2000

 

 

 

 

 

 

2000.gada 29.augustā Noteikumi Nr.297

Rīgā (prot. Nr.40 41.§)

Grozījumi likumā

"Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 109.pantā:

papildināt ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) līdzekļi, ko pēc administratora vai viņa pilnvarotas personas pieteikuma valsts institūcijas piešķīrušas administratoram darbinieku prasījumu apmierināšanai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sedzot maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, vispirms pilnībā tiek atmaksāti šā panta pirmās daļas 9.punktā minētie līdzekļi."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 109.panta otrajā daļā paredzētā kārtība tiek piemērota tiem 109.panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem līdzekļiem, kas piešķirti pēc šī punkta stāšanās spēkā."

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

 

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

 

Ministru kabineta noteikumu projekta

"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju "

Anotācija

 

Jautājums

 

Iesniedzēja sniegtā informācija

 

1. Kādēļ likums vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumiem jāizskaidro:

 1. pašreizējā situācija - jāpamato kāpēc neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2.  

   

   

   

   

   

 3. likumprojekta koncepcija - jāpaskaidro kāpēc likums ir nepieciešams).

 

 

 

Likumā nav noteikta kārtība, kādā maksātnespējīgā uzņēmuma administrators izmanto un atmaksā valsts institūciju piešķirtos līdzekļus darbinieku prasījumu apmierināšanai, ja maksātnespējīgais uzņēmums nespēj to veikt no mantas atsavināšanas un debitoru parādu piedziņas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

Likuma grozījumi vajadzīgi, lai nodrošinātu iespēju prioritāri apmierināt darbinieku prasījumus, izmantojot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts institūciju piešķirtos līdzekļus.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību,
 3. nodarbinātību,
 4. investīciju pieplūdi,
 5. uzņēmējdarbību,
 6. vidi).

 

Likuma grozījumi šo jomu neskar.

 

 

 

 

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. palielināsies vai samazināsies valsts budžeta ienākumi;
 3.  

   

 4. nākamajos piecos gados palielināsies vai samazināsies budžeta ienākumi).

 

 

 

 

 

Likuma grozījumi šo jomu neskar.

Var samazināties budžeta ienākumi, ja maksātnespējas procesā netiek iegūti pietiekoši līdzekļi darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Var samazināties budžeta ienākumi, ja maksātnespējas procesā netiek iegūti pietiekoši līdzekļi darbinieku prasījumu apmierināšanai

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos tiesiskos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, jāpaskaidro, kādi normatīvie akti - likumi un Ministru kabineta noteikumi - papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti).

Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu jāpamato:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību - no kādas starptautisko tiesību akta saistības izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē - jānorāda arī tiesību akta Nr.;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām).

Likums šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu jāpaskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinās esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīdu puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo).

 

Likums šo jomu neskar.

 

 

 

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis