Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījums likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”

(reģ.nr.673, kā priekšlikumi pievienoti likumproj. ar nr. 1091 un 1190)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.) grozījumu un izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi” , precizēt likumprojekta ievaddaļu un numurēt likumprojekta pantus.

Pieņemt

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.) grozījumus:

15.pants. Latvijas Kriminālkodeksa 72.pantā, 72.1 panta otrajā daļā, 99.panta 1., 2., 5., 6., 7., 9. (izņemot slepkavību, ja to izdarījusi persona, izciešot mūža ieslodzījumu) un 10.punktā, 121.panta ceturtajā daļā un 214.2 panta trešajā daļā paredzētā soda veidu - nāves sodu - nepiemērot no šā likuma spēkā stāšanās brīža.

15.1 pants. Krimināllikuma 118.pantā paredzēto soda veidu - nāvessodu - var piemērot vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā.

(2000.gada 8.jūnija likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 11.07.2000.)

 

1.

Likumprojekts ar reģ. nr. 1190:

Izslēgt 15. un 15.1 pantu.

Noraidīt

 

23.pants.

(1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums, bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.

(2) Par ievērojamu mantisko zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

 

2.

Likumprojekts ar reģ. nr. 1091:

1. Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta pirmajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējuma kritērijus un to noteikšanas kārtību var reglamentēt Ministru kabinets.”

Noraidīt

 
   

3.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 23. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“ (3) Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējuma un ievērojama apdraudējuma kritērijus nosaka 1. pielikums.”

Pieņemt

1. Papildināt 23. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“ (3) Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējuma un ievērojama apdraudējuma kritērijus nosaka 1. pielikums.”

 

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu - arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz Krimināllikuma 40. un 41.pantā norādītajiem gadījumiem, ja tiesa ar arestu aizstāj neizciesto sodu - piespiedu darbu vai naudas sodu, kā arī uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonai.

"1. Līdz 2003.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu – arestu. Pēc 2001.gada 1.septembra šis nosacījums nav attiecināms uz Krimināllikuma 40. un 41.pantā norādītajiem gadījumiem, ja tiesa ar arestu aizstāj neizciesto sodu – piespiedu darbu vai naudas sodu, kā arī uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonai. Personas, kurām tiesa līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai aizstājusi ar arestu neizciesto sodu – piespiedu darbu vai naudas sodu, izcieš piespriesto sodu daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē."

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt Pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Līdz 2003.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu – arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonām. Personas, kurām tiesa aizstāj vai aizstājusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ar arestu neizciesto sodu – piespiedu darbu vai naudas sodu, izcieš piespriesto sodu daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.”

Tieslietu ministre I.Labucka:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt Pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “uz Krimināllikuma 40. un 41.pantā norādītajiem gadījumiem, ja tiesa ar arestu aizstāj neizciesto sodu -piespiedu darbu vai naudas sodu, kā arī”.

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

2. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Līdz 2003.gada 31.martam nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu – arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonām. Personas, kurām tiesa aizstāj vai aizstājusi līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ar arestu neizciesto sodu – piespiedu darbu vai naudas sodu, izcieš piespriesto sodu daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē.”

2. Ministru kabinets valsts budžeta projektā 2001.gadam iestrādā aresta izpildei nepieciešamo finansējumu.

3. Ministru kabinets nosaka nelegālā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iedalījumu apmērus, sākot ar kuriem persona ir saucama pie kriminālatbildības vai kuri atzīstami par lieliem apmēriem.

 

6.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt Pārejas noteikumu 2.punktā skaitli un vārdu “2001. gadam” ar skaitli un vārdu “2003. gadam”.

Pieņemt

3. Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā skaitli un vārdu “2001. gadam” ar skaitli un vārdu “2003. gadam”.

   

7.

Likumprojekts ar reģ. nr. 1091:

Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Līdz 2002.gada 1.martam Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā konstatējams ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējums un ievērojams apdraudējums, kārtību, kādā nosakāmi šo interešu un tiesību apdraudējuma kritēriji, kā arī kārtību, kādā nosakāmas iznīcinātās vai bojātās platības, patvaļīgi nocirsto koku skaits un apjoms.”

Noraidīt

 
   

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre I.Labucka:

Papildināt Pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Līdz laikam, kamēr netiek piemērots Krimināllikumā paredzētais soda veids – arests:

5.1. gadījumos, kad persona, kura notiesāta ar piespiedu darbu, ļaunprātīgi izvairās no soda izciešanas, tiesa neizciesto sodu aizstāj ar brīvības atņemšanu, astoņas darba stundas rēķinot kā vienu brīvības atņemšanas dienu, neņemot vērā Krimināllikuma 38.pantā paredzētos brīvības atņemšanas soda noteikšanas termiņus;

5.2. gadījumos, kad nevar piedzīt naudas sodu, kas noteikts līdz četrdesmit minimālo mēnešalgu apmēram, naudas sodu tiesa aizstāj ar brīvības atņemšanu, vienu minimālo mēnešalgu rēķinot kā piecas brīvības atņemšanas dienas, neņemot vērā Krimināllikuma 38.pantā paredzētos brīvības atņemšanas soda noteikšanas termiņus.”

Noraidīt

 
   

9.

Juridiskā komisija:

Iestrādāt likuma pārejas noteikumos uzdevumu valdībai par to visu Ministru kabineta noteikumu, kas izdoti, pamatojoties uz Krimināllikuma pantiem, pārveidošanu likumprojekta veidā, lai turpmāk šīs normas būtu ar likuma spēku un tās varētu būt pielikumi likumam “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”.

Konceptuāli atbalstīt, iestrādāts AIeK 3. un 10. priekšl.

 
   

10.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumu ar 1. pielikumu šādā redakcijā:

“1. pielikums

Kritēriji ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējuma un ievērojama apdraudējuma noteikšanai

1. Ar likumu aizsargātās intereses un tiesības meža vides saglabāšanā ir apdraudētas, ja:

1.1. viena vai vairākas mežaudzes vai to viena vai vairākas daļas (mežaudzes daļa ir 0,1 hektāru vai lielāka platība, īpaši aizsargājamās teritorijās - 0,05 hektāru vai lielāka platība) ir iznīcinātas 0,5 hektāru lielā platībā, bet viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

1.2. viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadu mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas 1 ha un lielākā platībā ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu;

1.3. viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta kailcirte, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

1.4. viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta galvenā cirte, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums 0,2 hektāru vai lielākā platība kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu. Izņemot Meža likuma 9. panta otrās daļas 1. un 2. punktā minētos gadījumus;

1.5. viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta saimnieciskā darbība, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 0,1 hektāra vai lielākā platībā;

1.6. ir slēdziens par ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu citos gadījumos.

Piezīme. 1.1., 1.2., 1.3. neattiecas uz mežaudzēm, kur valdošā suga ir baltalksnis.

2. Ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējums ir ievērojams, ja šī pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. punktos minētais bojātās vai iznīcinātās platības lielums ir pārsniegts vismaz divas reizes.

3. Slēdzienu par ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējumu vai ievērojamu apdraudējumu sagatavo Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras uzraugāmajā teritorijā noticis noziedzīgs nodarījums.”

Pieņemt

4. Papildināt likumu ar 1. pielikumu šādā redakcijā:

“1. pielikums

Kritēriji ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējuma un ievērojama apdraudējuma noteikšanai

1. Ar likumu aizsargātās intereses un tiesības meža vides saglabāšanā ir apdraudētas, ja:

1.1. viena vai vairākas mežaudzes vai to viena vai vairākas daļas (mežaudzes daļa ir 0,1 hektāru vai lielāka platība, īpaši aizsargājamās teritorijās - 0,05 hektāru vai lielāka platība) ir iznīcinātas 0,5 hektāru lielā platībā, bet viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

1.2. viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadu mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas 1 ha un lielākā platībā ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu;

1.3. viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta kailcirte, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

1.4. viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta galvenā cirte, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums 0,2 hektāru vai lielākā platība kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu. Izņemot Meža likuma 9. panta otrās daļas 1. un 2. punktā minētos gadījumus;

1.5. viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta saimnieciskā darbība, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 0,1 hektāra vai lielākā platībā;

1.6. ir slēdziens par ar likumu aizsargāto interešu un tiesību apdraudējumu citos gadījumos.

Piezīme. 1.1., 1.2., 1.3. neattiecas uz mežaudzēm, kur valdošā suga ir baltalksnis.

2. Ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējums ir ievērojams, ja šī pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. punktos minētais bojātās vai iznīcinātās platības lielums ir pārsniegts vismaz divas reizes.

3. Slēdzienu par ar likumu aizsargāto interešu un tiesību meža vides saglabāšanā apdraudējumu vai ievērojamu apdraudējumu sagatavo Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras uzraugāmajā teritorijā noticis noziedzīgs nodarījums.”