11

 

 

 

 

 

 

 

11. 09. 2000. 8/3 - 4 -

Saeimas Prezidijam

 

Likumprojekts

 

Grozījumi “Enerģētikas likumā”

 

 

Izdarīt “Enerģētikas likumā” šādus grozījumus:

 

  1. Izteikt 40. pantu šādā redakcijā:

“40. pants.

  1. Sadales sistēmu operatori savā licences darbības zonā iepērk no mazajām hidroelektrostacijām, kuru jauda nepārsniedz divus megavatus, ja šo staciju un iekārtu ekspluatācija uzsākta līdz 2005. gada 1. janvārim, tīklā nodoto elektroenerģiju astoņus gadus no attiecīgās elektrostacijas ekspluatācijas sākuma par cenu, kas atbilst divkāršai iepriekšējā gada vidējai mazumtirdzniecības cenai. Pēc tam šāda iepirkuma cena atbilst vidējai mazumtirdzniecības cenai.

  1. Pārvades vai sadales sistēmu operatori savā licences darbības zonā iepērk no vēja elektrostacijām tīklā nodoto elektroenerģiju par cenu, kas atbilst iepriekšējā gada vidējai mazumtirdzniecības cenai. Šāda iepirkšanas kārtība attiecas uz vēja elektrostacijām, kuru ekspluatācija uzsākta līdz 2004. gada 1. janvārim.

  1. Pārvades vai sadales sistēmu operatori iepērk no savā licences darbības zonā izveidotajām energoiekārtām, kas enerģijas ražošanas procesā izmanto ģeotermālo enerģiju, sadzīves atkritumus vai to pārstrādes produktus (biogāzi), kuru jauda nepārsniedz septiņus elektriskos megavatus, un kuru ekspluatācija uzsākta līdz 2005. gada 1. janvārim, tīklā nodoto elektroenerģiju par cenu, kas ir 0,75 no iepriekšējā gada vidējās mazumtirdzniecības cenas.”

 

Anotācija

likumprojektam "Grozījumi "Enerģētikas likumā""

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pašreizējie "Enerģētikas likuma" 40. pantā noteiktie elektroenerģijas iepirkšanas nosacījumi no vēja elektrostacijām rada iespēju ekonomiski nepamatotam elektroenerģijas tarifu kāpumam valstī.

Grozījumi nepieciešami, lai mainītu elektroenerģijas iepirkšanas nosacījumus no vēja elektrostacijām, vienlaikus atceļot jaudu ierobežojumus vēja elektrostacijām, uz kurām attiecas īpašie elektroenerģijas iepirkšanas nosacījumi. Nepieciešams arī precīzāk definēt iepirkšanas nosacījumus no cita veida reģeneratīvajām energoiekārtām, kā arī precizēt likumā lietotos terminus.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likuma labojumi novērsīs ekonomiski nepamatotu elektroenerģijas tarifu kāpumu, ko nosaka pašreizējie elektroenerģijas iepirkšanas nosacījumi no vēja elektrostacijām, vienlaikus veicinot investīciju ieplūdi lielas jaudas vēja elektrostaciju (vēja fermu) celtniecībā. Pašatjaunojošās vēja elektroenerģijas īpatsvara pieaugums valsts enerģijas bilancē par pašreizējam tehnoloģiju attīstības līmenim ekonomiski atbilstošu cenu atstās daudzveidīgu pozitīvu ietekmi uz tautas saimniecību: piesaistīs investīcijas, mazinās atkarību no importētās enerģijas, uzlabos valsts maksājumu bilanci, pozitīvi ietekmēs ekoloģisko situāciju.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Jaunu uzņēmumu rašanās nodrošinās jaunas darba vietas un palielinās ienākumus valsts budžetā.

4.Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu? Vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likuma labojumi neprasa veikt izmaiņas citos normatīvajos aktos.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likuma labojumi atvieglos Latvijas enerģētikas politikas harmonizāciju ar pašreiz gatavošanā esošo Eiropas Savienības reģeneratīvo resursu direktīvu.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma labojumu praktiskai realizācijai nav vajadzīgas jaunas institūcijas un resursi.