Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 16.nr.; 1996, 19.nr.; 1997, 2., 14.nr.; 1998, 12.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja daudzdzīvokļu māja atrodas uz valsts vai pašvaldību īpašumā esošas zemes, uz kuras iegūšanu īpašumā kaut vienam no privatizētājiem pastāv ierobežojumi saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", likumu "Par zemes reformu pilsētās" un Dzelzceļa likuma 15.pantu, privatizācijas objekts ir dzīvojamā mājā esošs dzīvoklis, neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca ar attiecīgu kopīpašumā esošu dzīvojamās mājas domājamo daļu. Privatizētā objekta īpašniekam ir tā zemesgabala nomas tiesības uz 99 gadiem, uz kura šī māja uzcelta."

2. Izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja viendzīvokļa māja, tās domājamā daļa vai daudzdzīvokļu māja atrodas uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes, uz kuras iegūšanu privatizētāja īpašumā pastāv ierobežojumi saskaņā ar likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.panta otro daļu, likuma "Par zemes reformu pilsētās" 21.panta otro daļu un Dzelzceļa likuma 15.pantu, privatizācijas objekts ir viendzīvokļa māja vai tās domājamā daļa vai daudzdzīvokļu māja. Privatizētā objekta īpašniekam ir tā zemesgabala nomas tiesības uz 99 gadiem, uz kura šī māja uzcelta."