13

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 09.2000.

Saeimas Prezidijam

 

 

Lūdzam iekļaut plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu "Grozījumi

likumā " Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"".

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

2. Anotācija.

 

 

Likumprojekts

 

 

Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"

Izdarīt likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"( Ziņotājs, 27. 02.97. nr.4) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. panta trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:" Gājiena laikā netiek teiktas publiskas runas."

2. 1. panta ceturtajā daļā aizstāt vārdus "viens vai vairāki cilvēki" ar vārdiem "ne vairāk kā 50 cilvēki."

3. 4. panta 2) punktā aizstāt vārdus "persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi" ar vārdiem "nepilsonis".

4.Papildināt 7. pantu ar jaunu piekto daļu: "Visi pasākumi, kas tiek rīkoti slēgtās telpās

vai ierobežotā teritorijā, saskaņojami ar šo telpu vai teritoriju īpašnieku vai valdītāju".

5. Papildināt 9. panta pirmo daļu aiz vārdiem "Ministru kabineta" ar vārdiem "ministrijām, pašvaldībām, militāriem objektiem".

6. Aizstāt 10. panta otrajā daļā vārdu "likumus" ar vārdiem " normatīvos aktus".

7.Papildināt 11. panta 5) punktu ar vārdiem "to vadoņu attēlus, kā arī citu ar tām nepārprotami saistītu simboliku".

8.Izslēgt 13. panta pirmās daļas 2) punktu.

9. Papildināt 13. panta pirmās daļas 4) punktu aiz vārda "sapulcēm" ar vārdu "telpās".

10.14. panta ceturtajā daļā aizstāt vārdus "personas, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikā izdotu nepilsoņa pasi" ar vārdu "nepilsoņi".

11. Izteikt 19. pantu šādā redakcijā:

" 19. pants. (1) Sapulcēs, gājienos un piketos pastāv vārda brīvība.

(2) Valodas lietošanu sapulcēs, gājienos un piketos nosaka Valsts valodas likums un citi normatīvie akti.''

 

 

Anotācija

likumprojektam "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Grozījumi likumā nepieciešami, lai novērstu iespēju rīkot nesankcionētus pasākumus, izmantot pasākumos bijušās PSRS, LPSR vai fašistiskās Vācijas vadoņu attēlus un simboliku.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums neietekmēs tautsaimniecības attīstību.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likums neietekmēs valsts budžetu

4.Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu? Vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā. Grozījumi citos normatīvajos aktos nebūs nepieciešami.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jā, likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Parastā kārtībā.