Iesniedz Ārlietu komisija

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvenciju

1.pants. Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencija (turpmāk-Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Attiecībā uz Konvencijas 17. pantu noteikt, ka jēdziens “pilsonis” Konvencijas izpratnē attiecas uz Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas ir likuma “Par bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” subjekti.

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 37. panta pirmo daļu Konvencijas 12.pantā minētās darbības netiek kvalificētas kā noziedzīgs nodarījums.

4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 37. panta pirmo daļu Konvencijas 7. un 8. pantā minētās darbības tiek kvalificētas kā noziedzīgs nodarījums gadījumos, ja to izdara privātsektora atbildīgs darbinieks (persona, kurai privātsektora uzņēmumā ir tiesības pieņemt lēmumus, kas saistoši citām personām, vai tiesības rīkoties ar uzņēmuma mantu vai finansu līdzekļiem, kā arī uzņēmuma pilnvarota tāda pati persona).

5. pants. Saskaņā ar Konvencijas 37. panta trešo daļu Latvijas Republika katrā konkrētā gadījumā ir tiesīga izlemt jautājumu par savstarpējo tiesisko palīdzību politiska noziedzīga nodarījuma gadījumā.

6. pants. Saskaņā ar Konvencijas 29. panta pirmo daļu noteikt, ka Konvencijā paredzētajai starptautiskajai sadarbībai Latvijas Republikas pilnvarotās institūcijas, par kurām Ārlietu ministrija paziņo Eiropas Padomes Ģenerālsekretāram, ir:

1) Iekšlietu ministrija - pirmstiesas izmeklēšanas stadijā līdz kriminālvajāšanas uzsākšanai;

2) Ģenerālprokuratūra - pirmstiesas izmeklēšanas stadijā līdz lietas nosūtīšanai uz tiesu;

3) Tieslietu ministrija - iztiesāšanas stadijā.

7. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

8.pants. Konvencija stājas spēkā tās 32. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2000. gada _______________.