Likumprojekts 2

Likumprojekts 2.lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija

Par Eiropas Pagaidu līgumu par sociālās drošību, izņemot shēmas, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem, un tā protokolu

Pirmajam lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. 1953. gada 11. decembra Eiropas Pagaidu līgums par sociālās drošību, izņemot shēmām, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem ( turpmāk- Līgums), un tā protokols ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

     

1. pants.1953. gada 11. decembra Eiropas Pagaidu līgums par sociālās drošības shēmām, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem ( turpmāk- Līgums), un tā protokols ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants.. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums un tā protokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

   

 

 

 

2. pants.. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums un tā protokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Līguma 1. panta ceturto daļu noteikt, ka jēdziens “pilsonis” šā Līguma izpratnē ietver Latvijas Republikas pilsoņus, kā arī nepilsoņus, kas ir likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības “ subjekti.

1.

/Juridiskā biroja priekšlikums /

Ierosina:

“Izslēgt 3. pantā vārdus “noteikt, ka” un “Republikas”.

Atbalstīt.

3.pants. Saskaņā ar Līguma 1. panta ceturto daļu jēdziens “pilsonis” šā Līguma izpratnē ietver Latvijas pilsoņus, kā arī nepilsoņus, kas ir likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības “ subjekti.

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

4. pants. Saskaņā ar Līguma 1. panta ceturto daļu noteikt, ka jēdziens “teritorija” šā Līguma izpratnē ietver Latvijas Republikas suvereno teritoriju, kurā ietilpst sauszeme, iekšējie un teritoriālie ūdeņi, kā arī jūra, tās dzīles, uz kurām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Latvijas Republikai ir suverēnas tiesības vai kuras saskaņā ar starptautiskajām tiesībām atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā.

2.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Ierosina apsvērt jautājumu par tik plaša

termina “teritorija” skaidrojuma

nepieciešamību un precizēt to, izmantojot citu valstu pieredzi.

Neatbalstīt.

4.pants. Saskaņā ar Līguma 1. panta ceturto daļu noteikt, ka jēdziens “teritorija” šā Līguma izpratnē ietver Latvijas Republikas suvereno teritoriju, kurā ietilpst sauszeme, iekšējie un teritoriālie ūdeņi, kā arī jūra, tās dzīles, uz kurām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Latvijas Republikai ir suverēnas tiesības vai kuras saskaņā ar starptautiskajām tiesībām atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā.

5. pants. Attiecībā uz Līguma 7. panta pirmo daļu par sociālās drošības shēmām, uz kurām attiecināms šis Līgums, noteikt, ka šis Līgums attiecas uz sociālās drošības shēmām, kas:

  1. ir atkarīgas no apdrošināšanas iemaksām, - uz likumiem un noteikumiem par:

a) bezdarbnieka pabalstu;

b) slimības un maternitātes pabalstu;

  1. apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām;

2) nav atkarīgas no apdrošināšanas iemaksām, -uz

likumiem un noteikumiem par:

  1. ģimenes valsts pabalstu;
  2. veselības aprūpes pakalpojumiem.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Ierosina apsvērt jautājumu, vai ir nepieciešams:

- izslēgt likumprojekta 5.un 6. pantus un

atbilstoši grozīt līguma 7.,8.,un 9. panta izpildes nodrošināšanas deleģejumu;

vai

- papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, kurā tiktu ietverta informācija attiecībā uz līguma 2. pielikumu.

 

 

/ Juridiskā biroja priekšlikums/

Ierosina izteikt 5. panta sākumdaļu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar Līguma 7. panta pirmo daļu Latvijas Republikā Līgums un tā protokols attiecas uz”, tālāk kā tekstā.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

5.pants. Saskaņā ar Līguma 7. panta pirmo daļu Latvijas Republikā Līgums un tā protokols attiecas uz sociālās drošības shēmām, kas:

1) ir atkarīgas no apdrošināšanas iemaksām, - uz likumiem un noteikumiem par:

a) bezdarbnieka pabalstu;

b) slimības un maternitātes pabalstu;

  1. apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām;

2) nav atkarīgas no apdrošināšanas iemaksām, -uz likumiem un noteikumiem par:

  1. ģimenes valsts pabalstu;

b) veselības aprūpes pakalpojumiem

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6. pants. Attiecībā Līguma 9. panta pirmo daļu noteikt šādu atrunu:

“Latvijas Republikas valdība patur tiesības nepiemērot šā Līguma noteikumus bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstu sistēmai un pabalstiem alternatīvās aprūpes formu attīstībai - pabalstiem aizbildņiem un audžu ģimenēm.”

5.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izteikt 6. panta sākumdaļu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar Līguma 9. panta otro daļu Latvijas Republika patur tiesības nepiemērot Līguma un protokola noteikumus ”, tālāk kā tekstā.

Atbalstīt.

6.pants. Saskaņā ar Līguma 9. panta otro daļu Latvijas Republika patur tiesības nepiemērot Līguma un protokola noteikumus bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstu sistēmai un pabalstiem alternatīvās aprūpes formu attīstībai - pabalstiem aizbildņiem un audžu ģimenēm.

         

7. pants. Līguma 7., 8. un 9. panta izpildi pēc tā stāšanās spēkā nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”.

 

 

 

 

.

7. pants. Līguma 7., 8. un 9. panta izpildi pēc tā stāšanās spēkā nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. pants. Līgums stājas spēkā tā 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, protokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

   

8. pants. Līgums stājas spēkā tā 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, protokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2001. gada _________________.