Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

Par Hāgas 1961. gada 5. oktobra konvenciju

“Par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību”

 

1. pants. Hāgas 1961. gada 5. oktobra konvencija “Par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību” (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Saskaņā ar Konvencijas 11. panta otro daļu noteikt, ka Latvijas Republikā atbildīgā iestāde par Konvencijas 11. panta pirmajā daļā paredzēto informācijas sniegšanu un saņemšanu ir Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs.

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 13. panta trešo daļu noteikt, ka Latvijas Republika piemēro šīs Konvencijas noteikumus tikai attiecībā uz bērniem, kuri ir kādas Konvencijas līgumslēdzējas valsts pilsoņi.

4. pants. Saskaņā ar Konvenciju Ārlietu ministrija paziņo Nīderlandes Ārlietu ministrijai par Latvijas Republikas izdarītajām atrunām un paziņojumiem.

5. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

6. pants. Konvencija stājas spēkā tās 21. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

 

 

Likumprojekts Saeimā pieņemts 2000. gada _______________