Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”

(reģ.nr.673)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.) grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.) šādus grozījumus:

23.pants. (1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums, bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.

(2) Par ievērojamu mantisko zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

 

 

1. Papildināt 23. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“ (3) Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējuma un ievērojama apdraudējuma kritērijus nosaka 1. pielikums.”

 

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 23. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma kritērijus var noteikt šā likuma pielikumos.”

 

Pieņemt

 

1. Izteikt 23. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma kritērijus var noteikt šā likuma pielikumos.”

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu - arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz Krimināllikuma 40. un 41.pantā norādītajiem gadījumiem, ja tiesa ar arestu aizstāj neizciesto sodu - piespiedu darbu vai naudas sodu, kā arī uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonai.

 

 

2. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Līdz 2003.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu – arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonām. Personas, kurām tiesa aizstāj vai aizstājusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ar arestu neizciesto sodu – piespiedu darbu vai naudas sodu, izcieš piespriesto sodu daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.”

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

Iekšlietu ministrs M. Segliņš:

Aizstāt 2. pantā skaitļus un vārdus “2003. gada 31. martam” ar skaitļiem un vārdiem “2004. gada 31. martam”

Tieslietu ministre I. Labucka:

Izslēgt likumprojekta 2. panta trešo teikumu, vienlaikus papildinot likuma pārejas noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

“1.1 Līdz laikam, kamēr netiek piemērots Krimināllikumā paredzētais soda veids – arests, neizciesto piespiedu darbu aizstāj ar brīvības atņemšanu, četras darba stundas rēķinot kā vienu brīvības atņemšanas dienu, bet nepiedzīto naudas sodu, kas noteikts līdz četrdesmit minimālo mēnešalgu apmēram, aizstāj ar brīvības atņemšanu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā piecas brīvības atņemšanas dienas. Brīvības atņemšanas sods šajā pantā minētajos gadījumos tiek izpildīts daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt pārejas noteikumu 1. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

“Personas, kurām tiesa aizstāj vai aizstājusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai neizciesto sodu – piespiedu darbu vai naudas sodu ar arestu, izcieš to daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts AIeK priekšlik. Nr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Līdz 2003.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu — arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonām. Personas, kurām tiesa aizstāj vai ir aizstājusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu ar arestu, izcieš to daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.”;

2. Ministru kabinets valsts budžeta projektā 2001.gadam iestrādā aresta izpildei nepieciešamo finansējumu.

3. Ministru kabinets nosaka nelegālā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iedalījumu apmērus, sākot ar kuriem persona ir saucama pie kriminālatbildības vai kuri atzīstami par lieliem apmēriem.

3. Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā skaitli un vārdu “2001. gadam” ar skaitli un vārdu “2003. gadam”.

     

aizstāt 2.punktā skaitli un vārdu “2001.gadam” ar skaitli un vārdu “2003.gadam”.

 

 

4. Papildināt likumu ar 1. pielikumu šādā redakcijā:

“1. pielikums

Kritēriji ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējuma un ievērojama apdraudējuma noteikšanai

1. Ar likumu aizsargātās intereses un tiesības meža vides saglabāšanā ir apdraudētas, ja:

1.1. viena vai vairākas mežaudzes vai to viena vai vairākas daļas (mežaudzes daļa ir 0,1 hektāru vai lielāka platība, īpaši aizsargājamās teritorijās - 0,05 hektāru vai lielāka platība) ir iznīcinātas 0,5 hektāru lielā platībā, bet viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

1.2. viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadu mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas 1 ha un lielākā platībā ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu;

1.3. viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta kailcirte, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

1.4. viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta galvenā cirte, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums 0,2 hektāru vai lielākā platība kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu. Izņemot Meža likuma 9. panta otrās daļas 1. un 2. punktā minētos gadījumus;

1.5. viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta saimnieciskā darbība, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 0,1 hektāra vai lielākā platībā;

1.6. ir slēdziens par ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu citos gadījumos.

Piezīme. 1.1., 1.2., 1.3. neattiecas uz mežaudzēm, kur valdošā suga ir baltalksnis.

2. Ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējums ir ievērojams, ja šī pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. punktos minētais bojātās vai iznīcinātās platības lielums ir pārsniegts vismaz divas reizes.

3. Slēdzienu par ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējumu vai ievērojamu apdraudējumu sagatavo Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras uzraugāmajā teritorijā noticis noziedzīgs nodarījums.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt pielikuma 1.6. un 3. punktā vārdu “slēdziens” ar vārdu “atzinums”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

3. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:

“Pielikums

Kritēriji, pēc kuriem nosakāms apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā

1. Ar likumu aizsargātās intereses un tiesības meža vides saglabāšanā ir apdraudētas:

1) ja viena vai vairākas mežaudzes vai to viena vai vairākas daļas (mežaudzes daļa ir 0,1 hektāra vai lielāka platība, īpaši aizsargājamās teritorijās — 0,05 hektāru vai lielāka platība) ir iznīcinātas 0,5 hektārus lielā platībā, bet viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

2) ja viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 1 hektāra vai lielākā platībā tādā apmērā, ka šķērslaukums kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu;

3) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta kailcirte, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

4) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta galvenā cirte, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums 0,2 hektāru vai lielākā platībā kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu. Izņēmums ir Meža likuma 9.panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētie gadījumi;

5) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta saimnieciskā darbība, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 0,1 hektāra vai lielākā platībā;

6) citos gadījumos, ja ir atzinums par apdraudējumu ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā.

Piezīme. Šā punkta 1., 2. un 3.apakšpunkts neattiecas uz mežaudzēm, kur valdošā suga ir baltalksnis.

2. Apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā ir ievērojams, ja šā pielikuma 1.punkta 1., 2., 3., 4. un 5.apakšpunktā minētais bojātās vai iznīcinātās platības lielums pārsniegts vismaz divas reizes.

3. Atzinumu par apdraudējumu vai ievērojamu apdraudējumu ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā sagatavo Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras uzraugāmajā teritorijā noticis noziedzīgs nodarījums.”

   

6.

Saeimas deputāts L. Muciņš:

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“1. Ministru kabinets trīs mēnešu laikā iesniedz Saeimā likumprojektu par likuma ”Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” papildināšanu ar pielikumu par nelegālā apritē esošo narkotiku un psihotropo vielu un zāļu iedalījumu apmēriem, sakot, ar kuriem persona ir saucama pie kriminālatbildības vai kuri atzīstami par lieliem apmēriem, un pielikumu par miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanu, veicot tiesu medicīnisko ekspertīzi.”

Pieņemt

Pārejas noteikums

Ministru kabinets triju mēnešu laikā iesniedz Saeimai likumprojektu par likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” papildināšanu ar pielikumu par nelegālā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iedalījuma apjomiem, tajā nosakot, par kādiem šo vielu apjomiem persona saucama pie kriminālatbildības vai kādi apjomi atzīstami par lieliem apjomiem, un pielikumu par miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanu, veicot tiesu medicīnisko ekspertīzi.

 

 

 

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”

(reģ.nr.673)

Izdarīt likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 23.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma kritērijus var noteikt šā likuma pielikumos.”

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Līdz 2003.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu — arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonām. Personas, kurām tiesa aizstāj vai ir aizstājusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu ar arestu, izcieš to daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.”;

aizstāt 2.punktā skaitli un vārdu “2001.gadam” ar skaitli un vārdu “2003.gadam”.

3. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:

“Pielikums

Kritēriji, pēc kuriem nosakāms apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm un

tiesībām meža vides saglabāšanā

1. Ar likumu aizsargātās intereses un tiesības meža vides saglabāšanā ir apdraudētas:

1) ja viena vai vairākas mežaudzes vai to viena vai vairākas daļas (mežaudzes daļa ir 0,1 hektāra vai lielāka platība, īpaši aizsargājamās teritorijās — 0,05 hektāru vai lielāka platība) ir iznīcinātas 0,5 hektārus lielā platībā, bet viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

2) ja viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 1 hektāra vai lielākā platībā tādā apmērā, ka šķērslaukums kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu;

3) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta kailcirte, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

4) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta galvenā cirte, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums 0,2 hektāru vai lielākā platībā kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu. Izņēmums ir Meža likuma 9.panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētie gadījumi;

5) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta saimnieciskā darbība, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 0,1 hektāra vai lielākā platībā;

6) citos gadījumos, ja ir atzinums par apdraudējumu ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā.

Piezīme. Šā punkta 1., 2. un 3.apakšpunkts neattiecas uz mežaudzēm, kur valdošā suga ir baltalksnis.

2. Apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā ir ievērojams, ja šā pielikuma 1.punkta 1., 2., 3., 4. un 5.apakšpunktā minētais bojātās vai iznīcinātās platības lielums pārsniegts vismaz divas reizes.

3. Atzinumu par apdraudējumu vai ievērojamu apdraudējumu ar likumu aizsargātajām interesēm un tiesībām meža vides saglabāšanā sagatavo Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras uzraugāmajā teritorijā noticis noziedzīgs nodarījums.”

Pārejas noteikums

Ministru kabinets triju mēnešu laikā iesniedz Saeimai likumprojektu par likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību” papildināšanu ar pielikumu par nelegālā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iedalījuma apjomiem, tajā nosakot, par kādiem šo vielu apjomiem persona saucama pie kriminālatbildības vai kādi apjomi atzīstami par lieliem apjomiem, un pielikumu par miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanu, veicot tiesu medicīnisko ekspertīzi.