Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Militārpersonu izdienas pensijas likumā

(Reģistra nr. 651)

Līdz Satversmes 81. panta kārtībā izdotiem noteikumiem Nr. 272 likuma spēkā esošā

redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3.

4.

5

6

 

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 2000, 9. nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Tiesības uz izdienas pensiju

(1) Tiesības uz izdienas pensiju ir militārpersonai, kurai saskaņā ar šā likuma 3.pantu aprēķinātais izdienas stāžs ir:

1) ne mazāks par 20 gadiem;

2) mazāks par 20 gadiem, ja aktīvajā militārajā vai ierindas dienestā

Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārziņā esošajās struktūrvienībās nodienēti ne mazāk kā 10 gadi un tā atvaļināta no aktīvā militārā vai ierindas dienesta:

a) sakarā ar to, ka sasniegts normatīvajos aktos noteiktais maksimālais vecums aktīvajā militārajā dienestā,

b) slimības vai veselības stāvokļa dēļ,

c) amatu skaita samazināšanas dēļ,

d) sakarā ar to, ka ir izbeidzies uz noteiktu laiku noslēgtā dienesta līguma termiņš.

(2) Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpersonai, kura saņem citas

valsts pensiju.

 

 

 

 

................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpesonai, kura atvaļināta no aktīvā militārā dienesta sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu vai kurai atvaļināšana no aktīvā dienesta piemērots kā disciplinārsods.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Saeimas deputāts J. Čevers

Izslēgt 1. punktu .

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpesonai, kura atvaļināta no aktīvā militārā dienesta sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai kurai atvaļināšana no aktīvā dienesta piemērots kā disciplinārsods.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 2. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Uz izdienas pensiju nav tiesību militārpesonai, kura atvaļināta no aktīvā militārā dienesta sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai kurai atvaļināšana no aktīvā dienesta piemērots kā disciplinārsods.”

4.pants. Militārpersonām izdienas stāžā palielinātā apmērā ieskaitāmais dienesta laiks

(1) Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, palielinātā

apmērā:

1) ieskaita dienesta laiku, kas aizvadīts starptautiskajās operācijās:

a) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru konflikta zonās un kurās iesaistītajam personālam ir tiesības piedalīties karadarbībā, ieskaita izdienas stāžā kā trīs dienas,

b) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās miera uzturēšanas operācijās, kuru mērķis ir atjaunot un uzturēt mieru

konflikta zonā un kurās iesaistītajam personālam nav tiesību piedalīties karadarbībā, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams

pašaizsardzības nolūkā, ieskaita izdienas stāžā kā divarpus dienas,

c) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta starptautiskajās glābšanas operācijās, kuru mērķis ir likvidēt dabas katastrofu sekas, evakuēt civiliedzīvotājus no apdraudētām vietām un veikt līdzīga rakstura darbības, un starptautiskajās humānajās operācijās, kuru mērķis ir sniegt palīdzību civiliedzīvotājiem, kas cietuši karadarbības vai citu ekstremālu apstākļu rezultātā, ieskaita izdienas stāžā kā divas

dienas;

.............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 4. panta pirmās daļas 1. punktu ar ,,d” apakšpunktu šādā redakcijā:

,,d) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta konflikta zonā, pildot starptautiskā novērotāja pienākumus vai piedaloties starptautiskajās pārbaudes misijās, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. Papildināt 4. panta pirmās daļas 1. punktu ar ,,d” apakšpunktu šādā redakcijā:

,,d) vienu dienesta dienu, kas aizvadīta konflikta zonā, pildot starptautiskā novērotāja pienākumus vai piedaloties starptautiskajās pārbaudes misijās, ieskaita izdienas stāžā kā divas dienas;”

5.pants. Dienesta atalgojums, no kura aprēķina izdienas pensiju

(1) Izdienas pensiju aprēķina no militārpersonas mēneša atalgojuma

vidējās summas par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas no dienesta.

(2) Dienesta atalgojumā, no kura aprēķina izdienas pensiju, ietilpst amatalga, piemaksa par dienesta pakāpi, piemaksa par izdienu, kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti.

 

 

 

 

 

 

 

3. Svītrot 5. panta otrajā daļā vārdus ,,kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti.

 

3.

 

 

LR Saeimas deputāts J. Čevers

3. punktu izteikt sekojošā redakcijā:

,, 5. panta otro daļu papildināt ar palīgteikumu....., kuru gada kopsumma nepārsniedz 50 procentus no amatalgas.”

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

3. 3. Svītrot 5. panta otrajā daļā vārdus ,,kā arī citas piemaksas, kuru veidus nosaka likumi un Ministru kabineta normatīvie akti.

 

 

 

 

..........................................................................

 

 

 

 

 

.............................................................................

4. Papildināt 5. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā norādītajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku ņem vērā šā likuma 5. panta otrajā daļā nosacīto dienesta atalgojumu, kas militārpersonas amatam bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai.”

     

4. 4. Papildināt 5. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Militārpersonai, kura dienesta laikā ir piedalījusies šā likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā norādītajās starptautiskajās operācijās, aprēķinot izdienas pensiju, par šo operāciju izpildes laiku ņem vērā šā likuma 5. panta otrajā daļā nosacīto dienesta atalgojumu, kas militārpersonas amatam bija noteikts tās pamatdienesta vietā Latvijā pirms nosūtīšanas minēto starptautisko operāciju veikšanai.”

6.pants. Izdienas pensijas lieluma aprēķināšana un līdzekļi izdienas pensijas izmaksai

 

 

................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................................................

 

 

 

 

4.

LR Saeimas deputāts J. Čevers

Papildināt 6. pantu ar 9. punktu sekojošā redakcijā:

,,Militārpersonām, kurām ir tiesības uz izdienas pensiju un kurām atvaļināšana no dienesta ir piemērota kā disciplinārs sods izdienas pensiju par 20 gadiem piešķir 30 procentu apmērā no šā likuma 5. pantā norādītā dienesta atalgojuma. Šīm amatpersonām, ja uz atvaļināšanas brīdi tās ir sasniegušas normatīvajos aktos noteikto maksimālo vecumu izdienas pensiju piešķir 45 procentu apmērā no likuma 5. pantā norādītā dienesta atalgojuma.”

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

................................................................................

 

5.

LR Saeimas deputāts J. Čevers

Papildināt 6. pantu ar 10. punktu sekojošā redakcijā:

,,Militārpersonām, kuras atvaļinātas no dienesta sakarā ar notiesājošu tiesas spriedumu izdienas pensiju par 20 izdienas gadiem piešķir 20 procentu apmērā no šā likuma 5. pantā norādītā dienesta atalgojuma.”

 

Noraidīts