Likumprojekts 2

Likumprojekts 2.lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija

Par Eiropas Pagaidu līgumu par sociālās drošības shēmām, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem, un tā protokolu

Pirmajam lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. 1953. gada 11. decembra Eiropas Pagaidu līgums par sociālās drošības shēmām, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem ( turpmāk- Līgums), un tā protokols ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

     

1. pants.1953. gada 11. decembra Eiropas Pagaidu līgums par sociālās drošības shēmām, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem ( turpmāk- Līgums), un tā protokols ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants.. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums un tā protokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

   

 

 

 

2. pants.. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums un tā protokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Līguma 1. panta ceturto daļu noteikt, ka jēdziens “pilsonis” šā Līguma izpratnē ietver Latvijas Republikas pilsoņus, kā arī nepilsoņus, kas ir likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības “ subjekti.

1.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Ierosina:

“Izslēgt 3. pantā vārdus “noteikt, ka” un “Republikas”.

Atbalstīt.

3.pants. Saskaņā ar Līguma 1. panta ceturto daļu jēdziens “pilsonis” šā Līguma izpratnē ietver Latvijas pilsoņus, kā arī nepilsoņus, kas ir likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības “ subjekti.

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

4. pants. Saskaņā ar Līguma 1. panta ceturto daļu noteikt, ka jēdziens “teritorija” šā Līguma izpratnē ietver Latvijas Republikas suvereno teritoriju, kurā ietilpst sauszeme, iekšējie un teritoriālie ūdeņi, kā arī jūra, tās dzīles, uz kurām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Latvijas Republikai ir suverēnas tiesības vai kuras saskaņā ar starptautiskajām tiesībām atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā.

2.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Ierosina apsvērt jautājumu par tik plaša

termina “teritorija” skaidrojuma

nepieciešamību un precizēt to, izmantojot citu valstu pieredzi.

Neatbalstīt.

4.pants. Saskaņā ar Līguma 1. panta ceturto daļu noteikt, ka jēdziens “teritorija” šā Līguma izpratnē ietver Latvijas Republikas suvereno teritoriju, kurā ietilpst sauszeme, iekšējie un teritoriālie ūdeņi, kā arī jūra, tās dzīles, uz kurām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Latvijas Republikai ir suverēnas tiesības vai kuras saskaņā ar starptautiskajām tiesībām atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā.

5. pants. Attiecībā uz Līguma 7. panta pirmo daļu par sociālās drošības shēmām, uz kurām attiecināms šis Līgums, noteikt, ka šis Līgums attiecas uz likumiem un noteikumiem par:

a) valsts sociālo apdrošināšanu;

b) valsts pensijām;

c) sociālo palīdzību jautājumos, kas attiecas uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstiem.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Ierosina apsvērt jautājumu, vai ir nepieciešams:

- izslēgt likumprojekta 5.un6. pantus un

atbilstoši grozīt līguma7.,8.,un 9. panta izpildes nodrošināšanas deleģejumu;

vai

- papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kurā tiktu ietverta informācija attiecībā uz līguma 2. pielikumu.

/ Juridiskā biroja priekšlikums/

Ierosina:

-izteikt sākumdaļu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar Līguma 7. panta pirmo daļu Latvijas Republikā Līgums un tā protokols attiecas uz”;

- mainīt pantu numerāciju no a), b), c) uz 1), 2), 3);

- papildināt pantu ar paskaidrojumu par to, kuras shēmas ir un kuras nav atkarīgas no iemaksām.”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

Neatbalstīt.

 

 

  1. pants. Saskaņā ar Līguma 7. panta pirmo daļu Latvijas Republikā Līgums un tā protokols attiecas uz likumiem un noteikumiem par:

  1. valsts sociālo apdrošināšanu;
  2. valsts pensijām;
  3. sociālo palīdzību jautājumos, kas attiecas uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6. pants. Atbilstoši Līguma 9. panta pirmajai daļai noteikt šādu atrunu:

“Līguma noteikumi un tā protokols neattiecas uz likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu

1. pantu - par laikposmā līdz 1991. gadam uzkrāto darba un tam pielīdzināto periodu ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā.

5.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izteikt 6. panta sākumdaļu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar Līguma 9. panta otro daļu Latvijas Republikā Līgums un tā protokols neattiecas uz”, tālāk kā tekstā.

Atbalstīt.

6.pants.Saskaņā ar Līguma 9. panta otro daļu Latvijas Republikā Līgums un tā protokols neattiecas uz likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu

1. pantu - par laikposmā līdz 1991. gadam uzkrāto darba un tam pielīdzināto periodu ieskaitīšanu apdrošināšanas stāžā.

         

7. pants. Līguma 7., 8. un 9. panta izpildi pēc tā stāšanās spēkā nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”.

 

 

 

 

.

7. pants. Līguma 7., 8. un 9. panta izpildi pēc tā stāšanās spēkā nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. pants. Līgums stājas spēkā tā 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, protokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

   

8. pants. Līgums stājas spēkā tā 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, protokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2001. gada _________________.