Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā

(Reģistra nr. 651)

Līdz Satversmes 81. panta kārtībā izdotiem noteikumiem Nr. 272 likuma spēkā esošā

redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

 

 

Pr.

nr.

Priekšlikumi 3. lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam ar redakcionāliem labojumiem

1

2

3.

4.

5

6

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir militārpersonai, kurai saskaņā ar šā likuma 3.pantu aprēķinātais izdienas stāžs ir:

1) ne mazāks par 20 gadiem;

2) mazāks par 20 gadiem, ja aktīvajā militārajā vai ierindas dienestā

Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārziņā esošajās struktūrvienībās nodienēti ne mazāk kā 10 gadi un tā atvaļināta no aktīvā militārā vai ierindas dienesta:

a) sakarā ar to, ka sasniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais vecums aktīvajā militārajā dienestā,

b) slimības vai veselības stāvokļa dēļ,

c) amatu skaita samazināšanas dēļ,

d) sakarā ar to, ka ir izbeidzies uz noteiktu laiku noslēgtā dienesta līguma termiņš.

(2) Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai, kura saņem citas

valsts pensiju.

 

 

 

 

................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpesonai, kura atvaļināta no aktīvā militārā dienesta sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai kurai atvaļināšana no aktīvā dienesta piemērots kā disciplinārsods.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1. pantā vārdus “aktīvā militārā dienesta” ar vārdiem “aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta” un vārdus “aktīvā dienesta” ar vārdiem “aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta”.

LR Saeimas deputāts J. Čevers

Izslēgt 2. lasījumā pieņemtā 2. panta trešās daļas rindkopu, sākot ar vārdiem “... vai kurai atvaļināšana no aktīvā dienesta piemērota kā disciplinārsods.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai, kura atvaļināta no aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai kurai atvaļināšana no aktīvā militārā dienesta vai ierindas dienesta piemērots kā disciplinārsods.”

4.pants. Militārpersonām izdienas stāžā palielinātā apmērā ieskaitāmais dienesta laiks

(1) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, palielinātā

apmērā:

1) ieskaita dienesta laiku, kas aizvadīts starptautiskajās operācijās:

a) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru konflikta zonās un kurās iesaistītajam personālam ir tiesības piedalīties karadarbībā, ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas,

b) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru

konflikta zonā un kurās iesaistītajam personālam nav tiesību piedalīties karadarbībā, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams

pašaizsardzības nolūkā, ieskaita izdienas stāžā kā divarpus dienas,

c) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās glābšanas operācijās, kuru mērķis ir likvidēt dabas katastrofu sekas, evakuēt civiliedzīvotājus no apdraudētām vietām un veikt līdzīga rakstura darbības, un starptautiskajās humānajās operācijās, kuru mērķis ir sniegt palīdzību civiliedzīvotājiem, kas cietuši karadarbības vai citu ekstremālu apstākļu rezultātā, ieskaita izdienas stāžā kā divas

dienas;

.............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 4. panta pirmās daļas 1. punktu ar ,,d” apakšpunktu šādā redakcijā:

,,d) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta konflikta zonā, pildot starptautiskā novērotāja pienākumus vai piedaloties starptautiskajās pārbaudes misijās, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 4. panta pirmās daļas 1. punktu ar ,,d” apakšpunktu šādā redakcijā:

,,d) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta konflikta zonā, pildot starptautiskā novērotāja pienākumus vai piedaloties starptautiskajās pārbaudes misijās, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;”.

5.pants. Dienesta atalgojums, no kura aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša atalgojuma

vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.

(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu, kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Svītrot 5. panta otrajā daļā vārdus ,,kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

LR Saeimas deputāts J. Čevers

5. panta otrajā daļā 2. lasījumā svītrotos vārdus “kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru Kabineta normatīvie akti” atjaunot, papildinot ar palīgteikumu ,, ..., kuru gada kopsumma nepārsniedz 30 procentus no amatalgas”.

LR Saeimas deputāti J.Ādamsons, O. Grīgs

Likumprojekta pēc otrā lasījuma 3. pants paredz: “svītrot 5. panta otrajā daļā vārdus “kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un ministru kabineta normatīvie akti”, aizstāt šo frāzi ar jaunu frāzi šādā redakcijā:

,,3. papildināt 5. panta otro daļu pēc vārdiem ”likumi un Ministru kabineta normatīvie akti” ar frāzi “un kuru summa nepārsniedz 50% no gada vidējās amatalgas katrā aprēķina gadā””.

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 5. panta otrajā daļā vārdus ,,kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti”.

 

 

 

 

..........................................................................

 

 

 

 

 

.............................................................................

4. Papildināt 5. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā norādītajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku ņem vērā šā likuma 5. panta otrajā daļā nosacīto dienesta atalgojumu, kas militārpersonas amatam bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai.”

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 4. pantā vārdu “nosacīto” ar vārdu “noteikto”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

4. Papildināt 5. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā minētajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku ņem vērā šā panta otrajā daļā noteikto dienesta atalgojumu, kas militārpersonas amatam bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai.”

6.pants. Izdienas pensijas lieluma aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

 

 

................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................

 

 

 

 

6.

LR Saeimas deputāts J. Čevers

Papildināt 6. pantu ar 9. punktu sekojošā redakcijā:

“Militārpersonām, kurām ir tiesības uz izdienas pensiju un kurām atvaļināšana no dienesta ir piemērota kā disciplinārs sods izdienas pensiju par 20 izdienas gadiem piešķir 30 procentu apmērā no šā likuma 5. pantā norādītā dienesta atalgojuma. Šīm amatpersonām, ja uz atvaļināšanas brīdi tās ir sasniegušas normatīvajos aktos noteikto maksimālo vecumu izdienas pensiju piešķir 45 procentu apmērā no likuma 5. pantā norādītā dienesta atalgojuma.”

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................

 

7.

LR Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 272 “Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, nr.16).”

Pieņemts

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 272 “Grozījumi Militārpersonu izdienas pensiju likumā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000,16. nr.).