Likumprojekts

Likumprojekts

Par Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokolu

par cilvēku klonēšanas aizliegumu

1.pants. Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā Papildprotokols par cilvēku klonēšanas aizliegumu (turpmāk - Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Labklājības ministrija veic koordinatora funkcijas Papildprotokola izpildē.

4.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 5.pantā paredzētajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".