņi ir tiesīgi veikt tikai šā likuma 9. un 10.pantā un 16.panta pirmajā daļā norādītos operatīvās darbības pasākumus

un ievērojot 4.panta nosacījumus.

5. Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai trīs mēnešu laikā no

likuma spēkā stāšanās brīža izskatīt detektīvdarbības subjektiem izsniegto licenču un šo subjektu darbības atbilstību šim likumam, sagatavot un iesniegt nepieciešamos grozījumus likumos.

2. Izslēgt pārejas noteikumu 4. un 5.punktu.

     

4. Izslēgt pārejas noteikumu 4. un 5.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.