Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

 

Detektīvdarbības likums

(Reģ.nr.672)

 

 

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

2.lasījumā pieņemtā redakcija

1

 

3

4

1

1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt detektīvdarbības kā īpaša komercdarbības veida tiesisko pamatu, kā arī noteikt detektīvdarbības subjektu loku, reglamentēt to tiesības un pienākumus.

     

1.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt detektīvdarbības kā īpaša komercdarbības veida tiesisko pamatu, kā arī noteikt detektīvdarbības subjektu loku, reglamentēt to tiesības un pienākumus.

2.pants. (1) Detektīvdarbība ir šajā likumā noteiktajā kārtībā licencēto individuālo komersantu, personālsabiedrību un kapitālsabiedrību (turpmāk - detektīvsabiedrība) un sertificēto fizisko personu (turpmāk - detektīvs) pakalpojumi, kurus, pamatojoties uz līgumu, fiziskajai un juridiskajai personai sniedz tās likumīgo tiesību vai interešu aizsardzībai.

1.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 2.panta pirmajā daļā vārdus “fiziskajai un juridiskajai” ar vārdiem “fiziskai vai juridiskai”.

 

 

 

 

 

Pieņemt

2.pants. (1) Detektīvdarbība ir šajā likumā noteiktajā kārtībā licencēto individuālo komersantu, personālsabiedrību un kapitālsabiedrību (turpmāk - detektīvsabiedrība) un sertificēto fizisko personu (turpmāk - detektīvs) pakalpojumi, kurus, pamatojoties uz līgumu, fiziskai vai juridiskai personai sniedz tās likumīgo tiesību vai interešu aizsardzībai.

(2) Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt šādus detektīvdarbības pakalpojumus:

1) vākt ziņas civillietās un krimināllietās;

2) meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;

3) noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;

4) sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos;

2.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdu “detektīvdarbības”.

Noraidīt

(2) Detektīvsabiedrība un detektīvs var sniegt šādus detektīvdarbības pakalpojumus:

1) vākt ziņas civillietās un krimināllietās;

2) meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēsts pazudušās personas;

3) noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vai personas;

4) sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošības jautājumos;

5) noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas uzņēmējdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;

3.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 2.panta otrās daļas 5.punktā vārdu “uzņēmējdarbības” ar vārdu “komercdarbības”.

Pieņemt

5) noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vai citas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus;

6) vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas, pārbaudīt personu maksātspēju;

4.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 2.panta otrās daļas 6.punktā vārdus “pārbaudīt personu maksātspēju” ar vārdiem “vākt ziņas par personas maksātspēju”.

Pieņemt

6) vākt personu raksturojošas ziņas pirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas, vākt ziņas par personas maksātspēju;

7) pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālā kaitējuma atlīdzināšanu saistītas ziņas;

5.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 2.panta otrās daļas 7.punktā vārdus “materiālā kaitējuma” ar vārdiem “materiālo zaudējumu”.

Pieņemt

7) pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziņas;

8) meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto īpašumu;

6.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 2.panta otrās daļas 8.punktā vārdu “īpašumu” ar vārdu “mantu”.

Pieņemt

8) meklēt fizisko un juridisko personu nozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu.

9) citus pakalpojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu.

7.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 2.panta otrās daļas 9.punktu.

Pieņemt

______

3.pants. (1) Detektīvdarbību var uzsākt:

1) detektīvsabiedrība - pēc speciālās atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai iesniegšanas Latvijas Republikas Komercreģistrā;

2) detektīvs - pēc sertifikāta detektīvdarbības veikšanai (turpmāk - sertifikāts) saņemšanas.

(2) Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) vai sertifikāta darbības laika pagarināšanu iesniedzams Iekšlietu ministrijas Licencēšanas komisijā ne vēlāk kā divus mēnešus pirms speciālās atļaujas (licences) vai sertifikāta derīguma termiņa izbeigšanās.

(3) Ministru kabinets nosaka sertifikāta izsniegšanas, darbības laika pagarināšanas, sertifikāta anulēšanas un tā darbības apturēšanas kārtību.

(4) Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

8.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“(1)Detektīvdarbību var uzsākt:

1) detektīvsabiedrība – pēc speciālas atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai (turpmāk- licence) saņemšanas;

2) detektīvs – pēc sertifikāta detektīvdarbības veikšanai (turpmāk- sertifikāts) saņemšanas.

(2) Licenci un sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

(3) Ministru kabinets nosaka licences un sertifikāta izsniegšanas, darbības laika pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību.”

 

Pieņemt

3.pants. (1) Detektīvdarbību var uzsākt:

1) detektīvsabiedrība – pēc speciālas atļaujas (licences) detektīvdarbības veikšanai (turpmāk- licence) saņemšanas;

2) detektīvs – pēc sertifikāta detektīvdarbības veikšanai (turpmāk- sertifikāts) saņemšanas.

(2) Licenci un sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

(3) Ministru kabinets nosaka licences un sertifikāta izsniegšanas, darbības laika pagarināšanas, anulēšanas un darbības apturēšanas kārtību.

 

 

9.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt tālākajā likumprojekta tekstā vārdus “speciālā atļauja (licence)” attiecīgā locījumā ar vārdu “licence” attiecīgā locījumā .

Pieņemt

 

______

4.pants. Speciālo atļauju (licenci) ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kuras vadītājs nav sodīts par tīšu noziegumu izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu.

10.

 

11.

 

 

 

 

 

12.

Saeimas Juridiskais birojs:

1) Aizstāt likumprojekta 4.pantā vārdu “noziegumu” ar vārdiem “noziedzīgu nodarījumu”;

2) Papildināt 4.pantu ar šādu tekstu: “ un kurā detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemti sertificēti detektīvi”, vienlaicīgi izslēdzot 5.panta pirmās daļas 2.punktu.;

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“Licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kuras vadītājs ir Latvijas pilsonis un nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un kurā detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemti darbā sertificēti detektīvi.”

Pieņemt

 

Daļēji pieņemt, skat.pr.

nr.12

 

 

 

Pieņemt

 

 

4.pants. Licenci ir tiesīga saņemt detektīvsabiedrība, kuras vadītājs ir Latvijas pilsonis un nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un kurā detektīvdarbības pakalpojumu sniegšanai ir pieņemti darbā sertificēti detektīvi.

5.pants. (1) Speciālo atļauju (licenci) detektīvdarbībai aizliegts izsniegt detektīvsabiedrībām:

1) kurās vēlētos amatos strādā personas, par kurām Iekšlietu ministrijas Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie organizētās noziedzības grupējumiem, aizliegtiem militarizētajiem vai bruņotajiem formējumiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām vai sabiedrisko organizāciju apvienībām, kuras uzsākušas publisko darbu pirms sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas vai turpina darbu pēc reģistrācijas anulēšanas;

13.

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Saeimas Juridiskais birojs:

1) Izslēgt 5.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “Iekšlietu ministrijas”;

2) aizstāt vārdus “darbu pirms sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas vai turpina darbu pēc reģistrācijas anulēšanas” ar vārdiem “darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad to darbība apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu”.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt 5.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu “aizliegtiem” ar vārdu “nelikumīgiem”.

Pieņemt

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

5.pants. (1) Licenci detektīvdarbībai aizliegts izsniegt detektīvsabiedrībām:

1) kurās vēlētos amatos strādā personas, par kurām Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, kas liecina par šo personu piederību pie organizētās noziedzības grupējumiem, nelikumīgiem militarizētajiem vai bruņotajiem formējumiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām vai sabiedrisko organizāciju apvienībām, kuras uzsākušas publisko darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad to darbība apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu.

2) kuru pieteikumos speciālās atļaujas (licences) saņemšanai nav minēti konkrēti detektīvi vai minētie detektīvi nav saņēmuši sertifikātu.

(2) Speciālo atļauju (licenci) atkārtoti izsniegt aizliegts, ja speciālā atļauja (licence) anulēta šā likuma 7.panta 1.punktā minēto motīvu dēļ.

 

 

 

 

(2) Licenci atkārtoti izsniegt aizliegts, ja licence anulēta šā likuma 7.panta 1.punktā minēto motīvu dēļ.

6.pants. Sertifikātu ir tiesīga saņemt rīcībspējīga persona:

1) kurai ir profesionālā (juridiskā) augstākā vai profesionālā (juridiskā) vidējā izglītība un praktiskā darba pieredze tiesībaizsardzības iestādēs ir ne mazāka par pieciem gadiem;

16.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 6.panta 1.punktā vārdus “profesionālā (juridiskā) augstākā vai profesionālā (juridiskā) vidējā” ar vārdiem “augstākā juridiskā vai vidējā juridiskā”.

Pieņemt

6.pants. Sertifikātu ir tiesīga saņemt rīcībspējīga persona:

1) kurai ir augstākā juridiskā vai vidējā juridiskā izglītība un praktiskā darba pieredze tiesībaizsardzības iestādēs ir ne mazāka par pieciem gadiem;

2) kura nav sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

3) kura neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

17.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 6.panta 2.punktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

Pieņemt

2) kura nav sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

3) kura neslimo ar psihiskām slimībām, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

4) kura nav atbrīvota no darba tiesībaizsardzības iestādēs par disciplīnas neievērošanu vai neatbilstību dienestam, izņemot gadījumus, ja neatbilstība dienestam ir veselības stāvokļa dēļ.

18.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 6.panta 4.punktā vārdu “neievērošanu” ar vārdu “pārkāpumiem”.

 

Pieņemt

4) kura nav atbrīvota no darba tiesībaizsardzības iestādēs par disciplīnas pārkāpumiem vai neatbilstību dienestam, izņemot gadījumus, ja neatbilstība dienestam ir veselības stāvokļa dēļ.

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt 6.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) par kuru Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu, kas liecina par šīs personas piederību organizētās noziedzības grupējumiem, aizliegtiem militarizētajiem vai bruņotajiem formējumiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām vai sabiedrisko organizāciju apvienībām, kuras uzsākušas publisko darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad to darbība apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu”.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt 6.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) par kuru Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu, kas liecina par šīs personas piederību organizētās noziedzības grupējumiem, nelikumīgiem militarizētajiem vai bruņotajiem formējumiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām vai sabiedrisko organizāciju apvienībām, kuras uzsākušas publisko darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad to darbība apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu”.

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

5) par kuru Valsts policijas vai valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu, kas liecina par šīs personas piederību organizētās noziedzības grupējumiem, nelikumīgiem militarizētajiem vai bruņotajiem formējumiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām vai sabiedrisko organizāciju apvienībām, kuras uzsākušas publisko darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kad to darbība apturēta vai izbeigta ar tiesas nolēmumu.

7.pants. Speciālo atļauju (licenci) detektīvsabiedrībai anulē, ja:

1) tās darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai personas likumīgajām interesēm;

2) tā nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

3) tā sniegusi apzināti nepatiesas ziņas, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci);

4) tā nemaksā nodokļus;

     

7.pants. Licenci detektīvsabiedrībai anulē, ja:

1) tās darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai personas likumīgajām interesēm;

2) tā nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

3) tā sniegusi apzināti nepatiesas ziņas, lai saņemtu licenci;

4) tā nemaksā nodokļus;

5) sešu mēnešu laikā no speciālās atļaujas (licences) saņemšanas nav uzsākta detektīvdarbība;

6) to nosaka citi likumi vai tiesas nolēmumi.

21.

7.Saeimas deputāts P.Maksimovs:

Izslēgt 7.panta 5.punktu

Noraidīt

5) sešu mēnešu laikā no licences saņemšanas nav uzsākta detektīvdarbība;

6) to nosaka citi likumi vai tiesas nolēmumi.

8.pants. (1) Sertifikātu detektīvam anulē, ja:

1) viņa darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai personas likumīgajām interesēm;

2) viņš nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

3) viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu;

4) viņš nemaksā nodokļus;

5) viņš ir saslimis ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

6) sešu mēnešu laikā no sertifikāta saņemšanas detektīvs nav uzsācis detektīvdarbību;

7) to nosaka citi likumi vai tiesas nolēmumi.

(2) Detektīvam sertifikātu var anulēt, ja viņš ir veicis darbības, kas norādītas šā likuma 12.pantā.

(3) Ja detektīvam uzrādīta apsūdzība, sertifikāta darbība tiek apturēta līdz brīdim, kad krimināllietā stājas spēkā tiesas nolēmums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Saeimas deputāts P.Maksimovs:

Izslēgt 8.panta 6.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

8.pants. (1) Sertifikātu detektīvam anulē, ja:

1) viņa darbība ir vērsta pret valsts, sabiedrības vai personas likumīgajām interesēm;

2) viņš nepilda likumu vai citu normatīvo aktu prasības;

3) viņš apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu sertifikātu;

4) viņš nemaksā nodokļus;

5) viņš ir saslimis ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

6) sešu mēnešu laikā no sertifikāta saņemšanas detektīvs nav uzsācis detektīvdarbību;

7) to nosaka citi likumi vai tiesas nolēmumi.

(2) Detektīvam sertifikātu var anulēt, ja viņš ir veicis darbības, kas norādītas šā likuma 12.pantā.

(3) Ja detektīvam uzrādīta apsūdzība, sertifikāta darbība tiek apturēta līdz brīdim, kad krimināllietā stājas spēkā tiesas nolēmums.

9.pants. (1) Ar katru klientu noslēdzams rakstisks līgums par detektīvdarbības pakalpojuma sniegšanu. Ja līgumu slēdz detektīvsabiedrība, papildus Civillikuma prasībām norādāms tā detektīva vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un izsniegšanas datums, kurš sniegs detektīvdarbības pakalpojumu.

(2) Ja līgumu slēdz par ziņu vākšanu krimināllietā, detektīvdarbības pakalpojuma sniedzējs 24 stundu laikā par to rakstiski ziņo procesa virzītājam.

     

9.pants. (1) Ar katru klientu noslēdzams rakstisks līgums par detektīvdarbības pakalpojuma sniegšanu. Ja līgumu slēdz detektīvsabiedrība, papildus Civillikuma prasībām norādāms tā detektīva vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un izsniegšanas datums, kurš sniegs detektīvdarbības pakalpojumu.

(2) Ja līgumu slēdz par ziņu vākšanu krimināllietā, detektīvdarbības pakalpojuma sniedzējs 24 stundu laikā par to rakstiski ziņo procesa virzītājam.

10.pants. (1) Veicot detektīvdarbību, detektīvs ir tiesīgs:

1) ar personas piekrišanu veikt tās mutisku aptauju;

23.

 

 

 

 

24.

7.Saeimas deputāts P.Maksimovs:

Izteikt 10.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ar personas piekrišanu veikt tās mutisku vai rakstisku aptauju”.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 10.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ar personas piekrišanu veikt tās mutisku aptauju vai pieņemt rakstisku paskaidrojumu”.

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.

24

 

 

Pieņemt

 

 

10.pants. (1) Veicot detektīvdarbību, detektīvs ir tiesīgs:

1) ar personas piekrišanu veikt tās mutisku aptauju vai pieņemt rakstisku paskaidrojumu;

2) ar īpašnieka rakstisku atļauju veikt priekšmetu un dokumentu apskati;

3) novērot personas, ēkas, būves un citus objektus;

4) veikt ēku, būvju un citu objektu ārējo apskati;

     

2) ar īpašnieka rakstisku atļauju veikt priekšmetu un dokumentu apskati;

3) novērot personas, ēkas, būves un citus objektus;

4) veikt ēku, būvju un citu objektu ārējo apskati;

5) veikt publiski pieejamu (ar īpašnieka rakstisku atļauju - publiski nepieejamu) telpu un telpās esošo objektu apskati.

25.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 10.panta pirmās daļas 5.punktā vārdu “objektu” ar vārdu “priekšmetu”.

Pieņemt

5) veikt publiski pieejamu (ar īpašnieka rakstisku atļauju - publiski nepieejamu) telpu un telpās esošo priekšmetu apskati.

(2) Šā panta pirmajā daļā norādīto detektīvdarbības pasākumu veikšanai ir atļauts izmantot videoierakstus un audioierakstus, fotouzņēmumus, kā arī citus tehniskos līdzekļus, ja tas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, kā arī apkārtējo vidi un konkrētajos apstākļos nav aizliegts ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

     

(2) Šā panta pirmajā daļā norādīto detektīvdarbības pasākumu veikšanai ir atļauts izmantot videoierakstus un audioierakstus, fotouzņēmumus, kā arī citus tehniskos līdzekļus, ja tas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, kā arī apkārtējo vidi un konkrētajos apstākļos nav aizliegts ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(3) Ja, pildot līgumsaistības, ir apdraudēta detektīva dzīvība vai veselība, viņam ir atļauts lietot fizisku spēku, speciālos līdzekļus vai šaujamieroci, ievērojot Krimināllikumā, likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai” un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

26.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 10.panta trešo daļu.

Pieņemt

 

 

______

11.pants. Veicot detektīvdarbību, ir aizliegts nodarīt fizisku, morālu vai materiālu kaitējumu, apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, draudēt lietot vai lietot fiziskās ietekmēšanas līdzekļus, kūdīt personas uz noziedzīgu rīcību.

27.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 11.pantā vārdu “nodarīt” ar vārdu “radīt”.

 

Pieņemt

11.pants. Veicot detektīvdarbību, ir aizliegts radīt fizisku, morālu vai materiālu kaitējumu, apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, draudēt lietot vai lietot fiziskās ietekmēšanas līdzekļus, kūdīt personas uz noziedzīgu rīcību.

12.pants. Detektīvam ir aizliegts:

1) slēpt viņam zināmus faktus par gatavojamiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

2) apzināti maldināt klientus un izmantot savākto informāciju pret klienta, citu personu vai valsts interesēm;

3) nodot sertifikātu citām personām;

4) veikt operatīvās darbības pasākumus.

     

12.pants. Detektīvam ir aizliegts:

1) slēpt viņam zināmus faktus par gatavojamiem vai izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

2) apzināti maldināt klientus un izmantot savākto informāciju pret klienta, citu personu vai valsts interesēm;

3) nodot sertifikātu citām personām;

4) veikt operatīvās darbības pasākumus.

13.pants. Par speciālās atļaujas (licences) un sertifikāta izsniegšanu un darbības laika pagarināšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

     

13.pants. Par licences un sertifikāta izsniegšanu un darbības laika pagarināšanu maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

14.pants. Detektīvdarbības kontroli veic Iekšlietu ministrijas Valsts policija, kurai ir tiesības pieprasīt dokumentus un mutisku vai rakstisku informāciju, kas nepieciešama kontroles funkciju veikšanai.

28.

Saeimas Juridiskais birojs:

Izslēgt 14.pantā vārdus “Iekšlietu ministrijas”.

 

Pieņemt

14.pants. Detektīvdarbības kontroli veic Valsts policija, kurai ir tiesības pieprasīt dokumentus un mutisku vai rakstisku informāciju, kas nepieciešama kontroles funkciju veikšanai.

Pārejas noteikumi

Iekšlietu ministrija triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā izskata detektīvdarbības subjektu atbilstību Detektīvdarbības likumam un anulē speciālās atļaujas (licences), ja tās neatbilst šā likuma prasībām.

29.

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt pārejas noteikumos vārdus “detektīvdarbības subjektu” ar vārdiem “darbojošos detektīvsabiedrību un detektīvu”.

 

Pieņemt

Pārejas noteikumi

Iekšlietu ministrija triju mēnešu laikā pēc šā likuma stāšanās spēkā izskata darbojošos detektīvsabiedrību un detektīvu atbilstību Detektīvdarbības likumam un anulē licences, ja tās neatbilst šā likuma prasībām.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.