Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"

Izdarīt likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.; 1999, 15.nr.) grozījumu un izteikt 18.panta vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Sertifikāti par Latvijā nodzīvoto laiku un politiski represētajām personām piešķiramie sertifikāti par atsavināmo (piemēram, privatizējamo, izpērkamo) īpašuma objektu izmantojami līdz 2000.gada 31.decembrim, īpašuma kompensācijas sertifikāti – līdz 2001.gada 30.jūnijam. Sertifikāti tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Īpašuma objektu atsavināšanā izmantotos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic īpašuma objektu atsavināšanu."

 

 

Likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"

Anotācija

 

 

Jautājums

 

Iesniedzēja sniegtā informācija

 

1. Kādēļ likums vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumiem jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija - jāpamato kāpēc neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepcija - jāpaskaidro kāpēc likums ir nepieciešams).

 

Likuma nepieciešams, jo īpašuma kompensācijas sertifikātu piešķiršana vēl turpinās. Daļai īpašuma kompensācijas sertifikātu īpašniekiem, pēc sertifikātu piešķiršanas, to izmantošana likumā patreiz noteiktajā termiņā nav iespējama.

Likumprojekta izstrāde ir paredzēta Deklarācijā par Ministru kabineta darbu.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību,
 3. nodarbinātību,
 4. investīciju pieplūdi,
 5. uzņēmējdarbību,
 6. vidi).

 

Likums palielinās iespējas privatizēt zemi zem privatizēto un privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektiem, kas savukārt varētu veicināt uzņēmējdarbību, eksporta attīstību, nodarbinātību, investīciju pieplūdi un tautsaimniecības konkurētspēju.

Likums vidi neietekmē.

 

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. palielināsies vai samazināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados palielināsies vai samazināsies budžeta ienākumi).

 

Likums neparedz valsts budžetā neparedzētus izdevumus.

Budžeta ieņēmumi 2000.gadā un nākamajos piecos gados var nedaudz palielināties, jo izpērkot zemi zem privatizētajiem un privatizējamiem valsts un pašvaldību īpašuma objektiem, samaksa veicama 80 % īpašuma kompensācijas sertifikātos un 20% latos (īpaši atbalstāmos reģionos 90% īpašuma kompensācijas sertifikātos un 10% latos).

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos tiesiskos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi - papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti).

Nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 15.augusta noteikumos Nr.253 "Noteikumi par starpniecības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbību ar privatizācijas sertifikātiem" un Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumos Nr.210 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi". Grozījumu projekti atrodas sagatavošanas stadijā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kādas starptautisko tiesību akta saistības izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē - jānorāda arī tiesību akta Nr.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām).

 

Likums šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīdu puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo).

 

Likums šo jomu neskar.

 

 

 

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis