Izskata Tautsaimniecības, agrārās,

 

Izskata Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā” trešajam lasījumam

( reģ. nr. 648)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija (reģ. nr 648, dok.nr.2455 A )

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

     

Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā

 

Izdarīt Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 10.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā lietotie termini

3) ķīmiskās vielas - dabiskas izcelsmes vai mākslīgi radīti ķīmiskie elementi un to ķīmiskie savienojumi, arī jebkuras piedevas, kas nepieciešamas to stabilitātes nodrošināšanai, un jebkuri piemaisījumi, kas radušies to ražošanas vai uzglabāšanas procesā;

----------------------------------------------

1. 1.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārda "procesā" ar vārdiem "izņemot šķīdinātājus, kas var tikt atdalīti, neietekmējot vielas stabilitāti vai sastāvu";

 

 

 

   

1. 1.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārda "procesā" ar vārdiem "izņemot šķīdinātājus, kas var tikt atdalīti, neietekmējot vielas stabilitāti vai sastāvu";

5) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu reģistrs - Latvijas Republikas teritorijā importējamo un ražojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites sistēma.

 

izslēgt 5.punktu;

     

 

izslēgt 5.punktu;

 

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) biocīdi – aktīvas vielas vai produkti, kas satur vienu vai vairākas aktīvas vielas tādā veidā, kādā tās tiek piegādātas patērētājam, un kas paredzētas, lai ķīmiski vai bioloģiski iznīcinātu, atbaidītu un padarītu nekaitīgus kaitīgos organismus, aizkavētu to iedarbību vai citādi tos ietekmētu."

     

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) biocīdi – aktīvas vielas vai produkti, kas satur vienu vai vairākas aktīvas vielas tādā veidā, kādā tās tiek piegādātas patērētājam, un kas paredzētas, lai ķīmiski vai bioloģiski iznīcinātu, atbaidītu un padarītu nekaitīgus kaitīgos organismus, aizkavētu to iedarbību vai citādi tos ietekmētu."

 

3.pants. Likuma darbība

(1) Šis likums reglamentē darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem.

2. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārda "produktiem" ar vārdiem "kā arī biocīdiem";

     

2. 3.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "produktiem" ar vārdiem "kā arī biocīdiem";

(2) Papildus šim likumam darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem regulē:

         

1) attiecībā uz ķīmisko vielu maisījumiem atkritumu veidā - likums "Par bīstamajiem atkritumiem";

         

2) attiecībā uz ķīmisko produktu pārvadājumiem (arī

tranzītpārvadājumiem) pa ceļiem, dzelzceļu, gaisu, jūru, pastu vai

pārvietošanu pa cauruļvadiem, ja netiek veikta jebkāda šo vielu vai

produktu apstrāde vai pārstrāde, - normatīvie akti, kas reglamentē bīstamo kravu pārvadāšanas kārtību;

3) attiecībā uz narkotiskajām un psihotropajām vielām - likums "Par

narkotisko un psihotropo vielu likumīgās aprites kārtību" un citi ar to saistītie normatīvie akti;

         

4) attiecībā uz prekursoriem - likums "Par prekursoriem" un citi ar to saistītie normatīvie akti;

         

5) attiecībā uz ķīmiskajām vielām - 1993.gada 13.janvāra Konvencija par

ķīmisko ieroču izplatīšanas, ražošanas, uzkrāšanas un izmantošanas aizliegšanu un iznīcināšanu.

         
 

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) attiecībā uz minerālmēsliem un kaļķošanas materiāliem – attiecīgie normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar mēslošanas līdzekļiem.";

     

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) attiecībā uz minerālmēsliem un kaļķošanas materiāliem –normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar mēslošanas līdzekļiem.";

 

 

 

 

(3) Šis likums neattiecas:

1) uz šādiem produktiem un precēm to izgatavošanas galīgajā stadijā:

a) zālēm (arī veterinārijā izmantojamām),

b) kosmētikas izstrādājumiem,

c) alkoholiskajiem dzērieniem,

d) tabakas izstrādājumiem,

e) pārtikas produktiem,

f) pesticīdiem,

g) radioaktīvajām vielām,

h) gatavajām sprāgstvielām, ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas izmantojami pirotehniska efekta iegūšanai un kļūs pieejami citām personām,

         

i) biotehnoloģiskajiem produktiem un molekulārās bioloģijas produktiem;

izteikt trešās daļas 1.punkta "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"i) ģenētiski modificētajiem organismiem;".

     

izteikt trešās daļas 1.punkta "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"i) ģenētiski modificētajiem organismiem;".

II nodaļa. Uzraudzība un kontrole

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Uzraudzība, kontrole un vispārīgās prasības informācijas apritei"

     

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa. Uzraudzība, kontrole un vispārīgās prasības informācijas apritei"

6.pants. Atbilstības novērtēšanas institūcijas

Uzraudzības un kontroles iestāžu vajadzībām nepieciešamos mērījumus ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu identificēšanai un to fizikālo un ķīmisko parametru noteikšanai veic tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas un pilnvarotas laboratorijas.

 

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo un ķīmisko parametru noteikšana un iedarbības novērtēšana

(1) Uzraudzības un kontroles iestāžu vajadzībām nepieciešamos mērījumus ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai veic tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas un pilnvarotas laboratorijas.

     

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo un ķīmisko parametru noteikšana un iedarbības novērtēšana

(1) Uzraudzības un kontroles iestāžu vajadzībām nepieciešamos mērījumus ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai veic tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas un pilnvarotas laboratorijas.

 

(2) Prasības attiecībā uz laboratoriju darba kvalitāti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanā vai pētījumos par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku, kā arī attiecībā uz laboratoriju inspicēšanu nosaka Ministru kabinets.

   

 

Redakcionāli

precizēts.

(2) Prasības attiecībā uz laboratoriju darba kvalitāti ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanā vai pētījumos par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību, kā arī noteikumus par laboratoriju inspicēšanu reglamentē Ministru kabinets.

 

(3) Nosakot ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai ekotoksikoloģiskās īpašības, laboratorijas izmanto vides

aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātas laboratoriskās metodes."

     

(3) Nosakot ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai ekotoksikoloģiskās īpašības, laboratorijas izmanto vides

aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātas laboratoriskās metodes."

 

7.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu reģistrs

(1) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu reģistrā fiksē uzraudzības un kontroles īstenošanai nepieciešamās ziņas par šā panta otrajā daļā minētajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kas uzņēmējdarbības vajadzībām tiek importēti vai ražoti valstī.

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāze un

informatīvā sistēma

(1) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē iekļauj avāriju likvidēšanas, uzraudzības un kontroles īstenošanai nepieciešamās ziņas par Latvijā lietotajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kā arī bīstamo ķīmisko vielu sarakstu, Eiropas Kopienā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstu (EINECS) un Eiropas Kopienā pieteikto ķīmisko vielu sarakstu (ELINCS).

     

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāze un

informatīvā sistēma

(1) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē iekļauj avāriju likvidēšanas, uzraudzības un kontroles īstenošanai nepieciešamās ziņas par Latvijā lietotajām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, kā arī bīstamo ķīmisko vielu sarakstu, Eiropas Kopienā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstu (EINECS) un Eiropas Kopienā pieteikto ķīmisko vielu sarakstu (ELINCS).

(2) Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu reģistrēšanas kārtību, kā arī ķīmiskās vielas, ķīmiskos produktus un to grupas, kas jāreģistrē Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu reģistrā, nosaka Ministru kabinets.

(2) Ministru kabinets nosaka, kāda informācija tiek sniegta, uzturēta, apkopota un izvērtēta Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību."

     

(2) Ministru kabinets noteic, kāda informācija tiek sniegta, uzturēta, apkopota un izvērtēta Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību."

 

 

8.pants. Konfidencialitāte

 

-----------------------------------------------

6. 8.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Konfidencialitāte" ar vārdiem "Ierobežotas pieejamības informācija";

     

6. 8.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Konfidencialitāte" ar vārdiem "Ierobežotas pieejamības informācija";

 

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ierobežotas pieejamības informācija nav:

1) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai ekotoksikoloģiskās īpašības;

2) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta klasifikācija un marķējums;

     

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ierobežotas pieejamības informācija nav:

1) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta fizikālās, ķīmiskās, toksikoloģiskās vai ekotoksikoloģiskās īpašības;

2) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta klasifikācija un marķējums;

 

3) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamo īpašību noteikšanas metodes un metodes, ar kurām var noteikt ķīmiskās vielas daudzumu vidē vai noplūdē, kā arī veids, kādā ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti iedarbībojas uz vidi vai cilvēku noteiktā laika posmā (ekspozīcija);

     

3) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamo īpašību noteikšanas metodes un metodes, ar kurām var noteikt ķīmiskās vielas daudzumu vidē vai noplūdē, kā arī veids, kādā ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti iedarbībojas uz vidi vai cilvēku veselību noteiktā laika posmā (ekspozīcija);

 

 

4) atzinumi par bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamās ķīmiskās vielas saturoša ķīmiskā produkta iespējamo kaitīgo iedarbību uz cilvēku vai vidi;

     

 

4) atzinumi par bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamās ķīmiskās vielas saturoša ķīmiskā produkta iespējamo kaitīgo iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību;

 

5) veidi un metodes, kā bīstamo ķīmisko vielu padarīt nekaitīgu;

     

5) veidi un metodes, kā bīstamo ķīmisko vielu padarīt nekaitīgu;

 

6) ugunsdrošības, sprādziendrošības, darba un citi drošības pasākumi, kas jāievēro, veicot darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas;

     

6) ugunsdrošības, sprādziendrošības, darba drošības un citi drošības pasākumi, kas jāievēro, veicot darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem, kas satur bīstamās ķīmiskās vielas;

 

7) neatliekamie pasākumi, kas jāveic, ja notikusi saindēšanās ar bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo ķīmisko produktu, izcēlies ugunsgrēks vai noticis cits nevēlams vai nelaimes gadījums saistībā ar bīstamajām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem;

8) jebkura cita informācija, kas norādīta ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošības datu lapā;

     

7) neatliekamie pasākumi, kas jāveic, ja notikusi saindēšanās ar bīstamo ķīmisko vielu vai bīstamo ķīmisko produktu, izcēlies ugunsgrēks vai noticis cits nevēlams vai nelaimes gadījums saistībā ar bīstamajām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem;

8) jebkura cita informācija, kas norādīta ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta drošības datu lapā;

 

9) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta ražotāja nosaukums;

     

9) ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta ražotāja nosaukums;

 

10) jebkura cita par jaunu ķīmisku vielu iegūta informācija, kas varētu raksturot tās bīstamību.

     

10) jebkura cita par jaunu ķīmisko vielu iegūta informācija, kas varētu raksturot tās bīstamību.

 

(4) Ja ķīmiskās vielas nosaukums ir ierobežotas pieejamības informācija, darbību veicējs sniedz informāciju par visām šīs vielas bīstamajām īpašībām, lai darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem varētu veikt, neapdraudot vidi un cilvēku, īpaši lai darba vietā varētu veikt nepieciešamos ugunsdrošības, sprādziendrošības, darba drošības veselības un vides aizsardzības pasākumus, un norāda:

     

(4) Ja ķīmiskās vielas nosaukums ir ierobežotas pieejamības informācija, darbību veicējs sniedz informāciju par visām šīs vielas bīstamajām īpašībām, lai darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem varētu veikt, neapdraudot vidi un cilvēku, īpaši lai darba vietā varētu veikt nepieciešamos ugunsdrošības, sprādziendrošības, darba drošības veselības un vides aizsardzības pasākumus, un norāda:

 

 

 

1) neorganiskajām vai organiskajām vielām – nosaukumu, kas ir atvasināts no tā ķīmiskā elementa nosaukuma, kurš nosaka ķīmiskās vielas īpašības;

     

 

 

1) neorganiskajām vai organiskajām vielām – nosaukumu, kas ir atvasināts no tā ķīmiskā elementa nosaukuma, kurš nosaka ķīmiskās vielas īpašības;

 

2) organiskajām vielām, kuru īpašības nosaka kopīga funkcionālā grupa, – nosaukumu, kas ir atvasināts no funkcionālās grupas nosaukuma."

     

2) organiskajām vielām, kuru īpašības nosaka kopīga funkcionālā grupa, – nosaukumu, kas ir atvasināts no funkcionālās grupas nosaukuma."

9.pants. Darbību veicēja vispārīgie pienākumi

         

--------------------------------------

7. Papildināt 9.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem, nosaka Ministru kabinets."

     

7. Papildināt 9.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Prasības, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem, nosaka Ministru kabinets."

10.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšana

         

------------------------------------------

8. Papildināt 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina bīstamo ķīmisko vielu sarakstu."

 

     

8. Papildināt 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apstiprina bīstamo ķīmisko vielu sarakstu."

 

 

 

11.pants. Riska analīze

(1) Ministru kabinets nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu radītā riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumus un norāda, uz kurām vielām un kuriem produktiem šī kārtība un šie pasākumi attiecas.

------------------------------------------

 

9. Izslēgt 11.panta pirmo daļu.

     

 

 

9. Izslēgt 11.panta pirmo daļu.

 

 

13.pants. Jaunas ķīmiskās vielas pieteikšana

(1) Ministru kabinets apstiprina esošo ķīmisko vielu sarakstu un

pieteikto ķīmisko vielu sarakstu.

10. 13.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

     

10. 13.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

(2) Ķīmiskā viela, kas nav minēta esošo ķīmisko vielu sarakstā,

uzskatāma par jaunu ķīmisko vielu.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Jauna ķīmiskā viela ir ķīmiskā viela, kas nav minēta Eiropas Kopienā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS)."

     

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Jauna ķīmiskā viela ir ķīmiskā viela, kas nav minēta Eiropas Kopienā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS).

 

 

(3) Valstī aizliegts importēt vai pārdot jaunu ķīmisko vielu, pirms nav izpētīta tās iedarbība uz vidi un cilvēku veselību un šī viela nav pieteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto jaunas ķīmiskās vielas pieteikšanas kārtību.

 

 

 

1.

 

VARAM parlament. sekretārs A.Jirgens

Izteikt 13. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valstī aizliegts importēt vai pārdot jaunu ķīmisko vielu vai polimēru vai citu ķīmisku produktu, kas satur jaunu ķīmisku vielu ,pirms nav izpētīta tās iedarbība uz vidi un cilvēku veselību un šī viela nav pieteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto jaunas ķīmiskās vielas

pieteikšanas un vides un cilvēka veselības riska novērtēšanas kārtību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(3) Valstī aizliegts importēt vai pārdot jaunu ķīmisko vielu vai polimēru vai citu ķīmisku produktu, kas satur jaunu ķīmisko vielu ,pirms nav izpētīta tās iedarbība uz vidi un cilvēku veselību un šī viela nav pieteikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikto jaunas ķīmiskās vielas pieteikšanas un vides un cilvēka veselības riska novērtēšanas kārtību.”

(4) Šā panta trešajā daļā minētais aizliegums neattiecas uz:

--------------------------------------

       

3) ķīmiskajām vielām, kuras precīzi formulētiem eksperimentālās ražošanas mērķiem ražo vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā

importē reģistrēts ierobežots patērētāju skaits tādā daudzumā, kas nepārsniedz to daudzumu, kāds ir nepieciešams konkrētā procesa izpētei. Šis izņēmums ir spēkā vienu gadu no minēto ķīmisko vielu ražošanas vai importa uzsākšanas ar nosacījumu, ka darbību veicējs iesniedz Vides valsts inspekcijai rakstveida ziņas par sevi un attiecīgo ķīmisko vielu, tās

marķējumu, daudzumu, saņēmēju sarakstu un izpētes pasākumu plānu;

-------------------------------------

 

2.

VARAM parlament. sekretārs A.Jirgens

13. panta ceturtās daļas 3. punktā vārdus “vides valsts inspekcijai”aizstāt ar vārdiem “Latvijas Vides aģentūrai”.

Atbalstīt.

aizstāt ceturtās daļas 3. punktā vārdus “vides valsts inspekcijai” ar vārdiem “Latvijas Vides aģentūrai”.

   

 

3.

 

VARAM parlament. sekretārs A.Jirgens

13. panta ceturto daļu papildināt ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) ķīmiskiem produktiem, kas satur mazāk par vienu procentu jaunu ķīmisko vielu.”

 

 

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

 

papildināt ceturto daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) ķīmiskajiem produktiem, kas satur mazāk par vienu procentu jaunu ķīmisko vielu.”

 

 

 

 

 

14.pants. Drošības datu lapa

-----------------------------------

(2) Ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu ražotājs, importētājs vai cits darbību veicējs drošības datu lapu bez maksas izsniedz arī bīstamās ķīmiskās vielas vai bīstamā ķīmiskā produkta saņēmējam:

.

       

1) ja izstrādājums ir paredzēts rūpnieciskai vai citādai profesionālai

izmantošanai;

         

2) ja izstrādājums tiek piegādāts vairumtirdzniecībā pirmo reizi;

11. 14.pantā:

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus "pirmo reizi";

     

11. 14.pantā:

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus "pirmo reizi";

3) citos gadījumos, kad saņēmējs to pieprasa.

izslēgt otrās daļas 3.punktu

     

izslēgt otrās daļas 3.punktu

18.pants. Maksa par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu reģistrēšanu un pieprasījumu izskatīšanu

Par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu reģistrēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā tiek iekasēta valsts nodeva, kas ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

 

 

12. Izslēgt 18.pantu.

     

 

12. Izslēgt 18.pantu.

 

Pārejas noteikumi

.

4.

VARAM parlament. sekretārs A.Jirgens

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumus šādā redakcijā:

Pārejas noteikumi

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēts.

 

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 4.pants stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

 

“1. Ministru kabinets līdz 2002. gada 1. janvārim izdod šā likuma 4. pantā minētos Ministru kabineta noteikumus par laboratoriju inspicešanu un prasībām laboratoriju darba kvalitātei ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašibu noteikšanā vai pētījumos par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku

 

1. Ministru kabinets līdz 2002. gada 1. janvārim izdod šā likuma 4. pantā minētos Ministru kabineta noteikumus par laboratoriju inspicešanu un prasībām laboratoriju darba kvalitātei ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašibu noteikšanā vai pētījumos par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību.

     

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs līdz 2002. gada 1. jūlijam apstiprina šā likuma 4. pantā minētās laboratoriskās metodes ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai vai pētījumiem par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku.

 

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs līdz 2002. gada 1. jūlijam apstiprina šā likuma 4. pantā minētās laboratoriskās metodes ķīmisko vielu un ķīmisko produktu fizikālo, ķīmisko, toksikoloģisko vai ekotoksikoloģisko īpašību noteikšanai vai pētījumiem par šo vielu un produktu iedarbību uz vidi vai cilvēku veselību.

 

2. Šā likuma 5.pants stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

 

3. Ministru kabinets līdz 2002. gada 1. septembrim izdod šā likuma 5. pantā minētos Ministru kabineta noteikumus par to, kāda informācija tiek sniegta, uzturēta, apkopota un izvērtēta Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību.

 

3. Ministru kabinets līdz 2002. gada 1. septembrim izdod šā likuma 5. pantā minētos Ministru kabineta noteikumus par to, kāda informācija tiek sniegta, uzturēta, apkopota un izvērtēta Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību.

 

3. Šā likuma 7.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

4. Ministru kabinets līdz 2003. gada 1. janvārim pieņem šā likuma 7. pantā minētos Ministru kabineta noteikumus par prasībām, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem.

 

4. Ministru kabinets līdz 2003. gada 1. janvārim izdod šā likuma 7. pantā minētos Ministru kabineta noteikumus par prasībām, kādas jāievēro, veicot darbības ar biocīdiem.

 

 

4.Šā likuma 8.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs līdz 2001. gada 1. jūlijam apstiprina šā likuma 8. pantā minēto bīstamo ķīmisko vielu sarakstu.

 

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs līdz 2001. gada 1. jūlijam apstiprina šā likuma 8. pantā minēto bīstamo ķīmisko vielu sarakstu.

     

6. Ministru kabinets līdz 2003. gada 1. janvārim pieņem Ministru kabineta noteikumus par jaunas ķīmiskās vielas pieteikšanas un vides un cilvēka veselības riska novērtēšanas kārtību.”

 

6. Ministru kabinets līdz 2003. gada 1. janvārim pieņem Ministru kabineta noteikumus par jaunas ķīmiskās vielas pieteikšanas un vides un cilvēka veselības riska novērtēšanas kārtību.”