Likumprojekts 2

Likumprojekts 2.lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija

Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvenciju

Pirmajam lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija (turpmāk -Konvencija ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

     

1.pants. Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2. pants. Attiecībā uz Konvencijas 17. pantu noteikt, ka jēdziens “pilsonis” Konvencijas izpratnē attiecas uz Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas ir likuma “ Par bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības “ subjekti.

1.

/ Juridiskais birojs /

Likumprojekta 2. pantā:

-sākumdaļu izteikt šādā redakcijā : “Saskaņā ar Konvencijas17. panta otro daļu jēdziens “pilsonis” “;

-izslēgt vārdu “Republikas “.

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

2. pants. Saskaņā ar Konvencijas 17. panta otro daļu jēdziens “pilsonis” Konvencijas izpratnē attiecas uz Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas ir likuma “ Par bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības “ subjekti.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 37. panta pirmo daļu Konvencijas 12. pantā minētās darbības netiek kvalificētas kā noziedzīgs nodarījums.

2.

/ Deputāts J.Ādamsons /

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

Atbalstīt.

 
 

 

 

     
 

3.

/ Tieslietu ministres I. Labuckas priekšlikums /

Neatbalstīt.

 

1.

2.

3.

4.

5.

   

Ierosina likumprojekta 3. pantu izteikt šādā redakcijā:

“3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 37. panta pirmo daļu Konvencijas 12. pantā minētās darbības netiek kvalificētas kā patstāvīgs noziedzīgs nodarījums ”.

   

4. pants. Saskaņā ar konvencijas 37. panta pirmo daļu Konvencijas 7. un 8. pantā minētās darbības tiek kvalificētas kā noziedzīgs nodarījums gadījumos, ja to izdara privātsektora atbildīgs darbinieks (persona, kurai privātsektora uzņēmumā ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām personām, vai tiesības rīkoties ar uzņēmuma mantu vai finansu līdzekļiem, kā arī uzņēmuma pilnvarota tāda pati persona).

4.

/ Deputāts J.Ādamsons /

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

Atbalstīt.

 
 

5.

/ Juridiskais birojs /

Papildināt likumprojektu ar jaunu

4. pantu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar Konvencijas 37.panta pirmo daļu tās 7. pantā minētās darbības tiek kvalificētas kā noziedzīgs nodarījums gadījumos, ja šīs darbības veiktas attiecībā uz privātsektora atbildīgu darbinieku

( personu, kurai privātsektora uzņēmumā ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām personām, vai tiesības rīkoties ar

uzņēmuma mantu vai finansu

Neatbalstīt.

 

1.

2.

3.

4.

5.

   

līdzekļiem, kā arī uzņēmuma pilnvarotu tādu pašu personu)”;

-Atbilstoši mainīt tālāko pantu numerāciju.

-Ierosina likumprojekta 4. pantā izslēgt vārdus “ 7.un”.

   
 

6.

/ Deputāts M.Bekasovs /

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā :

“4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 37. panta pirmo daļu Konvencijas 7. un 8. pantā monētās darbības tiek kvalificētas kā noziedzīgs nodarījums gadījumos, ja to izdara privātsektora darbinieks, kas pastāvīgi vai uz laiku pēc rakstiska vai mutiska pilnvarojuma (rīkojuma) izpilda organizatora vai rīkotāja vai administratīvas un saimnieciskas funkcijas: pieņem citiem saistošus lēmumus, veic uzraudzības, kontroles pienākumus, rīkojas ar uzņēmuma mantu un / vai finansu līdzekļiem “.

Neatbalstīt.

 
 

7.

/ Tieslietu ministre I. Labucka /

Likumprojekta 4. pantā svītrot atsauci uz Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas 7.pantu.

 

Natbalstīt.

 

1.

2.

3.

4.

5.

5. pants. Saskaņā ar Konvencijas 37. panta trešo daļu Latvijas Republika katrā konkrētā gadījumā ir tiesīga izlemt jautājumu par savstarpējo tiesisko palīdzību politiska noziedzīga nodarījuma gadījumā.

8.

/ Deputāts J.Ādamsons /

Izslēgt likumprojekta 5. pantu.

Neatbalstīt.

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 37. panta trešo daļu Latvijas Republika katrā konkrētā gadījumā ir tiesīga izlemt jautājumu par savstarpējo tiesisko palīdzību politiska noziedzīga nodarījuma gadījumā.

6. pants. Saskaņā ar Konvencijas 29. panta pirmo daļu noteikt, ka Konvencijā paredzētajai starptautiskajai sadarbībai Latvijas Republikas pilnvarotās institūcijas, par kurām Ārlietu ministrija paziņo Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, ir:

1) Iekšlietu ministrija- pirmstiesas izmeklēšanas stadijā līdz kriminālvajāšanas uzsākšanai;

2) Ģenerālprokuratūra - pirmstiesas izmeklēšanas stadijā līdz lietas nosūtīšanai uz tiesu;

3) Tieslietu ministrija- iztiesāšanas stadijā.

9.

/ Juridiskais birojs /

Likumprojekta 6. pantā iesaka izslēgt vārdus “noteikt, ka”.

Atbalstīt.

4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 29. panta pirmo daļu, Konvencijā paredzētajai starptautiskajai sadarbībai Latvijas Republikas pilnvarotās institūcijas, par kurām Ārlietu ministrija paziņo Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, ir:

1) Iekšlietu ministrija- pirmstiesas izmeklēšanas stadijā līdz kriminālvajāšanas uzsākšanai;

2) Ģenerālprokuratūra - pirmstiesas izmeklēšanas stadijā līdz lietas nosūtīšanai uz tiesu;

3) Tieslietu ministrija- iztiesāšanas stadijā.

7. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

     

5. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

8. pants. Konvencija stājas spēkā tās noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

   

6. pants. Konvencija stājas spēkā tās noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada _________________.