Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Dzelzceļa pārvadājumu likums” otrajam lasījumam

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 2171)

Pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2. lasījumā

1

2

3

4

5

         

Dzelzceļa pārvadājumu likums

     

Dzelzceļa pārvadājumu likums

         

I nodaļa

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

Vispārīgie noteikumi

         

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) bagāža - lietas, kuras pēc pasažiera uzrādītās biļetes pārvadātājs pieņem pārvadāšanai bagāžas vagonā, izsniedzot pasažierim bagāžas kvīti;

     

1) bagāža — lietas, kuras pēc pasažiera uzrādītās biļetes pārvadātājs pieņem pārvadāšanai bagāžas vagonā, izsniedzot pasažierim bagāžas kvīti;

2) bagāžas saņēmējs - pasažieris, kurš nodevis bagāžu, vai cita persona, kura, uzrādot bagāžas kvīti, ir tiesīga saņemt bagāžu;

   

Redakcionāli precizēts

2) bagāžas saņēmējs — pasažieris, kas nodevis bagāžu pārvadāšanai, vai cita persona, kura, uzrādot bagāžas kvīti, ir tiesīga saņemt bagāžu;

3) bīstamā krava - krava, kas pārvadāšanas, iekraušanas, izkraušanas vai uzglabāšanas procesā savu īpašību dēļ noteiktos apstākļos var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai citus kaitējumus, apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību, mantu vai vidi;

   

Redakcionāli precizēts

3) bīstamā krava — krava, kas pārvadāšanas, iekraušanas, izkraušanas vai uzglabāšanas procesā savu īpašību dēļ noteiktos apstākļos var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku vai nodarīt citus kaitējumus, apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību, mantu vai vidi;

4) konteiners - pēc bruto masas, gabarītiem, konstrukcijas, marķējuma standartizēta daudzkārt izmantojama kravas tilpne, ko izmanto kravas pārvadāšanai ar vienu vai vairākiem transporta veidiem;

   

Redakcionāli precizēts

4) konteiners — pēc bruto masas, gabarītiem, konstrukcijas un marķējuma standartizēta daudzkārt izmantojama kravas tilpne, ko izmanto kravas pārvadāšanai ar vienu transporta veidu vai vairākiem transporta veidiem;

5) krava - lietas (vielas, preces vai priekšmeti), kas nodotas pārvadāšanai pa dzelzceļu vagonos vai konteineros;

     

5) krava — lietas (vielas, preces vai priekšmeti), kas nodotas pārvadāšanai pa dzelzceļu vagonos vai konteineros;

6) kravas bagāža - lietas, kas nodotas pārvadāšanai pasažieru vilcienā bagāžas vagonā;

     

6) kravas bagāža — lietas, kas nodotas pārvadāšanai pasažieru vilcienā bagāžas vagonā;

7) kravas bagāžas nosūtītājs - fiziska vai juridiska persona, kura nodod kravas bagāžu pārvadāšanai un kura ir norādīta kravas bagāžas pārvadājuma dokumentos;

1.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 1. panta 7. punktā vārdus “fiziska vai juridiska”.

Atbalstīt

7) kravas bagāžas nosūtītājs — persona, kura nodod kravas bagāžu pārvadāšanai un kura ir norādīta kravas bagāžas pārvadājuma dokumentos;

8) kravas bagāžas saņēmējs - fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar kravas bagāžas pārvadājuma dokumentiem adresēta kravas bagāža;

2.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 1. panta 8. punktā vārdus “fiziska vai juridiska”.

Atbalstīt

8) kravas bagāžas saņēmējs — persona, kurai saskaņā ar kravas bagāžas pārvadājuma dokumentiem adresēta kravas bagāža;

9) kravas nosūtītājs - fiziska vai juridiska persona, kura nodod kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu un kura ir norādīta pavadzīmē (kravas nosūtītājs un saņēmējs var būt viena un tā pati persona);

3.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 1. panta 9. punktā vārdus “fiziska vai juridiska”.

Atbalstīt

9) kravas nosūtītājs — persona, kura nodod kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu un kura ir norādīta pavadzīmē (kravas nosūtītājs un saņēmējs var būt viena un tā pati persona);

10) kravas saņēmējs - fiziska vai juridiska persona, kurai saskaņā ar pārvadājuma līgumu adresēta krava un kura ir norādīta kravas pārvadājuma dokumentos;

4.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 1. panta 10. punktā vārdus “fiziska vai juridiska”.

Atbalstīt

10) kravas saņēmējs — persona, kurai saskaņā ar pārvadājuma līgumu adresēta krava un kura ir norādīta kravas pārvadājuma dokumentos;

11) pasažieris - fiziska persona, kura saskaņā ar pasažiera braukšanas biļeti vai uz cita tiesiska pamata izmanto pasažieru vagonu braukšanai un bagāžas pārvadāšanai, kā arī izmanto citus pārvadātāja sniegtos pakalpojumus;

   

Redakcionāli precizēts

11) pasažieris — fiziskā persona, kura saskaņā ar pasažiera braukšanas biļeti vai uz cita tiesiska pamata izmanto pasažieru vagonu braukšanai un bagāžas pārvadāšanai, kā arī izmanto citus pārvadātāja sniegtos pakalpojumus;

12) pavadzīme - dzelzceļa kravu pārvadājuma dokuments, kuru kravas nosūtītājs iesniedz pārvadātājam kopā ar kravu un kas sastāv no pavadzīmes (oriģināls), ceļazīmes, ceļazīmes pasakņa un kvīts par kravas pieņemšanu;

   

Redakcionāli precizēts

12) pavadzīme — dzelzceļa kravu pārvadājuma dokuments, ko kravas nosūtītājs iesniedz pārvadātājam kopā ar kravu un kas sastāv no pavadzīmes (oriģināls), ceļazīmes, ceļazīmes pasakņa un kvīts par kravas pieņemšanu;

13) pavaddokumenti - dokumenti, kurus kravas nosūtītājs pievienojis pavadzīmei un norādījis tos pavadzīmē;

   

Redakcionāli precizēts

13) pavaddokumenti — dokumenti, kurus kravas nosūtītājs pievienojis pavadzīmei un norādījis pavadzīmē;

14) privātvagoni, privātkonteineri - kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja īpašumā esošie vai uz cita tiesiska pamata lietošanā esošie vagoni un konteineri;

     

14) privātvagoni, privātkonteineri — kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja īpašumā esošie vai uz cita tiesiska pamata lietošanā esošie vagoni un konteineri;

15) rokas bagāža - viegli pārnēsājamas lietas, kuras pasažieris ved vagonā;

     

15) rokas bagāža — viegli pārnēsājamas lietas, kuras pasažieris ved vagonā;

16) sūtījums - krava, kas pieņemta pārvadāšanai ar vienu pavadzīmi;

   

Redakcionāli precizēts

16)  sūtījums — krava, kas pārvadāšanai pieņemta ar vienu pavadzīmi;

17) tehniskie noteikumi - drošības un tehnoloģiskās prasības, kas jāievēro, iekraujot, pārvadājot un izkraujot kravas;

     

17)  tehniskie noteikumi — drošības un tehnoloģiskās prasības, kas jāievēro, iekraujot, pārvadājot un izkraujot kravas;

18) vagons - transportlīdzeklis pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravas pārvadāšanai pa dzelzceļu.

     

18)  vagons — transportlīdzeklis pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravas pārvadāšanai pa dzelzceļu.

2.pants. Likuma darbība

Šis likums regulē jautājumus, kas saistīti ar dzelzceļa pārvadājumu jomu, - dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumus, dzelzceļa kravu pārvadājumus, bīstamo kravu pārvadājumus, atbildību par dzelzceļa pārvadājumu savstarpējo saistību pārkāpumiem, pretenzijas un prasības - , attiecības starp pārvadātāju un pasažieri, bagāžas, kravas bagāžas un kravas nosūtītāju un saņēmēju, kā arī nosaka prasības bīstamo kravu pārvadājumiem.

   

Redakcionāli precizēts

2.pants. Likuma darbība

Šis likums regulē jautājumus, kas saistīti ar dzelzceļa pārvadājumu jomu (pasažieru un bagāžas pārvadājumus, kravu pārvadājumus, bīstamo kravu pārvadājumus, atbildību par dzelzceļa pārvadājumu savstarpējo saistību pārkāpumiem, pretenzijas un prasības), attiecības starp pārvadātāju un pasažieri, bagāžas, kravas bagāžas un kravas nosūtītāju un saņēmēju, kā arī nosaka prasības bīstamo kravu pārvadājumiem.

3.pants. Dzelzceļa pārvadājumu tiesiskais regulējums

Dzelzceļa pārvadājumu tiesiskais pamats ir šis likums, saskaņā ar šo likumu izdotie Ministru kabineta noteikumi, Civillikums, Komerclikums un citi likumi, kā arī starptautiskie līgumi, kuri ir saistoši Latvijas Republikai.

     

3.pants. Dzelzceļa pārvadājumu tiesiskais regulējums

Dzelzceļa pārvadājumu tiesiskais pamats ir šis likums, saskaņā ar šo likumu izdotie Ministru kabineta noteikumi, Civillikums, Komerclikums un citi likumi, kā arī starptautiskie līgumi, kuri ir saistoši Latvijas Republikai.

4.pants. Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumi

Ministru kabinets izdod Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumus, kuros nosaka:

     

4.pants. Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumi

Ministru kabinets izdod Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumus, kuros nosaka:

1) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kārtību;

     

1)  pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kārtību;

2) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas biļetes un braukšanas kvīšu apmaiņas, nodošanas un pagarināšanas noteikumus un derīguma termiņus;

5.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 4. panta 2. punktā vārdus “braukšanas kvīšu” ar vārdiem “bagāžas kvīšu”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

2)  pasažieru biļešu, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas kvīšu apmaiņas, nodošanas un pagarināšanas noteikumus un derīguma termiņus;

3) rokas bagāžas pārvadāšanas kārtību;

6.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 4.panta 3. punktu (dublē 4. panta 1. punktu)

Atbalstīt

 

4) bagāžas un kravas bagāžas pieņemšanas un izsniegšanas kārtību;

     

3) bagāžas un kravas bagāžas pieņemšanas un izsniegšanas kārtību;

5) lietas un vielas, ko aizliegts pārvadāt rokas bagāžā, bagāžā vai kravas bagāžā;

7.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 4. panta 5. punktā vārdus “lietas un vielas” ar vārdiem “lietas (arī vielas)” (termins saskaņots ar likumprojekta 12. panta pirmās daļas 4. punktā, 16. panta pirmās daļas 1. punktā u.c. lietoto terminu).

Atbalstīt

4) lietas (arī vielas), ko aizliegts pārvadāt rokas bagāžā, bagāžā vai kravas bagāžā;

6) dzīvnieku pārvadāšanas noteikumus;

     

5) dzīvnieku pārvadāšanas noteikumus;

7) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kontroles kārtību.

     

6) pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas kontroles kārtību.

5.pants. Kravas pārvadājumu noteikumi

8.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 5. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“5. pants. Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi”.

Atbalstīt

5.pants. Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi

(1) Satiksmes ministrs apstiprina tehniskos noteikumus par:

9.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 5. panta pirmās daļas sākumu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabinets izdod Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumus par:”

Atbalstīt

(1) Ministru kabinets izdod Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumus par:

1) kravu pārvadāšanu sakrautā veidā (bez vietu skaita);

     

1) kravu pārvadāšanu sakrautā veidā (bez vietu skaita);

2) vagonu un konteineru plombēšanu;

     

2) vagonu un konteineru plombēšanu;

3) sīksūtījumu kravu pārvadāšanu;

     

3) sīksūtījumu kravu pārvadāšanu;

4) graudu un citu beramkravu pārvadāšanu;

     

4) graudu un citu beramkravu pārvadāšanu;

5) kravu pārvadāšanu konteineros;

     

5) kravu pārvadāšanu konteineros;

6) salstošu kravu pārvadāšanu;

10.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 5. panta pirmās daļas 6. punktā vārdu “salstošu” ar vārdu “sasalstošu”.

Atbalstīt

6) sasalstošu kravu pārvadāšanu;

7) kravu pārvadāšanu posmā Gulbene- Alūksne;

     

7) kravu pārvadāšanu posmā Gulbene–Alūksne;

8) ātrbojīgu kravu pārvadāšanu;

11.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 5. panta pirmās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

“8) tādu kravu pārvadāšanu, kas ātri bojājas”.

Atbalstīt

8) tādu kravu pārvadāšanu, kas ātri bojājas;

9) kravu pārvadāšanu vaļējos vagonos;

     

9) kravu pārvadāšanu vaļējos vagonos;

10) dzīvnieku un veterinārajai kontrolei pakļauto kravu pārvadāšanu.

     

10) dzīvnieku un veterinārajai kontrolei pakļauto kravu pārvadāšanu;

 

12.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 5. panta pirmo daļu ar 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

“11) cisternās un bunkura pusvagonos ielieto kravu pārvadāšanu; (pārnests no 28. panta trešās daļas)

12) kravu iekraušanu un nostiprināšanu; (pārnests no 30. panta piektās daļas)

13) kravu glabāšanas kārtību un termiņiem. (pārnests no 37. panta ceturtās daļas)”

Atbalstīt

11) cisternās un bunkura pusvagonos ielieto kravu pārvadāšanu;

12) kravu iekraušanu un nostiprināšanu;

13) kravu glabāšanas kārtību un termiņiem.

(2) Dzelzceļa kravu pārvadātājam ir pienākums bez maksas sniegt likumos un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts kompetentām institūcijām pēc to rakstiska pieprasījuma, kā arī nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta datu apstrādes sistēmu ar muitas kontroles vajadzībām nepieciešamo elektronisko informāciju.

 

   

Redakcionāli precizēts

(2) Dzelzceļa kravu pārvadātājam ir pienākums bez maksas sniegt likumos un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju kompetentām valsts institūcijām pēc to rakstveida pieprasījuma, kā arī nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta datu apstrādes sistēmu ar muitas kontroles vajadzībām nepieciešamo elektronisko informāciju.

6.pants. Dzelzceļa pārvadājumu iedalījums

     

6.pants. Dzelzceļa pārvadājumu iedalījums

Dzelzceļa pārvadājumi atkarībā no satiksmes veida iedalāmi šādi:

     

Dzelzceļa pārvadājumi atkarībā no satiksmes veida iedalāmi šādi:

1) iekšzemes dzelzceļa pārvadājumi - pārvadājumi, kas tiek veikti starp Latvijas Republikas teritorijā esošajām nosūtīšanas stacijām un galastacijām, arī kravas pārvadājumi uz, no vai starp pieostas stacijām;

13.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 6. panta 1. punktā vārdus “Latvijas Republikas teritorijā esošajām” ar vārdiem “Latvijā esošajām”.

Atbalstīt

1)  iekšzemes dzelzceļa pārvadājumi — pārvadājumi, kas tiek veikti starp Latvijā esošajām nosūtīšanas stacijām un galastacijām, arī kravas pārvadājumi uz, no vai starp pieostas stacijām;

2) starptautiskie dzelzceļa pārvadājumi - pārvadājumi, kas tiek veikti divu vai vairāku valstu teritorijā.

     

2)  starptautiskie dzelzceļa pārvadājumi — pārvadājumi, kas tiek veikti divu vai vairāku valstu teritorijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II nodaļa

     

II nodaļa

Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumi

     

Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumi

7.pants. Līgums par pasažieru un bagāžas pārvadājumu

Saskaņā ar līgumu par pasažieru pārvadāšanu pārvadātājs apņemas par samaksu aizvest pasažieri līdz biļetē norādītajai stacijai vai pieturas punktam un, ja pasažier is nodevis bagāžu, nogādāt to norādītajā stacijā un izsniegt bagāžas saņēmējam vai viņa pilnvarotajai personai, bet pasažieris - samaksāt par braukšanu un bagāžas pārvadāšanu, ja likumos nav noteikts citādi.

   

Redakcionāli precizēts

7.pants. Pasažieru un bagāžas pārvadājuma līgums

Saskaņā ar pasažieru pārvadājuma līgumu pārvadātājs apņemas par samaksu aizvest pasažieri līdz biļetē norādītajai stacijai vai pieturas punktam un, ja pasažieris nodevis bagāžu, nogādāt to norādītajā stacijā un izsniegt bagāžas saņēmējam vai viņa pilnvarotajai personai, bet pasažieris — samaksāt par braukšanu un bagāžas pārvadāšanu, ja likumos nav noteikts citādi.

8.pants. Līgums par kravas bagāžas pārvadāšanu

Saskaņā ar līgumu par kravas bagāžas pārvadāšanu pārvadātājs apņemas par samaksu nogādāt nodoto kravas bagāžu līdz norādītajai stacijai un izsniegt to kravas bagāžas saņēmējam.

   

Redakcionāli precizēts

8.pants. Kravas bagāžas pārvadājuma līgums

Saskaņā ar kravas bagāžas pārvadājuma līgumu pārvadātājs apņemas par samaksu nogādāt pārvadāšanai nodoto kravas bagāžu līdz norādītajai stacijai un izsniegt to kravas bagāžas saņēmējam.

9.pants. Dzelzceļa pasažieru, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājuma dokumenti

     

9.pants. Dzelzceļa pasažieru, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājuma dokumenti

(1) Biļete apliecina, ka pasažieris ir samaksājis par pārvadājumu.

     

(1) Biļete apliecina, ka pasažieris ir samaksājis par pārvadājumu.

(2) Bagāžas pārvadājuma līguma noslēgšanu apliecina bagāžas kvīts.

     

(2) Bagāžas pārvadājuma līguma noslēgšanu apliecina bagāžas kvīts.

(3) Kravas bagāžas pārvadājuma līguma noslēgšanu apliecina kravas bagāžas kvīts un ceļazīme.

     

(3) Kravas bagāžas pārvadājuma līguma noslēgšanu apliecina kravas bagāžas kvīts un ceļazīme.

(4) Biļešu pārdošanas kārtību un pārdošanas vietas, kā arī rokas bagāžas, kuru pārvadā par maksu, bagāžas un kravas bagāžas kvīšu izsniegšanas kārtību un vietas nosaka pārvadātājs.

   

Redakcionāli precizēts

(4) Biļešu pārdošanas kārtību un pārdošanas vietas, kā arī par maksu pārvadājamās rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas kvīšu izsniegšanas kārtību un vietas nosaka pārvadātājs.

10.pants. Biļetes rekvizīti

     

10.pants. Biļetes rekvizīti

(1) Biļetes paraugu nosaka pārvadātājs.

     

(1) Biļetes paraugu nosaka pārvadātājs.

(2) Biļetē norāda:

     

(2) Biļetē norāda:

1) pārvadātāju;

     

1) pārvadātāju;

2) iekāpšanas un izkāpšanas staciju (pieturas punktu);

     

2) iekāpšanas un izkāpšanas staciju (pieturas punktu);

3) izsniegšanas datumu (ja nepieciešams, laiku un derīguma termiņu);

   

Redakcionāli precizēts

3) tās izsniegšanas datumu (ja nepieciešams, arī laiku un derīguma termiņu);

4) cenu.

14.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 10. panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) tās cenu (pārvadājuma maksu)” (skat. 12. panta pirmās daļas 2. punktu, 12. panta trešo daļu)

Atbalstīt

4) tās cenu (pārvadājuma maksu).

(3) Ja nepieciešams, pārvadātājs norāda arī citus rekvizītus.

 

 

 

 

 

     

(3) Ja nepieciešams, pārvadātājs norāda arī citus rekvizītus.

11.pants. Pasažieru vilcienu kustības saraksts

     

11.pants. Pasažieru vilcienu kustības saraksts

(1) Pārvadātājs dzelzceļa pasažieru pārvadājumus veic saskaņā ar pasažieru vilcienu kustības sarakstu.

     

(1) Pārvadātājs dzelzceļa pasažieru pārvadājumus veic saskaņā ar pasažieru vilcienu kustības sarakstu.

(2) Pārvadātājs bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumus veic starp stacijām, kurās iekrauj un izkrauj bagāžu un kravas bagāžu.

     

(2) Pārvadātājs bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumus veic starp stacijām, kurās iekrauj un izkrauj bagāžu un kravas bagāžu.

(3) Pārvadātājs vilcienu kustības sarakstu un tajā izdarītos grozījumus izziņo publiski ne vēlāk kā desmit dienas pirms to stāšanās spēkā.

   

Redakcionāli precizēts

(3) Pārvadātājs pasažieru vilcienu kustības sarakstu un tajā izdarītos grozījumus publiski izziņo ne vēlāk kā 10 dienas pirms to stāšanās spēkā.

(4) Šā panta trešās daļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad saraksts tiek mainīts vai vilcienu kustība tiek pārtraukta, ja tiek vai var tikt apdraudēta satiksmes drošība, cilvēku dzīvība, manta, veselība vai vide.

 

 

   

Redakcionāli precizēts

(4) Šā panta trešās daļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad pasažieru vilcienu kustības saraksts tiek mainīts vai vilcienu kustība tiek pārtraukta, ja tiek vai var tikt apdraudēta satiksmes drošība, cilvēku dzīvība, veselība, manta vai vide.

12.pants. Informācijas sniegšanas pienākums

     

12.pants. Informācijas sniegšanas pienākums

(1) Pārvadātājs stacijās un pieturas punktos labi redzamā vietā novieto šādu informāciju:

     

(1) Pārvadātājs stacijās un pieturas punktos labi redzamā vietā novieto šādu informāciju:

1) pasažieru vilcienu kustības sarakstu;

     

1) pasažieru vilcienu kustības sarakstu;

2) par pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas, kravas bagāžas pārvadājumu maksu un maksas atlaidēm;

   

Redakcionāli precizēts

2)  par pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumu maksu un maksas atlaidēm;

3) par biļešu kases darba laiku;

     

3)  par biļešu kases darba laiku;

4) lietu (arī vielu) sarakstu, kuras aizliegts pārvadāt rokas bagāžā, bagāžā un kravas bagāžā.

     

4)  lietu (arī vielu) sarakstu, kuras aizliegts pārvadāt rokas bagāžā, bagāžā un kravas bagāžā.

(2) Informāciju par bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanu, kā arī pieņemšanas un izsniegšanas punktiem novieto stacijās un pieturas punktos, kuros pieņem bagāžu un kravas bagāžu.

     

(2) Informāciju par bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanu, kā arī pieņemšanas un izsniegšanas punktiem novieto stacijās un pieturas punktos, kuros pieņem bagāžu un kravas bagāžu.

(3) Informāciju par pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumu maksu, kā arī par samaksas kārtībā izdarītajiem grozījumiem publiski izziņo ne vēlāk kā desmit dienas pirms to piemērošanas.

   

Redakcionāli precizēts

(3) Informāciju par pasažieru, rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumu maksu, kā arī par samaksas kārtībā izdarītajiem grozījumiem publiski izziņo ne vēlāk kā 10 dienas pirms to stāšanās spēkā.

(4) Starptautiskajos pārvadājumos pārvadātājs nodrošina muitas deklarācijas izsniegšanu pasažieriem.

     

(4) Starptautiskajos pārvadājumos pārvadātājs nodrošina muitas deklarācijas izsniegšanu pasažieriem.

13.pants. Rokas bagāža

     

13.pants. Rokas bagāža

(1) Pasažierim ir tiesības pārvadāt rokas bagāžu.

     

(1) Pasažierim ir tiesības pārvadāt rokas bagāžu.

(2) Pārvadātājs neatbild par pasažiera rokas bagāžas saglabāšanu.

     

(2) Pārvadātājs neatbild par pasažiera rokas bagāžas saglabāšanu.

14.pants. Bagāža un kravas bagāža

     

14.pants. Bagāža un kravas bagāža

(1) Pasažierim vai kravas bagāžas nosūtītājam ir tiesības pārvadāt vai nosūtīt bagāžu vai kravas bagāžu pārvadātāja noteiktās bagāžas un kravas bagāžas normas (svars, izmēri) robežās.

     

(1) Pasažierim vai kravas bagāžas nosūtītājam ir tiesības pārvadāt vai nosūtīt bagāžu vai kravas bagāžu pārvadātāja noteiktās bagāžas un kravas bagāžas normas (svars, izmēri) robežās.

(2) Bagāžas vai kravas bagāžas piegādes laiks tiek noteikts atbilstoši vilciena, ar kuru nosūtīta bagāža vai kravas bagāža, pienākšanas laikam norādītajā stacijā.

   

Redakcionāli precizēts

(2) Bagāžas vai kravas bagāžas piegādes laiks tiek noteikts atbilstoši tā vilciena pienākšanas laikam norādītajā stacijā, ar kuru nosūtīta bagāža vai kravas bagāža.

(3) Nododot bagāžu un kravas bagāžu, var pieteikt tās vērtību.

     

(3) Nododot bagāžu un kravas bagāžu, var pieteikt tās vērtību.

(4) Pārvadātājs izsniedz bagāžu un kravas bagāžu tās saņēmējam pēc vilciena pienākšanas norādītajā stacijā vai paziņojuma saņemšanas par bagāžas vai kravas bagāžas pienākšanu.

     

(4) Pārvadātājs izsniedz bagāžu un kravas bagāžu tās saņēmējam pēc vilciena pienākšanas norādītajā stacijā vai paziņojuma saņemšanas par bagāžas vai kravas bagāžas pienākšanu.

(5) Bagāžas un kravas bagāžas saņēmējs maksā pārvadātājam par bagāžas vai kravas bagāžas glabāšanu, ja bagāžas vai kravas bagāžas saņēmējs nav to izņēmis dienas laikā pēc paziņojuma saņemšanas par bagāžas vai kravas bagāžas pienākšanu.

     

(5) Bagāžas un kravas bagāžas saņēmējs maksā pārvadātājam par bagāžas vai kravas bagāžas glabāšanu, ja bagāžas vai kravas bagāžas saņēmējs nav to izņēmis dienas laikā pēc paziņojuma saņemšanas par bagāžas vai kravas bagāžas pienākšanu.

(6) Bagāžas vai kravas bagāžas saņēmējs ir tiesīgs uzskatīt bagāžu vai kravas bagāžu par nozaudētu un iesniegt prasību par atlīdzību, ja bagāža vai kravas bagāža nav pienākusi norādītajā stacijā desmit diennakšu laikā pēc tam, kad beidzies tās piegādes laiks.

15.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 14. panta sestajā daļā vārdus “desmit diennakšu laikā” ar vārdiem “desmit dienu laikā”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(6) Bagāžas vai kravas bagāžas saņēmējs ir tiesīgs uzskatīt bagāžu vai kravas bagāžu par nozaudētu un iesniegt prasību par atlīdzību, ja bagāža vai kravas bagāža nav pienākusi norādītajā stacijā 10 dienu laikā pēc tam, kad beidzies tās piegādes termiņš.

(7) Pārvadātājam ir tiesības pārdot neizņemto bagāžu un kravas bagāžu ne ātrāk kā pēc 30 dienām. Ja bagāžas vai kravas bagāžas saņēmējs to pieprasa sešu mēnešu laikā, pārvadātājs izmaksā viņam līdzekļus, ko pārvadātājs saņēmis no pārdotās bagāžas vai kravas bagāžas, atskaitot visus ar pārdošanu un glabāšanu saistītos izdevumus.

 

Redakcionāli precizēts

(7) Pārvadātājam ir tiesības pārdot neizņemto bagāžu un kravas bagāžu ne agrāk kā pēc 30 dienām. Ja bagāžas vai kravas bagāžas saņēmējs to pieprasa sešu mēnešu laikā, pārvadātājs izmaksā viņam līdzekļus, ko pārvadātājs saņēmis no pārdotās bagāžas vai kravas bagāžas, atrēķinot visus ar pārdošanu un glabāšanu saistītos izdevumus.

15.pants. Rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas kvīts rekvizīti

     

15.pants. Rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas kvīts rekvizīti

(1) Rokas bagāžas, ko pārvadā par maksu, bagāžas un kravas bagāžas kvīts paraugu nosaka pārvadātājs.

 

 

     

 

(1) Rokas bagāžas, ko pārvadā par maksu, bagāžas un kravas bagāžas kvīts paraugu nosaka pārvadātājs.

(2) Rokas bagāžas, ko pārvadā par maksu, bagāžas un kravas bagāžas kvītī norāda:

16.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 15. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kravas bagāžas kvītī norāda:

Atbalstīt

(2) Kravas bagāžas kvītī norāda:

1) pārvadātāju;

 

1) pārvadātāja firmu;

 

1) pārvadātāja firmu;

2) nosūtītāju, izņemot rokas bagāžai;

 

2) nosūtītāja vārdu, uzvārdu vai firmu;

 

2) nosūtītāja vārdu, uzvārdu vai firmu;

3) iekraušanas un izkraušanas staciju, izņemot rokas bagāžai;

 

3) iekraušanas un izkraušanas staciju;

 

3) iekraušanas un izkraušanas staciju;

4) izsniegšanas datumu (ja nepieciešams, laiku), izņemot rokas bagāžai un bagāžai;

 

4) bagāžas aprakstu;

 

4) bagāžas aprakstu;

5) cenu; starptautiskajos pārvadājumos - arī preču aprakstu;

 

5) cenu (pārvadājuma maksu);

 

5) cenu (pārvadājuma maksu);

6) rokas bagāžas, bagāžas vai kravas bagāžas aprakstu;

 

6) bagāžas izsniegšanas datumu (ja nepieciešams laiku);

Redakcionāli precizēts

6) bagāžas izsniegšanas datumu (ja nepieciešams, arī laiku);

7) pieteikto vērtību.

 

7) pieteikto vērtību”.

 

7) pieteikto vērtību.

(3) Ja nepieciešams, pārvadātājs norāda arī citus rekvizītus.

17.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 15. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bagāžas kvītī norāda šā panta otrās daļas 1.- 5. un 7. punktā minētos rekvizītus”.

Atbalstīt

(3) Bagāžas kvītī norāda šā panta otrās daļas 1.—5. un 7.punktā minētos rekvizītus.

 

18.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 15. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Rokas bagāžas, ko pārvadā par maksu, kvītī norāda šā panta otrās daļas 1., 4., 5. un 7. punktā minētos rekvizītus.

(5) Ja nepieciešams, pārvadātājs rokas bagāžas, bagāžas vai kravas bagāžas kvītī norāda arī citus, šajā pantā neminētos rekvizītus”.

 

 

 

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(4) Par maksu pārvadājamās rokas bagāžas kvītī norāda šā panta otrās daļas 1., 4., 5. un 7.punktā minētos rekvizītus.

(5) Ja nepieciešams, pārvadātājs rokas bagāžas, bagāžas vai kravas bagāžas kvītī norāda arī citus šajā pantā neminētus rekvizītus.

16.pants. Rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas ierobežojumi

     

16.pants. Rokas bagāžas, bagāžas un kravas bagāžas pārvadāšanas ierobežojumi

(1) Rokas bagāžā, bagāžā vai kravas bagāžā nedrīkst pārvadāt:

     

Rokas bagāžā, bagāžā vai kravas bagāžā nedrīkst pārvadāt:

1) bīstamas lietas (arī vielas), eksplozīvas vai viegli uzliesmojošas lietas (arī vielas), kā arī oksidējošas, toksiskas, radioaktīvas vai kodīgas, nepatīkami smakojošas vielas vai lietas (arī vielas), kas var izraisīt infekcijas;

19.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 16. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus “nepatīkami smakojošas vielas vai lietas (arī vielas)” ar vārdiem “nepatīkami smakojošas vielas vai lietas”.

Atbalstīt

1)  bīstamas lietas (arī vielas), eksplozīvas vai viegli uzliesmojošas lietas (arī vielas), kā arī oksidējošas, toksiskas, radioaktīvas vai kodīgas, nepatīkami smakojošas vielas vai lietas, kas var izraisīt infekcijas;

2) lietas (arī vielas), kas var traucēt vai radīt neērtības citiem pasažieriem, apdraudēt tos, bojāt viņu bagāžu vai vilciena vagonu.

20.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 16. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “bojāt viņu bagāžu vai vilciena vagonu” ar vārdiem “bojāt viņu rokas bagāžu, bagāžu, kravas bagāžu vai vilciena vagonu”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

2)  lietas (arī vielas), kas var traucēt vai radīt neērtības citiem pasažieriem, apdraudēt viņus, bojāt viņu rokas bagāžu, bagāžu, kravas bagāžu vai vilciena vagonu.

(2) Bīstamo lietu (arī vielu) sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

21.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 16. panta otro daļu (dublē 4. panta 5. punktu).

Atbalstīt

 

17.pants. Atrastās lietas

     

17.pants. Atrastās lietas

(1) Par vilcienā atrastām (atstātām) lietām pārvadātājs sastāda aktu, kurā sniedz lietu aprakstu, un nodod tās vilciena galastacijā.

   

Redakcionāli precizēts

(1) Par vilcienā atrastajām (atstātajām) lietām pārvadātājs sastāda aktu, kurā sniedz šo lietu aprakstu, un nodod tās vilciena galastacijā.

(2) Lai lietas saņemtu atpakaļ, persona, kura tās nozaudējusi, norāda savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu un pierāda savas tiesības uz lietām, norādot pazīmes un aprakstot tās.

   

Redakcionāli precizēts

(2) Lai lietas saņemtu atpakaļ, persona, kura tās nozaudējusi, norāda savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu un pierāda savas tiesības uz lietām, nosaucot šo lietu pazīmes un aprakstot tās.

(3) Pārvadātājs ir tiesīgs nodot policijai atrastās lietas ne ātrāk kā pēc trīs dienām, ja neviens tās nav pieprasījis un, ņemot vērā lietas dabiskās īpašības, iespējama to glabāšana.

   

Redakcionāli precizēts

(3) Pārvadātājs ir tiesīgs nodot policijai atrastās lietas ne agrāk kā pēc trim dienām, ja neviens tās nav pieprasījis un ja, ņemot vērā lietu dabiskās īpašības, iespējama to glabāšana.

(4) Starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos par atrastām lietām jāinformē muitas iestādes.

< /P>

 

 

 

 

     

(4) Starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos par atrastajām lietām jāinformē muitas iestādes.

18.pants. Bērnu braukšanas noteikumi

     

18.pants. Bērnu braukšanas noteikumi

(1) Pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības braukt pasažieru vilcienā tikai kopā ar pilngadīgu personu.

22.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 18. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Bērniem līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) ir tiesības braukt pasažieru vilcienā bez maksas”.

Atbalstīt

(1) Pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības braukt pasažieru vilcienā tikai kopā ar pilngadīgu personu. Bērniem līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) ir tiesības braukt pasažieru vilcienā bez maksas.

(2) Bērnam vecumā no septiņiem līdz desmit gadiem jāiegādājas bērnu biļete, kuras cena nepārsniedz pusi no pieaugušā braukšanas maksas.

23.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 18. panta otrajā daļā pēc vārdiem “līdz desmit gadiem” ar vārdu iekavās “(ieskaitot)”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(2) Bērnam vecumā no septiņiem līdz 10 gadiem (ieskaitot) jāiegādājas bērnu biļete, kuras cena nepārsniedz pusi no pieaugušā braukšanas maksas.

(3) Bērnu vecumā līdz 15 gadiem izsēdināt no vilciena drīkst tikai tādā gadījumā, ja viņu nogādā tuvākajā policijas iecirknī.

     

(3) Bērnu vecumā līdz 15 gadiem izsēdināt no vilciena drīkst tikai tādā gadījumā, ja viņu nogādā tuvākajā policijas iecirknī.

19.pants. Pasažiera pienākumi

     

19.pants. Pasažiera pienākumi

Pasažiera pienākumi ir:

     

Pasažiera pienākums ir:

1) iegādāties braukšanas biļeti, ja viņam nav tiesību braukt bez maksas;

     

1)  iegādāties braukšanas biļeti, ja viņam nav tiesību braukt bez maksas;

2) pēc to personu pieprasījuma, kas pārbauda biļetes, uzrādīt biļeti un kvīti par rokas bagāžu, kas pārvadājama par maksu, personas dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt ar maksas atlaidēm, vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu;

   

Redakcionāli precizēts

2)  pēc to personu pieprasījuma, kuras pārbauda biļetes, uzrādīt biļeti un kvīti par rokas bagāžu, kas pārvadājama par maksu, personas dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt ar maksas atlaidēm, vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu;

3) samaksāt naudas sodu un maksu par pārvadāšanu, ja pasažieris nevar uzrādīt derīgu braukšanas biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, vai rokas bagāžas kvīti par rokas bagāžu, kuras pārvadāšanai pārvadātājs ir noteicis maksu.

 

 

 

     

3)  samaksāt naudas sodu un maksu par pārvadāšanu, ja pasažieris nevar uzrādīt derīgu braukšanas biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu vai rokas bagāžas kvīti par rokas bagāžu, kuras pārvadāšanai pārvadātājs ir noteicis maksu.

20.pants. Pasažiera tiesības

     

20.pants. Pasažiera tiesības

Pasažierim ir tiesības:

     

Pasažierim ir tiesības:

1) iegādāties biļeti braukšanai jebkura izvēlētā maršruta vilciena vai vagona brīvajā vietā līdz nepieciešamajai stacijai (pieturas punktam), kura atklāta pasažieru pārvadājumiem un kurā paredzēta pasažieru iekāpšana un izkāpšana;

   

Redakcionāli precizēts

1)  iegādāties biļeti braukšanai jebkura izraudzītā maršruta vilciena vai vagona brīvajā vietā līdz nepieciešamajai stacijai (pieturas punktam), kura atklāta pasažieru pārvadājumiem un kurā paredzēta pasažieru iekāpšana un izkāpšana;

2) izmantot pasažieru vagonu braukšanai atbilstoši pasažieru pārvadājumu līgumam, kā arī izmantot ar pārvadāšanu saistītos pakalpojumus;

     

2)  izmantot pasažieru vagonu braukšanai atbilstoši pasažieru pārvadājuma līgumam, kā arī izmantot ar pārvadāšanu saistītos pakalpojumus;

3) izmantot braukšanas maksas atlaides;

     

3)  izmantot braukšanas maksas atlaides;

4) pagarināt biļetes derīguma termiņu, pārformēt biļeti un braukt ar citu vilcienu, kas atiet agrāk, atteikties no braukšanas un nodot atpakaļ neizmantotos braukšanas dokumentus, kā arī aizņemt brauciena laikā brīvo vietu augstākas vai zemākas kategorijas vagonā Ministru kabineta dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

   

Redakcionāli precizēts

4)  pagarināt biļetes derīguma termiņu, pārformēt biļeti un braukt ar citu vilcienu, kas atiet agrāk, atteikties no braukšanas un nodot atpakaļ neizmantotos braukšanas dokumentus, kā arī aizņemt brauciena laikā brīvo vietu augstākas vai zemākas kategorijas vagonā Ministru kabineta izdotajos Dzelzceļa pasažieru un bagāžas pārvadājumu noteikumos paredzētajā kārtībā.

21.pants. Pārvadātāja pienākumi

     

21.pants. Pārvadātāja pienākumi

(1) Pārvadātāja pienākums ir:

     

(1) Pārvadātāja pienākums ir:

1) nodrošināt pasažierim biļetē norādīto vietu pasažieru vagonā, kā arī drošu braucienu un pārvadāšanai nodotās bagāžas un kravas bagāžas saglabāšanu un nogādāšanu sarakstā noteiktajā laikā līdz norādītajai stacijai;

   

Redakcionāli precizēts

1) nodrošināt pasažierim biļetē norādīto vietu pasažieru vagonā, kā arī drošu braucienu un pārvadāšanai nodotās bagāžas un kravas bagāžas saglabāšanu un nogādāšanu pasažieru vilcienu kustības sarakstā noteiktajā laikā līdz norādītajai stacijai (pieturas punktam);

2) pēc pasažiera pieprasījuma noteiktajā kārtībā pagarināt biļetes derīguma termiņu vai pieņemt atpakaļ neizmantoto (daļēji izmantoto) biļeti;

     

2)  pēc pasažiera pieprasījuma noteiktā kārtībā pagarināt biļetes derīguma termiņu vai pieņemt atpakaļ neizmantoto (daļēji izmantoto) biļeti;

3) nodrošināt pasažieru vilcienu vagonos kārtību atbilstoši sanitārajām normām, kā arī noteikto gaisa temperatūru ziemas periodā.

24.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 21. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus “ziemas periodā”.

Atbalstīt

3)  nodrošināt pasažieru vilcienu vagonos kārtību atbilstoši sanitārajām normām, kā arī noteikto gaisa temperatūru.

(2) Starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos pārvadātāja pienākums ir:

     

(2) Starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos pārvadātāja pienākums ir arī:

1) informēt pasažierus par tuvošanos robežai;

     

1)  informēt pasažierus par tuvošanos robežai;

2) laikus sniegt robežsardzei un muitas iestādēm informāciju par pārvadājamām personām un precēm.

     

2)  laikus sniegt robežsardzei un muitas iestādēm informāciju par pārvadājamām personām un precēm.

22.pants. Pārvadātāja tiesības

     

22.pants. Pārvadātāja tiesības

Pārvadātājam ir tiesības:

     

Pārvadātājam ir tiesības:

1) nepārdot pasažierim biļeti, ja pasažiera izvēlētajā vilciena vagonā nav brīvas vietas vai pasažieru vilciens ir atcelts;

   

Redakcionāli precizēts

1)  nepārdot pasažierim biļeti, ja pasažiera izraudzītajā vilciena vagonā nav brīvu vietu vai pasažieru vilciens ir atcelts;

2) atteikt pārvadāt un izsēdināt no vilciena jebkurā vilcienu sarakstā minētajā stacijā (pieturas punktā), kā arī nodot policijai pasažieri, kas atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā un neievēro sabiedrisko kārtību;

   

Redakcionāli precizēts

2)  atteikties pārvadāt un izsēdināt no vilciena jebkurā pasažieru vilcienu kustības sarakstā minētajā stacijā (pieturas punktā), kā arī nodot policijai pasažieri, kas atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā un pārkāpj sabiedrisko kārtību;

3) atteikt pārvadāt un izsēdināt no vilciena pasažieri jebkurā vilcienu sarakstā minētajā stacijā (pieturas punktā), ja viņa rokas bagāžā ir atklātas lietas (arī vielas), kuras aizliegts pārvadāt, pamatojoties uz šā likuma 16.pantu;

   

Redakcionāli precizēts

3)  atteikties pārvadāt un izsēdināt no vilciena pasažieri jebkurā pasažieru vilcienu kustības sarakstā minētajā stacijā (pieturas punktā), ja viņa rokas bagāžā ir atklātas lietas (arī vielas), kuras aizliegts pārvadāt, pamatojoties uz šā likuma 16.pantu;

4) atteikt pārvadāt un medicīnas darbinieka klātbūtnē izsēdināt no vilciena pasažieri jebkurā vilcienu sarakstā minētajā stacijā (pieturas punktā), ja viņš slimības dēļ traucē citus pasažierus vai ir bīstams apkārtējo veselībai un ja viņu vilcienā nav iespējams izolēt no pārējiem pasažieriem;

   

Redakcionāli precizēts

4)  atteikties pārvadāt un medicīnas darbinieka klātbūtnē izsēdināt no vilciena pasažieri jebkurā vilcienu kustības sarakstā minētajā stacijā (pieturas punktā), ja viņš slimības dēļ traucē citus pasažierus vai ir bīstams apkārtējo veselībai un ja viņu vilcienā nav iespējams izolēt no pārējiem pasažieriem;

5) pārbaudīt biļeti un rokas bagāžas kvīti vai pasažiera dokumentus, kas apliecina viņa tiesības braukt ar maksas atlaidēm, un atņemt minētos dokumentus, ja ir redzamas to viltojuma pazīmes;

25.

(Atbildīgā komisija)

Aizstāt 22. panta 5. punktā vārdus “atņemt minētos dokumentus” ar vārdiem “aizturēt minētos dokumentus”.

Atbalstīt

5)  pārbaudīt biļeti un rokas bagāžas kvīti vai pasažiera dokumentus, kas apliecina viņa tiesības braukt ar maksas atlaidēm, un aizturēt minētos dokumentus, ja ir redzamas to viltojuma pazīmes;

6) atteikt pārvadāt, izsēdināt no vilciena jebkurā vilcienu sarakstā minētajā stacijā (pieturas punktā), kā arī nodot policijai pasažieri, ja viņš nevar uzrādīt derīgu biļeti, dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības braukt ar maksas atlaidēm, vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, par maksu pārvadājamās rokas bagāžas kvīti, kā arī ja viņš nemaksā naudas sodu, braukšanas maksu un maksu par rokas bagāžas pārvadāšanu;

   

Redakcionāli precizēts

6)  atteikties pārvadāt, izsēdināt no vilciena jebkurā pasažieru vilcienu kustības sarakstā minētajā stacijā (pieturas punktā), kā arī nodot policijai pasažieri, ja viņš nevar uzrādīt derīgu biļeti, dokumentu, kas apliecina viņa tiesības braukt ar maksas atlaidēm, vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, par maksu pārvadājamās rokas bagāžas kvīti, kā arī tad, ja viņš nemaksā naudas sodu, braukšanas maksu un maksu par rokas bagāžas pārvadāšanu;

7) atteikties pieņemt pārvadāšanai bagāžu un kravas bagāžu, ja tā nav atbilstoši iesaiņota vai tai ir acīmredzami bojājumi;

     

7)  atteikties pieņemt pārvadāšanai bagāžu un kravas bagāžu, ja tā nav atbilstoši iesaiņota vai tai ir acīmredzami bojājumi;

8) pārdot neizņemto pārvadāšanai nodoto bagāžu un kravas bagāžu.

   

Redakcionāli precizēts

8)  pārdot pārvadāšanai nodoto, bet neizņemto bagāžu un kravas bagāžu.

III nodaļa

     

III nodaļa

Dzelzceļa kravu pārvadājumi

   

Redakcionāli precizēts

Kravu pārvadājumi pa dzelzceļu

23.pants. Līgums par kravas pārvadāšanu

Saskaņā ar līgumu par kravas pārvadāšanu pārvadātājs apņemas kravas nosūtītāja nodoto kravu aizvest par maksu (saskaņā ar dzelzceļa pārvadājumu tarifu) no nosūtīšanas stacijas līdz galastacijai un nodot to kravas saņēmējam.

   

Redakcionāli precizēts

23.pants. Kravas pārvadājuma līgums

Saskaņā ar kravas pārvadājuma līgumu pārvadātājs apņemas kravas nosūtītāja nodoto kravu aizvest par maksu (saskaņā ar dzelzceļa pārvadājumu tarifu) no nosūtīšanas stacijas līdz galastacijai un nodot to kravas saņēmējam.

24.pants. Pārvadājuma līgums

Pārvadātājs kravas pārvadā, pamatojoties uz dzelzceļa kravas pārvadājuma līgumu, ko apliecina attiecīgi noformēta pavadzīme.

26.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 24. pantā vārdus “ko apliecina attiecīgi noformēta pavadzīme” ar vārdiem “kuram pielīdzināma noteiktā kārtībā izrakstīta pavadzīme”.

Atbalstīt

24.pants. Pārvadājuma līgums

Pārvadātājs kravas pārvadā, pamatojoties uz dzelzceļa kravas pārvadājuma līgumu, kuram pielīdzināma noteiktā kārtībā izrakstīta pavadzīme.

25.pants. Pavadzīmes saturs

27.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“25. pants. Pavadzīmes saturs un pavadzīmes veidlapa”

Atbalstīt

25.pants. Pavadzīmes saturs un pavadzīmes veidlapa

(1) Pavadzīmē norāda šādas ziņas:

   

Redakcionāli precizēts

(1) Pavadzīmē norādāmas šādas ziņas:

1) pārvadātājs;

28.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 1. punktu kā 3. punktu šādā redakcijā:

“3) pārvadātāja firma;”

Atbalstīt

1) pavadzīmes izrakstīšanas vieta un datums;

2) nosūtīšanas stacija un galastacija;

29.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 2. punktu kā 5. punktu

Atbalstīt

2) pavadzīmes numurs;

3) saņēmējs (norāda tikai vienu fizisko vai juridisko personu), saņēmēja adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs;

30.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 3. punktu kā 6. punktu šādā redakcijā:

“6) saņēmēja vārds, uzvārds vai firma (norāda tikai vienu fizisko vai juridisko personu), adrese un juridiskai personai – reģistrācijas numurs;”

Atbalstīt

3) pārvadātāja firma;

4) kravas nosaukums;

31.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 4. punktu kā 7. punktu

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

4) kravas nosūtītāja vārds, uzvārds vai firma (norāda tikai vienu fizisko vai juridisko personu), adrese un juridiskajai personai — reģistrācijas numurs;

5) kravas masa;

32.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 5. punktu kā 8. punktu

Atbalstīt

 

5) nosūtīšanas stacija un galastacija;

6) vagona vai konteinera numurs;

33.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 6. punktu kā 9. punktu

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

6) kravas saņēmēja vārds, uzvārds vai firma (norāda tikai vienu fizisko vai juridisko personu), adrese un juridiskajai personai — reģistrācijas numurs;

7) nosūtītājs (norāda tikai vienu fizisko vai juridisko personu), nosūtītāja adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs;

34.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 7. punktu kā 4. punktu šādā redakcijā:

“4) nosūtītāja vārds, uzvārds vai firma (norāda tikai vienu fizisko vai juridisko personu), adrese un juridiskajai personai – reģistrācijas numurs;”

Atbalstīt

7) kravas nosaukums;

8) pavadzīmes numurs;

35.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 8. punktu kā 2. punktu

Atbalstīt

8) kravas masa;

9) datums;

36.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 9. punktu kā 1. punktu šādā redakcijā:

“1) pavadzīmes izrakstīšanas vieta un datums;”

Atbalstīt

9) vagona vai konteinera numurs;

10) atbildīgās personas paraksts.

37.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 25. panta pirmās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

“10) pārvadāšanas ātrums.” (skat. 34. panta trešo daļu)

Atbalstīt

10) pārvadāšanas ātrums.

(2) Ministru kabinets nosaka pavadzīmes veidlapas paraugu, tās aizpildīšanas kārtību un, ja nepieciešams, papildu ziņas, kas jānorāda pavadzīmē.

   

Redakcionāli precizēts

(2) Ministru kabinets nosaka pavadzīmes veidlapas paraugu, tās aizpildīšanas kārtību un, ja nepieciešams, papildu ziņas, kas norādāmas pavadzīmē.

(3) Pārvadātājs izsniedz kravas nosūtītājam pavadzīmes veidlapu par maksu.

     

(3) Pārvadātājs izsniedz kravas nosūtītājam pavadzīmes veidlapu par maksu.

26.pants. Pavadzīmes un pavaddokumentu iesniegšana

     

26.pants. Pavadzīmes un pavaddokumentu iesniegšana

(1) Kravas nosūtītājs par katru sūtījumu iesniedz pārvadātājam aizpildītu pavadzīmi un tai pievienotus normatīvajos aktos noteiktos pavaddokumentus.

     

(1) Kravas nosūtītājs par katru sūtījumu iesniedz pārvadātājam aizpildītu pavadzīmi un tai pievienotus normatīvajos aktos noteiktos pavaddokumentus.

(2) Kravas nosūtītājs ir atbildīgs par sekām, kas radušās pavadzīmē norādīto ziņu nepareizības, neprecizitātes un nepilnīguma dēļ, kā arī pavadzīmei nepievienoto vai nepareizo pavaddokumentu dēļ.

   

Redakcionāli precizēts

(2) Kravas nosūtītājs ir atbildīgs par sekām, kas radušās pavadzīmē norādīto ziņu nepareizības, neprecizitātes un nepilnīguma, kā arī pavadzīmei nepievienoto vai nepareizo pavaddokumentu dēļ.

(3) Pārvadātājam ir tiesības pārbaudīt pavadzīmē norādīto ziņu pareizību.

 

 

 

     

(3) Pārvadātājam ir tiesības pārbaudīt pavadzīmē norādīto ziņu pareizību.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.pants. Maksa par pārvadājumu

     

27.pants. Maksa par pārvadājumu

(1) Maksu par pārvadājumu pārvadātājs nosaka saskaņā ar dzelzceļa pārvadājuma tarifu - likmju sistēmu, kas satur informāciju par attālumiem, pārvadājumu maksu, papildu operācijām un citiem ar pārvadājumiem saistītajiem pakalpojumiem, un to aprēķināšanas kārtību, kā arī līgumsodu apmērus.

38.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 27. panta pirmajā daļā pirms vārda “attālumiem” ar vārdu “pārvadājumu”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(1) Maksu par pārvadājumu pārvadātājs nosaka saskaņā ar dzelzceļa pārvadājuma tarifu — likmju sistēmu, kas ietver informāciju par pārvadājumu attālumiem, pārvadājumu maksu, papildu operācijām un citiem ar pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem, to maksas aprēķināšanas kārtību, kā arī līgumsodu apmēriem.

(2) Dzelzceļa pārvadājumu tarifi un grozījumi tarifos stājas spēkā ne agrāk kā 15 dienas pēc publiskas informācijas izziņošanas, kas ir pieejama pārvadātāja sniedzamo pakalpojumu izmantotājiem.

   

Redakcionāli precizēts

(2) Dzelzceļa pārvadājumu tarifi un grozījumi tarifos stājas spēkā ne agrāk kā 15 dienas pēc tam, kad publiski izziņota pārvadātāja sniedzamo pakalpojumu izmantotājiem pieejamā informācija.

 

 

28.pants. Kravas sagatavošana pārvadāšanai

     

28.pants. Kravas sagatavošana pārvadāšanai

(1) Kravas nosūtītāja pienākums ir sagatavot kravu pārvadāšanai tā, lai tiktu nodrošināta satiksmes drošība, kā arī vagonu, konteineru un pārvadājamās kravas saglabāšana.

     

(1) Kravas nosūtītāja pienākums ir sagatavot kravu pārvadāšanai tā, lai tiktu nodrošināta satiksmes drošība, kā arī vagonu, konteineru un pārvadājamās kravas saglabāšana.

(2) Kravu, kuras pārvadāšanai pa dzelzceļu ir nepieciešams iesaiņojums vai tara, kravas nosūtītājs nodod pārvadāšanai lietošanas kārtībā un standartiem atbilstošā iesaiņojumā vai tarā.

     

(2) Kravu, kuras pārvadāšanai pa dzelzceļu ir nepieciešams iesaiņojums vai tara, kravas nosūtītājs nodod pārvadāšanai lietošanas kārtībā un standartiem atbilstošā iesaiņojumā vai tarā.

(3) Tehniskos noteikumus par cisternās un bunkura pusvagonos ielieto kravu pārvadāšanu apstiprina satiksmes ministrs.

39.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 28. panta trešo daļu. (izteikts kā 5. panta pirmās daļas 11. punkts)

Atbalstīt

 

(4) Kravu pārvadāšanā pieļaujamās zuduma normas apstiprina Ministru kabinets.

40.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 28. panta ceturto daļu (dublē 36. panta trešo daļu)

Atbalstīt

 

29.pants. Vagonu un konteineru atbilstība

     

29.pants. Vagonu un konteineru atbilstība

(1) Kravas iekraušanai pārvadātājs piegādā tehniskā lietošanas kārtībā esošus (darbderīgus) vagonus un konteinerus.

     

(1) Kravas iekraušanai pārvadātājs piegādā tehniskā lietošanas kārtībā esošus (darbderīgus) vagonus un konteinerus.

(2) Kravas nosūtītājs vai pārvadātājs atkarībā no tā, kurš iekrauj kravu, pirms kravas iekraušanas pārliecinās, ka vagoni vai konteineri ir atbilstošā komerciālā stāvoklī, un, ja nepieciešams, veic to veterināri sanitāro apstrādi, kā arī mazgā vai tvaicē vagonus.

     

(2) Kravas nosūtītājs vai pārvadātājs atkarībā no tā, kurš iekrauj kravu, pirms kravas iekraušanas pārliecinās, ka vagoni vai konteineri ir atbilstošā komerciālā stāvoklī, un, ja nepieciešams, veic to veterināri sanitāro apstrādi, kā arī mazgā vai tvaicē vagonus.

(3) Vagonu un konteineru komerciālais stāvoklis ir to atbilstība konkrēto kravu pārvadāšanai un vagonu un konteineru konstrukciju īpatnības.

     

(3) Vagonu un konteineru komerciālais stāvoklis ir to atbilstība konkrēto kravu pārvadāšanai un vagonu un konteineru konstrukcijas īpatnības.

(4) Kravas nosūtītājs ir tiesīgs atteikties no vagoniem vai konteineriem, ja tie nav tehniskā lietošanas kārtībā.

     

(4) Kravas nosūtītājs ir tiesīgs atteikties no vagoniem vai konteineriem, ja tie nav tehniskā lietošanas kārtībā.

30.pants. Kravas iekraušana vagonos vai konteineros

     

30.pants. Kravas iekraušana vagonos vai konteineros

(1) Kravas nosūtītājs kravu vagonā vai konteinerā iekrauj saskaņā ar kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskajiem noteikumiem, kravu pārvadāšanas noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

     

(1) Kravas nosūtītājs kravu vagonā vai konteinerā iekrauj saskaņā ar kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskajiem noteikumiem, kravu pārvadāšanas noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Pārvadātājam ir tiesības pārbaudīt kravas iekraušanas pareizību.

     

(2) Pārvadātājam ir tiesības pārbaudīt kravas iekraušanas pareizību.

(3) Kravas nosūtītājs nosaka kravas masu, kā arī norāda pavadzīmē kravas masu un tās noteikšanas paņēmienu.

     

(3) Kravas nosūtītājs nosaka kravas masu, kā arī norāda pavadzīmē kravas masu un tās noteikšanas paņēmienu.

(4) Vagonos un konteineros iekrautās kravas masa nedrīkst pārsniegt vagonu un konteineru kravnesību.

     

(4) Vagonos un konteineros iekrautās kravas masa nedrīkst pārsniegt vagonu un konteineru kravnesību.

(5) Kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskos noteikumus apstiprina satiksmes ministrs.

41.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 30. panta piekto daļu (izteikts kā 5. panta pirmās daļas 12. punkts)

Atbalstīt

 

(6) Vagonu vai konteineru uzskata par piekrautu, ja pabeigti iekraušanas darbi, attīrīta vagonu vai konteineru ārējā virsma un pārvadātājam iesniegta pavadzīme.

   

Redakcionāli precizēts

(5) Vagonu vai konteineru uzskata par piekrautu, ja pabeigti iekraušanas darbi, notīrīta vagonu vai konteineru ārējā virsma un pārvadātājam iesniegta pavadzīme.

31.pants. Kravas iekraušanas pārkāpumu novēršana

     

31.pants. Kravas iekraušanas pārkāpumu novēršana

(1) Ja kravas nosūtītājs, iekraujot vai nostiprinot kravu, pieļāvis kļūdas vai pārkāpumus, kas apdraud kravas saglabāšanu pārvadājuma laikā (nepareiza iekraušana, ritošā sastāva kravnesības pārsniegšana, nepareiza kravas nostiprināšana u.c.), pārvadātājs uzaicina kravas nosūtītāju vai kravas saņēmēju novērst pārkāpumus vai novērš tos pats.

     

(1) Ja kravas nosūtītājs, iekraujot vai nostiprinot kravu, pieļāvis kļūdas vai pārkāpumus, kas apdraud kravas saglabāšanu pārvadājuma laikā (nepareiza iekraušana, ritošā sastāva kravnesības pārsniegšana, nepareiza kravas nostiprināšana u.c.), pārvadātājs uzaicina kravas nosūtītāju vai kravas saņēmēju novērst pārkāpumus vai novērš tos pats.

(2) Kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs pēc pārvadātāja uzaicinājuma nekavējoties novērš šā panta pirmajā daļā minētos pārkāpumus.

     

(2) Kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs pēc pārvadātāja uzaicinājuma nekavējoties novērš šā panta pirmajā daļā minētos pārkāpumus.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētos pārkāpumus novērš pārvadātājs, kravas nosūtītājs vai saņēmējs atlīdzina pārvadātājam visus ar to saistītos izdevumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Redakcionāli precizēts

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētos pārkāpumus novērš pārvadātājs, kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs atlīdzina pārvadātājam visus ar to saistītos izdevumus.

32.pants. Kravas iekraušanas ierobežojums

     

32.pants. Kravas iekraušanas ierobežojums

(1) Kravas iekraušanu var uz laiku pārtraukt vai ierobežot, ja ir dabas katastrofa vai avārija, kas izraisījusi kustības pārtraukšanu, ja izziņo karantīnu, kā arī citos likumos un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc attiecīgo institūciju norādījuma.

   

Redakcionāli precizēts

(1) Kravas iekraušanu var uz laiku pārtraukt vai ierobežot, ja ir dabas katastrofa vai avārija, kas izraisījusi kustības pārtraukšanu, ja tiek izziņota karantīna, kā arī citos likumos un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc attiecīgo institūciju norādījuma.

(2) Pārvadātājs par kravas iekraušanas pārtraukšanu vai tās ierobežošanu paziņo kravas nosūtītājam.

     

(2) Pārvadātājs par kravas iekraušanas pārtraukšanu vai tās ierobežošanu paziņo kravas nosūtītājam.

33.pants. Kravas pieņemšana pārvadāšanai

     

33.pants. Kravas pieņemšana pārvadāšanai

(1) Kravas pieņemšanu pārvadāšanai apliecina ar pavadzīmē iespiestu pārvadātāja spiedogu, kurā norādīts datums, un pārvadātāja izsniegta kvīts par kravas pieņemšanu.

   

Redakcionāli precizēts

(1) Kravas pieņemšanu pārvadāšanai apliecina pavadzīmē iespiests pārvadātāja spiedogs, kurā norādīts datums, un pārvadātāja izsniegta kvīts par kravas pieņemšanu.

(2) Ministru kabinets izdod noteikumus par kravu pieņemšanu pārvadāšanai, kuros nosaka sūtījumu veidus, kārtību, kādā nosaka kravas vietu skaitu un kravas masu, pieņem pārvadāšanai atsevišķus kravu veidus, kā arī transporta marķēšanas un citus noteikumus.

   

Redakcionāli precizēts

(2) Ministru kabinets izdod noteikumus par kravu pieņemšanu pārvadāšanai, kuros reglamentē sūtījumu veidus, kārtību, kādā nosaka kravas vietu skaitu un kravas masu, pieņem pārvadāšanai atsevišķus kravu veidus, kā arī transporta marķēšanas un citus noteikumus.

34.pants. Kravas pārvadāšanas ātrums

42.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 34. pantu kā 36. pantu

Atbalstīt

 

(1) Kravas pārvadāšanas ātrumu nosaka kilometros diennaktī atkarībā no sūtījuma veida, kravas veida un īpašībām.

       

(2) Kravas pārvadāšanas ātrumu nosaka pārvadātājs.

       

(3) Kravas pārvadāšanas ātrumu izvēlas un pavadzīmē norāda kravas nosūtītājs. Ja attiecīgo kravu drīkst pārvadāt tikai ar noteiktu ātrumu, kravas nosūtītājs pavadzīmē norāda atļauto ātrumu.

       
       

34.pants. Kravas pārvadāšana, piesakot kravas vērtību

       

(1) Kravas nosūtītājs var nodot kravu pārvadāšanai, piesakot pārvadātājam kravas vērtību.

     

Redakcionāli precizēts

(2) Kravas vērtības pieteikšana ir obligāta, ja pārvadāšanai bez pavadoņa nodod dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus, vērtīgas kažokādas un to izstrādājumus, uzņemtas filmas, mākslas priekšmetus, antīkas lietas, mājas iedzīves priekšmetus, kā arī dažādu mašīnu, iekārtu un ierīču izgudrojumu paraugus.

     

Redakcionāli precizēts

(3) Kārtību, kādā pārvadā kravu, kuras vērtība pieteikta, nosaka pārvadātājs.

35.pants. Kravas piegādes termiņš

43.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 35. pantu kā 37. pantu

Atbalstīt

 

(1) Pārvadātājs nogādā kravu galastacijā noteiktajā kravas piegādes termiņā.

       

(2) Kravas piegādes termiņš ir laiks, kurā nosūtīšanas stacijā pārvadāšanai pieņemtā krava pārvadātājam jānogādā galastacijā un jāinformē kravas saņēmējs par tam adresētās kravas pienākšanu.

       

(3) Kravas piegādes termiņu un tā noteikšanas kārtību nosaka pārvadātājs.

 

 

 

 

 

       
       

35.pants. Kravas pārvadāšana pavadoņa pavadībā

       

(1) Atsevišķas kravas tiek pārvadātas kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja pavadoņa pavadībā.

       

(2) Pavadoņa pavadībā pārvadājamās kravas un to pārvadāšanas kārtību nosaka pārvadātājs.

36.pants. Kravas izsniegšana

44.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 36. pantu kā 39. pantu

Atbalstīt

 

(1) Pārvadātājs informē kravas saņēmēju par kravas pienākšanu.

       

(2) Pārvadātājs ir tiesīgs neizsniegt kravu, ja līdz kravas izsniegšanas brīdim kravas nosūtītājs nav nokārtojis visus ar kravas pārvadājumu saistītos maksājumus. Starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos pārvadātājs izsniedz kravu tikai pēc muitas iestāžu atļaujas saņemšanas.

45.

 

 

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 36. panta otrajā daļā vārdus “neizsniegt kravu” ar vārdiem “aizturēt kravu”.

Atbalstīt

 

(3) Ministru kabinets izdod kravas izsniegšanas noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā kravas saņēmēju informē par kravas pienākšanu, noformē kravas izsniegšanu, nosaka kravas vietu skaitu un masu, nodod kravu saņēmējam, veic ekspertīzi, noformē dokumentus par nepienākušu kravu, kā arī kravas meklēšanas kārtību, dabiskā zuduma normas, kravas iztrūkuma vai bojājuma apmēru noteikšanas kārtību un citus noteikumus.

46.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 36. panta trešajā daļā vārdus “vai bojājuma apmēru” ar vārdiem “, bojājuma vai bojāšanās apmēru”.;

izslēgt 36. panta trešajā daļā vārdus “un citus noteikumus”

Atbalstīt

 
       

36.pants. Kravas pārvadāšanas ātrums

       

(1) Kravas pārvadāšanas ātrumu nosaka kilometros diennaktī atkarībā no sūtījuma veida, kravas veida un īpašībām.

       

(2) Kravas pārvadāšanas ātrumu nosaka pārvadātājs.

       

(3) Kravas pārvadāšanas ātrumu izvēlas un pavadzīmē norāda kravas nosūtītājs. Ja attiecīgo kravu drīkst pārvadāt tikai ar noteiktu ātrumu, kravas nosūtītājs pavadzīmē norāda atļauto ātrumu.

37.pants. Kravu izvešana un glabāšana

47.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 37. pantu kā 43. pantu

Atbalstīt

 

(1) Kravas saņēmējs saņem un izved no stacijas tam adresēto kravu.

       

(2) Kravas saņēmējs maksā pārvadātājam par kravas glabāšanu vagonos vai konteineros, noliktavās vai laukumos, ja krava nav izvesta 24 stundu laikā pēc šā likuma 36.panta pirmajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas.

       

(3) Ja kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja vainas dēļ vagoni vai konteineri tiek aizturēti ceļā (starptautiskajos pārvadājumos - , informējot muitas iestādes), iekraušanas vai izkraušanas stacijā, maksu par kravas glabāšanu vagonos vai konteineros pārvadātājs aprēķina par visu aizturēšanas laiku.

48.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 37. panta trešajā daļā vārdus “aizturēti ceļā” ar vārdiem “aizkavēti ceļā” un vārdus “aizturēšanas laiku” ar vārdiem “aizkavēšanas laiku”

Atbalstīt

 

(4) Satiksmes ministrs apstiprina kravu glabāšanas noteikumus un kravu glabāšanas termiņus.

49.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 37. panta ceturto daļu (izteikts kā 5. panta pirmās daļas 13. punkts)

Atbalstīt

 

(5) Ja krava glabājas ilgāk par maksimālo kravas glabāšanas termiņu vai izdevumi par pārvadājumu un kravas glabāšanu pārsniedz pusi no tās vērtības, pārvadātājs ir tiesīgs kravu pārdot.

       
       

37.pants. Kravas piegādes termiņš

       

(1) Pārvadātājs nogādā kravu galastacijā noteiktajā kravas piegādes termiņā.

       

(2) Kravas piegādes termiņš ir laiks, kurā nosūtīšanas stacijā pārvadāšanai pieņemtā krava pārvadātājam jānogādā galastacijā un jāinformē kravas saņēmējs par tam adresētās kravas pienākšanu.

       

(3) Kravas piegādes termiņu un tā noteikšanas kārtību nosaka pārvadātājs.

38.pants. Vagonu un konteineru apstrāde (sakārtošana) pēc kravas izkraušanas

50.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 38. pantu kā 47. pantu

Atbalstīt

 

(1) Kravas saņēmējs kravu pilnīgi izkrauj no vagoniem un konteineriem, novāc visus nostiprinājumus, iztīra vagonus un konteinerus no iekšpuses un ārpuses, aizver durvis, lūkas un bortus.

       

(2) Kravas saņēmējs pēc kravas izkraušanas nodrošina vagonu un konteineru mazgāšanu, tvaicēšanu vai veterināri sanitāro apstrādi saskaņā ar šā likuma 36.panta trešajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem.

       
       

38.pants. Grozījumi pārvadājuma līgumā

     

Redakcionāli precizēts

(1) Kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs pārvadātāja noteiktajā kārtībā ir tiesīgs izdarīt kravas pārvadājuma līgumā šajā pantā minētos grozījumus.

       

(2) Kravas nosūtītājs kravas pārvadājuma līgumā var izdarīt šādus grozījumus (starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos — tikai pēc saskaņošanas ar muitas iestādēm):

       

1) izņemt kravu no nosūtīšanas stacijas;

       

2) mainīt galastaciju;

       

3) mainīt kravas saņēmēju;

     

Redakcionāli precizēts

4) nosūtīt kravu atpakaļ uz nosūtīšanas staciju.

     

Redakcionāli precizēts

(3) Kravas saņēmējs kravas pārvadājuma līgumā var izdarīt šādus grozījumus:

       

1) mainīt galastaciju;

       

2) mainīt kravas saņēmēju.

     

Redakcionāli precizēts

(4) Izdevumus, kas rodas pārvadātājam, nodrošinot šajā pantā minēto kravas pārvadājuma līguma grozījumu izpildi, sedz attiecīgi kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs.

 

39.pants. Vagonu un konteineru nodošana un pieņemšana

51.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 39. pantu kā 48. pantu

Atbalstīt

 

(1) Vagonu vai konteineru uzskata par izkrautu, ja ir pabeigti izkraušanas un tīrīšanas darbi no iekšpuses un ārpuses un pārvadātājam iesniegtas pārsūtīšanas pavadzīmes par tukšiem vagoniem. Pārvadātājam nav jāpārbauda pārsūtīšanas pavadzīmē norādīto ziņu patiesums.

       

(2) Vagonu vai konteineru nodošanas un pieņemšanas kārtību, kas jāievēro kravas nosūtītājam, kravas saņēmējam un pārvadātājam, kā arī pārsūtīšanas pavadzīmes aizpildīšanas kārtību un pārsūtīšanas pavadzīmes paraugu nosaka pārvadātājs.

       
       

39.pants. Kravas izsniegšana

       

(1) Pārvadātājs informē kravas saņēmēju par kravas pienākšanu.

     

Redakcionāli precizēts

(2) Pārvadātājs ir tiesīgs aizturēt kravu, ja līdz tās izsniegšanas brīdim kravas nosūtītājs nav nokārtojis visus ar kravas pārvadājumu saistītos maksājumus. Starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos pārvadātājs izsniedz kravu tikai pēc tam, kad saņemta muitas iestāžu atļauja.

       

(3) Ministru kabinets izdod kravas izsniegšanas noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā kravas saņēmēju informē par kravas pienākšanu, noformē kravas izsniegšanu, nosaka kravas vietu skaitu un kravas masu, nodod kravu saņēmējam, veic ekspertīzi, noformē dokumentus par nepienākušu kravu, kā arī kravas meklēšanas kārtību, dabiskā zuduma normas, kravas iztrūkuma, bojājuma vai bojāšanās apmēru noteikšanas kārtību.

40.pants. Vagonu un konteineru dīkstāve

52.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 40. pantu kā 49. pantu

Atbalstīt

 

(1) Kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs maksā par vagonu, konteineru un uz savām asīm pārvadājamā ritošā sastāva dīkstāvi.

       

(2) Vagonu, konteineru un uz savām asīm pārvadājamā ritošā sastāva dīkstāve ir laiks, kad tie:

       

1) tiek iekrauti, izkrauti, tīrīti, kā arī tiek noformētas pavadzīmes vai pavaddokumenti;

       

2) aizturēti ceļā vai iekraušanas un izkraušanas stacijās kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja vainas dēļ.

       

(3) Vagonu, konteineru un uz savām asīm pārvadājamā ritošā sastāva dīkstāves uzskaites kārtību un maksu par dīkstāvi nosaka pārvadātājs.

       
     

Redakcionāli precizēts

40.pants. Atteikšanās saņemt kravu

Kravas saņēmējs var atteikties no kravas saņemšanas tikai tādā gadījumā, ja pārvadātāja vainas dēļ kravas kvalitāte ir pasliktinājusies (bojāta vai bojājusies) un kravu nav iespējams pilnīgi vai daļēji izmantot.

41.pants. Atteikšanās saņemt kravu

Kravas saņēmējs var atteikties no kravas saņemšanas tikai tādos gadījumos, ja pārvadātāja vainas dēļ kravas kvalitāte ir pasliktinājusies (bojāta) un kravu nav iespējams pilnīgi vai daļēji izmantot.

53.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 41. pantu kā 40. pantu;

aizstāt 41. pantā vārdu “(bojāta)” ar vārdiem “(bojāta vai bojājusies)”

Atbalstīt

 
       

41.pants. Kravas pārvadāšanas un izsniegšanas šķēršļi

     

Redakcionāli precizēts

(1) Ja pārvadātājs no sevis neatkarīgu iemeslu dēļ nevar piegādāt kravu vai izsniegt to kravas saņēmējam vai kravas saņēmējs neierodas saņemt kravu, pārvadātājs nekavējoties par to paziņo kravas nosūtītājam.

     

Redakcionāli precizēts

(2) Ja astoņu dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas, bet kravām, kas ātri bojājas, — četru dienu laikā nepienāk norādījumi vai pienāk neizpildāmi norādījumi par rīcību ar kravu, pārvadātājs ir tiesīgs kravu pārdot vai nogādāt to atpakaļ kravas nosūtītājam, starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos — tikai pēc saskaņošanas ar muitas iestādēm.

       

(3) Pārvadātājs ir tiesīgs pārdot kravu, neievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos termiņus, ja kravas stāvokļa dēļ ir nepieciešams veikt neatliekamus pasākumus.

42.pants. Piegādātās kravas pārbaude

       

(1) Pārvadātājs nepiedalās kravas masas, vietu skaita un stāvokļa pārbaudē galastacijā, izņemot šādos gadījumos (starptautiskajos pārvadājumos – informējot uzraudzības muitas iestādes):

       

1) ja krava pienākusi bojātā vagonā vai konteinerā;

       

2) ja krava pienākusi vagonā vai konteinerā, kura plombas (slēgplombas) ir bojātas vai plombu (slēgplombu) zīmes neatbilst kravas nosūtītāja pavadzīmē norādītajām;

       

3) ja kravai, kas vesta vaļējā ritošā sastāvā, ir iztrūkuma vai bojājuma pazīmes, kuras var noteikt, veicot ārējo apskati;

       

4) ja nav ievērots ātrbojīgas kravas piegādes termiņš vai pārvadāšanas temperatūras režīms refrižeratorvagonos;

       

5) ja kravu izkrauj pārvadātājs;

       

6) ja kravu iekrāvis pārvadātājs vai ārvalstu pārvadātājs (dzelzceļš).

       

(2) Kravu, kuru pārvadā tarā, un gabalkravas pārvadātājs izsniedz, pārbaudot kravas masu un stāvokli tikai bojātās vietās.

       

(3) Ja pārvadātājs piedalās kravas pārbaudē, kravas saņēmējs vagonu vai konteineru atver pārvadātāja klātbūtnē.

       
 

54.

(Juridiskais birojs)

Iesaka apvienot likumprojekta 42. un 43. pantu un izteikt kā 44. pantu šādā redakcijā:

“44. pants. Piegādātās kravas pieņemšana un pārbaude

(1) Kravas saņēmējs pieņem kravu, atver vagonu vai konteineru un pārbauda kravu pēc pavadzīmē norādītās kravas masas vai vietu skaita.

(2) Kravas saņēmējs ir tiesīgs pieaicināt pārvadātāju piedalīties kravas masas, vietu skaita un kravas stāvokļa pārbaudē, un pārvadātājam ir pienākums piedalīties kravas pārbaudē, ja:

1) krava pienākusi galastacijā bojātā vagonā vai konteinerā;

2) krava pienākusi galastacijā tādā vagonā vai konteinerā, kura plombas (slēgplombas) ir bojātas vai plombu (slēgplombu) zīmes neatbilst kravas nosūtītāja pavadzīmē norādītajām;

(priekšlik. turpin.nāk. lpp.)

Atbalstīt

 
   

3) kravai, kas vesta vaļējā ritošā sastāvā, ir iztrūkuma, bojājuma vai bojāšanās pazīmes, kuras var noteikt, veicot ārējo apskati;

4) nav ievērots kravas, kas ātri bojājas piegādes termiņš vai pārvadāšanas temperatūras režīms refrežeratorvagonos;

5) kravu izkrauj pārvadātājs;

6) kravu iekrāvis pārvadātājs.

(3) Kravu, kuru pārvadā tarā vai kā gabalkravu, pārvadātājs izsniedz, pārbaudot kravas masu un stāvokli tikai bojātās kravas vietās.

(4) Ja kravas pārvadātājs piedalās kravas pārbaudē, kravas saņēmējs vagonu vai konteineru atver pārvadātāja klātbūtnē.

(5) Ja kravas saņēmējs, saņemot kravu, neuzaicina pārvadātāju piedalīties kravas pārbaudē un atver vagonu vai konteineru, pārvadātājam klātneesot, kravu saskaņā ar pavadzīmi uzskata par izsniegtu bez iztrūkuma, bojājumiem vai bojāšanos.”

   
       

42.pants. Maksājumi par pārdoto kravu

     

Redakcionāli precizēts

Līdzekļus, ko pārvadātājs saņēmis par pārdoto kravu saskaņā ar šā likuma 41. un 43.pantu, pēc pārvadātāja izdevumu segšanas izmaksā pēc attiecīgas pretenzijas pieteikšanas:

       

1)  pavadzīmē norādītajam kravas saņēmējam, ja tas samaksājis kravas vērtību;

       

2)  kravas nosūtītājam — visos pārējos gadījumos.

43.pants. Nepiedalīšanās kravas pārbaudē

Ja kravas saņēmējs, saņemot kravu, neuzaicina pārvadātāju piedalīties kravas pārbaudē un atver vagonu vai konteineru, pārvadātājam klāt neesot (42.pants), kravu saskaņā ar pavadzīmi uzskata par izsniegtu bez iztrūkuma un bojājumiem.

       
       

43.pants. Kravu izvešana un glabāšana

       

(1) Kravas saņēmējs saņem un izved no stacijas tam adresēto kravu.

     

Redakcionāli precizēts

(2) Kravas saņēmējs maksā pārvadātājam par kravas glabāšanu vagonos vai konteineros, noliktavās vai laukumos, ja krava nav izvesta 24 stundu laikā pēc šā likuma 39.panta pirmajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas.

     

Redakcionāli precizēts

(3) Ja kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja vainas dēļ vagoni vai konteineri tiek aizkavēti ceļā (starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos — informējot par to muitas iestādes), iekraušanas vai izkraušanas stacijā, maksu par kravas glabāšanu vagonos vai konteineros pārvadātājs aprēķina par visu aizkavēšanas laiku.

       

(4) Ja krava glabājas ilgāk par maksimālo kravas glabāšanas termiņu vai izdevumi par pārvadājumu un kravas glabāšanu pārsniedz pusi no tās vērtības, pārvadātājs ir tiesīgs kravu pārdot.

44.pants. Kravas bojājuma vai iztrūkuma apmēru noteikšana

Ja, izsniedzot un pārbaudot kravas masu, vietu skaitu vai kravas stāvokli, atklājas iztrūkums vai bojājums, pārvadātājs, piedaloties kravas saņēmēja pilnvarotajam pārstāvim, nosaka kravas iztrūkuma vai bojājuma faktiskos apmērus.

55.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 44. pantu kā 45.pantu;

aizstāt 44. panta nosaukumā un tekstā vārdus “bojājuma vai iztrūkuma” ar vārdiem “bojājuma, bojāšanās vai iztrūkuma”

Atbalstīt

 
     

Redakcionāli precizēts

44.pants. Piegādātās kravas pieņemšana un pārbaude

(1) Kravas saņēmējs pieņem kravu, atver vagonu vai konteineru un pārbauda kravu pēc pavadzīmē norādītās kravas vietu skaita vai kravas masas.

(2) Kravas saņēmējs ir tiesīgs pieaicināt pārvadātāju piedalīties kravas vietu skaita, kravas masas un kravas stāvokļa pārbaudē. Pārvadātājam ir pienākums piedalīties kravas pārbaudē, ja:

1) krava pienākusi galastacijā bojātā vagonā vai konteinerā;

2) krava pienākusi galastacijā tādā vagonā vai konteinerā, kura plombas (slēgplombas) ir bojātas vai plombu (slēgplombu) zīmes neatbilst kravas nosūtītāja pavadzīmē norādītajām;

3) kravai, kas vesta vaļējā ritošā sastāvā, ir iztrūkuma, bojājuma vai bojāšanās pazīmes, kuras var noteikt, veicot ārējo apskati;

4) nav ievērots kravas, kas ātri bojājas, piegādes termiņš vai pārvadāšanas temperatūras režīms refrižeratorvagonos;

5) kravu izkrauj pārvadātājs;

6) kravu iekrāvis pārvadātājs.

(3) Kravu, kuru pārvadā tarā vai kā gabalkravu, pārvadātājs izsniedz, pārbaudot kravas masu un stāvokli tikai bojātās tās vietās.

(4) Ja pārvadātājs piedalās kravas pārbaudē, kravas saņēmējs vagonu vai konteineru atver pārvadātāja klātbūtnē.

(5) Ja kravas saņēmējs, saņemot kravu, neuzaicina pārvadātāju piedalīties kravas pārbaudē un atver vagonu vai konteineru, pārvadātājam klātneesot, kravu saskaņā ar pavadzīmi uzskata par izsniegtu bez iztrūkuma, bojājumiem vai bojāšanās.

45.pants. Komercakts un vispārīgā parauga akts

56.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 45. pantu kā 46. pantu;

aizstāt 45. panta nosaukumā vārdus “vispārīgā parauga” ar vārdiem “vispārējā parauga”

Atbalstīt

 

(1) Pārvadātājs sastāda komercaktu, ja to pieprasa kravas, bagāžas vai kravas bagāžas saņēmējs (ja pārvadātājs ir piedalījies kravas izsniegšanā) vai ja pārvadātājs konstatē:

       

1) kravas, bagāžas vai kravas bagāžas nosaukuma, masas vai vietu neatbilstību pavadzīmē norādītajiem datiem;

57.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 45. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus “bagāžas vai kravas bagāžas”

Atbalstīt

 

2) kravas, bagāžas vai kravas bagāžas bojājumu;

58.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 45. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “bagāžas vai kravas bagāžas”

Atbalstīt

 

3) faktu, ka atrasta krava, bagāža vai kravas bagāža bez dokumentiem vai dokumenti bez kravas, bagāžas vai kravas bagāžas;

59.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 45. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus “bagāžas vai kravas bagāžas”

Atbalstīt

 

4) tukšu privātvagonu, privātkonteineru, nomātu vagonu vai konteineru bez dokumentiem vai dokumentus bez šāda vagona vai konteinera;

       

5) faktu, ka pārvadātājam atdota nolaupītā vai atrastā krava, bagāža vai kravas bagāža;

60.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 45. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus “bagāža vai kravas bagāža”

Atbalstīt

 

6) faktu, ka pārvadātājs nav nodevis kravas saņēmējam kravu 24 stundu laikā pēc kravas izsniegšanas dokumentu noformēšanas. Šādā gadījumā komercaktu sastāda tikai pēc kravas saņēmēja pieprasījuma.

       

(2) Citu apstākļu apliecināšanai pārvadātājs sastāda vispārīgā parauga aktu.

61.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 45. panta otrajā daļā vārdus “vispārīgā parauga” ar vārdiem “vispārējā parauga”

Atbalstīt

 

(3) Ministru kabinets nosaka komercaktu un vispārīgo aktu sastādīšanas kārtību.

62.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 45. panta trešajā daļā vārdu “vispārīgo” ar vārdu “vispārējā parauga”

Atbalstīt

 
     

Redakcionāli precizēts

45.pants. Kravas iztrūkuma, bojājuma vai bojāšanās apmēru noteikšana

Ja, izsniedzot un pārbaudot kravas masu, vietu skaitu vai kravas stāvokli, atklājas iztrūkums, bojājums vai bojāšanās, pārvadātājs, piedaloties kravas saņēmēja pilnvarotam pārstāvim, nosaka kravas iztrūkuma, bojājuma vai bojāšanās faktiskos apmērus.

46.pants. Kravas pārvadāšana, piesakot kravas vērtību

63.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 46. pantu kā 34. pantu

Atbalstīt

 

(1) Kravas nosūtītājs var nodot kravu pārvadāšanai, piesakot pārvadātājam kravas vērtību.

       

(2) Kravas vērtības pieteikš ana ir obligāta, ja pārvadāšanai bez pavadoņa nodod dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus, vērtīgas kažokādas un to izstrādājumus, uzņemtas filmas, mākslas priekšmetus, antīkas lietas, mājas iedzīves lietas, kā arī dažādu mašīnu, iekārtu un ierīču izgudrojumu paraugus.

       

(3) Kārtību, kādā tiek pārvadāta krava, kurai pieteikta vērtība, nosaka pārvadātājs.

       
       

46.pants. Komercakts un vispārējā parauga akts

       

(1) Pārvadātājs sastāda komercaktu, ja to pieprasa kravas, bagāžas vai kravas bagāžas saņēmējs (ja pārvadātājs ir piedalījies kravas izsniegšanā) vai ja pārvadātājs konstatē:

     

Redakcionāli precizēts

1)  kravas nosaukuma, kravas vietu skaita vai kravas masas neatbilstību pavadzīmē norādītajiem datiem;

       

2)  kravas bojājumu;

       

3)  faktu, ka atrasta krava bez dokumentiem vai dokumenti bez kravas;

       

4)  tukšu privātvagonu, privātkonteineru, nomātu vagonu vai konteineru bez dokumentiem vai dokumentus bez šāda vagona vai konteinera;

       

5)  faktu, ka pārvadātājam atdota nolaupītā vai atrastā krava;

       

6)  faktu, ka pārvadātājs nav nodevis kravas saņēmējam kravu 24 stundu laikā pēc kravas izsniegšanas dokumentu noformēšanas. Šādā gadījumā komercaktu sastāda tikai pēc kravas saņēmēja pieprasījuma.

       

(2) Citu apstākļu apliecināšanai pārvadātājs sastāda vispārējā parauga aktu.

       

(3) Ministru kabinets nosaka komercaktu un vispārējā parauga aktu sastādīšanas kārtību.

47.pants. Kravas pārvadāšana pavadoņa pavadībā

64.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 47. pantu kā 35. pantu

Atbalstīt

 

(1) Atsevišķas kravas tiek pārvadātas kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja pavadoņa pavadībā.

       

(2) Pavadoņa pavadībā pārvadājamās kravas un to pārvadāšanas kārtību nosaka pārvadātājs.

       
       

47.pants. Vagonu un konteineru apstrāde (sakārtošana) pēc kravas izkraušanas

       

(1) Kravas saņēmējs kravu pilnīgi izkrauj no vagoniem un konteineriem, novāc visus nostiprinājumus, iztīra vagonus un konteinerus no iekšpuses un ārpuses, aizver durvis, lūkas un bortus.

     

Redakcionāli precizēts

(2) Kravas saņēmējs pēc kravas izkraušanas nodrošina vagonu un konteineru mazgāšanu, tvaicēšanu vai veterināri sanitāro apstrādi saskaņā ar šā likuma 39.panta trešajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem.

48.pants. Kravas pārvadāšanas un izsniegšanas šķēršļi

65.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 48. pantu kā 41. pantu

Atbalstīt

 

(1) Ja pārvadātājs no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nevar piegādāt kravu vai izsniegt to kravas saņēmējam vai kravas saņēmējs neierodas saņemt kravu, pārvadātājs nekavējoties par to paziņo kravas nosūtītājam.

       

(2) Ja astoņu dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas, bet kravām, kas ātri bojājas, - četru dienu laikā nepienāk norādījumi vai pienāk neizpildāmi norādījumi par rīcību ar kravu, pārvadātājs ir tiesīgs kravu pārdot vai nogādāt to atpakaļ kravas nosūtītājam, starptautiskajos pārvadājumos, – saskaņojot ar muitas uzraudzības iestādi.

       

(3) Pārvadātājs ir tiesīgs pārdot kravu, neievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos termiņus, ja kravas stāvokļa dēļ ir nepieciešams veikt neatliekamus pasākumus.

       
       

48.pants. Vagonu un konteineru nodošana un pieņemšana

       

(1) Vagonu vai konteineru uzskata par izkrautu, ja ir pabeigti izkraušanas un tīrīšanas darbi no iekšpuses un ārpuses un pārvadātājam iesniegtas pārsūtīšanas pavadzīmes par tukšiem vagoniem. Pārvadātājam nav jāpārbauda pārsūtīšanas pavadzīmē norādīto ziņu patiesums.

       

(2) Vagonu vai konteineru nodošanas un pieņemšanas kārtību, kas jāievēro kravas nosūtītājam, kravas saņēmējam un pārvadātājam, kā arī pārsūtīšanas pavadzīmes aizpildīšanas kārtību un pārsūtīšanas pavadzīmes paraugu nosaka pārvadātājs.

 

 

 

 

49.pants. Maksājumi par pārdoto kravu

66.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 49. pantu kā 42. pantu

Atbalstīt

 

Līdzekļus, ko pārvadātājs saņēmis par pārdoto kravu saskaņā ar šā likuma 37. un 48.pantu, pēc pārvadātāja izdevumu segšanas izmaksā pēc attiecīgas pretenzijas iesniegšanas:

       

1) pavadzīmē norādītajam kravas saņēmējam - , ja tas samaksājis kravas vērtību;

       

2) kravas nosūtītājam - visos pārējos gadījumos.

       
       

49.pants. Vagonu un konteineru dīkstāve

     

Redakcionāli precizēts

(1) Kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs maksā par vagonu, konteineru un uz savām asīm pārvadājamo ritošo sastāvu dīkstāvi.

       

(2) Vagonu, konteineru un uz savām asīm pārvadājamo ritošo sastāvu dīkstāve ir laiks, kad tie:

     

Redakcionāli precizēts

1) tiek piekrauti, izkrauti, tīrīti, kā arī tiek noformētas pavadzīmes vai pavaddokumenti;

     

Redakcionāli precizēts

2) tiek aizturēti ceļā vai iekraušanas un izkraušanas stacijās kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja vainas dēļ.

       

(3) Vagonu, konteineru un uz savām asīm pārvadājamā ritošā sastāva dīkstāves uzskaites kārtību un maksu par dīkstāvi nosaka pārvadātājs.

50.pants. Grozījumi pārvadājuma līgumā

67.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 50. pantu kā 38. pantu

Atbalstīt

 

(1) Kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs pārvadātāja noteiktajā kārtībā ir tiesīgs izdarīt pārvadājuma līgumā šajā pantā minētos grozījumus.

       

(2) Kravas nosūtītājs dzelzceļa kravas pārvadājuma līgumā var izdarīt šādus grozījumus (starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos - tikai pēc saskaņošanas ar muitas iestādēm):

       

1) izņemt kravu no nosūtīšanas stacijas;

       

2) mainīt galastaciju;

       

3) mainīt kravas saņēmēju;

       

4) nosūtīt atpakaļ kravu uz nosūtīšanas staciju.

       

(3) Kravas saņēmējs dzelzceļa kravas pārvadājuma līgumā var izdarīt šādus grozījumus:

       

1) mainīt galastaciju;

       

2) mainīt kravas saņēmēju.

       

(4) Izdevumus, kas rodas pārvadātājam, nodrošinot šajā pantā minēto pārvadājuma līguma grozījumu izpildi, sedz attiecīgi kravas nosūtītājs vai saņēmējs.

 

       

IV nodaļa

     

IV nodaļa

Bīstamo kravu pārvadājumi

     

Bīstamo kravu pārvadājumi

51.pants. Bīstamo kravu nosūtītāju, saņēmēju un pārvadātāju pienākumi

   

Redakcionāli precizēts

50.pants. Bīstamo kravu nosūtītāja, saņēmēja un pārvadātāja pienākumi

(1) Bīstamo kravu nosūtītājam, saņēmējam un pārvadātājam ir pienākums apmācīt darbiniekus, kas klasificē, iesaiņo un marķē bīstamās kravas, sagatavo attiecīgus dokumentus, pieņem vai nodod kravas, pārvadā, iekrauj vai izkrauj minētās kravas vai kuri ir kādā citā veidā saistīti ar bīstamo kravu pārvadāšanu.

   

Redakcionāli precizēts

(1) Bīstamo kravu nosūtītājam, saņēmējam un pārvadātājam ir pienākums apmācīt darbiniekus, kas klasificē, iesaiņo un marķē bīstamās kravas, sagatavo attiecīgus dokumentus, pieņem vai nodod kravas, pārvadā, iekrauj vai izkrauj minētās kravas vai ir kādā citā veidā saistīti ar bīstamo kravu pārvadāšanu.

(2) Bīstamo kravu nosūtītājam un saņēmējam atbilstoši kravas apjomiem jābūt neitralizācijas līdzekļu rezervei, bīstamo kravu pārsūknēšanas un savākšanas ierīcēm un glābšanas komandai avārijas seku likvidēšanai bīstamo kravu pārvadāšanas laikā. Pēc pārvadātāja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai citu avārijas dienestu pieprasījuma šie spēki un līdzekļi nosūtāmi uz avārijas vietu.

     

(2) Bīstamo kravu nosūtītājam un saņēmējam atbilstoši kravas apjomam jābūt neitralizācijas līdzekļu rezervei, bīstamo kravu pārsūknēšanas un savākšanas ierīcēm un glābšanas komandai avārijas seku likvidēšanai bīstamo kravu pārvadāšanas laikā. Pēc pārvadātāja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai citu avārijas dienestu pieprasījuma šie spēki un līdzekļi nosūtāmi uz avārijas vietu.

(3) Bīstamo kravu nosūtītājam, saņēmējam un pārvadātājam ir pienākums:

     

(3) Bīstamo kravu nosūtītājam, saņēmējam un pārvadātājam ir pienākums:

1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts darba inspekcijā bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamās bīstamās iekārtas;

     

1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts darba inspekcijā bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamās bīstamās iekārtas;

2) nodrošināt, lai tiek veikta bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamo bīstamo iekārtu sertificēšana attiecīgajās institūcijās un to regulāras tehniskās pārbaudes;

     

2)  nodrošināt, lai tiek veikta bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamo bīstamo iekārtu sertificēšana attiecīgajās institūcijās un to regulāras tehniskās pārbaudes;

3) nodrošināt bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamās bīstamās iekārtas ar attiecīgu aprīkojumu un marķējumu.

     

3)  nodrošināt bīstamo kravu iekraušanai, pārvadāšanai un izkraušanai izmantojamās bīstamās iekārtas ar attiecīgu aprīkojumu un marķējumu.

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu, kuros nosaka bīstamo kravu klasifikāciju, bīstamās kravas, kuru pārvadāšana pieļaujama pa dzelzceļu, vagonu un konteineru sagatavošanu bīstamo kravu pārvadājumiem, pavadzīmes noformēšanas kārtību, bīstamo kravu pieņemšanas un izsniegšanas, un citus speciālos bīstamo kravu pārvadājumu noteikumus.

     

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu, kuros nosaka bīstamo kravu klasifikāciju, bīstamās kravas, kuru pārvadāšana pieļaujama pa dzelzceļu, vagonu un konteineru sagatavošanu bīstamo kravu pārvadājumiem, pavadzīmes noformēšanas kārtību, bīstamo kravu pieņemšanas un izsniegšanas un citus speciālos bīstamo kravu pārvadājumu noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.pants. Drošības konsultanti (padomnieki)

68.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 52. panta nosaukumā vārdu “(padomnieki)”

Atbalstīt

51.pants. Drošības konsultanti

(1) Uzņēmuma, kas iesaistīts bīstamo kravu iekraušanā, izkraušanā vai pārvadāšanā pa dzelzceļu, vadītājs norīko personu, kas atbild un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bīstamo kravu pārvadājuma jomā attiecīgajā uzņēmumā un atbild par riska samazināšanu kaitējumiem, kas var rasties cilvēkiem, īpašumam vai videi.

69.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 52. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Juridiskā persona, kas iesaistīta bīstamo kravu iekraušanā, izkraušanā vai pārvadāšanā pa dzelzceļu, vadītājs norīko drošības konsultantu, kas atbild un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā un atbild par riska samazināšanu cilvēka veselībai, dzīvībai, mantai vai videi.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(1) Tās juridiskās personas vadītājs, kura iesaistīta bīstamo kravu iekraušanā, pārvadāšanā vai izkraušanā, norīko drošības konsultantu, kas atbild un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu bīstamo kravu pārvadājumu jomā un atbild par riska samazināšanu cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai vai videi.

(2) Atbildīgā persona var būt uzņēmuma vadītājs vai cits uzņēmuma darbinieks. Atbildīgajai personai jābūt speciāli apmācītai un jāsaņem profesionālās kvalifikācijas sertifikāts satiksmes ministra noteiktajā kārtībā.

70.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 52. panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “uzņēmuma vadītājs vai cits uzņēmuma darbinieks” ar vārdiem “juridiskās personas vadītājs vai cits darbinieks”;

aizstāt otrajā teikumā vārdus “satiksmes ministra noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(2) Drošības konsultants var būt juridiskās personas vadītājs vai cits darbinieks. Drošības konsultantam jābūt speciāli apmācītam un jāsaņem profesionālās kvalifikācijas sertifikāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Ministru kabinets izdod noteikumus par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu un darbību bīstamo kravu pārvadājumos.

71.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 52. panta trešajā daļā vārdu “(padomnieku)”

Atbalstīt

(3) Ministru kabinets izdod noteikumus par drošības konsultantu norīkošanu un darbību bīstamo kravu pārvadājumos.

53.pants. Bīstamo kravu nosūtītāja pienākumi

     

52.pants. Bīstamo kravu nosūtītāja pienākumi

Bīstamo kravu nosūtītāja pienākumi ir šādi:

     

Bīstamo kravu nosūtītāja pienākums ir:

1) nodot pārvadāšanai tikai tādu kravu, kuras pārvadāšana ir atļauta saskaņā ar normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem par bīstamo kravu pārvadāšanu;

   

Redakcionāli precizēts

1)  nodot pārvadāšanai tikai tādu kravu, kuras pārvadāšana ir atļauta saskaņā ar normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājuma līgumiem;

2) klasificēt bīstamo kravu;

     

2)  klasificēt bīstamo kravu;

3) iesaiņot un marķēt kravu saskaņā ar šo likumu un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskajiem līgumiem;

     

3)  iesaiņot un marķēt kravu saskaņā ar šo likumu un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskajiem līgumiem;

4) sagatavot rakstisku informāciju par kravas bīstamību, kurā sniegti norādījumi pārvadātāja un kravas saņēmēja personālam, un nodot to pārvadātājam;

   

Redakcionāli precizēts

4)  sagatavot par kravas bīstamību rakstveida informāciju, kurā sniegti norādījumi pārvadātāja un kravas saņēmēja personālam, un nodot to pārvadātājam;

5) atlīdzināt viņa vainas dēļ radušos zaudējumus cilvēkiem, mantai un videi, kas nodarīti, pārkāpjot bīstamo kravu pārvadājumu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

72.

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Parlamentārais sekretārs A. Jirgens)

Izslēgt 53. panta 5. punktā aiz vārda “videi” vārdus “kas nodarīti, pārkāpjot bīstamo kravu pārvadājumu reglamentējošo normatīvo aktu prasības”.

 

 

Atbalstīt

5)  atlīdzināt viņa vainas dēļ radušos zaudējumus cilvēkiem, mantai un videi.

54.pants. Bīstamo kravu pārvadātāja pienākumi

     

53.pants. Bīstamo kravu pārvadātāja pienākumi

Pārvadātāja pienākumi ir:

   

Redakcionāli precizēts

Bīstamo kravu pārvadātāja pienākums ir:

1) nodrošināt, lai pārvadājuma laikā tiktu veikti nepieciešamie pasākumi, kas novērstu iespēju bīstamajai kravai nokļūt ārpus iesaiņojuma, konteinera vai vagona (cisternas), tādējādi apdraudot cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai vidi;

     

1)  nodrošināt, lai pārvadājuma laikā tiktu ve ikti nepieciešamie pasākumi, kas novērstu iespēju bīstamajai kravai nokļūt ārpus iesaiņojuma, konteinera vai vagona (cisternas), tādējādi apdraudot cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai vidi;

2) apturēt bīstamo kravu pārvadājumu, ja tas var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai nodarīt kaitējumu videi;

   

Redakcionāli precizēts

2)  apturēt bīstamo kravu pārvadājumu, ja tas var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai vidi;

3) atlīdzināt viņa vainas dēļ radušos zaudējumus cilvēkiem, īpašumam un videi, kas nodarīti, pārkāpjot bīstamo kravu pārvadājumu reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

   

Redakcionāli precizēts

3)  atlīdzināt viņa vainas dēļ cilvēkiem, mantai un videi nodarīto kaitējumu, pārkāpjot bīstamo kravu pārvadājumus reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

4) uzturēt minimālos avārijas un glābšanas spēkus, avāriju seku likvidēšanai nepieciešamo tehniku, ekipējumu un minimālo neitralizācijas līdzekļu rezervi avāriju seku likvidēšanai bīstamo kravu pārvadāšanas laikā, kā arī nodrošināt minēto resursu iesaistīšanu avārijas seku likvidēšanā;

   

Redakcionāli precizēts

4)  uzturēt minimālus avārijas un glābšanas spēkus, avāriju seku likvidēšanai nepieciešamo tehniku, ekipējumu un minimālo neitralizācijas līdzekļu rezervi avāriju seku likvidēšanai bīstamo kravu pārvadāšanas laikā, kā arī nodrošināt minēto resursu iesaistīšanu avāriju seku likvidēšanā;

5) sastādīt avāriju novēršanas plānus un nodrošināt to izpildi, veikt avāriju uzskaiti un to cēloņu analīzi;

   

Redakcionāli precizēts

5)  izstrādāt avāriju novēršanas plānus un nodrošināt to izpildi, veikt avāriju uzskaiti un to cēloņu analīzi;

6) sniegt vides aizsardzības institūcijām to pieprasīto informāciju un, ja notikusi bīstamo vielu noplūde vidē, nekavējoties ziņot par avārijas situāciju Valsts darba inspekcijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

73.

(Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

Parlamentārais sekretārs A. Jirgens)

Papildināt 56. panta 6. punktu aiz vārda “dienestam” ar vārdiem “kā arī attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei”.

Atbalstīt

6)  sniegt vides aizsardzības institūcijām to pieprasīto informāciju un, ja notikusi bīstamo vielu noplūde vidē, nekavējoties ziņot par avārijas situāciju Valsts darba inspekcijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kā arī attiecīgajai vides pārvaldei.

55.pants. Bīstamo kravu pārvadātāja tiesības

     

54.pants. Bīstamo kravu pārvadātāja tiesības

Ja pārvadātājam, pieņemot kravu, nebija zināms, ka krava ir bīstama un tā var nodarīt kaitējumu cilvēkam, mantai vai videi, viņš ir tiesīgs:

     

Ja pārvadātājam, pieņemot kravu, nebija zināms, ka krava ir bīstama un tā var nodarīt kaitējumu cilvēkam, mantai vai videi, viņš ir tiesīgs:

1) bīstamo kravu nogādāt atpakaļ, izkraut, novietot noliktavā vai, ja nepieciešams, organizēt tās iznīcināšanu vai neitralizēšanu, neatlīdzinot kravas nosūtītājam radītos zaudējumus;

     

1)  bīstamo kravu nogādāt atpakaļ, izkraut, novietot noliktavā vai, ja nepieciešams, organizēt tās iznīcināšanu vai neitralizēšanu, neatlīdzinot kravas nosūtītājam radītos zaudējumus;

2) no kravas nosūtītāja piedzīt ar šīs daļas 1.punktā minētajiem pasākumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanu.

74.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 55. panta 2. punktā vārdus “šīs daļas 1. punktā” ar vārdiem “šā panta 1. punktā”

Atbalstīt

2) no kravas nosūtītāja piedzīt ar šā panta 1.punktā minētajiem pasākumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanu.

V nodaļa

     

V nodaļa

Atbildība par dzelzceļa pārvadājumu

savstarpējo saistību pārkāpumiem

     

Atbildība par dzelzceļa pārvadājumu

savstarpējo saistību pārkāpumiem

56.pants. Pārvadātāja atbildība par pasažierim nodarītajiem zaudējumiem

Pārvadātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā pārvadātāja darbības (bezdarbības) dēļ, ja pasažieris gājis bojā, guvis sakropļojumu vai citu veselības bojājumu vai ir bojāta pasažiera manta un pārvadātājs nevar pierādīt, ka zaudējumi radušies nepārvaramas varas dēļ, ar paša cietušā nodomu vai viņa rupjas neuzmanības dēļ. Par zaudējumiem, kas radušies pasažiera iekāpšanas vai izkāpšanas laikā, pārvadātājs atbild, ja ir konstatēta viņa vaina.

     

55.pants. Pārvadātāja atbildība par pasažierim nodarītajiem zaudējumiem

Pārvadātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā pārvadātāja darbības (bezdarbības) dēļ, ja pasažieris gājis bojā, guvis sakropļojumu vai citu veselības bojājumu vai ir bojāta pasažiera manta un pārvadātājs nevar pierādīt, ka zaudējumi radušies nepārvaramas varas dēļ, ar paša cietušā nodomu vai viņa rupjas neuzmanības dēļ. Par zaudējumiem, kas radušies pasažiera iekāpšanas vai izkāpšanas laikā, pārvadātājs atbild, ja ir konstatēta viņa vaina.

57.pants. Pasažiera atbildība par pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu

Ja pasažieris ir pārkāpis pārvadāšanas noteikumus un nodarījis pārvadātājam zaudējumus, viņš par to ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

75.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 57. pantu ar pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pasažierim ir jāievēro pasažieru pārvadāšanas noteikumi”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

56.pants. Pasažiera atbildība par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu

(1) Pasažierim ir jāievēro pasažieru pārvadāšanas noteikumi.

(2) Ja pasažieris ir pārkāpis pasažieru pārvadāšanas noteikumus un nodarījis pārvadātājam zaudējumus, viņš par to ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

58.pants. Atbildība par bagāžas, kravas bagāžas pārvadājumu nesaglabāšanu

   

Redakcionāli precizēts

57.pants.  Atbildība par bagāžas un kravas bagāžas pārvadājumu nesaglabāšanu

Pārvadātājs atlīdzina zaudējumus, kas radušies, ja bagāža vai kravas bagāža ir nozaudēta, sabojāta vai konstatēts svara iztrūkums, šādos apmēros:

   

Redakcionāli precizēts

Pārvadātājs atlīdzina zaudējumus, kas radušies, ja bagāža vai kravas bagāža ir nozaudēta, sabojāta vai konstatēts tās svara iztrūkums, šādos apmēros:

1) ja bagāža vai kravas bagāža ir nozaudēta vai konstatēts svara iztrūkums, - nozaudētās vai iztrūkstošās bagāžas vai kravas bagāžas vērtībā;

     

1)  ja bagāža vai kravas bagāža ir nozaudēta vai konstatēts tās svara iztrūkums, — nozaudētās vai iztrūkstošās bagāžas vai kravas bagāžas vērtībā;

2) ja bagāža vai kravas bagāža ir bojāta, - tās summas apmērā, par kādu samazinājusies bagāžas vai kravas bagāžas vērtība;

     

2)  ja bagāža vai kravas bagāža ir bojāta, — tās summas apmērā, par kādu samazinājusies bagāžas vai kravas bagāžas vērtība;

3) ja bagāža vai kravas bagāža, kas nodota pārvadāšanai ar pieteiktu vērtību, ir nozaudēta vai konstatēts iztrūkums, - pieteiktās vērtības apmērā vai pieteiktās vērtības daļā, kas atbilst faktisko zaudējumu apmēram, vai, ja pieteiktā vērtība pārsniedz faktisko vērtību, - faktiskās vērtības apmērā;

     

3)  ja bagāža vai kravas bagāža, kas nodota pārvadāšanai ar pieteiktu vērtību, ir nozaudēta vai konstatēts iztrūkums, — pieteiktās vērtības apmērā vai pieteiktās vērtības daļā, kas atbilst faktisko zaudējumu apmēram, vai, ja pieteiktā vērtība pārsniedz faktisko vērtību, — faktiskās vērtības apmērā;

4) starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos - sedz radušos muitas parādu.

     

4)  starptautiskajos dzelzceļa pārvadājumos — sedz radušos muitas parādu.

59.pants. Gadījumi, kad pārvadātājs nav atbildīgs par bagāžas vai kravas bagāžas saglabāšanu

     

58.pants. Gadījumi, kad pārvadātājs nav atbildīgs par bagāžas vai kravas bagāžas saglabāšanu

(1) Pārvadātājs nav atbildīgs par bagāžas vai kravas bagāžas nozaudēšanu, iztrūkumu vai bojājumiem, ja to iemesls ir:

     

(1) Pārvadātājs nav atbildīgs par bagāžas vai kravas bagāžas nozaudēšanu, iztrūkumu vai bojājumiem, ja to iemesls ir:

1) apstākļi, kurus pārvadātājs nevarēja novērst un to novēršana nebija atkarīga no pārvadātāja;

     

1)  apstākļi, kurus pārvadātājs nevarēja novērst un to novēršana nebija atkarīga no pārvadātāja;

2) pasažiera vai kravas bagāžas nosūtītāja pārvadāšanai nodotas lietas (arī vielas), kuras aizliegts pārvadāt;

     

2)  pasažiera vai kravas bagāžas nosūtītāja pārvadāšanai nodotas lietas (arī vielas), kuras aizliegts pārvadāt;

3) bagāžas vai kravas bagāžas dabiskās īpašības;

     

3)  bagāžas vai kravas bagāžas dabiskās īpašības;

4) neatbilstošs iesaiņojums, ko nebija iespējams atklāt ārējā apskatē, pieņemot bagāžu vai kravas bagāžu pārvadāšanai.

     

4)  neatbilstošs iesaiņojums, ko nebija iespējams atklāt ārējā apskatē, pieņemot bagāžu vai kravas bagāžu pārvadāšanai.

(2) Pārvadātāja pienākums ir pierādīt, ka bagāža vai kravas bagāža nav saglabāta šā panta pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ.

     

(2) Pārvadātāja pienākums ir pierādīt, ka bagāža vai kravas bagāža nav saglabāta šā panta pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ.

60.pants. Pārvadātāja atbildība par kravu un pavaddokumentiem

     

59.pants. Pārvadātāja atbildība par kravu un pavaddokumentiem

(1) Pārvadātājs ir atbildīgs par kravas saglabāšanu no brīža, kad tā ir pieņemta pārvadāšanai, līdz kravas izsniegšanai saņēmējam.

     

(1) Pārvadātājs ir atbildīgs par kravas saglabāšanu no brīža, kad tā pieņemta pārvadāšanai, līdz kravas izsniegšanai saņēmējam.

(2) Pārvadātājs ir atbildīgs par pavaddokumentu saglabāšanu, kurus kravas nosūtītājs norādījis pavadzīmē un pievienojis tai.

   

Redakcionāli precizēts

(2) Pārvadātājs ir atbildīgs par to pavaddokumentu saglabāšanu, kurus kravas nosūtītājs norādījis pavadzīmē un pievienojis tai.

61.pants. Gadījumi, kad pārvadātājs nav atbildīgs par kravas saglabāšanu

76.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 61. pantu kā 62. pantu;

aizstāt 61. panta nosaukumā vārdu “saglabāšanu” ar vārdu “nesaglabāšanu”

Atbalstīt

 

(1) Pārvadātājs nav atbildīgs par kravas saglabāšanu (nozaudēšanu, iztrūkumu, bojājumiem), ja:

77.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 61. panta pirmajā daļā vārdu “saglabāšanu” ar vārdu “nesaglabāšanu”

Atbalstīt

 

1) krava pienākusi vagonā (konteinerā), kas ir tehniskā lietošanas kārtībā, ar nebojātām kravas nosūtītāja plombām vai slēgplombām;

       

2) krava pienākusi vaļējā ritošā sastāvā, kas ir lietošanas kārtībā, bez pārkraušanas ceļā un tās marķējums vai nostiprinājums nav bojāts vai nav citu pazīmju, kas liecinātu par kravas nesaglabāšanu pārvadāšanas laikā;

       

3) krava pārvadāta kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja pavadoņa pavadībā;

       

4) krava nav saglabāta kravas dabisko īpašību dēļ, kas saistītas ar kravas pārvadāšanu vaļējā ritošā sastāvā, vai arī tādu kravas sevišķu dabisko īpašību dēļ, par kurām kravas nosūtītājs pirms kravas pieņemšanas pārvadāšanai nav informējis pārvadātāju;

       

5) kravas iztrūkums nepārsniedz dabiskā zuduma normas un maksimāli pieļaujamo starpību, nosakot kravas neto masu;

       

6) nav saglabāta krava, kuru kravas nosūtītājs nav norādījis pavadzīmē;

       

7) krava nav saglabāta kravas nosūtītāja kravas pavadzīmē nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi ierakstītu ziņu dēļ;

       

8) pārvadāšanai nodota krava, kuras mitruma koeficients pārsniedz noteikto normu;

       

9) kravas nosūtītājs nosūtījis nekvalitatīvu (nešķirotu, inficētu utt.) produkciju, ja tas pierādīts ar eksperta atzinumu un krava galapunktā pienākusi, nepārsniedzot kravas piegādes termiņu;

       

10) krava bojāta kravas nosūtītāja nepareizi izvēlētā ritošā sastāva dēļ vai nepareizi izvēlētā pārvadāšanas režīma dēļ;

       

11) krava nav saglabāta nepārvaramas varas dēļ;

       

12) kravas nosūtītājs iekrāvis kravu neiztīrītā vai nesagatavotā vagonā vai konteinerā;

       

13) krava nav saglabāta taras vai iepakojuma trūkuma dēļ vai izmantota kravas īpašībām vai noteiktajiem standartiem neatbilstoša tara vai iepakojums;

       

14) krava, kura nav paredzēta pārvadāšanai vaļējā ritošā sastāvā, pārvadāta vaļējā ritošā sastāvā pēc kravas nosūtītāja lūguma.

       
       

60.pants. Atbildība par nesaglabātu kravu

       

(1) Ja krava nav saglabāta pārvadātāja vainas dēļ, pārvadātājs atlīdzina radušos zaudējumus šādos apmēros:

       

1)  par kravas nozaudēšanu vai iztrūkumu — nozaudētās vai iztrūkstošās kravas vērtībā;

       

2)  par kravas bojājumu vai bojāšanos — apmērā, par kādu samazinājusies kravas vērtība;

       

3)  par tādas kravas iztrūkumu, nozaudēšanu vai bojājumiem, kas nodota pārvadāšanai ar pieteiktu kravas vērtību, — kravas pieteiktās vērtības apmērā vai pieteiktās vērtības daļā, kas proporcionāli atbilst nozaudētās, iztrūkstošās vai bojātās (sabojātās) kravas daļai.

     

Redakcionāli precizēts

(2) Kravas vērtību nosaka atbilstoši kravas vērtību apliecinošam dokumentam (pārdevēja rēķins vai bankas dokuments par kravas apmaksu), bet kravas vērtības samazināšanos kravas bojājuma vai bojāšanās dēļ — pamatojoties uz ekspertīzes aktu.

     

Redakcionāli precizēts

(3) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam pārvadātājs atlīdzina par kravu saņemto pārvadāšanas maksu un citus ar pārvadājumu saistītos maksājumus proporcionāli nozaudētās vai bojātās kravas apmēram, ja šie maksājumi nebija iekļauti kravas vērtībā.

       

(4) Pārvadātāja atlīdzības apmērs par nesaglabātu kravu nedrīkst pārsniegt zaudējumus par pilnīgi nozaudētu bagāžu, kravas bagāžu vai kravu.

       

(5) Izdevumi un zaudējumi, kas nav saistīti ar pārvadājuma līgumu, pārvadātājam nav jāatlīdzina.

62.pants. Atbildība par nesaglabātu kravu

78.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 62. pantu kā 61. pantu

Atbalstīt

 

(1) Ja krava nav saglabāta pārvadātāja vainas dēļ, pārvadātājs atlīdzina radušos zaudējumus šādos apmēros:

       

1) par kravas nozaudēšanu vai iztrūkumu - nozaudētās vai iztrūkstošās kravas vērtībā;

       

2) par kravas bojājumu - apmērā, par kādu samazinājusies kravas vērtība;

79.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 62. panta pirmās daļas 2. punktu aiz vārda “bojājumu” ar vārdiem “vai bojāšanos”

Atbalstīt

 

3) par tādas kravas iztrūkumu, nozaudēšanu vai bojājumiem, kas nodota pārvadāšanai ar pieteiktu kravas vērtību, - kravas pieteiktās vērtības apmērā vai pieteiktās vērtības daļā, kas proporcionāli atbilst nozaudētās, iztrūkstošās vai bojātās (sabojātās) kravas daļai.

       

(2) Kravas vērtību nosaka saskaņā ar kravas vērtību apliecinošu dokumentu (pārdevēja rēķins vai bankas dokuments par kravas apmaksu), bet kravas vērtības samazināšanos kravas bojājuma dēļ - , pamatojoties uz ekspertīzes aktu.

80.

(Juridiskais birojs)

Papildināt 62. panta otrajā daļā aiz vārda “bojājuma” ar vārdiem “vai bojāšanās”

Atbalstīt

 

(3) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam, pārvadātājs atlīdzina par kravu saņemto pārvadāšanas maksu un citus ar pārvadājumu saistītos maksājumus proporcionāli nozaudētās vai bojātās kravas apmēram, ja šie maksājumi nav bijuši iekļauti kravas vērtībā.

       

(4) Pārvadātāja atlīdzības apmērs par nesaglabātu bagāžu, kravas bagāžu vai kravu nedrīkst pārsniegt zaudējumus par pilnīgi nozaudētu bagāžu, kravas bagāžu vai kravu.

81.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 62. panta ceturtajā daļā vārdus “bagāžu, kravas bagāžu vai”

Atbalstīt

 

(5) Izdevumi un zaudējumi, kas nav saistīti ar pārvadājuma līgumu, pārvadātājam nav jāatlīdzina.

       
       

61.pants.  Gadījumi, kad pārvadātājs nav atbildīgs par kravas nesaglabāšanu

       

(1) Pārvadātājs nav atbildīgs par kravas nesaglabāšanu (nozaudēšanu, iztrūkumu, bojājumiem), ja:

       

1)  krava pienākusi vagonā (konteinerā), kas ir tehniskā lietošanas kārtībā, ar nebojātām kravas nosūtītāja plombām vai slēgplombām;

       

2)  krava pienākusi vaļējā ritošā sastāvā, kas ir lietošanas kārtībā, bez pārkraušanas ceļā un tās marķējums vai nostiprinājums nav bojāts vai nav citu pazīmju, kas liecinātu par kravas nesaglabāšanu pārvadāšanas laikā;

       

3)  krava pārvadāta kravas nosūtītāja vai kravas saņēmēja pavadoņa pavadībā;

       

4)  krava nav saglabāta tās dabisko īpašību dēļ, kas saistītas ar kravas pārvadāšanu vaļējā ritošā sastāvā, vai arī tādu kravas sevišķu dabisko īpašību dēļ, par kurām kravas nosūtītājs pirms kravas pieņemšanas pārvadāšanai nav informējis pārvadātāju;

       

5)  kravas iztrūkums nepārsniedz dabiskā zuduma normas un maksimāli pieļaujamo starpību, nosakot kravas neto masu;

       

6)  nav saglabāta krava, kuru kravas nosūtītājs nav norādījis pavadzīmē;

       

7)  krava nav saglabāta kravas nosūtītāja kravas pavadzīmē nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi ierakstītu ziņu dēļ;

       

8)  pārvadāšanai nodota krava, kuras mitruma koeficients pārsniedz noteikto normu;

       

9)  kravas nosūtītājs nosūtījis nekvalitatīvu (nešķirotu, inficētu utt.) produkciju, ja tas pierādīts ar eksperta atzinumu un krava galapunktā pienākusi, nepārsniedzot kravas piegādes termiņu;

     

Redakcionāli precizēts

10)  krava bojāta kravas nosūtītāja nepareizi izraudzīta ritošā sastāva dēļ vai nepareizi izraudzīta pārvadāšanas režīma dēļ;

       

11)  krava nav saglabāta nepārvaramas varas dēļ;

       

12)  kravas nosūtītājs iekrāvis kravu neiztīrītā vai nesagatavotā vagonā vai konteinerā;

       

13)  krava nav saglabāta taras vai iepakojuma trūkuma dēļ vai izmantota kravas īpašībām vai noteiktajiem standartiem neatbilstoša tara vai iepakojums;

       

14)  krava, kura nav paredzēta pārvadāšanai vaļējā ritošā sastāvā, pārvadāta vaļējā ritošā sastāvā pēc kravas nosūtītāja lūguma.

63.pants. Zaudējumu atlīdzināšana par privātvagonu vai privātkonteineru

Ja nozaudēts privātvagons vai privātkonteiners, pārvadātājs, saskaņojot ar tā īpašnieku, nodod tam līdzvērtīgu vagonu vai konteineru vai atlīdzina zaudējumus vagona vai konteinera atlikušās vērtības apmērā, bet privātvagona vai privātkonteinera vai tā sastāvdaļu sabojāšanas gadījumā - faktiski nodarītā zaudējuma apmērā, bet ne vairāk par atlīdzību, kuru izmaksā, ja ir nozaudēts privātvagons vai privātkonteiners.

82.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 63. pantu kā 64. pantu

Atbalstīt

 

64.pants. Piegādes termiņu nokavējums

83.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 64. pantu kā 62. pantu

Atbalstīt

62.pants. Piegādes termiņu nokavējums

(1) Pārvadātājs maksā kravas saņēmējam pretenzijas kārtībā par kravas piegādes termiņu nokavējumu, ja nokavējums noticis viņa vainas dēļ, šādos apmēros:

84.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 64. panta pirmās daļas sākumu šādā redakcijā:

“(1) Ja pārvadājuma līgumā nav noteikts citādi, pārvadātājs, par viņa vainas dēļ notikušu kravas piegādes termiņa nokavējumu, maksā kravas saņēmējam līgumsodu šādos apmēros:”

Atbalstīt

(1) Ja pārvadājuma līgumā nav noteikts citādi, pārvadātājs par viņa vainas dēļ notikušu kravas piegādes termiņa nokavējumu maksā kravas saņēmējam līgumsodu šādos apmēros:

1) 10 % no pārvadājuma maksas par vienu nokavēto diennakti;

85.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 64. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu “diennakti” ar vārdu “dienu”

Atbalstīt

1)  10 procenti no pārvadājuma maksas par vienu nokavēto dienu;

2) 15 % no pārvadājuma maksas par divām nokavētām diennaktīm;

86.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 64. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu “diennaktīm” ar vārdu “dienām”

Atbalstīt

2)  15 procenti no pārvadājuma maksas par divām nokavētām dienām;

3) 20 % no pārvadājuma maksas par trim nokavētām diennaktīm;

87.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 64. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu “diennaktīm” ar vārdu “dienām”

Atbalstīt

3) 20 procenti no pārvadājuma maksas par trijām nokavētām dienām;

4) 25 % no pārvadājuma maksas par četrām nokavētām diennaktīm;

88.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 64. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu “diennaktīm” ar vārdu “dienām”

Atbalstīt

4)  25 procenti no pārvadājuma maksas par četrām nokavētām dienām;

5) 30 % no pārvadājuma maksas par piecām un vairāk nokavētām diennaktīm.

89.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 64. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu “diennaktīm” ar vārdu “dienām”

Atbalstīt

5)  30 procenti no pārvadājuma maksas par piecām un vairāk nokavētām dienām.

(2) Ja krava ir nozaudēta pilnībā un zaudējums tiek atlīdzināts pilnā tā vērtības apmērā, maksa, kas noteikta šā panta pirmajā daļā, netiek maksāta.

90.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 64. panta otrajā daļā vārdus “maksa, kas noteikta šā panta pirmajā daļā, netiek maksāta” ar vārdiem “līgumsods par kravas piegādes termiņa nokavējumu nav jāmaksā”

Atbalstīt

(2) Ja krava nozaudēta pilnībā un zaudējums tiek atlīdzināts pilnā tās vērtības apmērā, līgumsods par kravas piegādes termiņa nokavējumu nav jāmaksā.

(3) Ja ir daļējs kravas iztrūkums, maksa par kravas piegādes termiņa nokavējumu, ja tāds ir bijis, tiek maksāta proporcionāli piegādātajai kravas daļai.

91.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 64. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja ir daļējs kravas iztrūkums, līgumsodu par kravas piegādes termiņa nokavējumu, piegādātājs maksā proporcionāli piegādātajai kravas daļai”.

Atbalstīt

(3) Ja ir daļējs kravas iztrūkums, līgumsodu par kravas piegādes termiņa nokavējumu piegādātājs maksā proporcionāli piegādātajai kravas daļai.

(4) Pārvadātājs maksā par tukšu privātvagonu vai nomātu vagonu piegādes nokavējumu atbilstoši šā pantā pirmās un otrās daļas nosacījumiem.

92.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 64. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pārvadātājs maksā līgumsodu par tukšu privātvagonu vai nomātu vagonu piegādes nokavējumu, atbilstoši piegādes līgumā noteiktajam līgumsoda apmēram vai šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem.”

Atbalstīt

(4) Pārvadātājs maksā līgumsodu par tukšu privātvagonu vai nomātu vagonu piegādes nokavējumu atbilstoši piegādes līgumā noteiktajam līgumsoda apmēram vai šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem.

65.pants. Kravas, privātvagona un privātkonteinera nozaudēšana

93.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 65. pantu kā 63. pantu

Atbalstīt

63.pants. Kravas, privātvagona un privātkonteinera nozaudēšana

(1) Kravas nosūtītājam vai saņēmējam ir tiesības uzskatīt kravu, privātvagonu vai privātkonteineru par nozaudētu un pieprasīt atlīdzību par to nozaudēšanu, ja krava nav izsniegta kravas saņēmējam pēc viņa pieprasījuma 30 dienu laikā pēc kravas piegādes termiņa izbeigšanās, bet privātvagons vai privātkonteiners - trīs mēnešu laikā.

     

(1) Kravas nosūtītājam vai saņēmējam ir tiesības uzskatīt kravu, privātvagonu vai privātkonteineru par nozaudētu un pieprasīt atlīdzību par to nozaudēšanu, ja krava nav izsniegta kravas saņēmējam pēc viņa pieprasījuma 30 dienu laikā pēc kravas piegādes termiņa izbeigšanās, bet privātvagons vai privātkonteiners — triju mēnešu laikā.

(2) Ja krava, privātvagons vai privātkonteiners pienācis pēc noteiktā termiņa, krava, privātvagons vai privātkonteiners saņēmējam jāpieņem un jāatlīdzina summa, ko pārvadātājs tam izmaksājis par kravas, privātvagona vai privātkonteinera nozaudēšanu.

 

 

     

(2) Ja krava, privātvagons vai privātkonteiners pienācis pēc noteiktā termiņa, krava, privātvagons vai privātkonteiners saņēmējam jāpieņem un jāatlīdzina summa, ko pārvadātājs tam izmaksājis par kravas, privātvagona vai privātkonteinera nozaudēšanu.

       

64.pants.Zaudējumu atlīdzināšana par privātvagonu vai privātkonteineru

Ja nozaudēts privātvagons vai privātkonteiners, pārvadātājs, saskaņojot ar tā īpašnieku, nodod tam līdzvērtīgu vagonu vai konteineru vai atlīdzina zaudējumus vagona vai konteinera atlikušās vērtības apmērā, bet privātvagona vai privātkonteinera vai tā sastāvdaļu sabojāšanas gadījumā — faktiski nodarītā zaudējuma apmērā, bet ne vairāk par atlīdzību, kuru izmaksā, ja ir nozaudēts privātvagons vai privātkonteiners.

 

 

 

 

66.pants. Atbildība par vagonu neiztīrīšanu

     

65.pants. Atbildība par vagonu neiztīrīšanu

(1) Par vagona neiztīrīšanu pēc kravas izkraušanas kravas saņēmējs maksā pārvadātājam soda naudu vagonu tīrīšanas maksas apmērā.

     

(1) Par vagona neiztīrīšanu pēc kravas izkraušanas kravas saņēmējs maksā pārvadātājam soda naudu vagona tīrīšanas maksas apmērā.

(2) Neatkarīgi no soda naudas samaksas:

     

(2) Neatkarīgi no soda naudas samaksas:

1) pārvadātājs var no neiztīrītā vagona atklāšanas vietas to nosūtīt atpakaļ tīrīšanai kravas saņēmējam un piedzīt no tā ar vagona nosūtīšanu saistītos izdevumus;

     

1)  pārvadātājs var no neiztīrītā vagona atklāšanas vietas to nosūtīt atpakaļ tīrīšanai kravas saņēmējam un piedzīt no tā ar vagona nosūtīšanu saistītos izdevumus;

2) pārvadātājs var iztīrīt vagonu un piedzīt no kravas saņēmēja ar vagona tīrīšanu saistītos izdevumus.

     

2)  pārvadātājs var iztīrīt vagonu un piedzīt no kravas saņēmēja ar vagona tīrīšanu saistītos izdevumus.

67.pants. Atbildība par vagonu vai konteineru kravnesības pārkāpšanu

     

66.pants. Atbildība par vagonu vai konteineru kravnesības pārkāpšanu

(1) Ja kravas nosūtītājs piekrāvis vagonu vai konteineru, pārsniedzot to kravnesību, viņš maksā pārvadātājam soda naudu attiecīgā vagona, konteinera vai sīksūtījuma pārvadājuma maksas pieckārtīgā apmērā.

     

(1) Ja kravas nosūtītājs piekrāvis vagonu vai konteineru, pārsniedzot to kravnesību, viņš maksā pārvadātājam soda naudu attiecīgā vagona, konteinera vai sīksūtījuma pārvadājuma maksas pieckārtīgā apmērā.

(2) Neatkarīgi no soda naudas samaksas kravas nosūtītājs atlīdzina pārvadātājam visus izdevumus, kas saistīti ar tās kravas daļas pārkraušanu vai izkraušanu, kas pārsniedz vagona vai konteinera kravnesību.

     

(2) Neatkarīgi no soda naudas samaksas kravas nosūtītājs atlīdzina pārvadātājam visus izdevumus, kas saistīti ar tās kravas daļas pārkraušanu vai izkraušanu, kas pārsniedz vagona vai konteinera kravnesību.

68.pants. Kravas nosūtītāja un saņēmēja atbildība

Kravas nosūtītājs vai saņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa vainas dēļ radušies pārvadātājam un trešajām personām, un atlīdzina visus ar to saistītos izdevumus.

   

Redakcionāli precizēts

67.pants. Kravas nosūtītāja un saņēmēja atbildība

Kravas nosūtītājs vai kravas saņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas viņa vainas dēļ radušies pārvadātājam un trešajām personām, un atlīdzina visus ar to saistītos izdevumus.

69.pants. Atbildība pēc kravas pienākšanas galastacijā

Pēc kravas pienākšanas galastacijā kravas saņēmējs, bet, ja krava adresēta saņēmējam, kurš neatrodas kravas saņemšanas galastacijā, – kravas nosūtītājs ir atbildīgs pārvadātājam par kravas saņēmēja un kravas nosūtītāja saistību izpildi saskaņā ar pārvadājuma līgumu un šo likumu.

     

68.pants. Atbildība pēc kravas pienākšanas galastacijā

Pēc kravas pienākšanas galastacijā kravas saņēmējs, bet, ja krava adresēta saņēmējam, kurš neatrodas kravas saņemšanas galastacijā, — kravas nosūtītājs ir atbildīgs pārvadātājam par kravas saņēmēja un kravas nosūtītāja saistību izpildi saskaņā ar pārvadājuma līgumu un šo likumu.

VI nodaļa

     

VI nodaļa

Pretenzijas un prasības

     

Pretenzijas un prasības

70.pants. Pretenzijas pieteikšana

     

69.pants. Pretenzijas pieteikšana

(1) Pirms prasības celšanas tiesā par dzelzceļa pārvadājumu saistību pārkāpumiem obligāti piesaka rakstisku pretenziju pārvadātājam, izņemot prasības, kas attiecas uz šā likuma 56.pantā norādīto pārvadātāja atbildību.

   

Redakcionāli precizēts

(1) Pirms prasības celšanas tiesā par dzelzceļa pārvadājumu saistību pārkāpumiem obligāti piesakāma rakstveida pretenzija pārvadātājam, izņemot prasības, kas attiecas uz šā likuma 56.pantā norādīto pārvadātāja atbildību.

(2) Pārvadātājam ir tiesības pieteikt pretenzijas:

94.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 70. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pretenziju pārvadātājam var pieteikt:

Atbalstīt

(2) Pretenziju pārvadātājam var pieteikt:

1) bagāžas kvīts uzrādītājam - bagāžas vai kravas bagāžas nozaudēšanas, iztrūkuma, bojājuma, bojāšanās vai piegādes termiņa nokavējuma gadījumā;

 

1) bagāžas kvīts uzrādītājs – (tālāk kā tekstā);

 

1) bagāžas kvīts uzrādītājs — bagāžas vai kravas bagāžas nozaudēšanas, iztrūkuma, bojājuma, bojāšanās vai piegādes termiņa nokavējuma gadījumā;

2) pasažierim vai juridiskajai personai - , lai saņemtu atpakaļ samaksu par neizmantoto biļeti;

 

2) pasažieris vai juridiskā persona -, lai saņemtu atpakaļ pārvadājuma maksu par neizmantotu biļeti;

 

2) pasažieris vai juridiskā persona — lai saņemtu atpakaļ pārvadājuma maksu par neizmantotu biļeti;

3) kravas saņēmējam vai nosūtītājam - pilnīgas kravas nozaudēšanas gadījumā;

 

3) kravas saņēmējs vai nosūtītājs – (tālāk kā tekstā);

 

3) kravas saņēmējs vai nosūtītājs — pilnīgas kravas nozaudēšanas gadījumā;

4) kravas saņēmējam - kravas iztrūkuma, bojāšanās, bojājuma, kravas piegādes nokavējuma un kravas nenodošanas izkraušanai gadījumos;

 

4) kravas saņēmējs – (tālāk kā tekstā);

Redakcionāli precizēts

4) kravas saņēmējs — kravas iztrūkuma, bojājuma, bojāšanās, kravas piegādes nokavējuma un kravas nenodošanas izkraušanai gadījumos;

5) kravas nosūtītājam - visos pārējos gadījumos;

 

5) kravas nosūtītājs – (tālāk kā tekstā);

 

5) kravas nosūtītājs — visos pārējos gadījumos;

6) vagona (konteinera) īpašniekam - privātvagona (privātkonteinera) vai tā daļu nozaudēšanas vai bojāšanās gadījumā.

 

6) vagona (konteinera) īpašnieks – privātvagona (privātkonteinera) vai tā daļu nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā.”

 

6) vagona (konteinera) īpašnieks — privātvagona (privātkonteinera) vai tā daļu nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā.

(3) Tiesības pieteikt pretenziju rodas:

     

(3) Tiesības pieteikt pretenziju rodas:

1) no kravas vai bagāžas izsniegšanas dienas – attiecībā uz pretenzijām par kravas vai bagāžas bojājumu vai iztrūkumu, vai piegādes nokavēšanos;

95.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 70. panta trešās daļas 1. punktā vārdus “piegādes nokavēšanos” ar vārdiem “piegādes nokavējumu”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

1)  no kravas vai bagāžas izsniegšanas dienas — par kravas vai bagāžas iztrūkumu vai bojājumu vai piegādes nokavējumu;

2) pēc desmit diennaktīm, kas pagājušas pēc bagāžas piegādes termiņa izbeigšanās, – attiecībā uz pretenzijām par atlīdzības izmaksu bagāžas nozaudēšanas gadījumā;

96.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 70. panta trešās daļas 2. punktā vārdu “diennaktīm” ar vārdu “dienām”

Atbalstīt

2)  pēc 10 dienām, kas pagājušas pēc bagāžas piegādes termiņa izbeigšanās, — par atlīdzības izmaksu bagāžas nozaudēšanas gadījumā;

3) pēc 30 diennaktīm no dienas, kad beidzies kravas piegādes termiņš, - attiecībā uz pretenzijām par atlīdzības izmaksu kravas nozaudēšanas gadījumā;

97.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 70. panta trešās daļas 3. punktā vārdus “pēc 30 diennaktīm no dienas” ar vārdiem “ pēc 30 dienām, termiņu skaitot no dienas”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

3)  pēc 30 dienām, termiņu skaitot no dienas, kad beidzies kravas piegādes termiņš, — par atlīdzības izmaksu kravas nozaudēšanas gadījumā;

4) pēc trim mēnešiem no privātvagona vai privātkonteinera piegādes termiņa izbeigšanās – attiecībā uz pretenzijām par privātvagona vai privātkonteinera nozaudēšanu;

   

Redakcionāli precizēts

4)  pēc trim mēnešiem no privātvagona vai privātkonteinera piegādes termiņa izbeigšanās — par privātvagona vai privātkonteinera nozaudēšanu;

5) no tā notikuma dienas, kurš bijis par pamatu pretenzijas pieteikšanai, – visos pārējos gadījumos.

     

5)  no tā notikuma dienas, kurš bijis par pamatu pretenzijas pieteikšanai, — visos pārējos gadījumos.

71.pants. Dokumenti, kas apliecina atbildības pamatojumu

Apstākļi, kas var būt par pamatu pārvadātāja, kravas nosūtītāja, kravas saņēmēja un pasažiera atbildībai dzelzceļa pārvadājumos, apliecināmi ar komercaktu vai vispārīgo aktu.

98.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 71. pantā vārdus “vispārīgo aktu” ar vārdiem “vispārējā parauga aktu”

Atbalstīt

70.pants. Dokumenti, kas apliecina atbildības pamatojumu

Apstākļi, kas var būt par pamatu pārvadātāja, kravas nosūtītāja, kravas saņēmēja un pasažiera atbildībai dzelzceļa pārvadājumos, apliecināmi ar komercaktu vai vispārējā parauga aktu.

72.pants. Pretenzijai pievienojamie dokumenti

     

71.pants. Pretenzijai pievienojamie dokumenti

(1) Pretenzijas pieteikumam pievienojami kravas nosūtītājam vai saņēmējam pārvadātāja izsniegtie dokumentu oriģināli un citi dokumenti, kas šo pretenziju pamato.

   

Redakcionāli precizēts

Pretenzijas pieteikumam pievienojami kravas nosūtītājam vai saņēmējam pārvadātāja izsniegtie dokumentu oriģināli un citi dokumenti, kas šo pretenziju pamato.

(2) Ministru kabinets izdod pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas noteikumus.

99.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 72. panta otro daļu

 

Atbalstīt

 

73.pants. Pretenzijas izskatīšana

     

72.pants. Pretenzijas izskatīšana

(1) Pārvadātājs pieteikto pretenziju izskata un par tās apmierināšanu vai noraidīšanu atbild pretenzijas pieteicējam šādos termiņos no pretenzijas saņemšanas dienas:

     

(1) Pārvadātājs pieteikto pretenziju izskata un par tās apmierināšanu vai noraidīšanu atbild pretenzijas pieteicējam šādos termiņos no pretenzijas saņemšanas dienas:

1) mēneša laikā - attiecībā uz pretenzijām par maksājumiem un soda naudu;

   

Redakcionāli precizēts

1)  mēneša laikā — par maksājumiem un soda naudu;

2) divu mēnešu laikā - attiecībā uz pretenzijām pārējos gadījumos.

   

Redakcionāli precizēts

2)  divu mēnešu laikā — pārējos gadījumos.

(2) Ja pārvadātājs tikai daļēji apmierina pretenziju vai to noraida, tad pārvadātājs atbildē pretenzijas iesniedzējam norāda šāda lēmuma pamatojumu un nosūta atpakaļ pretenzijai pievienotos dokumentus.

 

 

     

(2) Ja pārvadātājs tikai daļēji apmierina pretenziju vai to noraida, pārvadātājs atbildē pretenzijas iesniedzējam norāda šāda lēmuma pamatojumu un nosūta atpakaļ pretenzijai pievienotos dokumentus.

74.pants. Tiesības celt prasību

     

73.pants. Tiesības celt prasību

(1) Tiesības celt prasību tiesā ir:

     

(1) Tiesības celt prasību tiesā ir:

1) pasažierim, tā likumīgajam pārstāvim, mantiniekiem - šā likuma 56.pantā noteiktajos gadījumos;

   

Redakcionāli precizēts

1)  pasažierim, viņa likumīgajam pārstāvim, mantiniekiem — šā likuma 56.pantā noteiktajos gadījumos;

2) šā likuma 70.panta otrajā daļā minētajām personām, kuras pieteikušas pretenziju, - pārējos gadījumos.

     

2)  šā likuma 70.panta otrajā daļā minētajām personām, kuras pieteikušas pretenziju, — pārējos gadījumos.

(2) Prasība tiesā pret pārvadātāju ceļama, ja pārvadātājs pilnīgi vai daļēji atsakās apmierināt pretenziju vai ja no pārvadātāja nav saņemta atbilde uz pretenziju šā likuma 73.pantā noteiktajos termiņos.

   

Redakcionāli precizēts

(2) Prasība pret pārvadātāju tiesā ceļama, ja pārvadātājs pilnīgi vai daļēji atsakās apmierināt pretenziju vai ja no pārvadātāja nav saņemta atbilde uz pretenziju šā likuma 73.pantā noteiktajos termiņos.

75.pants. Prasības celšanas termiņš

     

74.pants. Prasības celšanas termiņš

(1) Prasība tiesā, kura izriet no šā likuma 56.panta, ceļama divu gadu laikā no tā notikuma dienas, kurš bijis par pamatu prasības celšanai.

   

Redakcionāli precizēts

(1) Prasība, kas izriet no šā likuma 56.panta, tiesā ceļama divu gadu laikā no tā notikuma dienas, kurš bijis par pamatu prasības celšanai.

(2) Prasības tiesā par piegādes nokavējumu, soda naudas un citiem maksājumiem ceļamas divu mēnešu laikā, pārējās prasības - deviņu mēnešu laikā no pretenzijas pieteikšanas tiesību rašanās (saskaņā ar šā likuma 70.panta trešo daļu).

   

Redakcionāli precizēts

(2) Prasība par piegādes nokavējumu, soda naudas un citiem maksājumiem tiesā ceļama divu mēnešu laikā, pārējās prasības — deviņu mēnešu laikā no pretenzijas pieteikšanas tiesību rašanās (saskaņā ar šā likuma 70.panta trešo daļu).

76.pants. Prasības noilguma termiņa tecējuma apturēšana

100.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 76. panta nosaukumā vārdu “apturēšana” ar vārdu “pārtraukšana”

Atbalstīt

75.pants. Prasības noilguma termiņa tecējuma pārtraukšana

(1) Pareizi pārvadātājam pieteikta rakstiska pretenzija aptur prasības noilguma termiņa tecējumu, kas noteikts šā likuma 75.pantā.

101.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 76. panta pirmajā daļā vārdus “Pareizi pārvadātājam pieteikta rakstiska pretenzija aptur” ar vārdiem “Pārvadātājam rakstveidā pieteikta pretenzija pārtrauc” .

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(1) Pārvadātājam rakstveidā pieteikta pretenzija pārtrauc prasības noilguma termiņa tecējumu, kas noteikts šā likuma 74.pantā.

(2) Noilguma termiņa tecējums turpinās no dienas, kad pārvadātājs paziņojis pretenzijas iesniedzējam par pilnīgu vai daļēju pretenzijas noraidīšanu. Ja pretenzija atstāta bez atbildes, prasības noilguma termiņa tecējums atjaunojas no šā likuma 73.panta pirmajā daļā norādītā termiņa notecēšanas.

   

Redakcionāli precizēts

(2) Noilguma termiņa tecējums turpinās no dienas, kad pārvadātājs paziņojis pretenzijas iesniedzējam par pilnīgu vai daļēju pretenzijas noraidīšanu. Ja pretenzija atstāta bez atbildes, prasības noilguma termiņa tecējums atjaunojas no šā likuma 73.panta pirmajā daļā norādītā termiņa notecēšanas dienas.

(3) Atkārtota pretenzijas iesniegšana, kas satur agrāk pieteiktās prasības, neaptur noilguma termiņa tecējumu.

102.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 76. panta trešajā daļā vārdu “neaptur” ar vārdu “nepārtrauc”.

Atbalstīt

(3) Atkārtota pretenzijas iesniegšana, kas satur agrāk pieteiktās prasības, nepārtrauc noilguma termiņa tecējumu.