Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi

Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

42.pantā:

izteikt trešās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) I grupas invalīdam – 50 (piecdesmit) latu;

2) II grupas invalīdam – 40 (četrdesmit) latu;

3) III grupas invalīdam – 30 (trīsdesmit) latu.";

izteikt ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) I grupas invalīdam – 40 (četrdesmit) latu;

2) II grupas invalīdam – 30 (trīsdesmit) latu;

3) III grupas invalīdam – 20 (divdesmit) latu.";

izslēgt sesto daļu;

aizstāt astotajā daļā skaitli un vārdus "1000 minimālo mēnešalgu apmērā" ar vārdiem "piecdesmit tūkstošu latu apmērā".

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs.

Jāpaskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma un
 2. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kādēļ šis likums ir nepieciešams

a) Pašreiz Obligātā militārā dienesta likuma 42.p. 3. un 4.d. nosaka, ka, ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs, uz apmācībām iesauktais rezerves karavīrs vai rezervists kļuvis invalīds sakarā ar ievainojumu, kas iegūts, pildot dienesta pienākumus, viņam papildus šā panta otrajā daļā minētajai pensijai piešķir papildus pensiju kā šī panta pirmajā daļā minētās apdrošināšanas atlīdzību šādā apmērā:

 1. I grupas invalīdam – 1000 procentus no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas;
 2. II grupas invalīdam – 80 procentus no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;
 3. III grupas invalīdam – 60 procentu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

Ja iegūtā invaliditāte nav saistīta ar tiešo dienesta pienākumu pildīšanu, tad I, II un II gr.invalīdiem par 20% tiek piešķirta mazāka pensija no minimālās mēnešalgas, kas noteikta valstī.

Pašreiz minētā likuma (6) daļa nosaka, ja tiek mainīts valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērs, attiecī-gi mainās arī šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktās papildus pensijas apmērs.

b) Lai atteiktos no minimālās mēneša darba algas sasaistes ar Obligātā militārā dienesta likuma 42.p. (3), (4), (6) un (8) daļu, kā arī pildot MK 06.06.2000. sēdes protokollēmumu nr.26 18.§ 11.p. prasības.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

Jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurēt-spēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

Jāpaskaidro, vai likums var ietekmēt apkārtējo vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu

Jāpaskaidro:

 1. vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;
 2. vai likums samazinās valsts budžeta ieņēmumus;
 3. vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

Ietekmes uz budžetu nav. Palielinot valstī minimālo algu, budžeta izdevumi nepalielināsies.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Jāpaskaidro, kādi grozījumi sakarā ar likuma pieņemšanu būs jāizdara citos tiesību aktos

Pēc grozījumu pieņemšanas tiks sagatavoti grozījumi MK 1998.g. 5.maija noteikumos Nr.163 “Obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru, uz apmācībām iesaukto rezerves karavīru un rezervistu dzīvības un veselības ap[drošināšanas kārtību”, kuros noteikta sasaiste ar minimālo mēneša darba algu.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautis-kajām saistībām

Jāpaskaidro:

 1. atbilstība saistībām pret ES (no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir tās būtība, ka šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību)
 2. kādā mērā likumprojekts tbilst EK tiesībām attiecīga-jā nozarē, vai tā pieņemša-na atrisina tekstuālu at-bilstību Kopienu (tiesību pieredzes uzkrājumam), kāds stāvoklis jāpanāk, lai šī atbilstība izpaustos praktiski
 3. atbilstība nākotnē paredzamām saistībām pret Pasaules tirdzniecības orga-nozāciju un citām starptau-tiskām saistībām.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Jāpaskaidro:

 1. kā iecerēta izpildes kontrole no valsts puses (vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas);
 2. vai sagatavoti likumpamatoto normatīvo aktu projekti, ja likums paredz tiesību deleģēšanu kādai institūcijai
 3. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumpro-jekts ierobežo indivīdu).

Likuma izpildei netiek veidotas jaunas valsts institūcijas.

 

 

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

 

 

 

 

 

 

juranot2