Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar 41.3 pantu šādā redakcijā:

"41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumu

pārkāpšana Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabied- rībās un uzņēmējsabiedrību grupās

Par neizpaužamas informācijas atklāšanu trešajām personām, kas iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanās kārtības ietvaros, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai to pārstāvjiem par darbinieku skaitu Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas un/vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par ziņojuma attiecībā uz Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrības vai uzņēmējsabiedrības grupas uzņēmējdarbības attīstību un perspektīvām nesniegšanu Eiropas Darbinieku padomei Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās vismaz reizi gadā –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai, ja tādas nav, Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās, –

uzliek naudas sodu darba devējam līdz pieciem tūkstošiem latu."

2. Izteikt 215.3 pantu šādā redakcijā:

"215.3 pants. Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3 pantā, 90.panta pirmajā daļā un 91.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts darba inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba inspektori –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām šā kodeksa 41.3 panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētajos gadījumos – līdz pieciem tūkstošiem latu;

2) valsts darba inspektori –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs ?

Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) pašreizējo situāciju - kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.

2000.gada 10.aprīlī Ministru kabineta komitejā tika akceptēts likumprojekts “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību grupās”. Šā likuma 29.pants paredz, ka “Par šā likuma noteikumu neievērošanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības”. Tā kā atbildība par minētā likuma noteikumu neievērošanu līdz šim nav noteikta, tika izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, kurā ir noteikta administratīvā atbildība par atsevišķiem likuma “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās” noteikumu pārkāpumiem.

2. (Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Ar likuma pieņemšanu tiks noteikta likuma “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās” subjektu administratīvā atbildība, kā rezultātā tiks nodrošināts, ka minētā likuma subjekti iespējami godprātīgi ievēro tā noteikumus, tādā veidā nodrošinot efektīva sociālā dialoga pastāvēšanu Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību grupās.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu ?

(Atbildot uz šo jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Valsts budžetu šī likuma pieņemšana neietekmē.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos ?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Likums iekļaujas spēkā esošo tiesību normu sistēmā.

Šis likums stāsies spēkā tikai vienlaikus ar likumu “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās”, kura galvenais mērķis ir nodrošināt efektīva sociālā dialoga attīstību Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību grupās. Lai nodrošinātu likuma “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās” darbību, attiecīga lieluma uzņēmējsabiedrībās vai uzņēmējsabiedrību grupās ir jāizveido darbinieku informēšanas un konsultēšanās mehānisms, lai par darbiniekiem būtiskiem jautājumiem attiecīgā uzņēmējsabiedrība informētu darbinieku pārstāvjus un konsultētos ar tiem.

 

  1. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām ?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

a) atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstību Eiropas Kopienas tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu likuma “Par darbinieku informēšanu un konsultēšanos Eiropas Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās” darbību, kas savukārt ir izstrādāts ievērojot direktīvas 94/45/EP "Par Eiropas Darbinieku padomes izveidi vai par kārtību, kāda ievērojama Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrībās un Kopienas mēroga uzņēmējsabiedrību grupās nolūkā informēt darbiniekus un veikt konsultācijas ar tiem" noteikumus.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde ?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta piedaloties sociālajiem partneriem. Likumprojekta izpildes kontroli nodrošinās Valsts darba inspekcija, kas būs tiesīga uzlikt administratīvos naudas sodus par šā likuma pārkāpumiem.

 

Labklājības ministrs A.Požarnovs