Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 181.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"181.pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas

Par šaujamieroču un munīcijas iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, lietošanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījušas fiziskās personas, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

2. Izteikt 183.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"183.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšana, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošana neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki

Par šaujamieroču un speciālo līdzekļu iegādes, reģistrācijas, glabāšanas, pārvadāšanas, pārnēsāšanas, nēsāšanas, ievešanas Latvijas Republikā un izvešanas no Latvijas Republikas noteikumu pārkāpšanu, kā arī šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu neparedzētiem mērķiem, ko izdarījuši to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju darbinieki, kurām ir attiecīgas atļaujas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem vai atņem šaujamieroču vai speciālo līdzekļu glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem."

 

3. Papildināt kodeksu ar 183.1 pantu šādā redakcijā:

"183.1 pants. Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtības un darbības noteikumu pārkāpšana

Par iekšējās drošības dienesta nereģistrēšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem.

Par iekšējās drošības dienesta darbības noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt latiem."

4. Papildināt 214.panta pirmo daļu aiz skaitļa un vārda "183.pantā" ar skaitli un vārdu "183.1 pantā".

 

 

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs ?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) pašreizējo situāciju - pamato kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais

regulējums;

 1. likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc šis likums ir nepieciešams.)

Apsardzes darbības likums paredz iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām) un organizācijām, kuru apsardzi veic algoti štata darbinieki, reģistrēt iekšējās drošības dienestu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, kā arī paredz, ka par apsardzes darbinieku var būt tikai tāda persona, kura saņēmusi apsardzes sertifikātu, taču nekāda atbildība par šo likuma normu neievērošanu nav paredzēta.

Likums “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaiz-sardzībai” un Ministru kabineta 1995.gada 26.septembra noteikumi Nr. 287 “Noteikumi par medību šaujamieročiem” paredz šaujamieroču pārvadāšanas un pārnēsāšanas kārtību, bet Ministru kabineta 1995.gada 8.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 251 “Medību noteikumi” nosaka šaujamieroča lietošanas kārtību, taču nekāda atbildība par šo normu neievērošanu nav paredzēta.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiks atbildību par minēto normu neievērošanu.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Tiek prognozēti papildus nenodokļu ieņēmumi valsts budžetā no naudas sodu iekasēšanas.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) no to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus).

 

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

 1. Vai likumprojekts atbilst Latvijas

starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda uz tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekšlietu ministrs M.Segliņš