Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 2.lasījumam

“Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību””

(LR Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.271)

(reģ. nr.650)

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija (dok. nr.2179)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”

     

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.; 1996, 23.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.; 1996, 23.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1)...2)...

3) nosacītā cena - Privatizācijas aģentūras, pašvaldības privatizācijas komisijas vai mantas novērtēšanas komisijas noteiktā valsts (pašvaldību) mantas sākotnējā realizācijas cena vai sākotnējā izsoles cena;

4)...

1. Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā;

“3) nosacītā cena - Privatizācijas aģentūras, pašvaldības privatizācijas komisijas vai mantas novērtēšanas komisijas noteiktā valsts (pašvaldību) mantas sākotnējā realizācijas cena vai sākotnējā cena izsolē ar augšupejošu soli;”

     

 

5) pārdošana izsolē - priekšlikums fiziskajai vai juridiskajai personai, kas par atklāti pārdodamo valsts (pašvaldību) mantu sola visaugstāko cenu, noslēgt pirkuma līgumu par minēto mantu;

6)...7)...

2.Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

“5) izsole ar augšupejošu soli - priekšlikums fiziskajai vai juridiskajai personai, kura par atklāti pārdodamo valsts (pašvaldību) mantu sola visaugstāko cenu, noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu;”.

       
 

3.Papildināt 1.pantu ar 5.1punktu šādā redakcijā:

5.1)izsole ar lejupejošu soli - priekšlikums fiziskajai vai juridiskajai personai, kura par atklāti pārdodamo valsts (pašvaldību) mantu sola visaugstāko cenu, bet ne zemāku par slepeno cenu, noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu;”.

 

 

1.

 

Deputāts V.Lauskis

Izslēgt 1.panta 5.1punktu.

 

 

 

Noraidīt

 
   

 

2.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 1., 2. un 3.pantu kā pirmo pantu šādā redakcijā:

“1. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā;

“3) nosacītā cena - Privatizācijas aģentūras, pašvaldības privatizācijas komisijas vai mantas novērtēšanas komisijas noteiktā valsts (pašvaldību) mantas sākotnējā realizācijas cena vai sākotnējā cena izsolē ar augšupejošu soli;”;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pārdošana izsolē ar augšupejošu soli - priekšlikums fiziskajai vai juridiskajai personai, kas par atklāti pārdodamo valsts (pašvaldību) mantu sola visaugstāko cenu, noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu;”;

papildināt pantu ar 5.1punktu šādā redakcijā:

“51)pārdošana izsolē ar lejupejošu soli - priekšlikums fiziskajai vai juridiskajai personai, kas par atklāti pārdodamo valsts (pašvaldību) mantu sola visaugstāko cenu, bet ne mazāku par slepeno cenu, noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu;”.

 

 

Atbalstīt

1. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) nosacītā cena - Privatizācijas aģentūras, pašvaldības privatizācijas komisijas vai mantas novērtēšanas komisijas noteiktā valsts (pašvaldību) mantas sākotnējā realizācijas cena vai sākotnējā cena izsolē ar augšupejošu soli;”;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) pārdošana izsolē ar augšupejošu soli - priekšlikums fiziskajai vai juridiskajai personai, kas par atklāti pārdodamo valsts (pašvaldību) mantu sola visaugstāko cenu, noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu;”;

 

papildināt pantu ar 5.1punktu šādā redakcijā:

“51)pārdošana izsolē ar lejupejošu soli - priekšlikums fiziskajai vai juridiskajai personai, kas par atklāti pārdodamo valsts (pašvaldību) mantu sola visaugstāko cenu, bet ne mazāku par slepeno cenu, noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu;”.

13.pants. Izsole var būt mutiska, rakstiska vai jaukta (mutiska un rakstiska).

 

4. Papildināt 13.pantu ar šāda satura tekstu:

“Izsole var būt ar augšupejošu vai lejupejošu soli.”

 

 

3.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Deputāts V.Lauskis

Izslēgt 13.pantā vārdus “vai lejupejošu”.

Deputāte A.Seile

Papildināt 13.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka to valstiski nozīmīgo objektu sarakstu, kuru mantas izsolē nevar tikt piemērota izsole ar lejupejošu soli.”

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 4.pantu kā 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Papildināt 13. pantu ar otro daļu, uzskatot līdzšinējo tekstu par pirmo daļu, šādā redakcijā:

“(2) Izsole vispirms notiek ar augšupejošu soli, bet gadījumā, kad kustamās mantas pirmā izsole vai nekustamās mantas otrā izsole bijusi nesekmīga, var rīkot izsoli ar lejupejošu soli.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt 13. pantu ar otro daļu, uzskatot līdzšinējo tekstu par pirmo daļu, šādā redakcijā:

“(2) Izsole vispirms notiek ar augšupejošu soli, bet gadījumā, kad kustamās mantas pirmā izsole vai nekustamās mantas otrā izsole bijusi nesekmīga, var rīkot izsoli ar lejupejošu soli.”

15.pants. Pirms izsoles sākšanas institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var noteikt slepeno cenu, par kuru lētāk mantu nevar pārdot. Slepenā cena glabājas slēgtā aploksnē. Slepenā cena nevar būt zemāka par nosacīto cenu.

 

5. Izteikt 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Pirms izsoles ar lejupejošo soli sākšanas institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, nosaka slepeno cenu, par kuru lētāk mantu nevar pārdot. Slepenā cena glabājas slēgtā aploksnē.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Deputāts V.Lauskis

Izslēgt 15.pantu.

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 5.pantu kā 3.pantu šādā redakcijā:

“3. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Pirms izsoles ar lejupejošu soli institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, nosaka slepeno cenu, par kuru lētāk mantu nedrīkst pārdot. Slepenā cena glabājas slēgtā aploksnē.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Pirms izsoles ar lejupejošu soli institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, nosaka slepeno cenu, par kuru lētāk mantu nedrīkst pārdot. Slepenā cena glabājas slēgtā aploksnē.”

16.pants. (1) Mantu nevar pārdot lētāk par tās nosacīto cenu vai slepeno cenu, ja tāda noteikta.

(2) Kustamajai mantai un nekustamajai mantai pēc pirmās nesekmīgās izsoles nosacīto cenu vai slepeno cenu, ja tāda noteikta, var pazemināt institūcija (amatpersona), kas apstiprina izsoles komisijas sastāvu (11.pants).

(3) Nekustamajai mantai nosacīto cenu vai slepeno cenu drīkst pazemināt ne vairāk kā par 20 procentiem.

16.pants. (1) Mantu nevar pārdot lētāk par tās nosacīto cenu vai slepeno cenu, ja tāda noteikta.

(2) Mantu vispirms piedāvā izsolē ar augšupejošu soli.

(3) Kustamajai mantai un nekustamajai mantai pēc pirmās nesekmīgās izsoles ar augšupejošu soli nosacīto cenu var pazemināt institūcija (amatpersona), kura apstiprina izsoles komisijas sastāvu (11.pants).

(4) Nekustamajai mantai pēc pirmās nesekmīgās izsoles ar augšupejošu soli nosacīto cenu drīkst pazemināt ne vairāk kā par 20 procentiem, bet pēc otrās nesekmīgās izsoles - ne vairāk kā par 60 procentiem no pirmajā izsolē noteiktās nosacītās cenas.

(5) Nekustamajai mantai pēc otrās nesekmīgās izsoles ar augšupejošu soli institūcija (amatpersona), kura apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var noteikt izsoli ar lejupejošu soli.

(6) Izsolē ar lejupejošu soli nekustamajai mantai noteiktā slepenā cena nevar būt zemāka par 60 procentiem no pirmajā izsolē ar augšupejošu soli noteiktās nosacītās cenas.

(7) Ja nekustamās mantas pēdējā izsole ar nosacītās cenas vai slepenās cenas pazeminājumu par 60 procentiem no pirmajā izsolē ar augšupejošu soli noteiktās nosacītās cenas ir bijusi nesekmīga, institūcija (amatpersona), kura apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, ierosina noteikt jaunu nosacīto cenu vai citu atsavināšanas veidu šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

10.

Saeimas Juridiskais birojs

Grozījumu 16.pantā izteikt šādā redakcijā:

“Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus “ne vairāk kā par 20 procentiem” ar vārdiem “ne vairāk kā par 60 procentiem (28.pants).”

Deputāts V.Lauskis

Izslēgt 16.panta otrajā daļā vārdu “vispirms”.

Atbildīgā komisija

Izteikt grozījumus 16.pantā kā likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus “ne vairāk kā par 20 procentiem” ar vārdiem “ne vairāk kā par 40 procentiem”.

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Atbalstīt

 

4. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdus “ne vairāk kā par 20 procentiem” ar vārdiem “ne vairāk kā par 40 procentiem”.

28.pants. (1) Ja izsole atzīta par nenotikušu, nekustamajai mantai jārīko otra izsole. Kustamajai mantai pēc pirmās nesekmīgās izsoles var izvēlēties citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

(2) Ja nav apstiprināti izsoles rezultāti (30. un 31.pants):

1) nekustamajai mantai jārīko otra izsole; otrajā izsolē nekustamās mantas vai kustamās mantas nosacīto cenu vai slepeno cenu, ja tāda bija noteikta, institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var pazemināt. Nekustamajai mantai nosacīto vai slepeno cenu drīkst pazemināt ne vairāk kā par 20 procentiem;

2) kustamajai mantai jārīko cita izsole, ja pirmajā izsolē ir nosolīta summa, kas pārsniedz nosacīto cenu vai slepeno cenu kopā ar izsoles izdevumiem. Pretējā gadījumā kustamajai mantai var izvēlēties citu atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

6. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

28.pants. (1) Ja izsole atzīta par nenotikušu, jārīko otra nekustamās mantas izsole ar augšupejošu soli. Ja otra izsole atzīta par nenotikušu, var tikt rīkota izsole ar lejupejošu soli. Pēc pirmās nesekmīgās izsoles var izvēlēties citu šajā likumā paredzēto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

(2) Ja nav apstiprināti izsoles rezultāti (30. un 31.pants):

1) rīko otru nekustamās mantas izsoli ar augšupejošu soli. Otrajā izsolē nekustamās mantas vai kustamās mantas nosacīto cenu institūcija (amatpersona), kura apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var pazemināt. Pēc pirmās nesekmīgās izsoles ar augšupejošu soli nekustamās mantas nosacīto cenu var pazemināt ne vairāk kā par 20 procentiem;

2) ja nav apstiprināti izsoles rezultāti otrajā nekustamās mantas izsolē ar augšupejošu soli, institūcija (amatpersona), kura apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var noteikt izsoli ar lejupejošu soli, turklāt mantai noteiktā slepenā cena nevar būt zemāka par 60 procentiem no pirmajā izsolē ar augšupejošu soli noteiktās nosacītās cenas;

3) jārīko cita kustamās mantas izsole, ja pirmajā izsolē ir nosolīta summa, kas pārsniedz nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem. Citā gadījumā var izvēlēties citu kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. (1) Ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var izvēlēties citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

(2) Ja nekustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, rīkojama otrā izsole ar augšupejošu soli, pazeminot nosacīto cenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija (amatpersona), kura apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var noteikt trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot nosacīto cenu ne vairāk kā par 60 procentiem vai izsoli ar lejupejošu soli, nosakot slepeno cenu ne mazāku par 60 procentiem no pirmā izsolē noteiktās nosacītās cenas. Pēc trešās nesekmīgās izsoles, institūcija (amatpersona), kura apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var ierosināt izdarīt atkārtotu novērtēšanu vai citu šajā likumā noteikto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

(3) Ja nav apstiprināti kustamās mantas izsoles rezultāti (30. un 31.pants) un pirmajā izsolē nosolītā cena pārsniedz nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīkojama cita kustamās mantas izsole. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā paredzēto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

(4) Ja nav apstiprināti nekustamās mantas izsoles rezultāti (30. un 31.pants), izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot izsoles komisijai par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par nosolīto cenu. Ja šāda paziņojuma nav, attiecīgi piemērojami šā panta otrās daļas noteikumi.”

 

Deputāts V.Lauskis

Izslēgt 28.panta pirmajā daļā teikumu “Ja otra izsole atzīta par nenotikušu, var tikt rīkota izsole ar lejupejošu soli.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 
   

 

13.

Atbildīgā komisija

Izteikt grozījumus 28.pantā kā likumprojekta 5.pantu šādā redakcijā:

“5. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. (1) Ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var izvēlēties citu šajā likumā paredzēto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

(2) Ja nekustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, rīkojama otrā izsole ar augšupejošu soli, pazeminot nosacīto cenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var noteikt trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot nosacīto cenu ne vairāk kā par 40 procentiem, vai izsoli ar lejupejošu soli, nosakot slepeno cenu ne mazāku par 60 procentiem no pirmajā izsolē noteiktās nosacītās cenas. Ja nekustamās mantas izsole ar nosacītās cenas vai slepenās cenas pazeminājumu līdz 60 procentiem no pirmajā izsolē noteiktās nosacītās cenas ir bijusi nesekmīga, institūcija(amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, ierosina izdarīt atkārtotu novērtēšanu vai noteikt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 5. pants).

(3) Ja nav apstiprināti kustamās mantas izsoles rezultāti (30. un 31.pants) un pirmajā izsolē nosolītā cena pārsniedz nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīkojama cita kustamās mantas izsole. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā paredzēto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

(4) Ja nav apstiprināti nekustamās mantas izsoles rezultāti (30. un 31. pants), attiecīgi piemērojami šā panta otrās daļas noteikumi.””

 

Atbalstīt

5. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. (1) Ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var izvēlēties citu šajā likumā paredzēto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

(2) Ja nekustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, rīkojama otrā izsole ar augšupejošu soli, pazeminot nosacīto cenu ne vairāk kā par 20 procentiem. Pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija (amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, var noteikt trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot nosacīto cenu ne vairāk kā par 40 procentiem, vai izsoli ar lejupejošu soli, nosakot slepeno cenu ne mazāku par 60 procentiem no pirmajā izsolē noteiktās nosacītās cenas. Ja nekustamās mantas izsole ar nosacītās cenas vai slepenās cenas pazeminājumu līdz 60 procentiem no pirmajā izsolē noteiktās nosacītās cenas ir bijusi nesekmīga, institūcija(amatpersona), kas apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, ierosina izdarīt atkārtotu novērtēšanu vai noteikt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 5. pants).

(3) Ja nav apstiprināti kustamās mantas izsoles rezultāti (30. un 31.pants) un pirmajā izsolē nosolītā cena pārsniedz nosacīto cenu kopā ar izsoles izdevumiem, rīkojama cita kustamās mantas izsole. Pretējā gadījumā var izvēlēties citu šajā likumā paredzēto kustamās mantas atsavināšanas veidu (3. un 7.pants).

(4) Ja nav apstiprināti nekustamās mantas izsoles rezultāti (30. un 31. pants), attiecīgi piemērojami šā panta otrās daļas noteikumi. “

37.pants.(1)Valsts (pašvaldību) mantas atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus pēc izsoles izdevumu atskaitīšanas ieskaita:

1) valsts budžetā vai valsts īpašuma privatizācijas fondā - līdzekļus, kas iegūti, atsavinot valsts nekustamo īpašumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2) valsts budžetā - līdzekļus, kas iegūti valsts kustamās mantas atsavināšanas rezultātā;

3) pašvaldību budžetā - līdzekļus, kas iegūti pašvaldību mantas atsavināšanas rezultātā.

(2) Darījumus, kurus veic valsts institūcijas vai pašvaldības, arī līgumus, kurus tās slēdz ar valsts un pašvaldību mantas ieguvējiem, un citas darbības, kas ir saistītas ar valsts vai pašvaldību mantas atsavināšanu un mantas īpašuma tiesību nodošanu jaunajam īpašniekam, atbrīvo no visiem valsts un pašvaldību noteiktajiem nodokļiem un nodevām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izslēgt 37.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 
   

 

15.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 271 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 16.nr.).

 

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 271 “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 16.nr.).

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Lagzdiņš