.Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts trešajam lasījumam

Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un komercsabaiedrību grupās (reģ. nr.649)

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

pr.

nr.

Trešajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Redakcija, kurā likumprojektu trešajā lasījumā ierosina pieņemt Sociālo un darba lietu komisija

Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un komercsabaiedrību grupās

1.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā: “Par Eiropas Kopienas komercsabiedrību un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem.”

Atbalstīt.

Par Eiropas Kopienas komercsabiedrību un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem.”

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) centrālā vadība — Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcija vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas valdošās komercsabiedrības izpildinstitūcija;

2)  dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste, Lihtenšteinas Firstiste, kā arī Eiropas Savienības kandidātvalstis;

3) Eiropas Kopienas komercsabiedrība — komercsabiedrība, kurā dalībvalstīs nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki un divās vai vairākās dalībvalstīs — ne mazāk kā 150 darbinieki katrā;

4)  Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupa — valdošās komercsabiedrības un vienas vai vairāku atkarīgo ko-mercsabiedrību kopums, kas atbilst šādām pazīmēm:

a) grupā ietilpst komercsa-biedrība, kurā dalībvalstīs nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki,

b) vismaz divas grupā ietilpstošās komercsabiedrības atrodas dažādās dalībvalstīs,

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) centrālā vadība — Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcija vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas valdošās komercsabiedrības izpildinstitūcija;

2)  dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste, Lihtenšteinas Firstiste, kā arī Eiropas Savienības kandidātvalstis;

3) Eiropas Kopienas komercsabiedrība — komercsabiedrība, kurā dalībvalstīs nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki un divās vai vairākās dalībvalstīs — ne mazāk kā 150 darbinieki katrā;

4)  Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupa — valdošās komercsabiedrības un vienas vai vairāku atkarīgo komercsabiedrību kopums, kas atbilst šādām pazīmēm:

a) grupā ietilpst komercsabiedrība, kurā dalībvalstīs nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki,

b) vismaz divas grupā ietilpstošās komercsabiedrības atrodas dažādās dalībvalstīs,

c) vismaz viena grupas komercsabiedrība ar ne mazāk kā 150 darbiniekiem atrodas vienā dalībvalstī un vismaz viena cita grupas komercsabiedrība ar ne mazāk kā 150 darbiniekiem — citā dalībvalstī.

2.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 1.panta 4.punkta apakšpunktu “c” šādā redakcijā: “c) vismaz viena grupas komercsa-biedrība, kurā nodarbināti ne mazāk kā 150 darbinieki vienā dalībvalstī un vismaz viena cita grupas komercsabiedrība, kurā nodarbināti ne mazāk kā 150 darbinieki, — citā dalībvalstī;”.

Atbalstīt.

c) vismaz viena grupas komercsabiedrība, kurā nodarbināti ne mazāk kā 150 darbinieki vienā dalībvalstī un vismaz viena cita grupas komercsabiedrība, kurā nodarbināti ne mazāk kā 150 darbinieki, — citā dalībvalstī;

 

3.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 1.pantu ar 5.apakšpunktu šādā redakcijā “5)konsultēšanās — viedokļu apmaiņa un dialogs starp darbinieku pārstāvjiem un centrālo vadību vai kādu citu attiecīgā līmeņa izpildinstitūciju.”

Atbalstīt.

5) konsultēšanās — viedokļu apmaiņa un dialogs starp darbinieku pārstāvjiem un centrālo vadību vai kādu citu attiecīgā līmeņa izpildinstitūciju.

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Kopienas komercsabiedrību vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku tiesības uz informāciju un konsultēšanos.

4.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķis ir nodrošināt darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas kopienas komercsabiedrībās un Eiropas kopienas komercsabiedrību grupās.”

Neatbalstīt.

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Kopienas komercsabiedrību vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku tiesības uz informāciju un konsultēšanos.

 

 

 

3.pants. Likuma piemērošanas joma

     

3.pants. Likuma piemērošanas joma

(1) Šis likums piemērojams Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās, ja valdošā komercsabiedrība veic komercdarbību Latvijā.

     

(1) Šis likums piemērojams Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās, ja valdošā komercsabiedrība veic komercdarbību Latvijā.

(2) Ja centrālā vadība neatrodas nevienā dalībvalstī, bet kādā dalībvalstī atrodas no centrālās vadības atkarīgās komercsabiedrības izpildinstitūcija, tad šā likuma noteikumi piemērojami gadījumos, kad atkarīgās komercsabiedrības izpildinstitūcija atrodas Latvijā.

     

(2) Ja centrālā vadība neatrodas nevienā dalībvalstī, bet kādā dalībvalstī atrodas no centrālās vadības atkarīgās komercsabiedrības izpildinstitūcija, tad šā likuma noteikumi piemērojami gadījumos, kad atkarīgās komercsabiedrības izpildinstitūcija atrodas Latvijā.

 

5.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 3.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:“(3) Šis likums nav piemērojams tirdzniecības flotes komandām.”

Daļēji atbalstīt, iestrā-dāt komisijas priekšli-kumā (6 )

(3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami kuģu apkalpēm, kas nodarbinātas uz kuģiem, kuri veic komercdarbību.

 

6.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 3.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā: “(3) Šā likuma noteikumi nav piemērojami kuģu apkalpēm, kas nodarbinātas uz kuģiem, kuri veic komercdarbību.”

Atbalstīt.

 

4.pants. Valdošā komercsabiedrība

     

4.pants. Valdošā komercsabiedrība

(1) Valdošā komercsabiedrība ir Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrība, kurai ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme vienā vai vairākās Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrībās (atkarīgajā komercsabiedrībā) un kuru cita komercsabiedrība nevar tieši vai netieši ( ... ) ietekmēt.

7.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 4.panta pirmo daļu aiz vārdiem “nevar tieši vai netieši” ar vārdu “izšķiroši”.

Atbalstīt.

(1) Valdošā komercsabiedrība ir Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrība, kurai ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme vienā vai vairākās Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrībās (atkarīgajā komercsabiedrībā) un kuru cita komercsabiedrība nevar tieši vai netieši izšķiroši ietekmēt.

 

(2) Izšķirošā ietekme pastāv, ja valdošā komercsabiedrība attiecībā pret citu komercsabiedrību tieši vai netieši:

1) ir šīs citas komercsabiedrības parakstītā kapitāla lielākās daļas turētāja;

2) kontrolē lielāko daļu balsu, kas ir saistītas ar šīs citas komercsabiedrības akcijām (kapitāla daļām);

3) var ievēlēt vai atcelt šīs citas komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu.

     

(2) Izšķirošā ietekme pastāv, ja valdošā komercsabiedrība attiecībā pret citu komercsabiedrību tieši vai netieši:

1) ir šīs citas komercsabiedrības parakstītā kapitāla lielākās daļas turētāja;

2) kontrolē lielāko daļu balsu, kas ir saistītas ar šīs citas komercsabiedrības akcijām (kapitāla daļām);

3) var ievēlēt vai atcelt šīs citas komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu.

(3) Ja vairākas Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrības vienlaikus atbilst vienam vai vairākiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, par valdošo komercsabiedrību atzīstama komercsabiedrība, kura atbilst šā panta otrās daļas 3.punktā minētajam kritērijam. Ja neviena no grupas komercsabiedrībām neatbilst šā panta otrās daļas 3.punktā minētajam kritērijam, par valdošo komercsabiedrību atzīstama komercsabiedrība, kura atbilst šā panta otrās daļas 2.punktā minētajam kritērijam, neizslēdzot iespēju pierādīt, ka būtisku ietekmi spēj īstenot cita komercsabiedrība.

8.

Juridiskais birojs

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Aizstāt 4.panta trešajā daļā vārdu “būtisku” ar vārdu “izšķirošu”.

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Ja vairākas Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrības vienlaikus atbilst vienam vai vairākiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, par valdošo komercsabiedrību atzīstama komercsabiedrība, kura atbilst šā panta otrās daļas 3.punktā minētajam kritērijam. Ja neviena no grupas komercsabiedrībām neatbilst šā panta otrās daļas 3.punktā minētajam kritērijam, par valdošo komercsabiedrību atzīstama komercsabiedrība, kura atbilst šā panta otrās daļas 2.punktā minētajam kritērijam, neizslēdzot iespēju pierādīt, ka izšķirošu ietekmi spēj īstenot cita komercsabiedrība.

 

 

(4) Valdošās komercsabiedrības tiesības attiecībā uz balsošanu un izpildinstitūcijas iecelšanu atbilstoši šā panta otrajai daļai ietver jebkuras citas atkarīgās komercsabiedrības tiesības un jebkuras tādas personas vai institūcijas tiesības, kura darbojas pati savā vārdā, bet valdošās komercsabiedrības vai jebkuras atkarīgās komercsabiedrības interesēs.

9.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Aizstāt 4.panta ceturtajā daļā vārdu “iecelšanu” ar vārdu “ievēlēšanu”.

 

Atbalstīt.

(4) Valdošās komercsabiedrības tiesības attiecībā uz balsošanu un izpildinstitūcijas ievēlēšanu atbilstoši šā panta otrajai daļai ietver jebkuras citas atkarīgās komercsabiedrības tiesības un jebkuras tādas personas vai institūcijas tiesības, kura darbojas pati savā vārdā, bet valdošās komercsabiedrības vai jebkuras atkarīgās komercsabiedrības interesēs.

(5) Neatkarīgi no šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem par valdošo komercsabiedrību netiek uzskatīta:

1) kredītiestāde, cita finansu sabiedrība vai apdrošināšanas sabiedrība, kuras komercdarbība ietver darījumus un rīcību ar vērtspapīriem pašas sabiedrības vai citu personu interesēs;

     

(5) Neatkarīgi no šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem par valdošo komercsabiedrību netiek uzskatīta:

1)kredītiestāde, cita finansu sabiedrība vai apdrošināšanas sabiedrība, kuras komercdarbība ietver darījumus un rīcību ar vērtspapīriem pašas sabiedrības vai citu personu interesēs;

2)tādu vērtspapīru īpašniece, kurus tā ieguvusi komercsabiedrībā uz noteiktu laiku, lai pēc tam pārdotu atpakaļ, paredzot, ka tā nerealizē balsstiesības attiecībā uz šiem vērtspapīriem, lai noteiktu attiecīgās komercsabiedrības konkurences darbību, vai realizē balsstiesības tikai un vienīgi, lai sagatavotu pārdošanai attiecīgo komercsabiedrību vai tās daļu, tās aktīvus vai minētos vērtspapīrus — ar nosacījumu, ka jebkura pārdošana notiek gada laikā no minēto vērtspapīru iegūšanas dienas. Saskaņā ar pieprasījumu šo periodu Eiropas Komisija var pagarināt, ja attiecīgā institūcija vai sabiedrība pierāda, ka pārdošana noteiktajā laikā pamatoti nebija iespējama;

10

 

 

 

 

 

 

 

11.

Juridiskais birojs

Aizstāt 4.panta piektās daļas 2.punktā vārdus “tādu vērtspapīru īpašniece, kurus tā ieguvusi” ar vārdiem: “2) tādu vērtspapīru turētāja, kura šos vērtspapīrus komercsabiedrībā ieguvusi”

Juridiskais birojs

Izslēgt 4.panta piektās daļas 2.punktā pēdējo teikumu.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

2)tādu vērtspapīru turētāja, kura šos vērtspapīrus komercsabiedrībā ieguvusi uz noteiktu laiku, lai pēc tam pārdotu atpakaļ, paredzot, ka tā nerealizē bals-stiesības attiecībā uz šiem vērtspapīriem, lai noteiktu attiecīgās komercsabiedrības konkurences darbību, vai realizē balsstiesības tikai un vienīgi, lai sagatavotu pārdošanai attiecīgo komercsabiedrību vai tās daļu, tās aktīvus vai minētos vērtspapīrus — ar nosacījumu, ka jebkura pārdošana notiek gada laikā no minēto vērtspapīru iegūšanas dienas;

3) finansu ieguldījumu komercsabiedrība, kuras vienīgais mērķis ir iegūt akcijas (kapitāla daļas) citās komercsabiedrībās un rīkoties ar šīm akcijām (kapitāla daļām), lai gūtu peļņu bez tiešas vai netiešas šīs komercsabiedrības piedalīšanās citu komercsabiedrību vadīšanā, neierobežojot šo komercsabiedrību tiesības, kas tām ir kā akcionāriem (kapitāla daļu turētājiem), kā arī paredzot, ka balsstiesības komercsabiedrību grupā tiek īstenotas attiecībā uz pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu iecelšanu komercsabiedrībās, kurās tai ir uzņēmumi, saglabājot pilnu investīciju vērtību un nenosakot tieši vai netieši konkurences darbību šajās komercsabiedrībās. Ierobežojumiem, kas attiecas uz šādām finansu ieguldījumu komercsabiedrībām, jābūt tādiem, kas atbilst to darbības noteikumiem, kā arī tādiem, kurus var uzraudzīt administratīva vai tiesas institūcija.

12.

 

 

 

 

 

 

13.

Juridiskais birojs

Aizstāt 4.panta piektās daļas 3.punktā vārdus “kurās tai ir uzņēmumi” ar vārdiem “kurās tai ir akcijas (kapitāla daļas)” un izslēgt pēdējo teikumu.

Juridiskais birojs

Izslēgt 4.panta piektās daļas 3.punktā pēdējo teikumu;

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

3) finansu ieguldījumu komercsabiedrība, kuras vienīgais mērķis ir iegūt akcijas (kapitāla daļas) citās komercsabiedrībās un rīkoties ar šīm akcijām (kapitāla daļām), lai gūtu peļņu bez tiešas vai netiešas šīs komercsabiedrības piedalīšanās citu komercsabiedrību vadīšanā, neierobežojot šo komercsabiedrību tiesības, kas tām ir kā akcionāriem (kapitāla daļu turētājiem), kā arī paredzot, ka balsstiesības komercsabiedrību grupā tiek īstenotas attiecībā uz pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu iecelšanu komercsabiedrībās, kurās tai ir akcijas (kapitāla daļas), saglabājot pilnu investīciju vērtību un nenosakot tieši vai netieši konkurences darbību šajās komercsabiedrībās.

(6) Izšķirošas ietekmes nav, ja likvidators vai administrators tikai pilda savas funkcijas saskaņā ar dalībvalsts normatīvo aktu, kas regulē komercsabiedrību likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu pārtraukšanu, izlīgumu ar kreditoriem vai līdzīgas darbības.

14.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Aizstāt 4.panta sestajā daļā vārdus “Izšķirošas ietekmes nav” ar vārdiem “Izšķiroša ietekme nepastāv”.

Atbalstīt.

(6) Izšķirošā ietekme nepastāv, ja likvidators vai administrators tikai pilda savas funkcijas saskaņā ar dalībvalsts normatīvo aktu, kas regulē komercsabiedrību likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu pārtraukšanu, izlīgumu ar kreditoriem vai līdzīgas darbības.

 

(7) Lai noteiktu, vai komercsabiedrība ir atzīstama par valdošo komercsabiedrību, piemērojams tās valsts normatīvais akts, kurā attiecīgā komercsabiedrība veic komercdarbību. Ja komercsabiedrība veic komercdarbību ārpus dalībvalstu teritorijas, piemērojams tās dalībvalsts norma-tīvais akts, kuras teritorijā atrodas komercsabiedrības pārstāvis, vai, ja šāda pār-stāvja nav, Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas tās komercsabiedrības centrālā vadība, kurā nodarbināts lielākais darbinieku skaits.

15.

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 4.panta septītajā daļā vārdus “tās komercsabiedrības centrālā vadība” ar vārdu “komercsabiedrība”.

Atbalstīt.

(7) Lai noteiktu, vai komercsabiedrība ir atzīstama par valdošo komercsabiedrību, piemērojams tās valsts normatīvais akts, kurā attiecīgā komercsabiedrība veic komercdarbību. Ja komercsabiedrība veic komercdarbību ārpus dalībvalstu teritorijas, piemērojams tās dalībvalsts norma-tīvais akts, kuras teritorijā atrodas komercsabiedrības pārstāvis, vai, ja šāda pārstāvja nav, Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrība, kurā nodarbināts lielākais darbinieku skaits.

II nodaļa

Eiropas Darbinieku padomes izveidošana vai (...) darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības noteikšana

16.

Juridiskais birojs

Papildināt II nodaļas nosaukumu aiz vārda ”vai” ar vārdu “citas”.

Atbalstīt

II nodaļa

Eiropas Darbinieku padomes izveidošana vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības noteikšana

5.pants. Centrālās vadības pienākums

(1) Lai nodrošinātu darbinieku informēšanu un konsultēšanos, centrālā vadība izveido Eiropas Darbinieku padomi vai nosaka citu darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtību Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās.

(2) Gadījumos, kad Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā ir viena vai vairākas Eiropas Kopienas komercsabiedrības, Eiropas Darbinieku padomi dibina tikai valdošajai komercsabiedrībai, ja vien nav panākta cita vienošanās.

17.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā: “(1) Centrālā vadība nodrošina Eiropas Darbinieku padomes izveidošanu vai nosaka citu darbinieku informēšanas un konsultēšanas kārtību Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās.”

Atbalstīt.

5.pants. Centrālās vadības pienākums

(1) Centrālā vadība nodrošina Eiropas Darbinieku padomes izveidošanu vai nosaka citu darbinieku informēšanas un konsultēšanas kārtību Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās.

(2) Gadījumos, kad Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā ir viena vai vairākas Eiropas Kopienas komercsa-biedrības, Eiropas Darbinieku padomi dibina tikai valdošajai komercsabiedrībai, ja vien nav panākta cita vienošanās.

(3) Ar konsultēšanos šā likuma izpratnē saprotama darbinieku vai to pārstāvju viedokļu apmaiņa un dialogs ar centrālo vadību vai kādu citu atbilstoša līmeņa vadību.

18.

 

 

 

 

19.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 5.panta trešo daļu, panta ceturto daļu uzskatīt par panta trešo daļu.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Ar konsultēšanos šā likuma izpratnē saprotama viedokļu apmaiņa un dialogs starp darbinieku pārstāvjiem un centrālo vadību vai kādu citu atbilstoša līmeņa vadību.”

Atbalstīt.

 

 

 

Daļēji atbalstīt. Izteikt kā 1.panta 5.punktu.

Izslēgts.

(4) Ja centrālā vadība neatrodas dalībvalstī, šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veic tās ieceltais pārstāvis Latvijā. Ja šāda pārstāvja nav, šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veic tās Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas izpildinstitūcija, kurā nodarbināts lielākais darbinieku skaits.

     

(3) Ja centrālā vadība neatrodas dalībvalstī, šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veic tās ieceltais pārstāvis Latvijā. Ja šāda pārstāvja nav, šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veic tās Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas izpildinstitūcija, kurā nodarbināts lielākais darbinieku skaits.

6.pants. Centrālās vadības pienākums nodrošināt informāciju

(1) Centrālā vadība pēc darbinieku vai to pārstāvju pieprasījuma sniedz informāciju par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās un to izvietojumu dalībvalstīs.

(2) Darbinieku skaits tiek aprēķināts no vidējā darbinieku skaita pēdējo divu kalendāro gadu laikā.

20.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 6.panta nosaukumu šādi ” Informācijas sniegšana”

Atbalstīt.

6.pants. Informācijas sniegšana

(1) Centrālā vadība pēc darbinieku vai viņu pārstāvju pieprasījuma sniedz informāciju par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās un to izvietojumu dalībvalstīs.

(2) Darbinieku skaits tiek aprēķināts no vidējā darbinieku skaita pēdējo divu kalendāro gadu laikā.

7.pants. Speciālās sarunu grupas izveidošana

(1) Lai rīkotu sarunas ar centrālo vadību par Eiropas Darbinieku padomes izveidošanu vai par citas informēšanas un konsultēšanās kārtības iedibināšanu, pēc centrālās vadības iniciatīvas vai pēc centrālajai vadībai iesniegta darbinieku vai to pārstāvju rakstveida pieprasījuma izveido speciālo sarunu grupu. Pieprasījumu paraksta ne mazāk kā 100 darbinieki vai to pārstāvji vismaz divās Eiropas Kopienas komercsabiedrībās, kas atrodas divās dažādās dalībvalstīs. Ja tiek iesniegti vairāki pieprasījumi, paraksti skaitāmi kopā.

(2) Ja šāds pieprasījums iesniegts Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai, kas atrodas Latvijā, tā attiecīgo pieprasījumu nekavējoties nodod centrālajai vadībai un informē par to darbiniekus vai darbinieku pārstāvjus.

(3) Centrālā vadība informē darbiniekus vai to pārstāvjus, kā arī Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūciju, kas atrodas kādā no dalībvalstīm, par speciālās sarunu grupas izveidošanu.

   

Precizēt panta redakciju.

7.pants. Speciālās sarunu grupas izveidošana

(1) Lai rīkotu sarunas ar centrālo vadību par Eiropas Darbinieku padomes izveidošanu vai par citas informēšanas un konsultēšanās kārtības iedibināšanu, pēc centrālās vadības iniciatīvas vai pēc centrālajai vadībai iesniegta darbinieku vai viņu pārstāvju rakstveida pieprasījuma izveido speciālo sarunu grupu. Pieprasījumu paraksta ne mazāk kā 100 darbinieki vai viņu pārstāvji vismaz divās Eiropas Kopienas komercsabiedrībās, kas atrodas divās dažādās dalībvalstīs. Ja tiek iesniegti vairāki pieprasījumi, paraksti skaitāmi kopā.

(2) Ja šāds pieprasījums iesniegts Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai, kas atrodas Latvijā, tā attiecīgo pieprasījumu nekavējoties nodod centrālajai vadībai un informē par to darbiniekus vai viņu pārstāvjus.

(3) Centrālā vadība informē darbiniekus vai viņu pārstāvjus, kā arī Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūciju, kas atrodas kādā no dalībvalstīm, par speciālās sarunu grupas izveidošanu.

8.pants. Speciālās sarunu grupas uzdevums

(1) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība rakstveidā noslēdz vienošanos, kurā nosaka Eiropas Darbinieku padomes sastāvu, funkcijas un pilnvaru laiku vai pasākumus, kas veicami, lai īstenotu darbinieku informēšanu un konsultēšanos.

(2) Centrālā vadība laikus nodrošina speciālo sarunu grupu ar tās uzdevumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un dokumentiem. Centrālā vadība un speciālā sarunu grupa sadarbojas, lai noslēgtu šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos.

21.

 

 

 

 

22.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 8.pantu (izteikts kā likumprojekta 11.pants), attiecīgi mainīt pantu numerāciju.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus “lai īstenotu darbinieku informēšanu un konsultēšanos” ar vārdiem “lai iedibinātu kārtību, kādā tiek īstenota darbinieku informēšana un konsultēšanās”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

Aatbalstīt, iestrādāt atbildīgās komisijas priekšlikumā ( 26 )

Izslēgts.

(3) Lai noslēgtu šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos, centrālā vadība organizē sarunas ar speciālo sarunu grupu un par to paziņo Eiropas Kopienas komercsabiedrību izpildinstitūcijām. Speciālā sarunu grupa, ja nepieciešams, ir tiesīga sarunās pieaicināt ekspertus.

(4) Speciālā sarunu grupa ir tiesīga ar vismaz divām trešdaļām no klātesošo locekļu balsu skaita pieņemt lēmumu nesākt sarunas saskaņā ar šā panta trešo daļu vai izbeigt jau iesāktās sarunas. Šāds lēmums aptur šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanu. Jaunu pieprasījumu organizēt sarunas ar speciālo sarunu grupu centrālā vadība vai speciālā sarunu grupa drīkst izteikt ne agrāk kā divus gadus pēc konkrētā lēmuma pieņemšanas, ja ieinteresētās puses nevienojas par īsāku periodu.

(5) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība savstarpēji vienojas par detalizētiem sarunu noteikumiem. Ja šāda vienošanās nav noslēgta, speciālā sarunu grupa un centrālā vadība pirmās sēdes protokolā nosaka kārtību, kādā organizējamas turpmākās sarunas. Speciālās sarunu grupas un centrālās vadības sēžu protokolus paraksta abu pušu pilnvarotie pārstāvji.

23.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Aizstāt 8.panta ceturtajā daļā vārdu “klātesošo” ar vārdu “visu”.

Atbalstīt, iestrādāt atbildīgās komisijas priekšlikumā (26 )

 

9.pants. Speciālās sarunu grupas sastāvs

(1) Speciālajā sarunu grupā ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā 17 locekļi.

(2)  Speciālajā sarunu grupā iekļauj vismaz vienu pārstāvi no tās dalībvalsts, kurā Eiropas Kopienas komercsabiedrībai ir viena vai vairākas komercsabiedrības vai kurā Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupai ir valdošā komercsabiedrība vai viena vai vairākas atkarīgās komercsabiedrības, kā arī papildus:

1) vienu pārstāvi no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 25 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku;

2) divus pārstāvjus no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 50 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku;

3)  trīs pārstāvjus no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 75 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku.

(3) Ja speciālā sarunu grupa un centrālā vadība par to īpaši vienojas, speciālajā sarunu grupā iekļauj arī citu valstu darbinieku pārstāvjus, nosakot to skaitu un statusu.

     

8.pants. Speciālās sarunu grupas sastāvs

(1) Speciālajā sarunu grupā ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā 17 locekļi.

(2) Speciālajā sarunu grupā iekļauj vismaz vienu pārstāvi no tās dalībvalsts, kurā Eiropas Kopienas komercsabiedrībai ir viena vai vairākas komercsabiedrības vai kurā Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupai ir valdošā komercsabiedrība vai viena vai vairākas atkarīgās komercsabiedrības, kā arī papildus:

1) vienu pārstāvi no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 25 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku;

2) divus pārstāvjus no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 50 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku;

3) trīs pārstāvjus no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 75 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku.

(3) Ja speciālā sarunu grupa un centrālā vadība par to īpaši vienojas, speciālajā sarunu grupā iekļauj arī citu valstu darbinieku pārstāvjus, nosakot to skaitu un statusu.

10.pants. Darbinieku pārstāvju ievēlēšana speciālajā sarunu grupā

Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās speciālās sarunu grupas dalībniekus, kuri pārstāv darbiniekus Latvijā, saskaņā ar šo likumu vai citas dalībvalsts normatīvo aktu ievēlē kā darbinieku pārstāvjus.

24.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās speciālās sarunu grupas locekļus, kuri pārstāv darbiniekus Latvijā, ievēlē kā darbinieku pārstāvjus likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt.

9.pants. Darbinieku pārstāvju ievēlēšana speciālajā sarunu grupā

Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās speciālās sarunu grupas locekļus, kuri pārstāv darbiniekus Latvijā, ievēlē kā darbinieku pārstāvjus likumā noteiktajā kārtībā.

11.pants. Informācija par speciālās sarunu grupas dalībniekiem

Speciālā sarunu grupa nekavējoties informē centrālo vadību par speciālās sarunu grupas locekļiem un norāda viņu vārdu, uzvārdu, adresi, kā arī komercsabiedrību, kuru attiecīgā persona pārstāv. Centrālā vadība šo informāciju nodod Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai un darbinieku pārstāvjiem, kā arī darbinieku arodbiedrībām, kas pārstāv darbinieku intereses komercsabiedrībā Latvijā.

25.

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 11. pantā vārdus “darbinieku pārstāvjiem, kā arī darbinieku arodbiedrībām, kas pārstāv darbinieku intereses komercsabiedrībā Latvijā” ar vārdiem “darbinieku pārstāvjiem komercsabiedrībā Latvijā. “

Atbalstīt.

10.pants. Informācija par speciālās sarunu grupas dalībniekiem

Speciālā sarunu grupa nekavējoties informē centrālo vadību par šīs grupas locekļiem un norāda viņu vārdu, uzvārdu, adresi, kā arī komercsabiedrību, kuru attiecīgā persona pārstāv. Centrālā vadība šo informāciju nodod Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai un darbinieku pārstāvjiem komercsabiedrībā Latvijā.

 

 

 

26.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumu ar jaunu 11.pantu, iekļaujot tajā 8.panta normas, šādā redakcijā:

“11.pants. Speciālās sarunu grupas un centrālās vadības vienošanās noslēgšana

(1) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība rakstveidā noslēdz vienošanos par Eiropas Darbinieku padomes izveidošanu vai par pasākumiem, kas veicami, lai iedibinātu kārtību, kādā notiek darbinieku informēšana un konsultēšanās.

(2) Centrālā vadība laikus nodrošina speciālo sarunu grupu ar tās uzdevumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un dokumentiem.

(3) Lai noslēgtu šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos, centrālā vadība organizē sarunas ar speciālo sarunu grupu un par to paziņo Eiropas Kopienas komercsabiedrību izpildinstitūcijām. Speciālā sarunu grupa ir tiesīga, ja nepieciešams, sarunās pieaicināt ekspertus.

(4) Speciālā sarunu grupa ir tiesīga ar vismaz divām trešdaļām no visu locekļu balsu skaita pieņemt lēmumu nesākt sarunas saskaņā ar šā panta trešo daļu vai izbeigt jau iesāktās sarunas. Šāds lēmums aptur šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanu. Jaunu pieprasījumu organizēt sarunas ar speciālo sarunu grupu centrālā vadība vai speciālā sarunu grupa drīkst izteikt ne agrāk kā divus gadus pēc konkrētā lēmuma pieņemšanas, ja ieinteresētās puses nevienojas par īsāku periodu.

(5) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība savstarpēji vienojas par detalizētiem sarunu noteikumiem. Ja šāda vienošanās nav noslēgta, speciālā sarunu grupa un centrālā vadība pirmās sēdes protokolā nosaka kārtību, kādā organizējamas turpmākās sarunas. Speciālās sarunu grupas un centrālās vadības sēžu protokolus paraksta abu pušu pilnvarotie pārstāvji.

 

Atbalstīt.

11.pants. Speciālās sarunu grupas un centrālās vadības vienošanās noslēgšana

(1) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība rakstveidā noslēdz vienošanos par Eiropas Darbinieku padomes izveidošanu vai par pasākumiem, kas veicami, lai iedibinātu kārtību, kādā notiek darbinieku informēšana un konsultēšanās.

(2) Centrālā vadība laikus nodrošina speciālo sarunu grupu ar tās uzdevumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un dokumentiem.

(3) Lai noslēgtu šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos, centrālā vadība organizē sarunas ar speciālo sarunu grupu un par to paziņo Eiropas Kopienas komercsabiedrību izpildinstitūcijām. Speciālā sarunu grupa ir tiesīga, ja nepieciešams, sarunās pieaicināt ekspertus.

(4) Speciālā sarunu grupa ir tiesīga ar vismaz divām trešdaļām no visu locekļu balsu skaita pieņemt lēmumu nesākt sarunas saskaņā ar šā panta trešo daļu vai izbeigt jau iesāktās sarunas. Šāds lēmums aptur šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanu. Jaunu pieprasījumu organizēt sarunas ar speciālo sarunu grupu centrālā vadība vai speciālā sarunu grupa drīkst izteikt ne agrāk kā divus gadus pēc konkrētā lēmuma pieņemšanas, ja ieinteresētās puses nevienojas par īsāku periodu.

(5) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība savstarpēji vienojas par detalizētiem sarunu noteikumiem. Ja šāda vienošanās nav noslēgta, speciālā sarunu grupa un centrālā vadība pirmās sēdes protokolā nosaka kārtību, kādā organizējamas turpmākās sarunas. Speciālās sarunu grupas un centrālās vadības sēžu protokolus paraksta abu pušu pilnvarotie pārstāvji.

12.pants. Speciālās sarunu grupas darbība un ar to saistītie izdevumi

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu.

(2) Speciālā sarunu grupa no tās locekļu vidus ievēlē speciālās sarunu grupas priekšsēdētāju.

(3) Speciālajai sarunu grupai pirms tikšanās ar centrālo vadību ir tiesības rīkot atsevišķu tikšanos, kurā nepiedalās centrālās vadības pārstāvji.

     

12.pants. Speciālās sarunu grupas darbība un ar to saistītie izdevumi

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot šā likuma 11.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu.

(2) Speciālā sarunu grupa no tās locekļu vidus ievēlē speciālās sarunu grupas priekšsēdētāju.

(3) Speciālajai sarunu grupai pirms tikšanās ar centrālo vadību ir tiesības rīkot atsevišķu tikšanos, kurā nepiedalās centrālās vadības pārstāvji.

(4) Centrālā vadība sedz izdevumus, kas saistīti ar:

1) speciālās sarunu grupas izveidošanu un darbību;

2) speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanu;

3) sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana), kā arī speciālās sarunu grupas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem;

4)  viena eksperta pieaicināšanu.

27.

 

 

 

 

 

 

 

28.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 12.panta 4.punktu aiz vārda “pieaicināšanu” ar vārdiem “speciālās sarunu grupas uzdevumu izpildes nodrošināšanai”.

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Izdevumus, kas saistīti ar speciālās sarunu grupas izveidošanu un darbību, arī ar tās locekļu ievēlēšanu, ar sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana), kā arī speciālās sarunu grupas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem; ar viena eksperta pieaicināšanu speciālās sarunu grupas uzdevumu izpildes nodrošināšanai, sedz centrālā vadība.”

Atbalstīt.

Iestrādāt atbildīgās komisijas priekšl-ikumā (28 )

Atbalstīt.

(4) Izdevumus, kas saistīti ar speciālās sarunu grupas izveidošanu un darbību, arī ar tās locekļu ievēlēšanu, ar sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana), kā arī speciālās sarunu grupas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem, ar viena eksperta pieaicināšanu speciālās sarunu grupas uzdevumu izpildes nodrošināšanai, sedz centrālā vadība

13.pants. Vienošanās saturs

Vienošanās, kas, ievērojot pušu brīvprātības principu, noslēgta starp speciālo sarunu grupu un centrālo vadību, nosaka:

1)  Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrības uzņēmumus, uz kuriem šī vienošanās attiecas;

2)  Eiropas Darbinieku padomes sastāvu, amatu sadali, locekļu skaitu un pilnvaru laiku;

3)  Eiropas Darbinieku padomes funkcijas, informēšanas un konsultēšanās kārtību;

4)  Eiropas Darbinieku padomes sēžu norises vietu, sēžu biežumu un ilgumu;

5)  Eiropas Darbinieku padomei piešķiramos finansiālos un materiālos resursus;

6)  vienošanās spēkā esamības laiku un kārtību, kādā tiek pagarināta vienošanās, kā arī izdarīti grozījumi vienošanās noteikumos.

29.

Juridiskais birojs

Izteikt 13.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) Eiropas Kopienas komercsabiedrību vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu, kā arī tajās ietilpstošās komercsabiedrības, uz kurām attiecas šī vienošanās;”

Atbalstīt.

13.pants. Vienošanās saturs

Vienošanās, kas, ievērojot pušu brīvprātības principu, noslēgta starp speciālo sarunu grupu un centrālo vadību, nosaka:

1)  Eiropas Kopienas komercsabiedrību vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu, kā arī tajās ietilpstošās komercsabiedrības, uz kurām attiecas šī vienošanās;

2)  Eiropas Darbinieku padomes sastāvu, amatu sadali, locekļu skaitu un pilnvaru laiku;

3)  Eiropas Darbinieku padomes funkcijas un kārtību, kādā tiek informēta Eiropas Darbinieku padome un konsultējas ar to;

4)  Eiropas Darbinieku padomes sēžu norises vietu, sēžu biežumu un ilgumu;

5)  Eiropas Darbinieku padomei piešķiramos finansiālos un materiālos resursus;

6)  vienošanās spēkā esamības laiku un kārtību, kādā tiek pagarināta vienošanās, kā arī izdarīti grozījumi tās noteikumos.

14.pants. Cita informēšanas un konsultēšanās kārtība

(1) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība Eiropas Darbinieku padomes vietā var izveidot vienu vai vairākus citus informēšanas un konsultēšanās mehānismus tādu starptautisku jautājumu risināšanai, kuri būtiski skar darbinieku intereses. Šādā gadījumā, izstrādājot šā likuma 8.panta pirmajā daļā minēto vienošanos, nosaka, kādu metodi darbinieku pārstāvji lieto, lai rīkotu apspriedes un izskatītu iegūto informāciju. Šāda vienošanās slēdzama rakstveidā.

30.

 

 

 

 

 

31.

Juridiskais birojs

Izslēgt 14.panta pirmajā daļā vārdus “Eiropas Darbinieku padomes vietā”.

 

Juridiskais birojs

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izslēgt 14.panta pirmajā daļā pēdējo teikumu.

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

14.pants. Cita informēšanas un konsultēšanās kārtība

 Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība var izveidot vienu vai vairākus citus informēšanas un konsultēšanās mehānismus tādu starptautisku jautājumu risināšanai, kuri būtiski skar darbinieku intereses. Šādā gadījumā, izstrādājot šā likuma 11.panta pirmajā daļā minēto vienošanos, nosaka, kādu metodi darbinieku pārstāvji izmanto, lai rīkotu apspriedes un izskatītu iegūto informāciju.

(2) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība vai darbinieku pārstāvji var izbeigt noslēgto vienošanos, ja vismaz sešus mēnešus iepriekš par to ir informēta otra puse.

32.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izslēgt 14.panta otro daļu.

Atbalstīt.

Izslēgts.

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 15.pantu, mainot turpmāko pantu numerāciju, izsakot to šādā redakcijā:

“Vienošanās noteikumu attiecināšana

(1) Vienošanās, kas noslēgta starp centrālo vadību un speciālo sarunu grupu, ir saistoša visiem Eiropas kopienas komercsabiedrību un komercsabiedrību grupu uzņēmumiem, kā arī attiecīgajiem darbiniekiem visā vienošanās darbības laikā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā vienošanās slēdzama rakstveidā.”

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 15.pantu šādā redakcijā: “15.pants. Vienošanās noteikumu attiecināšana

Vienošanās, kas noslēgta starp centrālo vadību un speciālo sarunu grupu, ir saistoša visām Eiropas Kopienas komercsabiedrībām un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrībām. “

 

Daļēji atbalstīt, iestrā-dāt atbildīgās komisi-jas priekšlikumā (34 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

15.pants. Vienošanās noteikumu attiecināšana

Vienošanās, kas noslēgta starp centrālo vadību un speciālo sarunu grupu, ir saistoša visām Eiropas Kopienas komercsabiedrībām un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrībām.

 

15.pants. Citi noteikumi attiecībā

uz venošanās piemērošanu, izbeig

šanu un pagarināšanu

Ja puses nevar vienoties par vienošanās noteikumu piemērošanu, vienošanās izbeigšanu vai tās termiņa pagarināšanu, piemērojami šādi noteikumi:

1)  ja nav noteikts vienošanās termiņš, uzskata, ka vienošanās noslēgta uz nenoteiktu laiku;

2)  ja vienošanās termiņš izbeidzies un neviena puse neierosina noslēgt jaunu vienošanos, termiņš uzskatāms par pagarinātu uz tādu pašu laika periodu, uz kādu vienošanās bija noslēgta;

3)  neatkarīgi no vienošanās izbeigšanas iemesla tās noteikumi ir piemērojami līdz citas vienošanās noslēgšanai.

35.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā: “Citi noteikumi attiecībā uz vienošanās piemērošanu, pagarināšanu, izbeigšanu un jaunas vienošanās noslēgšanu

Ja šā likuma 13. vai 14.pantā minētā vienošanās neietver noteikumus par tās piemērošanu, pagarināšanu, izbeigšanu vai jaunas vienošanās noslēgšanu, piemērojami šādi noteikumi:

1) uzskatāms, ka noslēgtā vienošanās piemērojama uz nenoteiktu laiku;

2) centrālā vadība un Eiropas Darbinieku padome vai darbinieku pārstāvji, kuri darbojas saskaņā ar citu darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtību, var izbeigt vienošanās darbību vismaz sešus mēnešus pirms tās darbības termiņa iztecēšanas, attiecīgi informējot otru līgumslēdzēju pusi;

3) ja šī vienošanās tiek piemērota uz nenoteiktu laiku vai tajā nav ietverts noteikums par šīs vienošanās darbību uz noteiktu laiku, centrālā vadība un Eiropas Darbinieku padome vai darbinieku pārstāvji, kuri darbojas saskaņā ar citu darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtību, to var izbeigt vismaz sešus mēnešus pirms katru četru gadu perioda, kas skaitāms no dienas, kad vienošanās stājusies spēkā;

4) ja vienošanās termiņš izbeidzies un neviena no pusēm neierosina noslēgt jaunu vienošanos, termiņš uzskatāms par pagarinātu uz tādu pašu laika periodu, uz kādu vienošanās bija noslēgta;

5) ja vienošanās termiņš ir iztecējis vai vienošanās ir izbeigta, tās noteikumi ir piemērojami līdz jaunas vienošanās noslēgšanai vai līdz brīdim, kad tiek piemēroti šā likuma III.nodaļas noteikumi;

6) Eiropas Darbinieku padomei ir tiesības speciālās sarunu grupas vietā no jauna noslēgt vienošanos, kuras termiņš ir izbeidzies vai kura ir izbeigta, kā arī pieņemt šā likuma 11.panta ceturtajā daļā minētos lēmumus. Ja ir paredzēts noslēgt jaunu vienošanos, lai iedibinātu citu informēšanas un konsultēšanās kārtību, izveidojama jauna speciālā sarunu grupa saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

Atbalstīt.

Precizēt redakciju.

16.pants. Citi noteikumi attiecībā uz vienošanās piemērošanu, pagarināšanu, izbeigšanu un jaunas vienošanās noslēgšanu

Ja šā likuma 11.pantā minētā vienošanās neietver noteikumus par tās piemērošanu, pagarināšanu, izbeigšanu vai jaunas vienošanās noslēgšanu, piemērojami šādi noteikumi:

1) uzskatāms, ka noslēgtā vienošanās piemērojama uz nenoteiktu laiku;

2) centrālā vadība un Eiropas Darbinieku padome vai darbinieku pārstāvji, kuri darbojas saskaņā ar citu darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtību, var izbeigt vienošanās darbību vismaz sešus mēnešus pirms tās darbības termiņa izbeigšanās, attiecīgi informējot otru pusi;

3) ja šī vienošanās tiek piemērota uz nenoteiktu laiku vai tajā nav ietverts noteikums par šīs vienošanās darbību uz noteiktu laiku, centrālā vadība un Eiropas Darbinieku padome vai darbinieku pārstāvji, kuri darbojas saskaņā ar citu darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtību, to var izbeigt vismaz sešus mēnešus pirms katru četru gadu perioda, kas skaitāms no dienas, kad vienošanās stājusies spēkā;

4) ja vienošanās termiņš izbeidzies un neviena no pusēm neierosina noslēgt jaunu vienošanos, termiņš uzskatāms par pagarinātu uz tādu pašu laika periodu, uz kādu vienošanās bija noslēgta;

5) ja vienošanās termiņš ir izbeidzies vai vienošanās ir izbeigta, tās noteikumi ir piemērojami līdz jaunas vienošanās noslēgšanai vai līdz brīdim, kad tiek piemēroti šā likuma 17.panta noteikumi;

6) Eiropas Darbinieku padomei ir tiesības speciālās sarunu grupas vietā no jauna noslēgt vienošanos, kuras termiņš ir izbeidzies vai kura ir izbeigta, kā arī pieņemt šā likuma 11.panta ceturtajā daļā minētos lēmumus. Ja ir paredzēts noslēgt jaunu vienošanos, lai iedibinātu citu informēšanas un konsultēšanās kārtību, izveidojama jauna speciālā sarunu grupa saskaņā ar šā likuma 7.pantu.

III nodaļa

Eiropas Darbinieku padomes izveidošanas un darbības īpašie noteikumi

     

III nodaļa

Eiropas Darbinieku padomes iveidošanas un darbības īpašie noteikumi

16.pants. Īpašo noteikumu piemērošana

Eiropas Darbinieku padomes izveidošanas īpašos noteikumus piemēro, ja:

1) par šādu noteikumu piemērošanu vienojas speciālā sarunu grupa un centrālā vadība;

2) centrālā vadība sešu mēnešu laikā no šā likuma 7.panta pirmajā daļā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas atsakās sākt sarunas;

3) speciālā sarunu grupa un centrālā vadība triju gadu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas nav noslēgusi šā likuma 8.panta pirmajā daļā minēto rakstveida vienošanos.

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

38.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 16.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) puses triju gadu laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas nav noslēgušas šā likuma 13. vai 14.pantā minēto vienošanos un speciālā sarunu grupa nav pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šā likuma 8.panta ceturto daļu.”

Juridiskais birojs

Izslēgt 16.panta 3.punktā vārdu “rakstveida”.

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 16.panta (pēc jaunās numerācijas 17.panta) 3.punktu šādā redakcijā:

“3)puses triju gadu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas nav noslēgušas šā likuma 11.pantā minēto vienošanos.”

Daļēji atbalstīt iestrādāt atbildīgas komisijas priekšlikumā (38 )

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

17.pants. Īpašo noteikumu piemērošana

Eiropas Darbinieku padomes izveidošanas īpašos noteikumus piemēro, ja:

1) par šādu noteikumu piemērošanu vienojas speciālā sarunu grupa un centrālā vadība;

2) centrālā vadība sešu mēnešu laikā no šā likuma 7.panta pirmajā daļā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas atsakās sākt sarunas;

3) puses triju gadu laikā no attiecīgā

pieprasījuma iesniegšanas dienas nav

noslēgušas šā likuma 11.pantā minēto

vienošanos.

17.pants. Eiropas Darbinieku padomes sastāvs

(1) Eiropas Darbinieku padomes sastāvā ir Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieki, kurus no sava vidus ievēlē darbinieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

(2) Eiropas Darbinieku padomē ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā 30 locekļi.

(3)  Eiropas Darbinieku padomi izveido, ievērojot šā likuma 9.panta otrās un trešās daļas noteikumus.

     

18.pants. Eiropas Darbinieku padomes sastāvs

(1) Eiropas Darbinieku padomes sastāvā ir Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieki, kurus no sava vidus ievēlē darbinieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

(2) Eiropas Darbinieku padomē ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā 30 locekļi.

(3)  Eiropas Darbinieku padomi izveido, ievērojot šā likuma 8.panta otrās un trešās daļas noteikumus.

(4) Eiropas Darbinieku padome par savu sastāvu informē centrālo vadību, kā arī citu attiecīgā līmeņa vadību.

39.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 17.panta ceturto daļu.

Atbalstīt.

Izlēgts.

18.pants. Eiropas Darbinieku padomes dibināšanas sapulce

(1) Centrālā vadība pēc Eiropas Darbinieku padomes locekļu ievēlēšanas nekavējoties organizē dibināšanas sapulci, kurā pieņem Eiropas Darbinieku padomes darbības noteikumus, kā arī no Eiropas Darbinieku padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

(2) Eiropas Darbinieku padomi pārstāv padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā — priekšsēdētāja vietnieks.

(3) Eiropas Darbinieku padome savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

19.pants. Sarunu sākšana

Četrus gadus pēc dibināšanas sapulces Eiropas Darbinieku padome ar vienkāršu balsu vairākumu nolemj, vai sākt sarunas ar centrālo vadību par šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanu vai arī turpmāk piemērot šā likuma 16.pantā noteiktos īpašos noteikumus. Ja Eiropas Darbinieku padome nolemj sākt sarunas par vienošanās noslēgšanu, tai ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kā speciālajai sarunu grupai.

     

19.pants. Eiropas Darbinieku padomes dibināšanas sapulce

(1) Centrālā vadība pēc Eiropas Darbinieku padomes locekļu ievēlēšanas nekavējoties organizē dibināšanas sapulci, kurā pieņem Eiropas Darbinieku padomes darbības noteikumus, kā arī no Eiropas Darbinieku padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

(2) Eiropas Darbinieku padomi pārstāv padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā — priekšsēdētāja vietnieks.

(3) Eiropas Darbinieku padome savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

20.pants. Sarunu sākšana

Četrus gadus pēc dibināšanas sapulces Eiropas Darbinieku padome ar vienkāršu balsu vairākumu izlemj, vai sākt sarunas ar centrālo vadību par šā likuma 11.panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanu vai arī turpmāk piemērot šā likuma 17.panta īpašos noteikumus. Ja Eiropas Darbinieku padome nolemj sākt sarunas par vienošanās noslēgšanu, tai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā speciālajai sarunu grupai.

20.pants. Eiropas Darbinieku padomes locekļu pilnvaru laiks

(1) Eiropas Darbinieku padomes locekļu pilnvaru laiks ir četri gadi, ja vien tas netiek pārtraukts pirms šā termiņa beigām pēc kāda padomes locekļa iniciatīvas vai citu iemeslu dēļ (sakarā ar rīcībspējas zaudēšanu, atteikšanos pildīt savus pienākumus, ilgstošu slimību, šā likuma noteikumu pārkāpšanu un citos gadījumos).

(2) Reizi divos gados, sākot no Eiropas Darbinieku padomes dibināšanas sapulces dienas, centrālā vadība pārliecinās, vai darbinieku skaits kādā no dalībvalstīm ir ievērojami mainījies un Eiropas Darbinieku padomes sastāvā izdarāmi grozījumi, ievērojot šā likuma 17.panta trešās daļas noteikumus. Centrālā vadība informē Eiropas Darbinieku padomi par iegūtajiem rezultātiem

     

21.pants. Eiropas Darbinieku padomes locekļu pilnvaru laiks

(1) Eiropas Darbinieku padomes locekļu pilnvaru laiks ir četri gadi, ja vien tas netiek pārtraukts pirms šā termiņa beigām pēc kāda padomes locekļa iniciatīvas vai citu iemeslu dēļ (sakarā ar rīcībspējas zaudēšanu, atteikšanos pildīt savus pienākumus, ilgstošu slimību, šā likuma noteikumu pārkāpšanu un citos gadījumos).

(2) Reizi divos gados, sākot no Eiropas Darbinieku padomes dibināšanas sapulces dienas, centrālā vadība pārliecinās, vai darbinieku skaits kādā no dalībvalstīm ir būtiski mainījies un vai Eiropas Darbinieku padomes sastāvā izdarāmi grozījumi, ievērojot šā likuma 18.panta trešās daļas noteikumus. Centrālā vadība informē Eiropas Darbinieku padomi par iegūto informāciju.

21.pants. Eiropas Darbinieku padomes apspriedes ar centrālo vadību

Eiropas Darbinieku padome vismaz reizi gadā rīko apspriedes ar centrālo vadību, lai saņemtu informāciju un konsultētos, pamatojoties uz ziņojumu, ko sniedz centrālā vadība par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām. Apspriedes norises vieta un laiks tiek saskaņoti ar centrālo vadību. Eiropas Darbinieku padome organizē papildu apspriedi, ja tam piekrīt centrālā vadība. Eiropas Darbinieku padomes un centrālās vadības apspriedes ir slēgtas.

 

     

22.pants. Eiropas Darbinieku padomes apspriedes ar centrālo vadību

Eiropas Darbinieku padome vismaz reizi gadā rīko apspriedes ar centrālo vadību, lai saņemtu informāciju un konsultētos, pamatojoties uz ziņojumu, ko sniedz centrālā vadība par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām. Apspriedes norises vietu un laiku saskaņo ar centrālo vadību. Eiropas Darbinieku padome organizē papildu apspriedi, ja tam piekrīt centrālā vadība. Eiropas Darbinieku padomes un centrālās vadības apspriedes ir slēgtas.

 

 

 

 

22.pants. Informācija par Eiropas Darbinieku padomes locekļiem

Eiropas Darbinieku padome vai speciālā sarunu grupa nekavējoties informē centrālo vadību par Eiropas Darbinieku padomes locekļiem (vārds, uzvārds, adrese) un uzņēmumiem, kurus attiecīgās personas pārstāv. Centrālā vadība šo informāciju nodod Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai un darbinieku pārstāvjiem, kā arī arodbiedrībām, kas pārstāv uzņēmumus Latvijā.

40.

 

 

 

 

 

 

41.

Juridiskais birojs

Aizstāt 22.pantā vārdu “uzņēmumiem” ar vārdu “komercsabiedrībām” ;

 

Sociālo un darba lietu komisija

Aizstāt 22.pantā vārdus “darbinieku pārstāvjiem, kā arī arodbiedrībām, kas pārstāv uzņēmumus Latvijā” ar vārdiem “darbinieku pārstāvjiem komercsabiedrībā Latvijā.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

23.pants. Informācija par Eiropas Darbinieku padomes locekļiem

Eiropas Darbinieku padome vai speciālā sarunu grupa nekavējoties informē centrālo vadību par Eiropas Darbinieku padomes locekļiem (vārds, uzvārds, adrese) un komercsabiedrībām, kuras attiecīgās personas pārstāv. Centrālā vadība šo informāciju nodod Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitū-cijai un darbinieku pārstāvjiem komercsabiedrībā Latvijā.

23.pants. Darbinieku pārtāvju ievēlēšana Eiropas Darbinieku padomē

Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās Eiropas Darbinieku padomes locekļus, kuri pārstāv darbiniekus Latvijā, saskaņā ar šo likumu vai citas dalībvalsts normatīvo aktu ievēlē kā darbinieku pārstāvjus.

42.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās Eiropas Darbinieku padomes locekļus, kuri saskaņā ar šo likumu vai citas dalībvalsts normatīvo aktu pārstāv darbiniekus Latvijā, ievēlē kā darbinieku pārstāvjus likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt.

Precizēt redakciju.

24.pants. Darbinieku pārtāvju ievēlēšana Eiropas Darbinieku padomē

Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komerc-sabiedrību grupās Eiropas Darbinieku padomes locekļus, kuri pārstāv darbiniekus Latvijā, ievēlē kā darbinieku pārstāvjus likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

24.pants. Eiropas Darbinieku padomes kompetence

Eiropas Darbinieku padome atbilstoši savai kompetencei sniedz informāciju un konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Kopienas komercsabiedrību vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu kopumā vai vismaz divām komercsabiedrībām, kas atrodas dažādās dalībvalstīs. Ja centrālā vadība neatrodas kādā no dalībvalstīm, tiek piemēroti šā likuma 5.panta trešās daļas noteikumi.

   

Precizēt panta nosaukumu.

25.pants. Eiropas Darbinieku padomes sniegtā informācija un konsultācijas

Eiropas Darbinieku padome atbilstoši savai kompetencei sniedz informāciju un konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Kopienas komercsabiedrību vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu kopumā vai vismaz ar divām komercsabiedrībām, kas atrodas dažādās dalībvalstīs. Ja centrālā vadība neatrodas kādā no dalībvalstīm, tiek piemēroti šā likuma 5.panta trešās daļas noteikumi.

25.pants. Centrālās vadības kompetence

(1) Centrālā vadība tiekas ar Eiropas Darbinieku padomi, lai sniegtu informāciju un konsultētos par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbību.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā informēšana un konsultēšanās attiecas uz:

1) Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas struktūru, ekonomisko un finansiālo situāciju;

2) iespējamo komercdarbības, ražošanas un realizācijas attīstību;

3) situāciju nodarbinātības jomā un tās iespējamo attīstību;

4) investīcijām (investīciju programmām);

5) būtiskām organizatoriskām pārmaiņām;

6) jaunu darba metožu vai ražošanas procesu ieviešanu;

7) kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšanu uz citu vietu;

8) kapitālsabiedrību reorganizāciju (apvienošanu vai sadalīšanu);

9) kapitālsabiedrību likvidāciju vai struktūrvienību slēgšanu;

10) kolektīvo atlaišanu.

     

26.pants. Centrālās vadības kompetence

(1) Centrālā vadība tiekas ar Eiropas Darbinieku padomi, lai sniegtu informāciju un konsultētos par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbību.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā informēšana un konsultēšanās attiecas uz:

1) Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas struktūru, ekonomisko un finansiālo stāvokli;

2) iespējamo komercdarbības, ražošanas un realizācijas attīstību;

3) situāciju nodarbinātības jomā un tās iespējamo attīstību;

4) investīcijām (investīciju programmām);

5) būtiskām organizatoriskām pārmaiņām;

6) jaunu darba metožu vai ražošanas procesu ieviešanu;

7) kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšanu uz citu vietu;

8) kapitālsabiedrību reorganizāciju (apvienošanu vai sadalīšanu);

9) kapitālsabiedrību likvidāciju vai struktūrvienību slēgšanu;

10) kolektīvo atlaišanu.

26.pants. Eiropas Darbinieku padomes komiteja

(1) Ja Eiropas Darbinieku padomē ir deviņi vai vairāk locekļi, tā izveido Eiropas Darbinieku padomes komiteju (turpmāk — Komiteja) triju locekļu sastāvā. Komitejā darbojas Eiropas Darbinieku padomes priekšsēdētājs, kā arī divi vēlēti locekļi, kuri pārstāv dažādu valstu komercsabiedrības.

(2) Komiteja vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padome pēc tās lūguma rīko apspriedes ar centrālo vadību vai ar citu atbilstoša līmeņa Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas institūciju, lai iegūtu informāciju un konsultētos par apstākļiem, kas minēti šā likuma 27.panta sestajā daļā. Tie Eiropas Darbinieku padomes locekļi, kurus ievēlējuši vai iecēluši uzņēmumi vai komercsabiedrības, uz kurām tiešā veidā attiecas iepriekš minētie pasākumi, ir tiesīgi kopā ar Komiteju piedalīties apspriedēs. Tās rīkojamas iespējami drīz, pamatojoties uz ziņojumu, kuru sagatavojusi centrālā vadība vai cita atbilstoša līmeņa vadība un par kuru Komitejas locekļi sniedz atzinumu apspriedes beigās, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā.

(3) Attiecībā uz šā panta otrajā daļā minēto apspriedi un Komitejas locekļiem tiek piemēroti šā likuma 8.panta piektās daļas un 12.panta otrās daļas noteikumi.

43.

Juridiskais birojs

26.panta otrajā daļā:

izslēgt vārdus “pēc tās lūguma”;

 

Atbalstīt. Precizēt panta

redakciju.

27.pants. Eiropas Darbinieku padomes komiteja

(1) Ja Eiropas Darbinieku padomē ir deviņi vai vairāk locekļi, tā izveido Eiropas Darbinieku padomes komiteju (turpmāk — Komiteja) triju locekļu sastāvā. Komitejā darbojas Eiropas Darbinieku padomes priekšsēdētājs, kā arī divi vēlēti locekļi, kuri pārstāv dažādu valstu komercsabiedrības.

(2) Komiteja vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padome rīko apspriedes ar centrālo vadību vai ar citu atbilstoša līmeņa Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas izpildinstitūciju, lai iegūtu informāciju un konsultētos par apstākļiem, kas minēti šā likuma 28.panta piektajā daļā. Tie Eiropas Darbinieku padomes locekļi, kurus ievēlējušas vai iecēlušas komercsabiedrības, uz kurām attiecas iepriekš minētie pasākumi, ir tiesīgi kopā ar Komiteju piedalīties apspriedēs. Tās rīkojamas iespējami drīz, pamatojoties uz ziņojumu, kuru sagatavojusi centrālā vadība vai cita atbilstoša līmeņa Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas izpildinstitūcija un par kuru Komitejas locekļi sniedz atzinumu apspriedes beigās, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā.

(3) Attiecībā uz šā panta otrajā daļā minēto apspriedi un Komitejas locekļiem tiek piemēroti šā likuma 11.panta piektās daļas daļas noteikumi.

 

27.pants. Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas darbība

(1) Eiropas Darbinieku padome, kurā ir mazāk nekā deviņi locekļi, ikdienas darba veikšanai deleģē tās priekšsēdētāju vai kādu citu Eiropas Darbinieku padomes locekli.

     

28.pants. Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas darbība

(1) Eiropas Darbinieku padome, kurā ir mazāk nekā deviņi locekļi, ikdienas darba veikšanai deleģē tās priekšsēdētāju vai kādu citu Eiropas Darbinieku padomes locekli.

(2) Pirms jebkuras apspriedes ar centrālo vadību Eiropas Darbinieku padome un Komiteja ir tiesīgas savstarpēji tikties bez šīs vadības piedalīšanās.

     

(2) Pirms jebkuras apspriedes ar centrālo vadību Eiropas Darbinieku padome un Komiteja ir tiesīgas savstarpēji tikties bez šīs vadības piedalīšanās.

(3) Izdevumus, kas saistīti ar Komitejas un Eiropas Darbinieku padomes darbību, sedz centrālā vadība, nodrošinot tās ar materiālajiem un finansu resursiem, kas nepieciešami to uzdevumu pienācīgai veikšanai. Centrālā vadība sedz izdevumus, kas saistīti ar:

1) Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas locekļu ievēlēšanu vai iecelšanu;

2) Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas apspriežu organizēšanu (telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana), kā arī Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem;

3) viena eksperta pieaicināšanu.

44.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 27.panta trešo daļu šādā redakcijā: “(3) Izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas darbību, arī ar šo institūciju locekļu ievēlēšanu vai iecelšanu, apspriežu organizēšanu (telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana), kā arī Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem, ar viena eksperta pieaicināšanu, sedz centrālā vadība, nodrošinot ar materiālajiem un finansiālajiem resursiem.”

Atbalstīt.

(3) Izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas darbību, arī ar šo institūciju locekļu ievēlšanu vai iecelšanu, apspriežu organizēšanu (telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana), kā arī Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem, ar viena eksperta pieaicināšanu, sedz centrālā vadība, nodrošinot ar materiālajiem un finansi-ālajiem resursiem.

(4) Centrālā vadība informē Eiropas Kopienas komercsabiedrību izpildinstitūcijas par centrālās vadības un Eiropas Darbinieku padomes apspriedes rīkošanu.

     

(4) Centrālā vadība informē Eiropas Kopienas komercsabiedrību izpildinstitūcijas par centrālās vadības un Eiropas Darbinieku padomes apspriedes rīkošanu.

(5) Ja rodas īpaši apstākļi, kas būtiski skar darbinieku intereses, centrālā vadība laikus informē Komiteju vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomi par šiem apstākļiem un nodrošina tai nepieciešamo informāciju un konsultācijas.

(6) Īpaši apstākļi šā panta izpratnē ir:

1) kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšana uz citu vietu;

2) kapitālsabiedrību likvidācija vai struktūrvienību slēgšana;

3) kolektīvā atlaišana.

45.

Sociālo un darba lietu komisija

Apvienot 27.panta piekto un sesto daļu un izteikt šādā redakcijā: “(5) Ja rodas īpaši apstākļi [kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšana uz citu vietu, kapitālsabiedrības likvidācija vai tās struktūrvienību slēgšana, kolektīvā atlaišana u.c.], kas būtiski skar darbinieku intereses, centrālā vadība laikus informē Komiteju vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomi par šiem apstākļiem un nodrošina tai nepieciešamo informāciju un konsultācijas. “

uzskatīt līdzšinejo septīto daļu par sesto, bet astoto par septīto.

Atbalstīt

(5) Ja rodas īpaši apstākļi [kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšana uz citu vietu, kapitālsabiedrības likvidācija vai tās struktūrvienību slēgšana, kolektīvā atlaišana u.c.], kas būtiski skar darbinieku intereses, centrālā vadība laikus informē Komiteju vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomi par šiem apstākļiem un nodrošina tai nepieciešamo informāciju un konsultācijas.

 

46.

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Papildināt 27.pantu ar jaunu septīto daļu, mainot turpmāko panta daļu numerāciju, izsakot to šādā redakcijā:

“ (7) Šā panta sestajā daļā minēto īpašo apstākļu uzskaitījums nav izsmeļošs.”

Daļēji atbalstīt iestrādāt atbildīgās komisijas priekšlikumā (45 )

 

(7) Komiteja vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padome informē Eiropas Ko-pienas komercsabiedrību grupas uzņēmumu vai komercsabiedrību darbinieku pārstāvjus vai, ja tādu nav, visus darbiniekus par informēšanas un konsultēšanās norisi.

47.

Sociālo un darba lietu komisija

Izslēgt 27.panta septītajā daļā vārdus “uzņēmumu vai”.

Atbalstīt.

(6) Komiteja vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padome informē Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrību darbinieku pārstāvjus vai, ja tādu nav, visus darbiniekus par informēšanas un konsultēšanās norisi..

(8) Komiteja vai Eiropas Darbinieku padome izmanto pēc saviem ieskatiem izraudzītu ekspertu palīdzību, ja tas ir nepieciešams tās uzdevumu veikšanai.

     

(7) Komiteja vai Eiropas Darbinieku padome izmanto pēc saviem ieskatiem izraudzītu ekspertu palīdzību, ja tas ir nepieciešams tās uzdevumu veikšanai.

IV nodaļa

Citi noteikumi

   

Precizēt nodaļas nosaukumu.

IV nodaļa

Nobeiguma noteikumi

28.pants. Konfidenciāla informācija

(1) Eiropas Darbinieku padomes un speciālās sarunu grupas locekļi un darbinieku pārstāvji citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, kā arī eksperti un tulki, kas sniedz tiem savus pakalpojumus, nedrīkst atklāt trešajām personām informāciju, kas iegūta kā konfidenciāla.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums attiecībā uz konfidenciālas informācijas sniegšanu trešajām personām ir spēkā neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona pilda vai ir beigusi pildīt savus pienākumus.

(3) Centrālā vadība var atteikties sniegt informāciju, kuras atklāšana vai izmantošana, ņemot vērā tās raksturu un objektīvos iemeslus, var būtiski kaitēt vai nodarīt zaudējumus Eiropas Kopienas komercsabiedrībai vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupai.

(4) Šā panta trešajā daļā noteiktās tiesības neattiecas uz informāciju par darbinieku skaitu uzņēmumā.

     

29.pants. Konfidenciāla informācija

(1) Eiropas Darbinieku padomes un speciālās sarunu grupas locekļi un darbinieku pārstāvji citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, kā arī eksperti un tulki, kas sniedz viņiem savus pakalpojumus, nedrīkst atklāt trešajām personām informāciju, kas iegūta kā konfidenciāla.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums attiecībā uz konfidenciālas informācijas sniegšanu trešajām personām ir spēkā neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona pilda vai ir beigusi pildīt savus pienākumus.

(3) Centrālā vadība var atteikties sniegt informāciju, kuras atklāšana vai izmantošana, ņemot vērā tās raksturu un objektīvos iemeslus, var būtiski kaitēt vai nodarīt zaudējumus Eiropas Kopienas komercsabiedrībai vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupai.

(4) Šā panta trešajā daļā noteiktās tiesības neattiecas uz informāciju par darbinieku skaitu uzņēmumā.

 

 

29.pants. Darbinieku pārstāvju aizsardzība

(1) Speciālās sarunu grupas locekļiem, Eiropas Darbinieku padomes locekļiem un darbinieku pārstāvjiem, kuri informē un konsultē saskaņā ar šā likuma noteikumiem, šo pienākumu pildīšanas laikā ir piemērojama tāda pati aizsardzība un garantijas kā darbinieku pārstāvjiem nacionālajā līmenī tajā valstī, kurā tie darbojas saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai praksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.pants. Darbinieku pārstāvju aizsardzība

(1) Speciālās sarunu grupas locekļiem, Eiropas Darbinieku padomes locekļiem un darbinieku pārstāvjiem, kuri informē un konsultē saskaņā ar šā likuma noteikumiem, šo pienākumu pildīšanas laikā ir piemērojama tāda pati aizsardzība un garantijas kā darbinieku pārstāvjiem nacionālajā līmenī tajā valstī, kurā tie darbojas saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai praksi.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem darbinieku pārstāvjiem piešķir apmaksātu atvaļinājumu uz laiku, kāds nepieciešams, lai tie varētu apmeklēt apspriedes ar centrālo vadību, kā arī apspriedi, kas tiek organizēta, lai noslēgtu šā likuma 8.panta pirmajā daļā un 14.panta pirmajā daļā minētās vienošanās. Darba devējs piešķir darbiniekam minēto apmaksāto atvaļinājumu, ja darbinieks iesniedz darba devējam pierādījumu, ka darbinieku piedalīšanās šajās apspriedēs ir nepieciešama.

48.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt 29.panta otro daļu šādā redakcijā: “2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem darbinieku pārstāvjiem piešķir atvaļinājumu, lai viņi varētu apmeklēt ar centrālo vadību organizēto tikšanos, kā arī tikšanos, kas organizēta, lai noslēgtu šā likuma 11.pantā minētās vienošanās, saglabājot par šo laiku vidējo izpeļņu.

Atbalstīt.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem darbinieku pārstāvjiem piešķir atvaļinājumu, lai viņi varētu apmeklēt ar centrālo vadību organizēto tikšanos, kā arī tikšanos, kas organizēta, lai noslēgtu šā likuma 11.pantā minētās vienošanās, saglabājot par šo laiku vidējo izpeļņu.

(3) Puses var vienoties par labvēlīgākiem apstākļiem darbinieku pārstāvju aizsardzībai, nekā noteikts šajā pantā.

     

(3) Puses var vienoties par labvēlīgākiem apstākļiem darbinieku pārstāvju aizsardzībai, nekā noteikts šajā pantā.

 

30.pants. Atbildība par šā likuma noteikumu neievērošanu

Par šā likuma noteikumu neievērošanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

     

31.pants. Atbildība par šā likuma noteikumu neievērošanu

Par šā likuma noteikumu neievērošanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

49.

Juridiskais birojs

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar Komerclikuma spēkā stāšanos.”.

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Komerclikuma spēkā stāšanos.