2000

2000.gada 21.septembrī

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.panta pirmo daļu un 82.panta pirmo daļu Latvijas Republikas Saeimas deputāti lūdz kārtējās Saeimas plenārsēdes darba kārtībā iekļaut likumprojekta “Grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”” nodošanu komisijām un par atbildīgo komisiju noteikt Saeimas Juridisko komisiju.

Pielikumā: 1) likumprojekts uz vienas lapas;

2) anotācija uz vienas lapas.

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

Grozījums likumā

“Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

Izdarīt likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” šādu grozījumu:

1. Izteikt 22.panta otro daļu šādā jaunā redakcijā :

“Informācijas avots uzrādāms tikai pēc tiesas pieprasījuma.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam - grozījums likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

 

1.

Kādēļ likums vajadzīgs?

 

Grozījums vajadzīgi, lai būtu lielākas garantijas Latvijas Republikas Satversmes 100.pantā norādīto cilvēka pamattiesību ( tiesības uz vārda brīvību, tiesības paturēt un izplatīt informāciju, tiesības paust savus uzskatus) realizācijai, kā arī, lai veicinātu noziedzīgu nodarījumu, citu pretlikumīgu vai amorālu darbību atklāšanu un patiesības noskaidrošanu.

Grozījums ir vajadzīgi arī, lai patiesas informācijas sniedzējiem būtu nepieciešamās tiesiskās garantijas, kā arī, lai līdzsvarotu procesuālās sacīkstes iespējas, gan civilprocesuālajā, gan kriminālprocesuālajā tiesvedībā.

2.

Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

 

Nav tiešas ietekmes

3.

Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

 

Nav tiešas ietekmes

4.

Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Diskutējams ir jautājums par tādiem grozījumiem Kriminālprocesa kodeksā, kas reglamentētu prokurora un zvērināta advokāta tiesības lūgt tiesai pieprasīt informācijas avota uzrādīšanu.

5.

Vai likums atbilst Latvijas starptautiskajām tiesībām?

Atbilst un noteikti būtu jāmin atsauce uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (04.11.1950.) 10.pantu, kas dod tiesības ikvienam cilvēkam brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības netraucēti saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no publisko institūciju puses.

6.

Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, Latvijas Kriminālprocesa kodeksā, Latvijas Civilprocesa likumā, Krimināllikumā, Civillikumā, Informācijas atklātības likumā, Radio un televīzijas likumā, likumā “Par valsts noslēpumu” un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.