Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"

Izdarīt likumā "Par bāriņtiesām un pagasttiesām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 3., 23.nr.) šādus grozījumus:

20.pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"Bāriņtiesa (pagasttiesa) savas kompetences ietvaros, nodrošinot normatīvajos aktos un Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos noteikto prasību ievērošanu:";

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) veic bērna personisko un mantisko interešu aizsardzību."

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām””

anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 1. pašreizējā situācija

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta koncepcija

 

Šobrīd likumā nav konkrētas normas, kas nosaka bāriņtiesu un pagasttiesu kompetenci starptautisko līgumu izpildē. Konkrētajā gadījumā Latvijas Republika plāno pievienoties Hāgas starptautiskās privāttiesību konferences konvencijai “Par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību”. Konvencija paredz līgumslēdzēju pušu savstarpēju starptautisku sadarbību, kas likumā šobrīd nav konkretizēta.

Izstrādātais grozījums ir vispārīgs, jo konvencija izsmeļoši norāda šo institūciju (bāriņtiesu un pagasttiesu) kompetenci konvencijas īstenošanā.

Projektā nav jāprecizē, cik sistemātiski bāriņtiesām šīs funkcijas jāpilda, jo Konvencijā noteikts - “nekavējoties jāinformē”.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

a) tautsaimniecības konkurētspēja;

b) eksporta attīstība;

c) nodarbinātība;

d) investīciju pieplūde;

e) uzņēmējdarbība;

f) vide.

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi

 

 

Likums neprasa papildus līdzekļus no valsts budžeta.

 

Nav paredzēti valsts budžeta ienākumu samazināšanās vai palielināšanās.

Nav paredzama valsts budžeta ienākumu samazināšanās vai palielināšanās.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Pieņemot šo likumu, netiks ietekmēta pašlaik Latvijā pastāvošā tiesību sistēma un grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

 1. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām

 

 

Likumprojekts nav tieši saistīts ar Eiropas līguma prasībām.

 

 

 

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

Likumprojekts šo jomu neietekmē.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

 

Likuma izpilde notiks pastāvošo institūciju ietvaros.

 

 

 

 

Likumprojekts neparedz indivīda tiesību ierobežojumus.

 

Tieslietu ministre Ingrīda Labucka