Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”

(reģ. nr. 662)

Spēkā esošā likuma pantu, to daļu redakcijas

Saeimā 2.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija (dok. nr. 2219)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

Grozījumi likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”

     

 

Grozījumi likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”

 

Izdarīt likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

 

Izdarīt likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās

 

 

 

 

 

 

1.

Juridiskais birojs

Aizstāt likuma nosaukumā un visā likumā vārdu “institūcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iestāde” (attiecīgā locījumā).”

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

1.pants. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (turpmāk -

institūcijās) ar individuāliem vai kolektīviem rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (turpmāk - institūcija) ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības šajā likumā noteiktajā kārtībā. Mutvārdu iesniegumu iestāde tūlīt noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.”

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Juridiskais birojs

Izteikt grozījumus likuma 1.pantā šādā redakcijā:

“1.pants. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību iestādēs ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbildīgā komisija

Izteikt grozījumus likuma 1.pantā šādā redakcijā:

“1.pants. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību institūcijās ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

 

Daļēji atbalstīt, skat. priekšl. nr.3

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību institūcijās ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

 

2.pants. (1) Iesniegumos, sūdzībās un priekšlikumos jānorāda iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai - nosaukums), dzīves vai uzturēšanās vieta Latvijas Republikā (juridiskā adrese); uz tiem jābūt iesniedzēja parakstam.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā ietvertie noteikumi nav ievēroti, attiecīgās valsts vai pašvaldību institūcijas ir tiesīgas neizskatīt šādus iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

2. Izslēgt 2.pantā vārdus “Latvijas Republikā”;.

     

2. Izslēgt 2.pantā vārdus “Latvijas Republikā”.

3.pants. Valsts un pašvaldību institūcijām ir jāpieņem individuālie un kolektīvie iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, savas kompetences ietvaros un šajā likumā noteiktajos termiņos tie jāizskata, jāpieņem attiecīgs lēmums un jādod iesniedzējam atbilde, ievērojot Valodu likuma

prasības.

 

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Valsts un pašvaldību institūcijām ir jāpieņem iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, savas kompetences ietvaros un šajā likumā noteiktajos termiņos tie jāizskata, jāpieņem attiecīgs lēmums un jādod iesniedzējam atbilde.”

 

 

4.

 

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt likumprojekta 3.pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Pēc iesniedzēja lūguma valsts un pašvaldību amatpersonai ir tiesības mutiski atbildēt iesniedzējam arī citās valodās, ja attiecīgā amatpersona tās pārvalda.”

 

Noraidīt

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Valsts un pašvaldību institūcijām ir jāpieņem iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, savas kompetences ietvaros un šajā likumā noteiktajos termiņos tie jāizskata, jāpieņem attiecīgs lēmums un jādod iesniedzējam atbilde.”

 

6.pants. Amatpersona nav tiesīga izskatīt iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, ja tā ir personiski tieši ieinteresēta izskatīšanas rezultātā.

 

 

 

4. Papildināt 6.pantu pēc vārda “tieši” ar vārdiem “vai netieši”.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 6.pantu pēc vārda “tieši” ar vārdiem “vai netieši”.

 

7.pants. Ja ir ievēroti šā likuma 2.panta noteikumi, valsts un pašvaldību institūcijas nav tiesīgas atteikties sniegt rakstveida atbildi uz saņemto rakstveida iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Ja ir ievēroti šā likuma 2.panta noteikumi, valsts un pašvaldību institūcijas nav tiesīgas atteikties sniegt rakstveida atbildi uz saņemto iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Ja ir ievēroti šā likuma 2.panta noteikumi, valsts un pašvaldību institūcijas nav tiesīgas atteikties sniegt rakstveida atbildi uz saņemto iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.”

 

 

 

 

8.pants. (1) Valsts vai pašvaldības institūcijai, kas saņēmusi iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, tas jāreģistrē Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā un jāpieņem viens no šādiem lēmumiem:

1) .... 2) ...

3) 30 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas; šādos gadījumos par papildu pārbaudi jāpaziņo iesniedzējam. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to jāpaziņo iesniedzējam.

(2)... (5) ...

 

 

 

 

 

 

5.

Deputāts J.Sokolovskis

Izteikt likuma 8.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) 30 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas; šādos gadījumos par papildu pārbaudi jāpaziņo iesniedzējam. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to 5 dienu laikā jāpaziņo iesniedzējam.”

 

 

 

Noraidīt

 

9.pants. Atbildēm uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jābūt motivētām, un tajās jānorāda atbildes pārsūdzēšanas kārtība, ja tā ir noteikta likumdošanas aktos.

6. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“Atbildēm uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jābūt motivētām, un tajās jānorāda atbildes pārsūdzēšanas kārtība un termiņi, ja tie noteikti likumdošanas aktos.”

 

 

 

6.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 6.pantā likuma 9.panta grozījumos vārdus “likumdošanas aktos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

 

 

Atbalstīt

6. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

“9.pants. Atbildēm uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jābūt motivētām, un tajās jānorāda atbildes pārsūdzēšanas kārtība un termiņi, ja tie noteikti normatīvajos aktos.”

 

 

 

10.pants. Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem vai viņu pilnvarotām personām periodiski, bet ne retāk kā reizi mēnesī jāpieņem

apmeklētāji apmeklētājiem izdevīgā laikā un atbilstoši savai kompetencei jāizskata apmeklētāju mutvārdos izteiktās sūdzības vai priekšlikumi.

 

 

 

 

7.

 

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt likuma 10.pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Pēc apmeklētāja lūguma valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem vai viņu pilnvarotām personām ir tiesības mutiski atbildēt iesniedzējam arī citās valodās, ja attiecīgās personas tās pārvalda.”

 

 

 

 

Noraidīt

 

11.pants. Ziņas par apmeklētāju (viņa vārds un uzvārds, dzīves vai uzturēšanās vieta Latvijas Republikā) reģistrē speciāli iekārtotā informācijas nesējā (kartotēkā, žurnālā, datoru datu bāzē). Informācijas nesējā fiksē arī mutvārdos izteiktās sūdzības vai priekšlikuma saturu.

 

7. Izteikt 11., 12. un 13.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Ziņas par apmeklētāju (viņa vārdu un uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) reģistrē speciāli iekārtotā informācijas nesējā (kartotēkā, žurnālā, datoru datu bāzē). Informācijas nesējā fiksē arī mutvārdos izteiktā iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma saturu.

 

 

 

 

 

     

 

7. Izteikt 11., 12. un 13.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Ziņas par apmeklētāju (viņa vārdu un uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) reģistrē speciāli iekārtotā informācijas nesējā (kartotēkā, žurnālā, datoru datu bāzē). Informācijas nesējā fiksē arī mutvārdos izteiktā iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma saturu.

 

 

 

 

 

 

12.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktā sūdzība vai priekšlikums nav papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona pieņem lēmumu par sūdzību vai priekšlikumu tūlīt, par to paziņojot apmeklētājam un izdarot atzīmi par pieņemto lēmumu informācijas nesējā.

 

12.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktais iesniegums, sūdzība vai priekšlikums nav papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona pieņem lēmumu par iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu tūlīt, paziņo par to apmeklētājam un izdara atzīmi par pieņemto lēmumu informācijas nesējā.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Juridiskais birojs

Izteikt grozījumus likuma 12.pantā šādā redakcijā:

“12.pants. Ja tas ir iespējams, valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona tūlīt sniedz atbildi par mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu un par sniegto atbildi izdara atzīmi informācijas nesējā.”

Atbildīgā komisija

Izteikt grozījumus likuma 12.pantā šādā redakcijā:

“12.pants. Ja tas ir iespējams, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona tūlīt sniedz atbildi uz mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu un par sniegto atbildi izdara atzīmi informācijas nesējā.”

 

 

Daļēji

atbalstīt,

skat. priekšl. nr.9

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

12.pants. Ja tas ir iespējams, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona tūlīt sniedz atbildi uz mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu un par sniegto atbildi izdara atzīmi informācijas nesējā.

 

13.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktā sūdzība vai priekšlikums ir papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona par to paziņo apmeklētājam, vienlaikus ierosinot viņam sagatavot rakstveida iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu un informējot, kad tiks sniegta atbilde. Nosakot atbildes sniegšanas termiņu, jāievēro šā likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktie termiņi. Pieņemto lēmumu fiksē informācijas nesējā.

13.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktais iesniegums, sūdzība vai priekšlikums ir papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona par to paziņo apmeklētājam un noformē iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu rakstveidā šā likuma 2.pantā noteiktajā kārtībā. Pieņemto lēmumu fiksē informācijas nesējā.”

 

 

 

10.

Juridiskais birojs

Izteikt grozījumus likuma 13.pantā šādā redakcijā:

“13.pants. Ja apmeklētāja mutvārdu iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildus pārbaude vai atbildes sagatavošanai ir nepieciešams ievākt papildus ziņas, valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona paziņo par to apmeklētājam un tūlīt noformē mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu rakstveidā, ievērojot šā likuma 2.pantā minētos noteikumus. Par to tiek izdarīta atzīme informācijas nesējā. Uz rakstveidā noformētu mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu ir piemērojami šā likuma otrās nodaļas noteikumi par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību.”

Atbildīgā komisija

Izteikt grozījumus likuma 13.pantā šādā redakcijā:

“13.pants. Ja uz mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu nav iespējams tūlīt atbildēt (iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai nepieciešama papildu pārbaude, atbildes sagatavošanai nepieciešams ievākt papildu ziņas vai ir citi objektīvi apstākļi), valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona paziņo par to apmeklētājam un tūlīt noformē mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu rakstveidā, ievērojot šā likuma 2.pantā minētos noteikumus. Par to tiek izdarīta atzīme informācijas nesējā. Rakstveidā noformētam mutvārdu iesniegumam, sūdzībai vai priekšlikumam piemērojami šā likuma otrās nodaļas noteikumi par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību.”

 

 

Daļēji

atbalstīt,

skat. priekšl. nr.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.pants. Ja uz mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu nav iespējams tūlīt atbildēt (iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai nepieciešama papildu pārbaude, atbildes sagatavošanai nepieciešams ievākt papildu ziņas vai ir citi objektīvi apstākļi), valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona paziņo par to apmeklētājam un tūlīt noformē mutvārdu iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu rakstveidā, ievērojot šā likuma 2.pantā minētos noteikumus. Par to tiek izdarīta atzīme informācijas nesējā. Rakstveidā noformētam mutvārdu iesniegumam, sūdzībai vai priekšlikumam piemērojami šā likuma otrās nodaļas noteikumi par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību.”

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Lagzdiņš