Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”

(reģ. nr. 662)

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija (dok. nr. 2219)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatvotā 2.lasījuma redakcija

 

Izdarīt likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (turpmāk -

institūcijās) ar individuāliem vai kolektīviem rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (turpmāk -

institūcija) ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības šajā likumā noteiktajā kārtībā. Mutvārdu iesniegumu iestāde tūlīt noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.”

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāts J.Dobelis

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“(1) Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību institūcijās ar individuāliem vai kolektīviem rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības šajā likumā noteiktā kārtībā.

(2) Fiziskām personām, kurām vecuma, slimības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nav iespējams sagatavot rakstveida iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, ir tiesības to izteikt mutvārdos. Mutvārdu iesnieguma gadījumā institūcija nodrošina to noformēšanu rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 1.pantā vārdus “Mutvārdu iesniegumu iestāde tūlīt noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.”

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības griezties valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (turpmāk - institūcija) ar mutvārdu un rakstveida iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem un saņemt atbildi pēc būtības šajā likumā noteiktajā kārtībā. Mutvārdu iesniegumu iestāde tūlīt noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.”

2.pants. (1) Iesniegumos, sūdzībās un priekšlikumos jānorāda iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai - nosaukums), dzīves vai uzturēšanās vieta Latvijas Republikā (juridiskā adrese); uz tiem jābūt iesniedzēja parakstam.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā ietvertie noteikumi nav ievēroti, attiecīgās valsts vai pašvaldību institūcijas ir tiesīgas neizskatīt šādus iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

 

2. Izslēgt 2.pantā vārdus “Latvijas Republikā”;.

     

 

2. Izslēgt 2.pantā vārdus “Latvijas Republikā”.

3.pants. Valsts un pašvaldību institūcijām ir jāpieņem individuālie un kolektīvie iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, savas kompetences ietvaros un šajā likumā noteiktajos termiņos tie jāizskata, jāpieņem attiecīgs lēmums un jādod iesniedzējam atbilde, ievērojot Valodu likuma

prasības.

 

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Valsts un pašvaldību institūcijām ir jāpieņem iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, savas kompetences ietvaros un šajā likumā noteiktajos termiņos tie jāizskata, jāpieņem attiecīgs lēmums un jādod iesniedzējam atbilde.”

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Deputāts J.Dobelis

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“Valsts un pašvaldību institūcijām ir jāpieņem iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, savas kompetences ietvaros un šajā likumā noteiktajos termiņos tie jāizskata, jāpieņem attiecīgs lēmums un jādod iesniedzējam atbilde, ievērojot Valsts valodas likuma prasības.”

 

 

 

 

Deputāti J.Jurkāns, J.Urbanovičs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, J.Sokolovskis

Papildināt likumprojekta 3.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Pēc iesniedzēju lūguma valsts un pašvaldību amatpersona var dot mutisku atbildi iesniedzējam arī citās valodās, ja attiecīgā amatpersona tās pārvalda.”

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Valsts un pašvaldību institūcijām ir jāpieņem iesniegumi, sūdzības un priekšlikumi, savas kompetences ietvaros un šajā likumā noteiktajos termiņos tie jāizskata, jāpieņem attiecīgs lēmums un jādod iesniedzējam atbilde.”

 

6.pants. Amatpersona nav tiesīga izskatīt iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, ja tā ir personiski tieši ieinteresēta izskatīšanas rezultātā.

 

 

 

 

5.

Deputāti J.Jurkāns, J.Urbanovičs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, J.Sokolovskis

Papildināt likuma 6.pantu pēc vārda “tieši” ar vārdiem “vai netieši”.

 

Atbalstīt,

mainīt turpm. pantu numerāc.

 

4. Papildināt 6.pantu pēc vārda “tieši” ar vārdiem “vai netieši”.

 

7.pants. Ja ir ievēroti šā likuma 2.panta noteikumi, valsts un pašvaldību institūcijas nav tiesīgas atteikties sniegt rakstveida atbildi uz saņemto rakstveida iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.

 

4.Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Ja ir ievēroti šā likuma 2.panta noteikumi, valsts un pašvaldību institūcijas nav tiesīgas atteikties sniegt rakstveida atbildi uz saņemto iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Ja ir ievēroti šā likuma 2.panta noteikumi, valsts un pašvaldību institūcijas nav tiesīgas atteikties sniegt rakstveida atbildi uz saņemto iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu.”

8.pants. (1) Valsts vai pašvaldības institūcijai, kas saņēmusi iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu, tas jāreģistrē Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā un jāpieņem viens no šādiem lēmumiem:

1) septiņu dienu laikā nosūtīt iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu citai - šajā lietā kompetentai institūcijai, par to paziņojot iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšana neietilpst šīs valsts vai pašvaldības institūcijas kompetencē;

2) 15 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai nav nepieciešama papildu pārbaude vai nav jāpieprasa papildu ziņas;

3) 30 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas; šādos gadījumos par papildu pārbaudi jāpaziņo iesniedzējam. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to jāpaziņo iesniedzējam.

(2)... (5)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Deputāti J.Jurkāns, J.Urbanovičs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, J.Sokolovskis

Aizstāt likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “septiņu dienu” ar vārdiem “trīs darba dienu”.

 

 

Deputāti J.Jurkāns, J.Urbanovičs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, J.Sokolovskis

Izteikt likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) 30 dienu laikā atbildēt iesniedzējam, ja iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas; šādos gadījumos par papildu pārbaudi jāpaziņo iesniedzējam. Ja objektīvu iemeslu dēļ 30 dienu termiņu nav iespējams ievērot, par to trīs darba dienu laikā jāpaziņo iesniedzējam.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

9.pants. Atbildēm uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jābūt motivētām, un tajās jānorāda atbildes pārsūdzēšanas kārtība, ja tā ir noteikta likumdošanas aktos.

 

 

 

8.

Deputāti J.Jurkāns, J.Urbanovičs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, J.Sokolovskis

Izteikt likuma 9.pantu šādā redakcijā:

“Atbildēm uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jābūt motivētām, un tajās jānorāda atbildes pārsūdzēšanas kārtība un termiņi, ja tā ir noteikta likumdošanas aktos.”

 

 

 

Atbalstīt

6. Izteikt likuma 9.pantu šādā redakcijā:

“Atbildēm uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem jābūt motivētām, un tajās jānorāda atbildes pārsūdzēšanas kārtība un termiņi, ja tie ir noteikti likumdošanas aktos.”

 

10.pants. Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem vai viņu pilnvarotām personām periodiski, bet ne retāk kā reizi mēnesī jāpieņem apmeklētāji apmeklētājiem izdevīgā laikā un atbilstoši savai kompetencei jāizskata apmeklētāju mutvārdos izteiktās sūdzības vai priekšlikumi.

 

 

 

 

 

9.

Deputāti J.Jurkāns, J.Urbanovičs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, J.Sokolovskis

Papildināt likuma 10.pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Pēc apmeklētāja lūguma valsts un pašvaldību institūciju vadītāji vai viņu pilnvarotās personas var dot mutisku atbildi apmeklētājam arī citās valodās, ja attiecīgās personas tās pārvalda.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

11.pants. Ziņas par apmeklētāju (viņa vārds un uzvārds, dzīves vai uzturēšanās vieta Latvijas Republikā) reģistrē speciāli iekārtotā informācijas nesējā (kartotēkā, žurnālā, datoru datu bāzē). Informācijas nesējā fiksē arī mutvārdos izteiktās sūdzības vai priekšlikuma saturu.

 

5. Izteikt 11., 12. un 13.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Ziņas par apmeklētāju (viņa vārds un uzvārds, dzīves vai uzturēšanās vieta) reģistrē speciāli iekārtotā informācijas nesējā (kartotēkā, žurnālā, datoru datu bāzē). Informācijas nesējā fiksē arī mutvārdos izteiktā iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma saturu.

     

 

7. Izteikt 11., 12. un 13.pantu šādā redakcijā:

“11.pants. Ziņas par apmeklētāju (viņa vārdu un uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) reģistrē speciāli iekārtotā informācijas nesējā (kartotēkā, žurnālā, datoru datu bāzē). Informācijas nesējā fiksē arī mutvārdos izteiktā iesnieguma, sūdzības vai priekšlikuma saturu.

 

12.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktā sūdzība vai priekšlikums nav papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona pieņem lēmumu par sūdzību vai priekšlikumu tūlīt, par to paziņojot apmeklētājam un izdarot atzīmi par pieņemto lēmumu informācijas nesējā.

 

12.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktais iesniegums, sūdzība vai priekšlikums nav papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona pieņem lēmumu par iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu tūlīt, paziņo par to apmeklētājam un izdara atzīmi par pieņemto lēmumu informācijas nesējā.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

12.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktais iesniegums, sūdzība vai priekšlikums nav papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona pieņem lēmumu par iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu tūlīt, paziņo par to apmeklētājam un izdara atzīmi par pieņemto lēmumu informācijas nesējā.

 

13.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktā sūdzība vai priekšlikums ir papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona par to paziņo apmeklētājam, vienlaikus ierosinot viņam sagatavot rakstveida iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu un informējot, kad tiks sniegta atbilde. Nosakot atbildes sniegšanas termiņu, jāievēro šā likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktie termiņi. Pieņemto lēmumu fiksē informācijas nesējā.

13.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktais iesniegums, sūdzība vai priekšlikums ir papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarotā persona par to paziņo apmeklētājam un noformē iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu rakstveidā šā likuma 2.panta noteiktajā kārtībā. Pieņemto lēmumu fiksē informācijas nesējā.”

 

 

10.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 13.pantā vārdus “un noformē iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu rakstveidā šā likuma 2.panta noteiktajā kārtībā”.

 

 

Noraidīt

13.pants. Ja apmeklētāja mutvārdos izteiktais iesniegums, sūdzība vai priekšlikums ir papildus jāpārbauda, valsts vai pašvaldības institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona par to paziņo apmeklētājam un noformē iesniegumu, sūdzību vai priekšlikumu rakstveidā šā likuma 2.pantā noteiktajā kārtībā. Pieņemto lēmumu fiksē informācijas nesējā.”

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Lagzdiņš