Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību grupās” (reģ

Sociālo un darba lietu komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību grupās” (reģ. nr.649) izskatīšanai otrajā lasījumā

Pirmajā lasījumā piņemtā redakcija

 

Otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga

uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību grupās

1.

 

 

 

 

 

2.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā: “Par Eiropas kopienas komercsabiedrības un komercsabiedrības grupas darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem”

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā: “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un komercsabiedrību grupās”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību grupās

1) Centrālā vadība – Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības gadījumā – uzņēmējsabiedrības vadība, bet Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupas gadījumā – valdošās uzņēmējsabiedrības vadība;

3.

Saeimas Juridiskais birojs

izteikt 1.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) centrālā vadība - Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcija vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas valdošās komercsabiedrības izpildinstitūcija;”

Atbalstīt.

1) centrālā vadība — Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcija vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas valdošās komercsabiedrības izpildinstitūcija;

2) dalībvalsts – šā likuma izpratnē – Eiropas Savienības dalībvalsts, kā arī Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste, Lihtenšteinas Karaliste un Latvijas Republika;

4.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 1.panta 2.punktā vārdus “šā likuma izpratnē”;

Atbildīgā komisija

Aizstāt vārdus “Lihtenšteinas Karaliste ar vārdiem “Lihtenšteinas Firstiste” un vārdus “un Latvijas Republika;” ar vārdiem “kā arī Eiropas Savienības kandidātvalstis”

Atbalstīt.

dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes Republika, Norvēģijas Karaliste, Lihtenšteinas Firstiste, kā arī Eiropas Savienības kandidātvalstis;

3) Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrība – jebkura uzņēmējsabiedrība ar vismaz 1000 darbiniekiem dalībvalstīs un ar vismaz 150 darbiniekiem katrā no vismaz divām dalībvalstīm;

5.

Saeimas Juridiskais birojs

izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Eiropas Kopienas komercsabiedrība — komercsabiedrība, kurā dalībvalstīs nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki un divās vai vairākās dalībvalstīs — ne mazāk kā 150 darbinieki katrā;”

Atbalstīt.

Eiropas Kopienas komercsabiedrība — komercsabiedrība, kurā dalībvalstīs nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki un divās vai vairākās dalībvalstīs — ne mazāk kā 150 darbinieki katrā;

4) Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupa – valdošā uzņēmējsabiedrība un no tās atkarīgās uzņēmējsabiedrības ar šādām pazīmēm – vismaz 1000 darbinieku dalībvalstīs, vismaz divas Kopienas mēroga grupas uzņēmējsabiedrības dažādās dalībvalstīs un vismaz viena Kopienas mēroga grupas uzņēmējsabiedrība ar vismaz 150 darbiniekiem vienā dalībvalstī, kā arī vismaz viena cita Kopienas mēroga grupas uzņēmējsabiedrība ar vismaz 150 darbiniekiem citā dalībvalstī.

6.

Saeimas Juridiskais birojs

izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) Eiropas kopienas komercsabiedrību grupa - — valdošās komercsabiedrības un vienas vai vairāku atkarīgo komercsabiedrību kopums, kas atbilst šādām pazīmēm:

a) grupā ietilpst komercsabiedrība, kurā dalībvalstīs nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki;

b) vismaz divas grupā ietilpstošās komercsabiedrības atrodas dažādās dalībvalstīs;

c) vismaz viena grupas komercsabiedrība ar ne mazāk kā 150 darbiniekiem atrodas vienā dalībvalstī un vismaz viena cita grupas komercsabiedrība ar ne mazāk kā 150 darbiniekiem — citā dalībvalstī.

Atbalstīt.

4)  Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupa — valdošās komercsabiedrības un vienas vai vairāku atkarīgo komercsabiedrību kopums, kas atbilst šādām pazīmēm:

a) grupā ietilpst komercsabiedrība, kurā dalībvalstīs nodarbināti ne mazāk kā 1000 darbinieki;

b) vismaz divas grupā ietilpstošās komercsabiedrības atrodas dažādās dalībvalstīs;

c) vismaz viena grupas komercsabiedrība ar ne mazāk kā 150 darbiniekiem atrodas vienā dalībvalstī un vismaz viena cita grupas komercsabiedrība ar ne mazāk kā 150 darbiniekiem — citā dalībvalstī.

 

 

 

7.

Saeimas Juridiskais birojs

Ierosinām turpmāk visā likumprojekta tekstā aizstāt vārdus:

“Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrība” ar vārdiem “Eiropas Kopienas komercsabiedrība”;

“Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupa” ar vārdiem “Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupa”;

“valdošā uzņēmējsabiedrība” ar vārdiem “valdošā komercsabiedrība”;

“atkarīgā uzņēmējsabiedrība” ar vārdiem “atkarīgā komercsabiedrība”;

“uzņēmējsabiedrība” ar vārdiem “komercsabiedrība”; “uzņēmējdarbība” ar vārdu “komercdarbība”.

Atbalstīt.

 

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt darbinieku informēšanu un konsultēšanos Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupās.

8.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

Šā likuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Kopienas komercsabiedrību vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku tiesības uz informāciju un konsultēšanos.

Atbalstīt.

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Kopienas komercsabiedrību vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku tiesības uz informāciju un konsultēšanos.

3.pants. Likuma piemērošanas joma

(1) Lai nodrošinātu darbinieku informēšanu un konsultēšanos saskaņā ar šā likuma 2.pantu, Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībā un Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupā izveido Eiropas Darbinieku padomi vai nosaka kārtību, kādā informē darbiniekus vai konsultējas ar tiem saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

9.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3.panta pirmo daļu (dublē 5.panta pirmo daļu un neatbilst panta nosaukumam); (pārcelta un izteikta kā 5. panta pirmā daļa).

Atbalstīt.

Izslēgts.

(2) Šis likums ir piemērojams attiecībā uz Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībām un Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupām, ja valdošā uzņēmējsabiedrība veic uzņēmējdarbību Latvijā.

10.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta otro daļu kā panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šis likums piemērojams Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās, ja valdošā komercsabiedrība veic komercdarbību Latvijā.”

Atbalstīt.

(1) Šis likums piemērojams Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās, ja valdošā komercsabiedrība veic komercdarbību Latvijā.

(3) Ja Centrālā vadība neatrodas nevienā dalībvalstī, bet kādā dalībvalstī atrodas Centrālajai vadībai pakļautās uzņēmējsabiedrības vadība, tad šā likuma noteikumi piemērojami, ja pakļautās uzņēmējsabiedrības vadība atrodas Latvijā.

11.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 3.panta trešo daļu kā otro daļu un aizstāt vārdus “pakļautās uzņēmējsabiedrības vadība” ar vārdiem “atkarīgās komercsabiedrības izpildinstitūcija”

Atbalstīt.

Precizēt

redakciju.

(2) Ja centrālā vadība neatrodas nevienā dalībvalstī, bet kādā dalībvalstī atrodas centrālajai vadībai atkarīgas komercsabiedrības izpildinstitūcija, tad šā likuma noteikumi piemērojami gadījumos, kad atkarīgās komercsabiedrības izpildinstitūcija atrodas Latvijā.

(4) Darbinieku skaits tiek aprēķināts no vidējā darbinieku skaita iepriekšējo divu gadu laikā.

12.

izslēgt ceturto daļu (izteikta kā 6.panta otrā daļa).

Atbalstīt.

Izslēgts.

4.pants. Valdošā uzņēmējsabiedrība

13.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta nosaukumu šādā redakcijā: “4.pants. Valdošā komercsabiedrība”;

Atbalstīt.

4.pants. Valdošā komercsabiedrība

(1) Valdošā uzņēmējsabiedrība ir Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupā esoša uzņēmējsabiedrība, kura var tieši vai netieši būtiski ietekmēt citu minētajā uzņēmējsabiedrību grupā esošu uzņēmējsabiedrību (atkarīgo uzņēmējsabiedrību) un kuru neviena cita uzņēmējsabiedrība nevar tieši vai netieši būtiski ietekmēt.

14.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valdošā komercsabiedrība ir Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrība, kurai ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme vienā vai vairākās Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrībās (atkarīgajā komercsabiedrībā) un kuru cita komercsabiedrība nevar tieši vai netieši ietekmēt.”

Atbalstīt.

(1) Valdošā komercsabiedrība ir Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrība, kurai ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme vienā vai vairākās Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrībās (atkarīgajā komercsabiedrībā) un kuru cita komercsabiedrība nevar tieši vai netieši ietekmēt.

(2) Būtiska ietekme pastāv gadījumos, ja uzņēmējsabiedrība attiecībā pret citu uzņēmējsabiedrību tieši vai netieši:

1) ir šīs uzņēmējsabiedrības parakstītā kapitāla lielākās daļas turētāja vai

2) kontrolē lielāko daļu balsu, kas ir saistītas ar šīs uzņēmējsabiedrības akcijām (kapitāla daļām), vai

3) var iecelt vairāk nekā pusi no šīs uzņēmējsabiedrības pārvaldes, izpildu vai uzraudzības institūcijas locekļiem.

15.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izšķirošā ietekme pastāv, ja valdošā komercsabiedrība attiecībā pret citu komercsabiedrību tieši vai netieši:

1) ir šīs citas komercsabiedrības parakstītā kapitāla lielākās daļas turētāja;

2) kontrolē lielāko daļu balsu, kas ir saistītas ar šīs citas komercsabiedrības akcijām (kapitāla daļām);

3) var ievēlēt vai atcelt šīs citas komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu..”

Atbalstīt.

Precizēt redakciju.

(2) Izšķirošā ietekme pastāv, ja valdošā komercsabiedrība attiecībā pret citu komercsabiedrību tieši vai netieši:

1) ir šīs citas komercsabiedrības parakstītā kapitāla lielākās daļas turētāja;

2) kontrolē lielāko daļu balsu, kas ir saistītas ar šīs citas komercsabiedrības akcijām (kapitāla daļām);

3) var ievēlēt vai atcelt šīs citas komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu.

(3) Ja vairākas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupā esošas uzņēmējsabiedrības vienlaikus atbilst vienam vai vairākiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, par valdošo uzņēmējsabiedrību ir atzīstama uzņēmējsabiedrība, kura atbilst šā panta otrās daļas 3.punktā minētajam kritērijam. Ja neviena no minētajām uzņēmējsabiedrībām neatbilst šā panta otrās daļas 3.punktā minētajam kritērijam, par valdošo uzņēmējsabiedrību ir atzīstama uzņēmējsabiedrība, kura atbilst šā panta otrās daļas 2.punktā minētajam kritērijam, neizslēdzot iespēju pierādīt, ka būtisku ietekmi spēj īstenot cita uzņēmējsabiedrība.

16.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 4.panta trešajā daļā vārdus “Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupā esošas uzņēmējsabiedrības” ar vārdiem “Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrības”, aizstāt vārdu “uzņēmējsabiedrība” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “komercsabiedrība” (attiecīgajā locījumā);

Atbalstīt.

(3) Ja vairākas Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrības vienlaikus atbilst vienam vai vairākiem šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, par valdošo komercsabiedrību atzīstama komercsabiedrība, kura atbilst šā panta otrās daļas 3.punktā minētajam kritērijam. Ja neviena no grupas komercsabiedrībām neatbilst šā panta otrās daļas 3.punktā minētajam kritērijam, par valdošo komercsabiedrību atzīstama komercsabiedrība, kura atbilst šā panta otrās daļas 2.punktā minētajam kritērijam, neizslēdzot iespēju pierādīt, ka būtisku ietekmi spēj īstenot cita komercsabiedrība.

 

(4) Ja Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupā ir viena vai vairākas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības, Eiropas Darbinieku padome tiek nodibināta tikai valdošajai uzņēmējsabiedrībai, ja vien nav panākta cita vienošanās.

17.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 4.panta ceturto daļu (pārnesta un izteikta kā 5.panta otrā daļa);

 

 

Atbalstīt.

Izslēgts.

(5) Valdošās uzņēmējsabiedrības tiesības attiecībā uz balsošanu un vadības amatpersonu iecelšanu atbilstoši šā panta otrajai daļai ietver jebkuras citas atkarīgās uzņēmējsabiedrības tiesības un jebkuras personas vai institūcijas tiesības, kas darbojas pati savā vārdā, bet valdošās uzņēmējsabiedrības vai jebkuras atkarīgas uzņēmējsabiedrības interesēs.

18.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta piekto daļu kā ceturto daļu un aizstāt vārdus “vadības amatpersonu iecelšanu” ar vārdiem “izpildinstitūcijas iecelšanu”;

Atbalstīt.

.

(4) Valdošās komercsabiedrības tiesības attiecībā uz balsošanu un izpildinstitūcijas iecelšanu atbilstoši šā panta otrajai daļai ietver jebkuras citas atkarīgās komercsabiedrības tiesības un jebkuras tādas personas vai institūcijas tiesības, kura darbojas pati savā vārdā, bet valdošās komercsabiedrības vai jebkuras atkarīgās komercsabiedrības interesēs.

(6) Neatkarīgi no šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem uzņēmējsabiedrība nav atzīstama par valdošo uzņēmējsabiedrību attiecībā pret citu uzņēmējsabiedrību, kurā tai ir kapitāla daļas, ja pirmā uzņēmējsabiedrība ir:

1) kredītiestāde vai cita veida finansu iestāde, vai apdrošināšanas sabiedrība, kuras parastās darbības ietver darījumus un rīcību ar vērtspapīriem šīs institūcijas interesēs vai citu personu interesēs;

19.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta sesto daļu kā piekto daļu, tās sākumu un 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

“(5) Neatkarīgi no šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem par valdošo komercsabiedrību netiek uzskatīta:

1) kredītiestāde, cita finansu sabiedrība vai apdrošināšanas sabiedrība, kuras komercdarbība ietver darījumus un rīcību ar vērtspapīriem pašas sabiedrības vai citu personu interesēs;”

Atbalstīt.

(5) Neatkarīgi no šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem par valdošo komercsabiedrību netiek uzskatīta:

1) kredītiestāde, cita finansu sabiedrība vai apdrošināšanas sabiedrība, kuras komercdarbība ietver darījumus un rīcību ar vērtspapīriem pašas sabiedrības vai citu personu interesēs;

2) tādu vērtspapīru īpašniece uz noteiktu laiku, kurus tā ieguvusi uzņēmējsabiedrībā, lai tos pārdotu atpakaļ, paredzot, ka tā nerealizē balsstiesības attiecībā uz šiem vērtspapīriem, lai noteiktu šīs uzņēmējsabiedrības konkurences darbību, vai tā realizē šādas balsstiesības, tikai un vienīgi lai sagatavotu pārdošanai šo uzņēmējsabiedrību vai tās daļu, tās aktīvus vai minētos vērtspapīrus ar nosacījumu, ka jebkura šāda veida pārdošana notiek gada laikā no minēto vērtspapīru iegūšanas dienas. Šo periodu Eiropas Komisija var pagarināt saskaņā ar pieprasījumu, ja attiecīgā institūcija vai sabiedrība pierāda, ka pārdošana pamatoti nebija iespējama noteiktajā laikā;

20.

Atbildīgā komisija

Precizēt sestās daļas 2.punkta redakciju un izteikt šādī:

“2)  tādu vērtspapīru īpašniece, kurus tā ieguvusi komercsabiedrībā uz noteiktu laiku, lai pēc tam pārdotu atpakaļ, paredzot, ka tā nerealizē balsstiesības attiecībā uz šiem vērtspapīriem, lai noteiktu attiecīgās komercsabiedrības konkurences darbību, vai realizē balsstiesības tikai un vienīgi, lai sagatavotu pārdošanai attiecīgo komercsabiedrību vai tās daļu, tās aktīvus vai minētos vērtspapīrus — ar nosacījumu, ka jebkura pārdošana notiek gada laikā no minēto vērtspapīru iegūšanas dienas. Saskaņā ar pieprasījumu šo periodu Eiropas Komisija var pagarināt, ja attiecīgā institūcija vai sabiedrība pierāda, ka pārdošana noteiktajā laikā pamatoti nebija iespējama;

Atbalstīt.

2)  tādu vērtspapīru īpašniece, kurus tā ieguvusi komercsabiedrībā uz noteiktu laiku, lai pēc tam pārdotu atpakaļ, paredzot, ka tā nerealizē balsstiesības attiecībā uz šiem vērtspapīriem, lai noteiktu attiecīgās komercsabiedrības konkurences darbību, vai realizē balsstiesības tikai un vienīgi, lai sagatavotu pārdošanai attiecīgo komercsabiedrību vai tās daļu, tās aktīvus vai minētos vērtspapīrus — ar nosacījumu, ka jebkura pārdošana notiek gada laikā no minēto vērtspapīru iegūšanas dienas. Saskaņā ar pieprasījumu šo periodu Eiropas Komisija var pagarināt, ja attiecīgā institūcija vai sabiedrība pierāda, ka pārdošana noteiktajā laikā pamatoti nebija iespējama;

3) finansu ieguldījumu uzņēmējsabiedrība, kuras vienīgais mērķis ir iegūt kapitāla daļas citās uzņēmējsabiedrībās un rīkoties ar šīm kapitāla daļām, lai gūtu peļņu bez tiešas vai netiešas šo finansu ieguldījumu uzņēmējsabiedrību piedalīšanās citu uzņēmējsabiedrību vadīšanā, neierobežojot šo finansu ieguldījumu uzņēmējsabiedrību tiesības, kas tām ir kā akcionāriem, kā arī paredzot, ka balsstiesības attiecībā uz uzņēmējsabiedrību apvienību tiek īstenotas īpaši attiecībā uz uzņēmējsabiedrību vadības un pārvaldes locekļu iecelšanu, kurās tām ir uzņēmumi, saglabājot pilnu investīciju vērtību un nenosakot tieši vai netieši konkurences darbību šajās uzņēmējsabiedrībās. Ierobežojumiem, kas attiecas uz šādām finansu ieguldījumu uzņēmējsabiedrībām, jābūt tādiem, kas ir saskaņā ar to darbības noteikumiem, kā arī tādiem, kurus var uzraudzīt administratīva vai tiesas institūcija.

21.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 4.panta sestās daļas 3.punktā

vārdus “kapitāla daļas” ar vārdiem “akcijas (kapitāla daļas)”;

vārdu ”akcionāriem” ar vārdiem “akcionāriem (kapitāla daļu turētājiem)”;

vārdus “vadības un pārvaldes locekļu iecelšanu” ar vārdiem “pārraudzības un izpildinstitūcijas locekļu iecelšanu”;

 

 

 

Atbalstīt.

Precizēt redakciju.

3) finansu ieguldījumu komercsabiedrība, kuras vienīgais mērķis ir iegūt akcijas (kapitāla daļas) citās komercsabiedrībās un rīkoties ar šīm akcijām (kapitāla daļām), lai gūtu peļņu bez tiešas vai netiešas šīs komercsabiedrības piedalīšanās citu komercsabiedrību vadīšanā, neierobežojot šo komercsabiedrību tiesības, kas tām ir kā akcionāriem (kapitāla daļu turētājiem), kā arī paredzot, ka balsstiesības komercsabiedrību grupā tiek īstenotas attiecībā uz pārraudzības institūcijas un izpildinstitūcijas locekļu iecelšanu komercsabiedrībās, kurās tai ir uzņēmumi, saglabājot pilnu investīciju vērtību un nenosakot tieši vai netieši konkurences darbību šajās komercsabiedrībās. Ierobežojumiem, kas attiecas uz šādām finansu ieguldījumu komercsabiedrībām, jābūt tādiem, kas atbilst to darbības noteikumiem, kā arī tādiem, kurus var uzraudzīt administratīva vai tiesas institūcija.

(7) Būtiska ietekme nepastāv, ja pilnvarotā persona (piemēram, likvidators, administrators) tikai pilda savas funkcijas saskaņā ar dalībvalsts normatīvo aktu, kas regulē uzņēmējsabiedrību likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu pārtraukšanu, izlīgumu ar kreditoriem vai līdzīgas darbības.

22.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta septīto daļu kā sesto daļu, aizstāt vārdus “Būtiska ietekme nepastāv” ar vārdiem “Izšķirošas ietekmes nav” un izslēgt vārdus “pilnvarotā persona, piemēram”.

Atbalstīt.

(6) Izšķirošas ietekmes nav, ja likvidators vai administrators tikai pilda savas funkcijas saskaņā ar dalībvalsts normatīvo aktu, kas regulē komercsabiedrību likvidāciju, maksātnespēju, maksājumu pārtraukšanu, izlīgumu ar kreditoriem vai līdzīgas darbības.

(8) Lai noteiktu, vai uzņēmējsabiedrība ir atzīstama par valdošo uzņēmējsabiedrību, piemērojams tās valsts normatīvais akts, kurā attiecīgā uzņēmējsabiedrība veic uzņēmējdarbību. Ja uzņēmējsabiedrība veic uzņēmējdarbību ārpus dalībvalstu teritorijas, piemērojams tās dalībvalsts normatīvais akts, kuras teritorijā atrodas uzņēmējsabiedrības pārstāvis, vai, ja šāda pārstāvja nav, tās Kopienas mēroga grupas uzņēmējsabiedrības Centrālā vadība, kurā nodarbināts lielākais darbinieku skaits.

     

(7) Lai noteiktu, vai komercsabiedrība ir atzīstama par valdošo komercsabiedrību, piemērojams tās valsts normatīvais akts, kurā attiecīgā komercsabiedrība veic komercdarbību. Ja komercsabiedrība veic komercdarbību ārpus dalībvalstu teritorijas, piemērojams tās dalībvalsts normatīvais akts, kuras teritorijā atrodas komercsabiedrības pārstāvis, vai, ja šāda pārstāvja nav, Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas tās komercsabiedrības centrālā vadība, kurā nodarbināts lielākais darbinieku skaits.

II nodaļa

Eiropas Darbinieku padomes izveidošana vai darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības noteikšana

     

II nodaļa

Eiropas Darbinieku padomes izveidošana vai darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības noteikšana

5.pants. Centrālās vadības pienākums

(1) Centrālā vadība izveido Eiropas Darbinieku padomi vai nosaka citu darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtību Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupās.

23.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā (apvienota likumprojekta 3.panta pirmā daļa un 5.panta pirmā daļa):

“(1) Lai nodrošinātu darbinieku informēšanu un konsultēšanos, centrālā vadība izveido Eiropas Darbinieku padomi vai nosaka citu darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtību Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās..”

Atbalstīt.

5.pants. Centrālās vadības pienākums

(1) Lai nodrošinātu darbinieku informēšanu un konsultēšanos, centrālā vadība izveido Eiropas Darbinieku padomi vai nosaka citu darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtību Eiropas Kopienas komercsabiedrībās un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās.

 

24.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 5pantu ar jaunu otro daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā (pārnests no 4.panta ceturtās daļas) :

“(2) Gadījumos, kad Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā ir viena vai vairākas Eiropas Kopienas komercsabiedrības, Eiropas Darbinieku padomi dibina tikai valdošajai komercsabiedrībai, ja vien nav panākta cita vienošanās..”

Atbalstīt.

(2) Gadījumos, kad Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupā ir viena vai vairākas Eiropas Kopienas komercsabiedrības, Eiropas Darbinieku padomi dibina tikai valdošajai komercsabiedrībai, ja vien nav panākta cita vienošanās.

(2) Ar konsultēšanos šā likuma izpratnē saprotama viedokļu apmaiņa un dialoga veidošana starp darbinieku pārstāvjiem un Centrālo vadību vai kādu citu atbilstošu vadības līmeni.

26.

 

 

 

 

27.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus “darbinieku pārstāvjiem” ar vārdiem “darbiniekiem vai to pārstāvjiem”;

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta otro daļu kā panta trešo daļu šādā redakcijā: “(3) Ar konsultēšanos šā likuma izpratnē saprotama darbinieku vai to pārstāvju viedokļu apmaiņa un dialogs ar centrālo vadību vai kādu citu atbilstoša līmeņa vadību.

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Ar konsultēšanos šā likuma izpratnē saprotama darbinieku vai to pārstāvju viedokļu apmaiņa un dialogs ar centrālo vadību vai kādu citu atbilstoša līmeņa vadību.

(3) Ja Centrālā vadība neatrodas dalībvalstī, šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu veic tās ieceltais pārstāvis Latvijā. Ja šāda pārstāvja nav, šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu veic tās Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai Kopienas mēroga grupas uzņēmējsabiedrības vadība, kurā nodarbināts lielākais darbinieku skaits.

28.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta trešo kā ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja centrālā vadība neatrodas dalībvalstī, šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veic tās ieceltais pārstāvis Latvijā. Ja šāda pārstāvja nav, šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veic tās Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas izpildinstitūcija, kurā nodarbināts lielākais darbinieku skaits..”

Atbalstīt.

(4) Ja centrālā vadība neatrodas dalībvalstī, šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veic tās ieceltais pārstāvis Latvijā. Ja šāda pārstāvja nav, šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu veic tās Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas izpildinstitūcija, kurā nodarbināts lielākais darbinieku skaits.

 

29.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 6.pantu, mainot turpmāko pantu numerāciju, izsakot to šādā redakcijā (iekļauta likumprojekta 3.panta ceturtā daļa):“6.pants. Centrālās vadības pienākums nodrošināt informāciju

(1) Centrālā vadība pēc darbinieku vai to pārstāvju pieprasījuma sniedz informāciju par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās un to izvietojumu dalībvalstīs.

(2) Darbinieku skaits tiek aprēķināts no vidējā darbinieku skaita pēdējo divu kalendāro gadu laikā..”.

Atbalstīt.

Mainīt turpmāko pantu numerāciju.

6.pants. Centrālās vadības pienākums nodrošināt informāciju

(1) Centrālā vadība pēc darbinieku vai to pārstāvju pieprasījuma sniedz informāciju par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās un to izvietojumu dalībvalstīs.

(2) Darbinieku skaits tiek aprēķināts no vidējā darbinieku skaita pēdējo divu kalendāro gadu laikā.

6.pants. Speciālās sarunu grupas izveidošana

(1) Lai rīkotu sarunas ar Centrālo vadību par Eiropas Darbinieku padomes izveidošanu vai par citas informēšanas un konsultēšanās kārtības nodibināšanu, pēc Centrālās vadības iniciatīvas vai pēc darbinieku vai to pārstāvju Centrālajai vadībai iesniegta rakstiska pieprasījuma izveido Speciālo sarunu grupu. Šādu pieprasījumu paraksta vismaz 100 darbinieku vai to pārstāvju vismaz divās Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās divās dažādās dalībvalstīs. Ja tiek iesniegti vairāki pieprasījumi, paraksti ir skaitāmi kopā. Darbinieku pārstāvjus ievēlē atbilstoši likumam.

30.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 6.panta pirmās daļas pēdējo teikumu;

Atbalstīt.

Precizēt panta redakciju.

7.pants. Speciālās sarunu grupas izveidošana

(1) Lai rīkotu sarunas ar centrālo vadību par Eiropas Darbinieku padomes izveidošanu vai par citas informēšanas un konsultēšanās kārtības iedibināšanu, pēc centrālās vadības iniciatīvas vai pēc centrālajai vadībai iesniegta darbinieku vai to pārstāvju rakstveida pieprasījuma izveido speciālo sarunu grupu. Pieprasījumu paraksta ne mazāk kā 100 darbinieki vai to pārstāvji vismaz divās Eiropas Kopienas komercsabiedrībās, kas atrodas divās dažādās dalībvalstīs. Ja tiek iesniegti vairāki pieprasījumi, paraksti skaitāmi kopā.

(2) Ja šāds pieprasījums ir iesniegts Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vadībai, kas atrodas Latvijā, tā attiecīgo pieprasījumu nekavējoties nodod Centrālajai vadībai un informē par to darbiniekus vai darbinieku pārstāvjus.

(3) Centrālā vadība informē darbiniekus vai darbinieku pārstāvjus, kā arī Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vadību, kas atrodas kādā no dalībvalstīm (turpmāk – vietējā vadība) par Speciālās sarunu grupas izveidošanu.

31.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 6.panta otrajā un trešajā daļā vārdus “Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vadībai” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Eiropas kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai” (attiecīgajā locījumā);

izslēgt trešajā daļā vārdus “(turpmāk - vietējā vadība)”.

Atbalstīt.

(2) Ja šāds pieprasījums iesniegts Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai, kas atrodas Latvijā, tā attiecīgo pieprasījumu nekavējoties nodod centrālajai vadībai un informē par to darbiniekus vai darbinieku pārstāvjus.

(3) Centrālā vadība informē darbiniekus vai to pārstāvjus, kā arī Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūciju, kas atrodas kādā no dalībvalstīm, par speciālās sarunu grupas izveidošanu.

7.pants. Speciālās sarunu grupas uzdevums

(1) Speciālā sarunu grupa kopīgi ar Centrālo vadību, izstrādājot rakstisku vienošanos, nosaka Eiropas Darbinieku padomes sastāvu, funkcijas un pilnvaru laiku vai pasākumus, lai īstenotu kārtību, kādā informē darbiniekus un konsultējas ar viņiem.

32.

 

 

 

 

 

 

33.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdus “Speciālā sarunu grupa kopīgi ar Centrālo vadību, izstrādājot rakstisku vienošanos” ar vārdiem “Speciālā sarunu grupa un Centrālā vadība rakstveidā noslēdz vienošanos un”;

Atbildīgā komisija

Aizstāt vārdus “lai īstenotu kārtību, kādā informē darbiniekus un konsultējas ar viņiem.”ar vārdiem “kas veicami, lai īstenotu darbinieku informēšanu un konsultēšanos.”

Atbalstīt.

Precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

8.pants. Speciālās sarunu grupas uzdevums

(1) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība rakstveidā noslēdz vienošanos, kurā nosaka Eiropas Darbinieku padomes sastāvu, funkcijas un pilnvaru laiku vai pasākumus, kas veicami, lai īstenotu darbinieku informēšanu un konsultēšanos.

(2) Centrālā vadība laikus nodrošina Speciālo sarunu grupu ar nepieciešamo informāciju un dokumentiem tās uzdevumu pildīšanai. Centrālā vadība un Speciālā sarunu grupa sadarbojas, lai noslēgtu šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos.

     

(2) Centrālā vadība laikus nodrošina speciālo sarunu grupu ar tās uzdevumu pildīšanai nepieciešamo informāciju un dokumentiem. Centrālā vadība un speciālā sarunu grupa sadarbojas, lai noslēgtu šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos.

(3) Lai noslēgtu šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos, Centrālā vadība organizē sarunas ar Speciālo sarunu grupu un par to paziņo vietējām vadībām. Speciālā sarunu grupa, ja nepieciešams, dalībai sarunās ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

34.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta trešajā daļā vārdus “paziņo vietējām vadībām” ar vārdiem “paziņo Eiropas kopienas komercsabiedrību izpildinstitūcijām”;

Atbalstīt.

(3) Lai noslēgtu šā panta pirmajā daļā minēto vienošanos, centrālā vadība organizē sarunas ar speciālo sarunu grupu un par to paziņo Eiropas Kopienas komercsabiedrību izpildinstitūcijām. Speciālā sarunu grupa, ja nepieciešams, ir tiesīga sarunās pieaicināt ekspertus.

(4) Speciālā sarunu grupa ir tiesīga ar vismaz divām trešdaļām balsu pieņemt lēmumu nesākt sarunas saskaņā ar šā panta trešo daļu vai izbeigt jau iesāktās sarunas. Šāds lēmums aptur šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanu. Jaunu pieprasījumu organizēt sarunas ar Speciālo sarunu grupu Centrālā vadība vai Speciālā sarunu grupa drīkst izteikt ne ātrāk kā divus gadus pēc minētā lēmuma, ja ieinteresētās puses nevienojas par īsāku periodu.

35.

 

 

 

 

 

 

36.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā vārdus “ar vismaz divām trešdaļām balsu” ar vismaz divām trešdaļām no klātesošo locekļu balsu skaita”

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta ceturtajā daļā vārdus “minētā lēmuma” ar vārdiem “konkrētā lēmuma pieņemšanas”, aizstāt vārdus “ieinteresētās puses” ar vārdiem “ieinteresētās personas”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(4) Speciālā sarunu grupa ir tiesīga ar vismaz divām trešdaļām no klātesošo locekļu balsu skaita pieņemt lēmumu nesākt sarunas saskaņā ar šā panta trešo daļu vai izbeigt jau iesāktās sarunas. Šāds lēmums aptur šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanu. Jaunu pieprasījumu organizēt sarunas ar speciālo sarunu grupu centrālā vadība vai speciālā sarunu grupa drīkst izteikt ne agrāk kā divus gadus pēc konkrētā lēmuma pieņemšanas, ja ieinteresētās puses nevienojas par īsāku periodu.

(5) Speciālā sarunu grupa un Centrālā vadība, savstarpēji vienojoties, nosaka detalizētus savstarpējo tikšanos noteikumus. Ja šāda vienošanās nav noslēgta, Speciālā sarunu grupa un Centrālā vadība pirmās tikšanās protokolā nosaka kārtību, kādā tiks organizētas to turpmākās tikšanās. Speciālās sarunu grupas un Centrālās vadības sēžu protokolus paraksta abu pušu pilnvarotie pārstāvji.

37.

Atbildīgā komisija

Izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība savstarpēji vienojas par detalizētiem sarunu noteikumiem. Ja šāda vienošanās nav noslēgta, speciālā sarunu grupa un centrālā vadība pirmās sēdes protokolā nosaka kārtību, kādā organizējamas turpmākās sarunas. Speciālās sarunu grupas un centrālās vadības sēžu protokolus paraksta abu pušu pilnvarotie pārstāvji.

Atbalstīt.

(5) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība savstarpēji vienojas par detalizētiem sarunu noteikumiem. Ja šāda vienošanās nav noslēgta, speciālā sarunu grupa un centrālā vadība pirmās sēdes protokolā nosaka kārtību, kādā organizējamas turpmākās sarunas. Speciālās sarunu grupas un centrālās vadības sēžu protokolus paraksta abu pušu pilnvarotie pārstāvji.

8.pants. Speciālās sarunu grupas sastāvs

(1) Speciālajā sarunu grupā ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā 17 locekļu.

     

9.pants. Speciālās sarunu grupas sastāvs

(1) Speciālajā sarunu grupā ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā 17 locekļi.

(2) Speciālajā sarunu grupā iekļauj:

1) vismaz vienu tās dalībvalsts pārstāvi, kurā Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībai ir viens vai vairāki uzņēmumi vai kurā Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupai ir valdošā uzņēmējsabiedrība vai viena vai vairākas atkarīgās uzņēmējsabiedrības;

2) papildus vienu katras tās dalībvalsts pārstāvi, kurā ir nodarbināti vismaz 25 % Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupas darbinieku;

3) papildus divus katras tās dalībvalsts pārstāvjus, kurā ir nodarbināti vismaz 50 % Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības grupas darbinieku;

4) papildus trīs katras tās dalībvalsts pārstāvjus, kurā ir nodarbināti vismaz 75 % Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības grupas darbinieku.

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Saeimas Juridiskais birojs

Apvienot likumprojekta 8.panta otrās daļas ievaddaļu un 1.punktu un izteikt šādā redakcijā:

“(2) Speciālajā sarunu grupā iekļauj vismaz vienu pārstāvi no tās dalībvalsts , kurā Eiropas kopienas komercsabiedrībai ir viena vai vairākas komercsabiedrības vai kurā Eiropas kopienas komercsabiedrības grupai ir valdošā komercsabiedrība vai viena vai vairākas atkarīgās komercsabiedrības kā arī papildus.”;

izslēgt 2.daļas apakšpunktos vārdu “papildus”.

Atbildīgā komisija

Uzskatīt otrās daļas 2., 3. un 4.punktu attiecīgi par 1., 2. un 3.punktu un izteikt šādā redakcijā:

“1) vienu pārstāvi no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 25 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku;

2) divus pārstāvjus no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 50 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku;

3)  trīs pārstāvjus no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 75 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku.”,

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2)  Speciālajā sarunu grupā iekļauj vismaz vienu pārstāvi no tās dalībvalsts, kurā Eiropas Kopienas komercsabiedrībai ir viena vai vairākas komercsabiedrības vai kurā Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupai ir valdošā komercsabiedrība vai viena vai vairākas atkarīgās komercsabiedrības, kā arī papildus:

1) vienu pārstāvi no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 25 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku;

2) divus pārstāvjus no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 50 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku;

3)  trīs pārstāvjus no katras dalībvalsts, kurā nodarbināti vismaz 75 procenti Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieku.

(3) Ja speciālā sarunu grupa un centrālā vadība par to īpaši vienojas, speciālajā sarunu grupā iekļauj arī citu valstu darbinieku pārstāvjus, nosakot to skaitu un statusu.

(3) Ja Speciālā sarunu grupa un Centrālā vadība par to īpaši vienojas, Speciālajā sarunu grupā iekļauj arī trešo valstu darbinieku pārstāvjus, nosakot to skaitu un statusu.

40.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdu “trešo” ar vārdu “citu”.

Atbalstīt.

(3) Ja speciālā sarunu grupa un centrālā vadība par to īpaši vienojas, speciālajā sarunu grupā iekļauj arī citu valstu darbinieku pārstāvjus, nosakot to skaitu un statusu.

 

 

9.pants. Darbinieku pārstāvju ievēlēšana Latvijas Republikā

41.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 9. panta nosaukumu šādā redakcijā (likumprojekta 9.panta nosaukums ir analogs 22.panta nosaukumam) :

“9.pants. Darbinieku pārstāvju ievēlēšana speciālās sarunu grupās”.

Atbalstīt.

10.pants. Darbinieku pārstāvju ievē-

lēšana speciālajā sarunu grupā

 

Speciālās sarunu grupas dalībniekus Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupās, kas pārstāv darbiniekus Latvijā saskaņā ar šo likumu vai citas dalībvalsts normatīvo aktu, ievēlē kā darbinieku pārstāvjus likumā noteiktajā kārtībā.

42.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā: “Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās speciālās sarunu grupas dalībniekus, kuri pārstāv darbiniekus Latvijā, saskaņā ar šo likumu vai citas dalībvalsts normatīvo aktu ievēlē kā darbinieku pārstāvjus.”

Atbalstīt.

Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās speciālās sarunu grupas dalībniekus, kuri pārstāv darbiniekus Latvijā, saskaņā ar šo likumu vai citas dalībvalsts normatīvo aktu ievēlē kā darbinieku pārstāvjus.

10.pants. Informācija par Speciālās sarunu grupas dalībniekiem

Speciālā sarunu grupa nekavējoties informē Centrālo vadību par Speciālās sarunu grupas locekļiem un norāda viņu vārdu, uzvārdu, adresi, kā arī uzņēmējsabiedrību, kuru attiecīgā persona pārstāv. Centrālā vadība šo informāciju nodod vietējo uzņēmējsabiedrību vadībai un darbinieku pārstāvjiem, kā arī darbinieku arodbiedrībām, kas pārstāv darbinieku intereses uzņēmējsabiedrībā Latvijā.

43.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 10.pantā vārdus “informāciju nodod vietējo uzņēmējsabiedrību vadībai” ar vārdiem “informāciju nodod Eiropas kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai”.

Atbalstīt.

11.pants. Informācija par speciālās sarunu grupas dalībniekiem

Speciālā sarunu grupa nekavējoties informē centrālo vadību par speciālās sarunu grupas locekļiem un norāda viņu vārdu, uzvārdu, adresi, kā arī komercsabiedrību, kuru attiecīgā persona pārstāv. Centrālā vadība šo informāciju nodod Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai un darbinieku pārstāvjiem, kā arī darbinieku arodbiedrībām, kas pārstāv darbinieku intereses komercsabiedrībā Latvijā.

11.pants. Speciālās sarunu grupas darbība un ar to saistītie izdevumi

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot šā likuma 7.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu.

44.

Saeimas Juridiskais birojs

Aaizstāt 11.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu “7.panta” ar skaitli un vārdu “8.panta” .

Atbalstīt.

12.pants. Speciālās sarunu

grupas darbība un ar to saistītie idevumi

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu.

(2) Speciālā sarunu grupa no tās locekļu vidus ievēlē Speciālās sarunu grupas priekšsēdētāju.

(3) Speciālajai sarunu grupai pirms tikšanās ar Centrālo vadību ir tiesības rīkot atsevišķu tikšanos, kurā nepiedalās Centrālās vadības pārstāvji.

     

(2) Speciālā sarunu grupa no tās locekļu vidus ievēlē speciālās sarunu grupas priekšsēdētāju.

(3) Speciālajai sarunu grupai pirms tikšanās ar centrālo vadību ir tiesības rīkot atsevišķu tikšanos, kurā nepiedalās centrālās vadības pārstāvji.

(4) Centrālā vadība sedz izdevumus, kas saistīti ar Speciālās sarunu grupas izveidi un darbību, kā arī izdevumus, kas saistīti ar:

1) Speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanu;

2) Speciālās sarunu grupas tikšanos organizēšanu (telpas, materiāli un nepieciešamais personāls), arī tulkošanu, kā arī Speciālās sarunu grupas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem;

3) viena eksperta pakalpojumiem Speciālās sarunu grupas uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

45

Saeimas Juridiskais birojs

Iizteikt 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Centrālā vadība sedz izdevumus, kas saistīti ar:

1) speciālās sarunu grupas izveidošanu un darbību;

2) speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanu;

3) sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana), kā arī speciālās sarunu grupas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem;

4) viena eksperta pieaicināšanu.

Atbalstīt.

(4) Centrālā vadība sedz izdevumus, kas saistīti ar:

1) speciālās sarunu grupas izveidošanu un darbību;

2) speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanu;

3) sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana), kā arī speciālās sarunu grupas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem;

4)  viena eksperta pieaicināšanu.

12.pants. Vienošanās saturs

Vienošanās, kas, ievērojot pušu brīvprātības principu, noslēgta starp Speciālo sarunu grupu un Centrālo vadību, nosaka:

1) Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupas uzņēmējsabiedrības vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības uzņēmumus, uz kuriem attiecas šī vienošanās;

2) Eiropas Darbinieku padomes sastāvu, amatu sadali, locekļu skaitu un pilnvaru laiku;

3) Eiropas Darbinieku padomes funkcijas un kārtību, kādā informē Eiropas Darbinieku padomi un konsultējas ar to;

4) Eiropas Darbinieku padomes tikšanās vietu, biežumu un ilgumu;

5) finansiālos un materiālos resursus, kas piešķirami Eiropas Darbinieku padomei;

6) vienošanās spēkā esamības laiku un kārtību, kādā tiek pagarināta vienošanās, kā arī izdarīti grozījumi vienošanās noteikumos.

   

Precizēt panta redakciju.

13.pants. Vienošanās saturs

Vienošanās, kas, ievērojot pušu brīvprātības principu, noslēgta starp speciālo sarunu grupu un centrālo vadību, nosaka:

1)  Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrības uzņēmumus, uz kuriem šī vienošanās attiecas;

2)  Eiropas Darbinieku padomes sastāvu, amatu sadali, locekļu skaitu un pilnvaru laiku;

3)  Eiropas Darbinieku padomes funkcijas, informēšanas un konsultēšanās kārtību;

4)  Eiropas Darbinieku padomes sēžu norises vietu, sēžu biežumu un ilgumu;

5)  Eiropas Darbinieku padomei piešķiramos finansiālos un materiālos resursus;

6)  vienošanās spēkā esamības laiku un kārtību, kādā tiek pagarināta vienošanās, kā arī izdarīti grozījumi vienošanās noteikumos.< /P>

13.pants. Cita informēšanas un konsultēšanās kārtība

(1) Speciālā sarunu grupa un Centrālā vadība Eiropas Darbinieku padomes vietā var izveidot vienu vai vairākus informēšanas un konsultēšanās mehānismus, lai nodarbotos ar starpnacionālajiem jautājumiem, kuri būtiski skar darbinieku intereses. Šādā gadījumā, izstrādājot šā likuma 7.panta pirmajā daļā minēto vienošanos, nosaka, kādu metodi darbinieku pārstāvji lieto, lai rīkotu tikšanos un apspriestu iegūto informāciju. Šāda vienošanās slēdzama rakstiski.

47.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 13.pantā pirmās daļas otrajā teikumā skaitli un vārdu “7.panta” ar skaitli un vārdu “8.panta”; vārdu “rakstiski” ar vārdu “rakstveidā”;

Atbalstīt.

Precizēt dakciju

14.pants. Cita informēšanas un konsultēšanās kārtība

(1) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība Eiropas Darbinieku padomes vietā var izveidot vienu vai vairākus citus informēšanas un konsultēšanās mehānismus tādu starptautisku jautājumu risināšanai, kuri būtiski skar darbinieku intereses. Šādā gadījumā, izstrādājot šā likuma 8.panta pirmajā daļā minēto vienošanos, nosaka, kādu metodi darbinieku pārstāvji lieto, lai rīkotu apspriedes un izskatītu iegūto informāciju. Šāda vienošanās slēdzama rakstveidā.

 

 

(2) Speciālā sarunu grupa, Centrālā vadība vai darbinieku pārstāvji var izbeigt vienošanos vismaz sešus mēnešus pirms termiņa notecējuma, attiecīgi informējot otru pusi.

48.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība vai darbinieku pārstāvji var izbeigt noslēgto vienošanos, ja vismaz sešus mēnešus iepriekš par to ir informēta otra puse.”

Atbalstīt.

(2) Speciālā sarunu grupa un centrālā vadība vai darbinieku pārstāvji var izbeigt noslēgto vienošanos, ja vismaz sešus mēnešus iepriekš par to ir informēta otra puse.

14.pants. Citi noteikumi attiecībā uz vienošanās piemērošanu, izbeigšanu un pagarināšanu

Ja puses nevar vienoties par vienošanās piemērošanu, izbeigšanu vai pagarināšanu, piemērojami šādi noteikumi:

1) ja nav noteikts vienošanās spēkā esamības laiks, uzskata, ka vienošanās noslēgta uz nenoteiktu laiku;

2) ja vienošanās izbeidzas un neviena no pusēm nav ierosinājusi pārtraukt vai izbeigt vienošanos, tā tiek pagarināta uz analogu laika periodu;

3) neatkarīgi no vienošanās izbeigšanās iemesla tās noteikumi ir piemērojami līdz citas vienošanās noslēgšanai.

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

51.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 14.pantu pirms vārda “piemērošanu” ar vārdu “noteikumu”;

papildināt pirms vārda “pagarināšanu” ar vārdiem “vienošanās darbības termiņa”;

Atbildīgā komisija

Aizstāt 14.panta 1punktā vārdus “spēkā esamības laiks” ar vārdu “termiņš”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 14.panta 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) ja vienošanās termiņš izbeidzies un neviena no pusēm neierosina noslēgt jaunu vienošanos, termiņš uzskatāms par pagarinātu uz tādu pašu laika periodu uz kādu vienošanās bija noslēgta;

3) ja vienošanās izbeigusies (neatkarīgi no vienošanās izbeigšanās iemesla), piemērojami šā likuma noteikumi.”

Atbalstīt.

Precizēt redakciju.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

Daļēji

atbalstīt.

15.pants. Citi noteikumi attiecībā

uz venošanās piemērošanu, izbeig

šanu un pagarināšanu

Ja puses nevar vienoties par vienošanās noteikumu piemērošanu, vienošanās izbeigšanu vai tās termiņa pagarināšanu, piemērojami šādi noteikumi:

1)  ja nav noteikts vienošanās termiņš, uzskata, ka vienošanās noslēgta uz nenoteiktu laiku;

2)  ja vienošanās termiņš izbeidzies un neviena puse neierosina noslēgt jaunu vienošanos, termiņš uzskatāms par pagarinātu uz tādu pašu laika periodu, uz kādu vienošanās bija noslēgta;

3)  neatkarīgi no vienošanās izbeigšanas iemesla tās noteikumi ir piemērojami līdz citas vienošanās noslēgšanai.

III nodaļa

Īpašie noteikumi Eiropas Darbinieku padomes izveidošanai un darbībai

52.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“III nodaļa

Eiropas Darbinieku padomes izveidošanas un darbības īpašie noteikumi”.

Atbalstīt.

III nodaļa

Eiropas Darbinieku padomes izveidošanas un darbības īpašie noteikumi.

15.pants. Īpašo noteikumu piemērošana

(1) Šajā nodaļā ietvertos īpašos noteikumus Eiropas Darbinieku padomes izveidošanai piemēro šādos gadījumos:

1) ja par to vienojas Speciālā sarunu grupa un Centrālā vadība;

2) ja Centrālā vadība sešu mēnešu laikā no šā likuma 6.pantā minētā pieprasījuma iesniegšanas atsakās sākt sarunas;

3) ja Speciālā sarunu grupa un Centrālā vadība trīs gadu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas nav noslēgušas vienošanos saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo daļu.

53.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 15.pantu šādā redakcijā:

“Eiropas darbinieku padomes izveidošanas īpašos noteikumus piemēro, ja:

1) par šādu noteikumu piemērošanu vienojas Speciālā sarunu grupa un Centrālā vadība;

2) Centrālā vadība sešu mēnešu laikā, termiņu skaitot no šā likuma 7.pantā pirmajā daļā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas atsakās sākt sarunas;

3) Speciālā sarunu grupa un Centrālā vadība triju gadu laikā, termiņu skaitot no pieprasījuma iesniegšanas dienas, nav noslēgusi šā likuma 8.panta pirmajā daļā minēto rakstveida vienošanos.”

Atbalstīt.

16.pants. Īpašo noteikumu piemērošana

Eiropas Darbinieku padomes izveidošanas īpašos noteikumus piemēro, ja:

1) par šādu noteikumu piemērošanu vienojas speciālā sarunu grupa un centrālā vadība;

2) centrālā vadība sešu mēnešu laikā no šā likuma 7.panta pirmajā daļā minētā pieprasījuma iesniegšanas dienas atsakās sākt sarunas;

3) speciālā sarunu grupa un centrālā vadība triju gadu laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas nav noslēgusi šā likuma 8.panta pirmajā daļā minēto rakstveida vienošanos.

16.pants. Eiropas Darbinieku padomes sastāvs

(1) Eiropas Darbinieku padome sastāv no Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupas darbiniekiem, kurus no sava vidus ievēlē darbinieku pārstāvji vai visi darbinieki.

54.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Eiropas Darbinieku padomes sastāvā ir Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieki, kurus no sava vidus ievēlē darbinieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji..”

 

 

Atbalstīt.

17.pants. Eiropas Darbinieku padomes sastāvs

(1) Eiropas Darbinieku padomes sastāvā ir Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas darbinieki, kurus no sava vidus ievēlē darbinieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji.

(2) Eiropas Darbinieku padomē ir ne mazāk kā trīs locekļi, bet ne vairāk par 30 locekļiem.

     

(2) Eiropas Darbinieku padomē ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā 30 locekļi.

(3) Eiropas Darbinieku padomes veidošanā piemēro šā likuma 8.panta otrās un trešās daļas noteikumus.

55.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3)  Eiropas Darbinieku padomi izveido, ievērojot šā likuma 9.panta otrās un trešās daļas noteikumus..”

Atbalstīt.

(3)  Eiropas Darbinieku padomi izveido, ievērojot šā likuma 9.panta otrās un trešās daļas noteikumus.

(4) Eiropas Darbinieku padome par padomes sastāvu informē Centrālo vadību, kā arī citu attiecīgā līmeņa vadību.

     

4) Eiropas Darbinieku padome par savu sastāvu informē centrālo vadību, kā arī citu attiecīgā līmeņa vadību.

17.pants. Eiropas Darbinieku padomes dibināšanas sapulce

(1) Centrālā vadība pēc Eiropas Darbinieku padomes locekļu ievēlēšanas nekavējoties organizē dibināšanas sapulci, kurā pieņem Eiropas Darbinieku padomes darbības noteikumus, kā arī no Eiropas Darbinieku padomes locekļu sastāva ievēlē padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Eiropas darbinieku padome savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 17.panta pirmajā daļā vārdus “padomes locekļu sastāva ievēlē” ar vārdiem “padomes locekļu vidus ievēl”;

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu (izteikt to kā panta trešo daļu).

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

18.pants. Eiropas Darbinieku padomes dibināšanas sapulce

(1) Centrālā vadība pēc Eiropas Darbinieku padomes locekļu ievēlēšanas nekavējoties organizē dibināšanas sapulci, kurā pieņem Eiropas Darbinieku padomes darbības noteikumus, kā arī no Eiropas Darbinieku padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

 

 

(2) Eiropas Darbinieku padomi pārstāv Eiropas Darbinieku padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

     

(2) Eiropas Darbinieku padomi pārstāv padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā — priekšsēdētāja vietnieks.

 

58.

Atbildigā komisija

Papildināt likumprojekta 17.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: “Eiropas darbinieku padome savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.”(sk.priekšlik. nr. 57 )

Atbalstīt.

(3) Eiropas Darbinieku padome savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

18.pants. Sarunu sākšana

Četrus gadus pēc dibināšanas sapulces Eiropas Darbinieku padome ar vienkāršu balsu vairākumu nolemj, vai sākt sarunas ar Centrālo vadību par šā likuma 7.panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanu vai turpināt piemērot īpašos noteikumus saskaņā ar šā likuma trešo nodaļu. Ja Eiropas Darbinieku padome nolemj sākt sarunas par vienošanās noslēgšanu, tai ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kādi ir Speciālajai sarunu grupai.

59.

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 18.pantā aizstāt skaitli un vārdu “7.panta” ar skaitli un vārdu “8.panta”;

aizstāt vārdus “īpašos noteikumus saskaņā ar šā likuma trešo nodaļu” ar vārdiem “šā likuma 16.pantā minētos īpašos noteikumus”.

Atbalstīt.

Precizēt redakciju.

19.pants. Sarunu sākšana

Četrus gadus pēc dibināšanas sapulces Eiropas Darbinieku padome ar vienkāršu balsu vairākumu nolemj, vai sākt sarunas ar centrālo vadību par šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētās vienošanās noslēgšanu vai arī turpmāk piemērot šā likuma 16.pantā noteiktos īpašos noteikumus. Ja Eiropas Darbinieku padome nolemj sākt sarunas par vienošanās noslēgšanu, tai ir tādas pašas tiesības un pienākumi, speciālajai sarunu grupai.

19.pants. Eiropas Darbinieku padomes locekļu pilnvaru laiks

(1) Eiropas Darbinieku padomes locekļu pilnvaru laiks ir četri gadi, ja vien tas netiek pārtraukts agrāk pēc padomes locekļa iniciatīvas vai citu iemeslu dēļ, piemēram, sakarā ar rīcībnespēju, atteikšanos no savu pienākumu pildīšanas, slimību, šā likuma noteikumu un to darbības noteikumu pārkāpšanu, kas pieņemti saskaņā ar šā likuma 17.panta pirmo daļu.

60.

Saeimas Juridiskais birojs

1zteikt likumprojekta 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Eiropas Darbinieku padomes locekļu pilnvaru laiks ir četri gadi, ja vien tas netiek pārtraukts pirms šā termiņa beigām pēc kāda padomes locekļa iniciatīvas vai citu iemeslu dēļ (sakarā ar rīcībspējas zaudēšanu, atteikšanos pildīt savus pienākumus, ilgstošu slimību, šā likuma noteikumu pārkāpšanu un citos gadījumos).”

Atbalstīt.

20.pants. Eiropas Darbinieku padomes locekļu pilnvaru laiks

(1) Eiropas Darbinieku padomes locekļu pilnvaru laiks ir četri gadi, ja vien tas netiek pārtraukts pirms šā termiņa beigām pēc kāda padomes locekļa iniciatīvas vai citu iemeslu dēļ (sakarā ar rīcībspējas zaudēšanu, atteikšanos pildīt savus pienākumus, ilgstošu slimību, šā likuma noteikumu pārkāpšanu un citos gadījumos).

(2) Reizi divos gados, sākot no Eiropas Darbinieku padomes dibināšanas sapulces dienas, Centrālā vadība pārliecinās, vai darbinieku skaits kādā no dalībvalstīm ir ievērojami mainījies un Eiropas Darbinieku padomes sastāvā jāizdara grozījumi atbilstoši šā likuma 16.panta trešajai daļai. Centrālā vadība informē Eiropas Darbinieku padomi par iegūtajiem rezultātiem.

61.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdus “jāizdara grozījumi atbilstoši šā likuma 16.panta trešajai daļai” ar vārdiem “izdarāmi grozījumi ievērojot šā likuma 17.panta trešās daļas noteikumus”.

Atbalstīt.

(2) Reizi divos gados, sākot no Eiropas Darbinieku padomes dibināšanas sapulces dienas, centrālā vadība pārliecinās, vai darbinieku skaits kādā no dalībvalstīm ir ievērojami mainījies un Eiropas Darbinieku padomes sastāvā izdarāmi grozījumi, ievērojot šā likuma 17.panta trešās daļas noteikumus. Centrālā vadība informē Eiropas Darbinieku padomi par iegūtajiem rezultātiem.

20.pants. Eiropas Darbinieku padomes tikšanās

Eiropas Darbinieku padome vismaz reizi gadā tiekas ar Centrālo vadību, lai saņemtu informāciju un piedalītos konsultācijās, pamatojoties uz ziņojumu, ko sniedz Centrālā vadība par Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupas uzņēmējdarbības attīstību un perspektīvām. Tikšanās vieta un laiks tiek saskaņoti ar Centrālo vadību. Ar Centrālās vadības piekrišanu Eiropas Darbinieku padome organizē papildu tikšanās. Eiropas Darbinieku padomes tikšanās ir slēgtas.

62.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 20.panta trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Eiropas Darbinieku padome organizē papildu apspriedi, ja tam piekrīt centrālā vadība. Eiropas Darbinieku padomes un centrālās vadības apspriedes ir slēgtas..”

 

Atbalstīt.

Precizēt redakciju.

21.pants. Eiropas Darbinieku padomes apspriedes ar centrālo vadību

Eiropas Darbinieku padome vismaz reizi gadā rīko apspriedes ar centrālo vadību, lai saņemtu informāciju un konsultētos, pamatojoties uz ziņojumu, ko sniedz centrālā vadība par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām. Apspriedes norises vieta un laiks tiek saskaņoti ar centrālo vadību. Eiropas Darbinieku padome organizē papildu apspriedi, ja tam piekrīt centrālā vadība. Eiropas Darbinieku padomes un centrālās vadības apspriedes ir slēgtas.

21.pants. Informācija par Eiropas Darbinieku padomes locekļiem

Eiropas Darbinieku padome vai Speciālā sarunu grupa nekavējoties informē Centrālo vadību par Eiropas Darbinieku padomes locekļiem (vārds, uzvārds, adrese) un uzņēmumiem, kurus attiecīgās personas pārstāv. Centrālā vadība šo informāciju nodod vietējai vadībai un darbinieku pārstāvjiem, kā arī arodbiedrībām, kas pārstāv uzņēmumus Latvijā.

63.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 21.pantā vārdus “nodod vietējai vadībai” ar vārdiem “nodod Eiropas kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai”.

Atbalstīt.

22.pants. Informācija par Eiropas Darbinieku padomes locekļiem

Eiropas Darbinieku padome vai speciālā sarunu grupa nekavējoties informē centrālo vadību par Eiropas Darbinieku padomes locekļiem (vārds, uzvārds, adrese) un uzņēmumiem, kurus attiecīgās personas pārstāv. Centrālā vadība šo informāciju nodod Eiropas Kopienas komercsabiedrības izpildinstitūcijai un darbinieku pārstāvjiem, kā arī arodbiedrībām, kas pārstāv uzņēmumus Latvijā.

22.pants. Darbinieku pārstāvju ievēlēšana Latvijas Republikā

Eiropas Darbinieku padomes locekļus Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupās, kas pārstāv darbiniekus Latvijā saskaņā ar šo likumu vai citas dalībvalsts normatīvo aktu, ievēlē kā darbinieku pārstāvjus likumā noteiktajā kārtībā.

64.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 22.panta nosaukumu šādā redakcijā (dublē 9.panta nosaukumu):

“22.pants. Darbinieku pārstāvju ievēlēšana Eiropas darbinieku padomē”.

Atbalstīt.

23.pants. Darbinieku pārstāvju ievēlēšana Eiropas Darbinieku padomē

Eiropas Kopienas komercsabiedrībās vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupās Eiropas Darbinieku padomes locekļus, kuri pārstāv darbiniekus Latvijā, saskaņā ar šo likumu vai citas dalībvalsts normatīvo aktu ievēlē kā darbinieku pārstāvjus.

23.pants. Eiropas Darbinieku padomes kompetence

Eiropas Darbinieku padomes kompetencē ir sniegt informāciju un konsultēties jautājumos, kas saistīti ar Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupu kopumā, vai vismaz divām uzņēmējsabiedrībām, kas atrodas dažādās dalībvalstīs. Ja Centrālā vadība neatrodas kādā no dalībvalstīm, tiek piemēroti šā likuma 5.panta trešās daļas noteikumi.

   

Precizēt 23.panta redakciju.

24.pants. Eiropas Darbinieku padomes kompetence

Eiropas Darbinieku padome atbilstoši savai kompetencei sniedz informāciju un konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Kopienas komercsabiedrību vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu kopumā vai vismaz divām komercsabiedrībām, kas atrodas dažādās dalībvalstīs. Ja centrālā vadība neatrodas kādā no dalībvalstīm, tiek piemēroti šā likuma 5.panta trešās daļas noteikumi.

24.pants. Centrālās vadības kompetence

(1) Centrālā vadība tiekas ar Eiropas Darbinieku padomi, lai sniegtu informāciju un konsultētos par Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupas uzņēmējdarbību.

     

25.pants. Centrālās vadības kompetence

(1) Centrālā vadība tiekas ar Eiropas Darbinieku padomi, lai sniegtu informāciju un konsultētos par Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas komercdarbību.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā informēšana un konsultēšanās attiecas uz:

1) uzņēmējsabiedrības vai uzņēmējsabiedrību grupas struktūru, ekonomisko un finansiālo situāciju;

2) iespējamo uzņēmējdarbības, ražošanas un realizācijas attīstību;

3) situāciju nodarbinātības jomā un tās iespējamo attīstību;

4) investīcijām (investīciju programmām);

5) būtiskām organizācijas izmaiņām;

6) jaunu darba metožu vai ražošanas procesu ieviešanu;

7) ražošanas, uzņēmējsabiedrību, uzņēmumu vai svarīgu to daļu pārcelšanu uz citu vietu;

8) uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu apvienošanu vai sadalīšanu (reorganizāciju);

9) uzņēmējsabiedrību, uzņēmumu vai to svarīgu daļu samazināšanu vai slēgšanu;

10) kolektīvo atlaišanu.

65.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 24.panta otrās daļas 7., 8., un 9. punktu šādā redakcijā:

“7) kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšanu uz citu vietu;

8) kapitālsabiedrību reorganizāciju (apvienošanu vai sadalīšanu)

9) kapitālsabiedrību likvidāciju vai struktūrvienību slēgšanu.”.

Atbalstīt.

Precizēt redakciju.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktā informēšana un konsultēšanās attiecas uz:

1) Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas struktūru, ekonomisko un finansiālo situāciju;

2) iespējamo komercdarbības, ražošanas un realizācijas attīstību;

3) situāciju nodarbinātības jomā un tās iespējamo attīstību;

4) investīcijām (investīciju programmām);

5) būtiskām organizatoriskām pārmaiņām;

6) jaunu darba metožu vai ražošanas procesu ieviešanu;

7) kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšanu uz citu vietu;

8) kapitālsabiedrību reorganizāciju (apvienošanu vai sadalīšanu);

9) kapitālsabiedrību likvidāciju vai struktūrvienību slēgšanu;

10) kolektīvo atlaišanu.

25.pants. Eiropas Darbinieku padomes komiteja

(1) Ja Eiropas Darbinieku padomē ir deviņi vai vairāk locekļu, tā izveido Eiropas Darbinieku padomes komiteju (turpmāk – Komiteja) trīs locekļu sastāvā. Komitejā darbojas Eiropas Darbinieku padomes priekšsēdētājs, kā arī divi vēlēti locekļi, kuri pārstāv dažādu valstu uzņēmējsabiedrības.

     

26.pants. Eiropas Darbinieku padomes komiteja

(1) Ja Eiropas Darbinieku padomē ir deviņi vai vairāk locekļi, tā izveido Eiropas Darbinieku padomes komiteju (turpmāk — Komiteja) triju locekļu sastāvā. Komitejā darbojas Eiropas Darbinieku padomes priekšsēdētājs, kā arī divi vēlēti locekļi, kuri pārstāv dažādu valstu komercsabiedrības.

(2) Komiteja vai, ja tādas nav, Eiropas darbinieku padome pēc tās lūguma tiekas ar Centrālo vadību vai ar citu atbilstoša līmeņa Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupas vadību, kurai ir lēmējtiesības, lai iegūtu informāciju un piedalītos konsultācijās par apstākļiem, kas minēti šā likuma 26.panta sestajā daļā. Tie Eiropas Darbinieku padomes locekļi, kurus ievēlējuši vai iecēluši uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības, uz kurām tiešā veidā attiecas paredzētie pasākumi, ir tiesīgi kopā ar Komiteju piedalīties rīkotajās sēdēs. Šī tikšanās notiek iespējami ātrāk, pamatojoties uz ziņojumu, ko sagatavojusi Centrālā vadība vai cita atbilstoša līmeņa vadība un par kuru Komitejas locekļi sniedz atzinumu tikšanās beigās, bet ne vēlāk kā septiņu dien u laikā.

66.

Saeimas Juridiskais birojs

Likumprojekta 25.panta otrajā daļā aizstāt vārdus “vadību, kurai ir lēmējtiesības” ar vārdu “izpildinstitūciju”, aizstāt skaitli un vārdu “26.panta” ar skaitli un vārdu “27.panta”;

Atbalstīt.

(2) Komiteja vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padome pēc tās lūguma rīko apspriedes ar centrālo vadību vai ar citu atbilstoša līmeņa Eiropas Kopienas komercsabiedrības vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas izpildinstitūciju, lai iegūtu informāciju un konsultētos par apstākļiem, kas minēti šā likuma 27.panta sestajā daļā. Tie Eiropas Darbinieku padomes locekļi, kurus ievēlējuši vai iecēluši uzņēmumi vai komercsabiedrības, uz kurām tiešā veidā attiecas iepriekš minētie pasākumi, ir tiesīgi kopā ar Komiteju piedalīties apspriedēs. Tās rīkojamas iespējami drīz, pamatojoties uz ziņojumu, kuru sagatavojusi centrālā vadība vai cita atbilstoša līmeņa vadība un par kuru Komitejas locekļi sniedz atzinumu apspriedes beigās, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā.

(3) Attiecībā uz šā panta otrajā daļā minēto tikšanos un Komitejas locekļiem tiek piemēroti šā likuma 7.panta piektās daļas un 11.panta otrās daļas noteikumi.

67.

Saeimas Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu “7.panta” ar skaitli un vārdu “8.panta”aizstāt skaitli un vārdu “11.panta” ar skaitli un vārdu “12.panta”.

Atbalstīt.

Precizēt redakciju.

(3) Attiecībā uz šā panta otrajā daļā minēto apspriedi un Komitejas locekļiem tiek piemēroti šā likuma 8.panta piektās daļas un 12.panta otrās daļas noteikumi.

26.pants. Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas darbība

(1) Eiropas Darbinieku padome, kurā ir mazāk nekā deviņi locekļi, ikdienas darba veikšanai deleģē tās priekšsēdētāju vai kādu citu Eiropas Darbinieku padomes locekli.

(2) Pirms jebkuras tikšanās ar Centrālo vadību Eiropas Darbinieku padome vai Komiteja ir tiesīga tikties bez šīs vadības piedalīšanās.

(3) Izdevumus, kas saistīti ar Komitejas un Eiropas Darbinieku padomes darbību, sedz Centrālā vadība, nodrošinot tās ar materiālajiem un finansu resursiem, kas nepieciešami to pienācīgai uzdevumu veikšanai. Centrālā vadība sedz izdevumus, kas saistīti ar:

1) Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas locekļu ievēlēšanu vai iecelšanu;

2) Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas tikšanos organizēšanu (telpas, materiāli un nepieciešamais personāls), arī tulkošanu, kā arī Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem;

3) viena eksperta pieaicināšanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Analoģiski grozījumiem 11.panta ceturtās daļas 2.punktā, ierosinām aizstāt 26.panta trešās daļas 2.punktā vārdus “(telpas, materiāli un nepieciešamais personāls), arī tulkošanu” ar vārdiem “(telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana)”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

27.pants. Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas darbība

(1) Eiropas Darbinieku padome, kurā ir mazāk nekā deviņi locekļi, ikdienas darba veikšanai deleģē tās priekšsēdētāju vai kādu citu Eiropas Darbinieku padomes locekli.

(2) Pirms jebkuras apspriedes ar centrālo vadību Eiropas Darbinieku padome un Komiteja ir tiesīgas savstarpēji tikties bez šīs vadības piedalīšanās.

(3) Izdevumus, kas saistīti ar Komitejas un Eiropas Darbinieku padomes darbību, sedz centrālā vadība, nodrošinot tās ar materiālajiem un finansu resursiem, kas nepieciešami to uzdevumu pienācīgai veikšanai. Centrālā vadība sedz izdevumus, kas saistīti ar:

1) Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas locekļu ievēlēšanu vai iecelšanu;

2) Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas apspriežu organizēšanu (telpas, materiāli, nepieciešamais personāls, tulkošana), kā arī Eiropas Darbinieku padomes un Komitejas locekļu apdrošināšanu un komandējumiem;

3)viena eksperta pieaicināšanu.

(4) Centrālā vadība informē uzņēmējsabiedrību vadību par Centrālās vadības un Eiropas Darbinieku padomes tikšanās sasaukšanu.

69.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 26.panta ceturtajā daļā vārdus “uzņēmējsabiedrību vadību” ar vārdiem “komercsabiedrību izpildinstitūciju”;

Atbalstīt.

(4) Centrālā vadība informē Eiropas Kopienas komercsabiedrību izpildinstitūcijas par centrālās vadības un Eiropas Darbinieku padomes apspriedes rīkošanu.

(5) Ja rodas īpaši apstākļi, kas būtiski skar darbinieku intereses, Centrālā vadība laikus informē Komiteju vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomi par šiem apstākļiem un nodrošina tai nepieciešamo informāciju un konsultācijas.

     

(5) Ja rodas īpaši apstākļi, kas būtiski skar darbinieku intereses, centrālā vadība laikus informē Komiteju vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomi par šiem apstākļiem un nodrošina tai nepieciešamo informāciju un konsultācijas.

(6) Īpaši apstākļi šā panta izpratnē ir:

1) uzņēmējsabiedrību, uzņēmumu vai svarīgu to daļu (struktūrvienību) pārcelšana uz citu vietu;

2) uzņēmējsabiedrību, uzņēmumu vai to svarīgu daļu (struktūrvienību) slēgšana;

3) kolektīvā atlaišana.

70.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 26.panta sestās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā (analoģiski grozījumiem 24.panta otrās daļas 7. un 9.punktam):

“1) kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšanu uz citu vietu;

2) kapitālsabiedrību likvidāciju vai struktūrvienību slēgšanu.”

Atbalstīt.

(6) Īpaši apstākļi šā panta izpratnē ir:

1) kapitālsabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšana uz citu vietu;

2) kapitālsabiedrību likvidācija vai struktūrvienību slēgšana;

3) kolektīvā atlaišana.

(7) Komiteja vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padome informē Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupas uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību darbinieku pārstāvjus vai, ja tādu nav, visus darbiniekus par informēšanas un konsultēšanās norisi.

(8) Komiteja vai Eiropas Darbinieku padome izmanto pēc saviem ieskatiem izraudzītu ekspertu palīdzību, ja tas ir nepieciešams tās uzdevumu veikšanai.

     

(7) Komiteja vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padome informē Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupas uzņēmumu vai komercsabiedrību darbinieku pārstāvjus vai, ja tādu nav, visus darbiniekus par informēšanas un konsultēšanās norisi.

(8) Komiteja vai Eiropas Darbinieku padome izmanto pēc saviem ieskatiem izraudzītu ekspertu palīdzību, ja tas ir nepieciešams tās uzdevumu veikšanai.

IV nodaļa

Citi noteikumi

27.pants. Informācijas aizsardzība

(1) Eiropas Darbinieku padomes un Speciālās sarunu grupas locekļi un darbinieku pārstāvji citas informācijas un konsultēšanās kārtības ietvaros, kā arī eksperti un tulki, kas sniedz tiem savus pakalpojumus, nedrīkst atklāt trešajām personām informāciju, kas ir tieši noteikta par neizpaužamu.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums attiecībā uz neizpaužamas informācijas sniegšanu trešajām personām ir spēkā neatkarīgi no tā, vai šī persona pilda vai ir beigusi pildīt savus pienākumus.

(3) Centrālā vadība var atteikties sniegt informāciju, kuras atklāšana vai izmantošana, ņemot vērā tās raksturu un objektīvos iemeslus, var būtiski kaitēt vai nodarīt zaudējumus Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībai vai kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupai.

(4) Šā panta trešajā daļā noteiktās tiesības neattiecas uz informāciju par darbinieku skaitu uzņēmumā.

71.

 

 

 

 

 

 

 

 

72.

 

 

 

73.

Saeimas Juridiskais birojs

Atbilstoši Eiropas Padomes 1994.gada 22.septembra direktīvas 94/45/EP 8.pantam ierosinām izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“27.pants. Konfidenciāla informācija”;

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “kas ir tieši noteikta par neizpaužamu” ar vārdiem “kas ir iegūta kā konfidenciāla”;

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “neizpaužamas informācijas” ar vārdiem “konfidenciālas informācijas”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

IV nodaļa

Citi noteikumi

28.pants. Konfidenciāla informācija

(1) Eiropas Darbinieku padomes un speciālās sarunu grupas locekļi un darbinieku pārstāvji citas informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, kā arī eksperti un tulki, kas sniedz tiem savus pakalpojumus, nedrīkst atklāt trešajām personām informāciju, kas iegūta kā konfidenciāla.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums attiecībā uz konfidenciālas informācijas sniegšanu trešajām personām ir spēkā neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona pilda vai ir beigusi pildīt savus pienākumus.

(3) Centrālā vadība var atteikties sniegt informāciju, kuras atklāšana vai izmantošana, ņemot vērā tās raksturu un objektīvos iemeslus, var būtiski kaitēt vai nodarīt zaudējumus Eiropas Kopienas komercsabiedrībai vai Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupai.

(4) Šā panta trešajā daļā noteiktās tiesības neattiecas uz informāciju par darbinieku skaitu uzņēmumā.

28.pants. Darbinieku pārstāvju aizsardzība

(1) Speciālās sarunu grupas locekļiem, Eiropas Darbinieku padomes locekļiem un darbinieku pārstāvjiem, kuri informē un konsultē saskaņā ar šā likuma noteikumiem, savu pienākumu pildīšanas laikā ir piemērojama tāda pati aizsardzība un garantijas kā darbinieku pārstāvjiem nacionālajā līmenī tajā valstī, kurā tie darbojas saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai praksi.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem darbinieku pārstāvjiem piešķir apmaksātu atvaļinājumu uz laiku, kāds nepieciešams, lai tie varētu apmeklēt tikšanos ar Centrālo vadību, kā arī tikšanos, kas tiek organizēta, lai noslēgtu šā likuma 7.panta pirmajā daļā un 13.panta pirmajā daļā minētās vienošanās. Darba devējs piešķir darbiniekam minēto apmaksāto atvaļinājumu, ja darbinieks iesniedz darba devējam pierādījumu par darbinieku nepieciešamību piedalīties šajās tikšanās.

(3) Puses var vienoties par labvēlīgākiem apstākļiem darbinieku pārstāvju aizsardzībai, nekā noteikts šajā pantā.

74.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 28.pantā skaitli un vārdu ”7.panta” ar skaitli un vārdu “8.panta”, aizstāt skaitli un vārdu ”13.panta” ar skaitli un vārdu “14. panta”.

Atbalstīt.

Precizēt panta

redakciju.

29.pants. Darbinieku pārstāvju aizsardzība

(1) Speciālās sarunu grupas locekļiem, Eiropas Darbinieku padomes locekļiem un darbinieku pārstāvjiem, kuri informē un konsultē saskaņā ar šā likuma noteikumiem, šo pienākumu pildīšanas laikā ir piemērojama tāda pati aizsardzība un garantijas kā darbinieku pārstāvjiem nacionālajā līmenī tajā valstī, kurā tie darbojas saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem vai praksi.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajiem darbinieku pārstāvjiem piešķir apmaksātu atvaļinājumu uz laiku, kāds nepieciešams, lai tie varētu apmeklēt apspriedes ar centrālo vadību, kā arī apspriedi, kas tiek organizēta, lai noslēgtu šā likuma 8.panta pirmajā daļā un 14.panta pirmajā daļā minētās vienošanās. Darba devējs piešķir darbiniekam minēto apmaksāto atvaļinājumu, ja darbinieks iesniedz darba devējam pierādījumu, ka darbinieku piedalīšanās šajās apspriedēs ir nepieciešama.

(3) Puses var vienoties par labvēlīgākiem apstākļiem darbinieku pārstāvju aizsardzībai, nekā noteikts šajā pantā.

29.pants. Atbildība par šā likuma noteikumu neievērošanu

Par šā likuma noteikumu neievērošanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

     

30.pants. Atbildība par šā likuma noteikumu neievērošanu

Par šā likuma noteikumu neievērošanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī

     

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī