Likumprojekts

Likumprojekts

Par Eiropas Pagaidu līgumu par sociālo drošību, izņemot shēmas,

kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka

zaudējuma gadījumiem, un tā protokolu

1.pants. 1953.gada 11.decembra Eiropas Pagaidu līgums par sociālo drošību, izņemot shēmas, kas attiecas uz vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumiem (turpmāk – Līgums), un tā protokols ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums un tā protokols angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Līguma 1.panta ceturto daļu noteikt, ka jēdziens "pilsonis" šā Līguma izpratnē ietver Latvijas Republikas pilsoņus, kā arī nepilsoņus, kas ir likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" subjekti.

4.pants. Saskaņā ar Līguma 1.panta ceturto daļu noteikt, ka jēdziens "teritorija" šā Līguma izpratnē ietver Latvijas Republikas suverēno teritoriju, kurā ietilpst sauszeme, iekšējie un teritoriālie ūdeņi, kā arī jūra, tās dzīles, uz kurām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Latvijas Republikai ir suverēnas tiesības vai kuras saskaņā ar starptautiskajām tiesībām atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā.

5.pants. Attiecībā uz Līguma 7.panta pirmo daļu par sociālās drošības shēmām, uz kurām attiecināms šis Līgums, noteikt, ka šis Līgums attiecas uz sociālās drošības shēmām, kas:

1) ir atkarīgas no apdrošināšanas iemaksām, – uz likumiem un noteikumiem par:

a) bezdarbnieka pabalstu;

b) slimības un maternitātes pabalstu;

c) apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām;

2) nav atkarīgas no apdrošināšanas iemaksām, – uz likumiem un noteikumiem par:

a) ģimenes valsts pabalstu;

b) veselības aprūpes pakalpojumiem.

6.pants. Attiecībā uz Līguma 9.panta pirmo daļu noteikt šādu atrunu:

"Latvijas Republikas valdība patur tiesības nepiemērot šā Līguma noteikumus bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstu sistēmai un pabalstiem alternatīvās aprūpes formu attīstībai – pabalstiem aizbildņiem un audžu ģimenēm."

7.pants. Līguma 7., 8. un 9.panta izpildi pēc tā stāšanās spēkā nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra".

8.pants. Līgums stājas spēkā tā 13.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, protokols stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".